BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

start

Treść strony

wersja do druku
 

INFORMACJE

Szanowni Państwo!

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną w kraju od dnia 23 marca 2021 r. zmianie ulegają zasady obsługi interesantów:

 • poniedziałek: w godzinach 7:15-11:15 oraz 11:45-15:45
 • wtorek-czwartek: w godzinach 7:15-10:45 oraz 11:15-14:45
 • piątek: w godzinach 7:15-10:15 oraz 10:45-13:45

Interesanci przyjmowani są po uprzednio uzgodnionym telefonicznie terminie.

Na terenie Ośrodka obowiązuje system numerkowy – interesanci wchodzą do Ośrodka pojedynczo, zgodnie z otrzymanym numerem do poszczególnych działów/sekcji.

Pierwszeństwo mają osoby z uzgodnionym terminem wizyty.

Ośrodek będzie niedostępny dla interesantów:

 • w poniedziałek: w godzinach od 11:15 do 11:45
 • wtorek – czwartek: w godzinach od 10:45 do 11:15
 • w piątek: w godzinach od 10:15 do 10:45

W trakcie przerwy odbywać się będzie wietrzenie i dezynfekcja pomieszczeń. Przerwa nie obejmuje punktu wydawania decyzji i kasy.

Po wejściu do Ośrodka interesanci zobowiązani są do zdezynfekowania rąk, dokonania pomiaru temperatury ciała oraz zasłaniania nosa i ust w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

Osoby nieprzestrzegające zasad bezpieczeństwa nie będą obsługiwane przez pracowników Ośrodka.


Dział Świadczeń dla Rodzin

W celu złożenia wniosku o:

- świadczenia rodzinne

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego,

- świadczenia wychowawcze (500+)na okres 2019/2021 ,

- jednorazowe świadczenie przyznawane na podstawie art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” tj. z dnia 15 lipca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329).

oraz w sprawach dotyczących powyższych świadczeń kontakt osobisty będzie możliwy jedynie po uprzednim uzgodnieniu daty i godziny przyjęcia petenta pod numerem telefonu 32 77 16 364.

Obsługa interesantów odbywa się w pok. 229:

Powyższe dotyczy również dłużników alimentacyjnych w sprawach wymagających kontaktu osobistego w siedzibie OPS

– telefon kontaktowy dla dłużników alimentacyjnych 32 77 16 335, przyjęcie pok. 228.

Wypełnione wnioski, pisma, prośby i dokumenty nadal można również przesyłać Pocztą Polską na adres Ośrodka (w przypadku przesłanego wniosku decyduje data wpływu do organu).

Jednocześnie mając na uwadze sytuację w kraju prosimy o podawanie z minimum tygodniowym wyprzedzeniem przed terminem wypłaty wszelkich zmian mających wpływ na uprawnienia oraz na sposób otrzymywania świadczeń, a w szczególności: zmiany numerów rachunków bankowych, zmiany formy płatności, zmiana miejsca pobytu na pobyt poza gminą Chorzów itp. Nie ma możliwości zmiany numeru rachunku bankowego na podstawie informacji telefonicznej lub wysłanej pocztą elektroniczną email.

Zachęcamy Państwa do składania wniosków w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu Emp@tia, który zawiera wszelkie możliwe, aktualne formularze.

Link do portalu Emp@tia

Dla osób, które wybiorą tradycyjną formę złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy 2021/2022 zostanie uruchomiony punkt wydawania i przyjmowania wniosków w:

Centrum Inicjatyw Społecznych w Chorzowie
Chorzów, ul. 3-go Maja 18

(budynek za probostwem Parafii Św. Barbary wejścia od ul. 3-go Maja i ul. Wileńskiej)

Punkt będzie czynny:
w okresie od 1 kwietnia 2021r. do 31 maja 2021r.

poniedziałek – środa od godz. 715 do godz. 1445
czwartek - od godz. 815 do godz. 1645
piątek - od godz. 715 do godz. 1345

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy 2021/2022, złożone drogą tradycyjną od 1 kwietnia 2021r. do 31 maja 2021r., będą wydawane i przyjmowane wyłącznie we wskazanym punkcie.

Zmiana lokalizacji punktu została spowodowana pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną w kraju. Jednocześnie prosimy o wyrozumiałość.


Pomoc Społeczna

W poniedziałki pracownicy socjalni nie przyjmują stron.

Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny celem umówienia wizyty z pracownikiem socjalnym, dzwoniąc pod numery:

Pracownicy socjalni Sekcja środowiskowa I

 

32 77 16 327
32 77 16 338
32 77 16 377
32 77 16 331

Pracownicy socjalni Sekcja środowiskowa II

 

32 77 16 375
32 77 16 376
32 77 16 316
32 77 16 329
32 77 16 373
32 77 16 372

Pracownicy socjalni Sekcja specjalistyczna

 

32 77 16 370
32 77 16 371

Pomoc osobom bezdomnym

 

32 77 16 330
32 77 16 319

Pracownicy socjalni Sekcja pomocy instytucjonalnej
i usług opiekuńczych

 

32 77 16 306
32 77 16 350
32 77 16 374
32 77 16 321
32 77 16 395

Wniosek o pomoc można również złożyć drogą elektroniczną na adres: ops@opschorzow.pl wg załączonego wzoru wniosku o pomoc (link). Wniosek można również pobrać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorzowie i wypełniony zostawić do skrzynki wrzutowej.

Odbiór decyzji administracyjnych, bonów żywnościowych oraz bonów do baru „Przystanek” odbywa się w pokoju 109 w godzinach od 8.00 do 12.00.


Załatwianie spraw w zakresie dodatków mieszkaniowych i energetycznych

Wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego i dodatku energetycznego można składać w zamkniętych kopertach do pojemnika znajdującego się na parterze budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie przy ul. Racławickiej 19 lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do ośrodka).

Prosimy o podawanie na wniosku nr telefonu i dołączanie do wniosku kserokopii:

- dokumentów dotyczących tytułu prawnego do zajmowanego lokalu (umowa najmu, akt notarialny)
- dokumentów dotyczących dochodu (decyzja ZUS, zaświadczenie o dochodach, stypendiach, inne decyzje przyznające świadczenia)

- w przypadku dodatku energetycznego – kopii umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorcą energetycznym.

Do wydania decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego i dodatku energetycznego potrzebne są oryginały wniosków, deklaracji o dochodach i załącznika do wniosku.

Formularze i informacje dotyczące wymaganych dokumentów dostępne są na stronie OPS (http://www.opschorzow.pl/) oraz BIP (http://ops.bip.chorzow.eu) w zakładce załatwianie spraw - procedury i karty informacyjne:

- DODATEK ENERGETYCZNY

- DODATKI MIESZKANIOWE

 

Pozostałe sprawy (np. obsługa zarządców, zgłoszenie zgonu lub zmiany mieszkania, przedstawienie zaświadczenia o uregulowaniu zaległości, uzupełnienie braków w złożonych wnioskach) mogą być załatwiane osobiście, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu.

Numer telefonu kontaktowego: 32 77 16 312.


Dział Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej

Klienci przyjmowani są po uprzednio uzgodnionym telefonicznie terminie wizyty.

Wszelkie informacje można uzyskać pod następującymi numerami telefonów:

Zespół ds. pieczy zastępczej (specjaliści pracy socjalnej i koordynatorzy pieczy zastępczej) (32) 7716337, (32)7716382.

 

Wszelkie pozostałe sprawy (32) 7716314, (32) 7716379.


Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Chorzowie

1. Wnioski o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej można składać:

 • osobiście (po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem zespołu)
 • przesłać pocztą
 • włożyć do kontenera przy wejściu do OPS (w opisanej kopercie)

2. Wnioski o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o niepełnosprawności – wraz z zaświadczeniem lekarskim oraz kserokopią dokumentacji medycznej można:

 • przesłać pocztą
 • złożyć do kontenera przy wejściu do OPS – (dokumenty wkładamy do koperty, którą należy opisać – imię i nazwisko, nr telefonu i adresat - Miejski Zespół ds.…)

3.Wnioski o wydanie kart parkingowych należy złożyć osobiście po wcześniejszym umówieniu wizyty z pracownikiem zespołu

Telefony kontaktowe:
Przewodniczący zespołu – 32 77 16 354
Pracownicy administracji zespołu – 32 77 16 332
W sprawie złożenia wniosku o wydanie karty parkingowej lub legitymacji - 32 77 16 334

Uwaga:
Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i orzeczenia o niepełnosprawności nadal są wydawane w trybie zaocznym ( baz udziału wnioskodawcy- dlatego niezmiernie ważną sprawą jest dostarczenie kompletnej dokumentacji medycznej

Karty Parkingowe które utraciły lub utracą ważność w okresie obowiązywania ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw - zachowują ważność do 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności.


Stypendia

Rachunki dokumentujące realizację przyznanej pomocy należy wrzucać do urny znajdującej się przy wejściu do Ośrodka. Osoby, które zostały wezwane do uzupełnienia dokumentacji będą przyjmowane. W razie pytań, prosimy o kontakt telefoniczny (32 77 16 341).

 

Karta dużej rodziny

Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny można składać w formie elektronicznej na portalu MRPiPS Emp@tia, za pośrednictwem poczty bądź poprzez złożenie wniosku w urnie. Osoby, które zostały poinformowane o możliwości odebrania przyznanej Karty zostaną obsłużone. W razie pytań, prosimy o kontakt telefoniczny (32 77 16 341).


Informacja dla osób, wobec których zarządzono kwarantannę.

Informujemy, że osoby poddane 14-dniowej kwarantannie, w szczególności osoby starsze, samotne, niepełnosprawne, które potrzebują wsparcia, mogą zgłosić taką potrzebę w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorzowie pod numerem telefonu:

 • poniedziałek - piątek w godzinach od 7.00 do 19.00 numer telefonu: 884898309
 • dni wolne numer telefonu: 884898756

W sytuacji, kiedy osoba bądź rodzina poddana kwarantannie nie jest w stanie zapewnić sobie produktów żywnościowych, bądź leków, pomoc taka zostanie udzielona po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym (tj. zakupiona przez OPS i dostarczona przez odpowiednie służby pod wskazany adres najpóźniej w następnym dniu po złożeniu zapotrzebowania).

Ponadto każda osoba, która ma informację o tym, że osoby poddane kwarantannie potrzebują pomocy, powinna ją także przekazać do Ośrodka. Wówczas pracownik socjalny, w miarę możliwości skontaktuje się z taką osobą telefonicznie.


Kasa

W związku z ograniczeniem pracy KASY prosimy o dokonywanie wpłat bezpośrednio na konto bankowe, lub przekazem na konto bankowe Ośrodka

 • za usługi opiekuńcze,
 • za karty parkingowe
 • odpłatność za rodziny zastępcze

na numer konta OPS Chorzów 24 1050 1243 1000 0010 0009 1643

Wszelkie odpłatności za świadczenia rodzinne, zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych itp

na numer konta OPS Chorzów 11 1050 1214 1000 0023 4768 7903

Informacja z nr konta do pobrania na stoliku informacyjnym
Telefon


Szanowni Państwo,

 W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie (dalej: OPS).

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor OPS z siedzibą przy ul. Racławicka 19, 41-500 Chorzów, nr tel.: 32 771 63 99, adres e-mail: ops@opschorzow.pl

2. W OPS w Chorzowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 32 771 63 99 wew. 345 lub adresem e-mail: zydek.j@opschorzow.pl

3. OPS w Chorzowie może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa i  w zakresie niezbędnym do realizacji zadań Ośrodka Pomocy Społecznej.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Udostępnienie Pani/Pana danych osobowych może nastąpić wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

6. Pani/Pana dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

7. W związku z przetwarzaniem przez OPS Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do : dostępu do treści udostępnionych przez Panią/Pana danych i ich poprawiania , sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych,  wniesienia sprzeciwu , cofnięcia zgody na przetwarzanie. 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem.

  

 

W celu złożenia w formie elektronicznej  wniosków z:

Pomocy społecznej

Świadczeń rodzinnych

Funduszu alimentacyjnego

Karty dużej rodziny

Programu Rodzina 500+

Należy skorzystać z poniższego formularza:

https://wnioski.mpips.gov.pl

 

Do złożenia wniosku niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego ePUAP lub bezpiecznego podpisu elektronicznego.

 

Szczegółowe informacje na temat udzielanej Pomocy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorzowie znajdują się w zakładce ZAŁATWIANIE SPRAW/PROCEDURY I KARTY INFORMACYJNE

 

Biuletyn zawiera dane Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie oraz następujące informacje:

 • dane jednostki,

 • informacje o osobach kierujących jednostką,

 • statut jednostki,

 • struktury jednostki,

 • regulamin organizacji,

 • budżet jednostki,

 • sprawozdania z działalności Ośrodka,

 • struktury własnościowej i majątku, którym dysponuje,

a także informacje o zasadach funkcjonowania urzędu takich jak:

 • ogłoszenia,

 • sposób przyjmowania i załatwiania spraw,

 • programy i projekty

 • zarządzenia Dyrektora Ośrodkaosoba odpowiedzialna za treść: Adam Furdzik, dnia: 2007-03-27
utworzony: 02-10-2006 / modyfikowany: 16-04-2021
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie 2021