BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej ChorzowieOśrodek Pomocy Społecznej Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót OGŁOSZENIASZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Treść strony

wersja do druku
OPERATOR KOPARKO-ŁADOWAREK 2 KURS

Rozeznanie rynku na oszacowanie wartości zamówienia na realizację usługi pn.

KURS OPERATORA KOPARKO-ŁADOWAREK

 

W związku z realizacją projektu „Stawiam na zmiany” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 Działanie: Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, Miasto Chorzów- Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie zwraca się z uprzejmą prośbą o dokonanie szacowania/wyceny przedmiotu planowanego zamówienia dotyczącego realizacji kursu OPERATORA KOPARKO-ŁADOWAREK dla uczestników projektu „Stawiam na zmiany”.

 

I.         ZAMAWIAJĄCY

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie

Ul. Kruszcowa 22, 41-500 Chorzów

Biuro Projektu „Stawiam na zmiany”

ul. Powstańców 70/U1

41-500 Chorzów, tel: 32 733 03 24

projekt@opschorzow.pl

 

II.        OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA               KOD CPV: 80.53.00.00 - 8

 

1.         Cel zamówienia

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn i urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych w zakresie III klasy uprawnień.

Ilość osób:  9 osób w I edycji

Przewidywana liczba edycji: 1 (jedna)

Zleceniodawca nie jest w stanie dokładnie doprecyzować ilości edycji kursu ani przewidzieć ostatecznego skutku przedmiotu zawartej umowy. Dlatego też planowana liczba edycji może ulec zmianie poprzez zmniejszenie w zależności od faktycznej ilości uczestników/czek oraz efektów szkolenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby skierowanych osób na kurs.

 

Czas realizacji jednej edycji: nie dłużej niż 9 tygodni

Okres realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 20 grudnia 2017r.

 

2.         Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie kursu OPERATORA KOPARKO-ŁADOWAREK WSZYSTKICH TYPÓW KL. III dla 9 osób, będących uczestnikami projektu „Stawiam na zmiany” w wymiarze 134 godzin w tym: 52 godziny zajęć teoretycznych i 82 godzin zajęć praktycznych. Godzina zajęć teoretycznych i praktycznych = 45 minut.

 

Program szkolenia musi zawierać co najmniej:

 

 • BHP, ppoż., pierwsza pomoc;
 • użytkowanie i obsługa maszyn roboczych;
 • ogólna budowa i obsługa koparko-ładowarek,
 • technologia robót,
 • zajęcia praktyczne.

Program szkolenia może być uzupełniony o tematykę związaną z zakresem szkolenia i poszerzony o zagadnienia, które w ocenie Wykonawcy winny być zrealizowane celem odpowiedniego przygotowania uczestników szkolenia. Wykonawca zobowiązany jest również do uzupełnienia programu szkolenia odpowiednio do identyfikowanego na rynku pracy zapotrzebowania na kwalifikacje oraz opracować go z wykorzystaniem standardów kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń zawodowych, dostępnych w bazach danych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw pracy.

 

III.      WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją szkolenia m. in. badania lekarskie, koszt egzaminu oraz inne niezbędne do realizacji kursu.

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić każdemu uczestnikowi szkolenia dostęp do sprawnego technicznie, porównywalnego dla wszystkich uczestników sprzętu niezbędnego do prawidłowego przebiegu szkolenia.

3. Wykonawca zobligowany będzie do zapewnienia uczestnikom szkolenia dostępu do placu manewrowego oraz floty sprawnych technicznie koparko-ładowarek.

4. Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi szkolenia inne niezbędne narzędzia i przybory umożliwiające wykonywanie czynności określonych programem szkolenia.

5. Zajęcia będą prowadzone przez wykładowców posiadających zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację szkolenia

6. W ramach realizacji szkolenia Wykonawca zapewni:

 • warunki szkolenia zgodne z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz obejmie uczestników ubezpieczeniem NNW podczas zajęć, a także w drodze do i z miejsca realizacji kursu,
 • materiały biurowe (zeszyt lub notatnik, długopis),
 • materiały dydaktyczne i pomoce naukowe, niezbędne do prawidłowego przebiegu szkolenia i przygotowania do egzaminu końcowego,
 • zaplecze sanitarne i higieniczne oraz środki czystości,
 • odzież ochronną (jeśli kierunek szkolenia tego wymaga).

7. Szkolenie musi zostać zrealizowane zgodnie z następującymi zasadami:

 • Plan nauczania musi obejmować przeciętnie nie mniej niż 15 godzin lekcyjnych w tygodniu,
 • Zajęcia muszą odbywać się od poniedziałku do piątku, nie więcej niż 6 godzin lekcyjnych dziennie plus przerwy – między godziną 800 a 2000. Zamawiający nie dopuszcza możliwości organizowania szkolenia w sobotę i w niedzielę.
 • W przypadku skierowania na kurs grupy liczącej mniej niż 8 osób (w jednej edycji) Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia uczestników projektu „Stawiam na zmiany” do innej grupy szkoleniowej z zewnętrznego naboru. W takim przypadku Zamawiający zastrzega, że łączna ilość osób w grupie, nie może przekroczyć 15 osób. Zamawiający zastrzega również, iż koszt kursu za 1 (jedną) osobę w każdym przypadku pozostaje zgodny ze złożoną ofertą.
 • Harmonogram szkolenia powinien zawierać rozbicie na poszczególne dni, godziny i bloki tematyczne oraz nazwiska wykładowców.

8. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia egzaminów sprawdzających poziom wiedzy uczestników szkolenia i wydania osobom, które ukończą szkolenie:

 • zaświadczeń o ukończeniu szkolenia zgodnych ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.622.), wraz z suplementem zawierającym dodatkowo informacje o okresie trwania szkolenia oraz tematyce i wymiarze godzin zajęć edukacyjnych. Wykonawca zobowiązuje się dołączyć do oferty podpisany przez siebie wzór zaświadczenia MEN,
 • świadectw/certyfikatów wydanych w ramach procedury certyfikowania przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego,
 • książki operatora maszyn roboczych.

9. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia zajęć w pomieszczeniach posiadających odpowiednie oświetlenie, ogrzewanie i wentylację, dostosowanych do prowadzenia zajęć szkoleniowych, posiadających odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, akustyczne i jakościowe, których powierzchnia, ilość stanowisk oraz wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne dostosowane jest do zakresu szkolenia i liczby skierowanych osób– jedna osoba przy jednym stanowisku). Wykonawca zobowiązany jest posiadać nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne podnoszące atrakcyjność i skuteczność prowadzonych szkoleń. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić uczestnikom szkolenia dostęp do posiadających odpowiednie warunki sanitarne pomieszczeń sanitarnych (WC, umywalka z dostępem do ciepłej wody, niezbędne środki czystości tj. papier toaletowy, mydło, ręczniki papierowe lub suszarka do rąk).

10. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia nadzoru wewnętrznego służącego podnoszeniu jakości realizowanego szkolenia.

11. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji odbioru wydanych uczestnikom szkolenia materiałów dydaktycznych i pomocy naukowych.

12. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej dlatego Wykonawca zobowiązuje się do:

 • umieszczenia logo Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego, m. in. na: materiałach i pomocach szkoleniowych wydanych uczestnikom szkolenia, wydawanych dyplomach, certyfikatach lub innych zaświadczeniach oraz w pomieszczeniach, w których będą się odbywać zajęcia szkoleniowe zgodnie z projektem Księgi identyfikacji wizualnej znaku marki UE na lata 2014-2020 dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Osi Priorytetowej IX lub aktualnych na dzień organizacji szkolenia.
 • informowania uczestników kursu o współfinansowaniu szkolenia ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

13. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia i przechowywania do dnia 31.12.2027 roku dokumentacji związanej z realizacją szkolenia:

1)    program nauczania zgodny z wymogami prawa,

2)    dziennik zajęć edukacyjnych zawierający listę obecności, wymiar godzin i tematy zajęć,

3)    protokół przebiegu egzaminu, jeżeli został przeprowadzony,

4)      rejestr wydawanych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia, rejestr wydanych materiałów szkoleniowych.

14. Wykonawca usługi jest zobowiązany do poddania się kontroli przez Zamawiającego lub inny uprawniony podmiot w zakresie realizacji umowy oraz udostępnienia kontrolującym wglądu do dokumentów. Wymóg ten dotyczy okresu do 31 grudnia 2027 r.

15. Wykonawca usługi jest zobowiązany do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. tekst jednolity z 2016r. poz. 926 z późn. zm.) oraz powinien kierować się polityką równych szans tzn. podczas realizacji szkoleń nie będzie występowała dyskryminacja ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, niepełnosprawność, religię lub światopogląd, wiek czy orientację seksualną.

IV.       MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Miejsce realizacji zamówienia:

Zajęcia teoretyczne i praktyczne na terenie miasta Chorzów. Dopuszcza się możliwość realizacji zajęć poza terenem miasta Chorzów w sytuacji gdy podmiot realizujący zamówienie zapewni dojazd uczestnikom szkolenia z Chorzowa do i z miejsca realizacji zajęć, a koszt usługi zostanie uwzględniony w ogólnym koszcie szkolenia.

 

V.         MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA WYCENY

 

Wycenę należy przesłać na adres e-mail: projekt@opschorzow.pl  lub złożyć w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie przy ul. Kruszcowej 22, pok. 58 do dnia 25 września 2017 roku na druku załącznika Nr 1.

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

 

 

Nazwa firmy/Imię i nazwisko:                           …………………………………………………………………

 

Adres siedziby/adres zamieszkania:                   …………………………………………………………………

 

Tel./fax:                                                           …………………………………………………………………

 

Adres e-mail:                                                   …………………………………………………………………

 

 

W odpowiedzi na pismo dotyczące realizacji kursu OPERATORA KOPARKO-ŁADOWAREK dla uczestników projektu „Stawiam na zmiany”, składam/y wycenę na realizację usługi, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia wskazanymi w piśmie:

 

 

FORMULARZ SZACOWANIA

 

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

OPERATOR KOPARKO-ŁADOWAREK

Koszt kursu dla 1 osoby

(a)

Ilość osób

(b)

Całkowity koszt kursu

(a x b)

 

 

……………………………………zł.

netto

 

 

……………………………………zł.

brutto

 

 

9 osób

w 1 (jednej) edycji

 

 

……………………………………zł.

netto

 

 

……………………………………zł.

brutto

 

Cena kursu uwzględnia również:

–        koszt egzaminu, który musi zostać przeprowadzony najpóźniej do dnia zakończenia szkolenia,

–         koszt badań lekarskich,

–         koszt ubezpieczenia uczestników kursu NNW podczas zajęć oraz w drodze do i z miejsca realizacji kursu,

–         koszt materiałów dydaktycznych, które po zakończeniu szkolenia przejdą na własność uczestników oraz niezbędnego sprzętu i materiałów biurowych,

–        koszt odzieży ochronnej (jeżeli kierunek szkolenia tego wymaga),

–         koszt dojazdu/dowozu uczestnika na zajęcia, jeżeli miejsce realizacji zajęć będzie poza miastem Chorzów.

 

 

 

 

…………………………… dn.  …………………. 2017r.                          .…………………………………………

     Miejscowość                                                                                 podpis Wykonawcy

 

 osoba odpowiedzialna za treść: Artur Szalich, dnia: 2017-09-19
utworzony: 19-09-2017 / modyfikowany: 19-09-2017
wprowadził(a): ANNA WYDERKA
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej Chorzowie 2018, kontakt: Anna Wyderka tel. 327716358 e-mail: wyderka.a@opschorzow.pl