BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót PROCEDURY I KARTY INFORMACYJNE

Treść strony

wersja do druku
DODATKI MIESZKANIOWE

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 2133 oraz z 2021 r. poz. 11)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu

Przepisy powyższe są dostępne na stronach internetowych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej – www.sejm.gov.pl.

Godziny przyjęć wniosków:

 • poniedziałek: 7.30 - 15.30
 • od wtorku do czwartku: 7.30 - 14.30
 • piątek: 7.30 - 13.30

 

Co to jest dodatek mieszkaniowy?

Jest to forma pomocy dla osób, które nie są w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania.

Jak ubiegać się o dodatek?

 • Należy pobrać niezbędne druki, dostępne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorzowie, lub pobrać ze strony internetowej.
 • Z wnioskiem należy udać się do zarządcy domu lub innej osoby uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny, która potwierdza takie dane, jak: adres zamieszkania, nazwa i siedziba zarządcy domu, tytuł prawny do zajmo­wanego lokalu, sposób ogrzewania lokalu i wody, kwota wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc (czyli miesiąc, poprzedzający dzień składania wniosku). Zarządca wypełnia również oraz potwierdza dodatkowe informacje o lokalu.
 • Osoba ubiegająca się o pomoc wypełnia deklarację o do­chodach za ostatnie 3 mie­siące (sprzed daty złożenia wniosku).
 • Kompletny wniosek, zawierający dokumenty potwier­dza­jące wysokość docho­dów i  koszty utrzymania miesz­ka­nia, składa się w OPS. Właściciele domów jed­no­­rodzin­­nych dołączają do wniosku oświadczenie lub zaświadczenie potwierdzające powierz­chnię użytkową i wyposażenie techniczne domu, wystawione przez właściwy organ nadzoru budo­wla­nego, wydający pozwolenia na budowę oraz rachunki, dotyczące wydatków ponoszonych na utrzy­ma­nie domu lub oświadczenie. Na oświadczeniu umieszcza się klauzulę: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Termin i sposób załatwiania

Postępowanie w sprawie przyznawania dodatku mieszkaniowego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w ciągu miesiąca od dnia złożenia poprawnie wypełnionego wniosku wraz z niezbędną dokumentacją.

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Zmiany danych zawartych we wniosku lub deklaracji złożonej przez wnioskodawcę, które nastąpiły w okresie 6 miesięcy od dnia przyznania dodatku mieszkaniowego, nie mają wpływu na wysokość wypłacanego dodatku mieszkaniowego.

Wnioskodawca ma obowiązek niezwłocznie poinformować Dział Dodatków Mieszkaniowych o:

 • zdaniu zajmowanego lokalu mieszkalnego,
 • zamianie zajmowanego mieszkania,
 • sprzedaży lokalu mieszkalnego,
 • zmianie zarządcy budynku,
 • zmianie numeru konta bankowego, na który przekazywany jest ryczałt na zakup opału

Przyznanie dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną

Za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID-19, dodatek mieszkaniowy, o którym mowa w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133), może zostać przyznany z mocą wsteczną.

Dodatek mieszkaniowy może zostać przyznany z mocą wsteczną wyłącznie w przypadku wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego złożonego nie później niż po upływie 30 dni od dnia zakończenia obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID-19.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się z mocą wsteczną, jeżeli osoba uprawniona do dodatku mieszkaniowego we wniosku o przyznanie tego dodatku wskazała okres poprzedzający dzień złożenia tego wniosku jako okres objęty tym wnioskiem. Do wniosku dołącza się deklarację  o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających miesiąc, od którego ma zostać przyznany dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną.

Wydatki, będące podstawą ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną, ustala się na miesiąc poprzedzający miesiąc, od którego ma zostać przyznany dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną.

Wskazanie okresu poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego jako okresu objętego tym wnioskiem następuje w formie klauzuli dołączanej do tego wniosku i podpisanej przez wnioskodawcę.

W przypadku przyznania dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną, okres, o którym mowa w art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, skraca się o liczbę miesięcy poprzedzających pierwszy dzień miesiąca następujący po dniu złożenia wniosku, za które przyznano dodatek mieszkaniowy.

Dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną nie przyznaje się za okres, w którym osobie do niego uprawnionej przysługiwał dodatek mieszkaniowy na podstawie innej decyzji.

W przypadku przyznania dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną, dodatek mieszkaniowy za miesiące poprzedzające pierwszy dzień miesiąca następujący po dniu złożenia wniosku wypłaca się w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego stała się ostateczna.

Podstawa prawna:
art. 15zzzib ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, późn. zm.)


Kto może otrzymać dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 1. najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkującym w tych lokalach,
 2. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
 3. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
 4. innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
 5. osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje w związku z zamieszkiwaniem w jednym lokalu mieszkalnym albo zajmowaniem jednego lokalu mieszkalnego; może przysługiwać na podstawie więcej niż jednego tytułu prawnego spośród określonych powyżej.

Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje osobom przebywającym w domu pomocy społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, zakładzie karnym, szkole, w tym w szkole wojskowej – jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza w gospodarstwie jednoosobowym 40% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku (ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego) a w gospodarstwie wieloosobowym 30% przeciętnego wynagrodzenia.

Od 1 lipca 2021 r. kryterium dochodowe wynosi 2 066,99 zł w gospodarstwie jednoosobowym oraz 1 550,24 zł w gospodarstwie wieloosobowym.

Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 0,5% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej tj. kwota 25,84 zł.

Jeżeli dochód na jednego członka gospodarstwa domowego jest wyższy od określonego wyżej a kwota tej nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, to wtedy należny dodatek obniża się o tę kwotę.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje w sytuacji gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego przekracza normatywną powierzchnie lokalu nie więcej niż o 30%. 
Oznacza to, że odpowiednio do liczby osób w gospodarstwie domowym powierzchnia lokalu nie może być większa od:

liczba osób w gospodarstwie

powierzchnia normatywna mieszkania

dopuszczalna powierzchnia mieszkalna

1

35,0 m2

45,5 m2

2

40,0 m2

52,0 m2

3

45,0 m2

58,5 m2

4

55,0 m2

71,5 m2

5

65,0 m2

84,5 m2

6

70,0 m2

91,0 m2

Jeśli w lokalu mieszka więcej niż 6 osób – dla każdej na­stęp­nej osoby zwiększa się powierzchnię normatywną o 5m2.

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. Normatywną powierzchnię powiększa się niezależnie od liczby członków gospodarstwa domowego.
O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Dochód

Definicję dochodu stanowi ustawa o świadczeniach rodzinnych.
Dochód = przychód – koszty uzyskania przychodu-podatek należny od osób fizycznych – składki na ubezpieczenie społeczne – składki na ubezpieczenie zdrowotne – alimenty zapłacone na rzecz innych osób spoza gospodarstwa domowego.

Wywiad środowiskowy

Organ odmawia przyznania dodatku mieszkaniowego, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustali, że:

 • występuje rażąca dysproporcja pomiędzy niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji o dochodach, a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy, wskazującym, że jest on w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) wykorzystując własne środki i posiadane zasoby majątkowe
 • faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza niż wykazana w deklaracji

Upoważniony pracownik przeprowadzający wywiad środowiskowy może żądać od wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego złożenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej, oświadczenia o stanie majątkowym, zawierającego w szczególności dane dotyczące posiadanych:

 • ruchomości i nieruchomości,
 • zasobów pieniężnych.

Odmowa złożenia oświadczenia stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.

Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego.

Wysokość dodatku mieszkaniowego

Wysokość dodatku mieszkaniowego zależy od dochodów i liczby osób w gospodarstwie domowym oraz od wysokości wydatków, ponoszonych na utrzymanie mieszkania, przypadających na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu.

Ustawa przyjmuje, że gospodarstwo domowe przeznacza na opłaty za lokal mieszkalny:

 • 15% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie jednoosobowym,
 • 12% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 2-4-osobowym,
 • 10% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 5-osobowym i większym.

– resztę opłat za lokal mieszkalny może pokryć dodatek mieszkaniowy.

Do wydatków stanowiących podstawę obliczenia dodatku mieszkaniowego , w zależności od zajmowanego lokalu, zalicza się między innymi: czynsz, wydatki związane z kosztami eksploatacji i remontów, opłaty za energię cieplną, wodę i ścieki, odbiór nieczystości.

Jeżeli osoba, ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy, zamieszkuje w lokalu mieszkalnym lub domu nie wchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminy do wydatków, przyjmowanych dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego, zalicza się:

 • wydatki, które w wypadku najmu lokalu mieszkalnego byłyby pokrywane w ramach czynszu, lecz wyłącznie do wysokości czynszu, jaki obowiązywałby dla danego lokalu, gdyby lokal ten wchodził w skład zasobu mieszkaniowego gminy.
 • opłaty, poza czynszem, które obowiązywałyby w zasobie mieszkaniowym gminy, gdyby ten lokal wchodził w skład tego zasobu.

Jeżeli osobie przysługuje dodatek, a w jej mieszkaniu nie ma centralnego ogrzewania lub ciepłej wody, lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła – to wówczas przysługuje jej ryczałt na zakup opału, stanowiący część dodatku mieszkaniowego.

Przy obliczaniu ryczałtu przyjmuje się następujące wydatki.

 • Brak c.o. – cena 5 kilowatogodzin razy liczba m² zajmowanej powierzchni, ale nie większej niż określona ustawowo powierzchnia normatywna lokalu.
 • Brak c.w. – cena 20 kilowatogodzin razy liczba osób w gospodarstwie domowym.
 • Brak gazu – 10 kilowatogodzin w gospodarstwie jednoosobowym plus po 2 kilowatogodziny na każdą dodatkową osobę.

Wysokość dodatku mieszkaniowego, łącznie z ryczałtem nie może przekraczać 50% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 50 % faktycznych wydatków, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni.

Jak jest wypłacany dodatek?

Dodatek przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. Dodatek mieszkaniowy wypłaca się w terminie do 10-go każdego miesiąca z góry zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny.

W przypadku właścicieli domów jednorodzinnych dodatek wypłacany jest osobie której przyznano dodatek.

Ryczałt na opał może być wypłacany bezpośrednio osobie której przyznano dodatek.

Co powoduje wstrzymanie wypłaty dodatku?

Jeżeli osoba, której przyznano dodatek, nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny , to wypłata dodatku jest wstrzymywana do czasu uregulowania zaległości. Decyzja o przyznaniu dodatku wygasa, jeżeli zaległości nie zostaną uregulowane w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji wstrzymującej wypłatę dodatku.

Termin i sposób załatwiania

Postępowanie w sprawie przyznawania dodatku mieszkaniowego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej. Decyzję w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego wydaje się w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej   
w Chorzowie. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.


Wymagane dokumenty

PODSTAWOWE DOKUMENTY:

 • Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę lub osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny.
 • Deklaracja o wysokości dochodów  wszystkich członków gospodarstwa domowego.
 • Dodatkowe informacje o lokalu – wypełnia i potwierdza zarządca.

DODATKOWE DOKUMENTY:

 • Umowa najmu/podnajmu wraz z aneksami (dot. aktualnej opłaty eksploatacyjnej, stawki czynszu, opłaty za C.O., rozliczenie kosztów zużycia wody oraz odprowadzania ścieków)
 • Akt własności domu jednorodzinnego lub lokalu w budynku wielorodzinnym
 • Dokument potwierdzający inny tytuł prawny
 • Wyrok sądowy lub dokument potwierdzający uprawnienie do lokalu zamiennego lub socjalnego
 • Zaświadczenie organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia na budowę, potwierdzające powierzchnię użytkową oraz wyposażenie techniczne domu – właściciel domu jednorodzinnego.
 • W przypadku osoby niepełnosprawnej orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności jeśli uwzględnia konieczność zamieszkiwania w oddzielnym pokoju (punkt 10 orzeczenia); w przypadku osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim - orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
  i zaświadczenie lekarskie potwierdzające fakt poruszania się na wózku inwalidzkim.

RODZAJE DOKUMENTÓW ZE WZGLĘDU NA ŹRÓDŁO DOCHODÓW

Osoby PRACUJĄCE na podstawie umowy o prace, umowy zlecenia lub umowy o dzieło:

 • zaświadczenie o dochodach wystawione przez zakład pracy

Osoby prowadzące DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ na zasadach ogólnych:

 • zaświadczenie o wysokości dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej potwierdzone przez Biuro Rachunkowe lub zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego

Osoby prowadzące DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej:

 • zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego o wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego

Osoby prowadzące GOSPODARSTWO ROLNE:

 • zaświadczenie właściwego organu gminy potwierdzające dochód z posiadanego przez wnioskodawcę gospodarstwa rolnego wyliczony w oparciu o ilość hektarów przeliczeniowych.

Osoby BEZROBOTNE:

 • zaświadczenie o wysokości świadczeń wypłacanych przez PUP

Osoby UCZĄCE SIĘ:

 • zaświadczenie o wysokości płatnych praktyk ze szkół zawodowych
 • zaświadczenie o kontynuacji nauki na studiach wyższych i o wysokości ewentualnego stypendium naukowego i/lub socjalnego wystawione przez dziekanat uczelni.

EMERYCI/RENCIŚCI

 • ostatnia decyzja emerytalna/rentowa
 • zaświadczenie z ZUS potwierdzające wysokość świadczeń otrzymanych w poszczególnych miesiącach uwzględniające kwoty netto, potrącenia i dodatki.

Osoby otrzymujące ALIMENTY:

 • Wyrok sądu zasądzający alimenty na członka rodziny lub ugoda alimentacyjna, zaświadczenie komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów lub przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów, decyzja przyznająca świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
ZAŁĄCZNIKI

pobierz plik: [ Załącznik do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego ]

pobierz plik: [ Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego ]

pobierz plik: [ Zaświadczenie o zarobkach ]

pobierz plik: [ Deklaracja o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku ]

pobierz plik: [ Oświadczenie ]

pobierz plik: [ Klauzula RODO ]osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Zaremba, dnia: 2007-09-11
utworzony: 29-08-2007 / modyfikowany: 27-07-2021
wprowadził(a): ANNA WYDERKA
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie 2022