BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej ChorzowieOśrodek Pomocy Społecznej Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót ZAŁATWIANIE SPRAWPROCEDURY I KARTY INFORMACYJNE

Treść strony

wersja do druku
DODATKI MIESZKANIOWE
DODATKI MIESZKANIOWE

tel. 32 7716322, 32 7716328, 32 7716312

 

Podstawa prawna

 

Przepisy powyższe są dostępne na stronach internetowych  Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej – www.sejm.gov.pl.

 • Co to jest dodatek mieszkaniowy?

Jest to forma pomocy dla osób, które nie są w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania.

 • Jak ubiegać się o dodatek?

1.    Należy pobrać niezbędne druki, dostępne w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorzowie ul. Kruszcowa 22.

2.     Z wnioskiem należy udać się do zarządcy domu, który potwierdza takie dane, jak: adres zamieszkania, nazwa i siedziba zarządcy domu, tytuł prawny do zajmo­wanego lokalu, sposób ogrzewania lokalu i wody, kwota wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc (czyli miesiąc, w którym składany jest wniosek). Zarządca wypełnia również oraz potwierdza dodatkowe informacje o lokalu.

3.     Osoba ubiegająca się o pomoc wypełnia deklarację o do­chodach za ostatnie 3 mie­siące (sprzed daty złożenia wniosku).

4.     Kompletny wniosek, zawierający dokumenty potwier­dza­jące wysokość docho­dów i  koszty utrzymania miesz­ka­nia, składa się w OPS. Właściciele domów jed­no­­rodzin­­nych dołączają do wniosku zaświadczenie potwierdzające powierz­chnię użytkową i wyposażenie techniczne domu, wystawione przez właściwy organ nadzoru budo­wla­nego, wydający pozwolenia na budowę oraz rachunki, dotyczące wydatków ponoszonych na utrzy­ma­nie domu.

 Godziny przyjęć wniosków:

  - poniedziałek: 7.30 - 15.45
  - od wtorku do czwartku: 7.30 - 14.00
  - piątek: 7.30 - 13.00

 • Kto może otrzymać dodatek mieszkaniowy?

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 

1) najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,

2) osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,

3) osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,

4) innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,

5) osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

(Dodatek mieszkaniowy przysługuje na podstawie tylko jednego z wymienionych tytułów)

Dodatek mieszkaniowy przysługuje jeżeli średni miesięczny dochód brutto na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, nie przekracza 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% w gospodarstwie wieloosobowym.

Jeżeli dochód na jednego członka gospodarstwa domowego jest wyższy od określonego wyżej a kwota tej nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, to wtedy należny dodatek obniża się o tę kwotę.
Od czego zależy przyznanie dodatku?

 1. Powierzchnia lokalu mieszkalnego

Dodatek mieszkaniowy przysługuje w sytuacji gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego przekracza normatywną powierzchnie lokalu nie więcej niż o 30%.

Oznacza to, że odpowiednio do liczby osób w gospodarstwie domowym powierzchnia lokalu nie może być większa od:

 

liczba osób w gospodarstwie

powierzchnia  normatywna mieszkania

dopuszczalna powierzchnia mieszkania

 
 

1

35,0 m ²

45,5 m ²

 

2

40,0 m ²

52,0 m ²

 

3

45,0 m ²

58,5 m ²

 

4

55,0 m ²

71,5 m ²

 

5

65,0 m ²

84,5 m ²

 

6

70,0 m ²

91,0 m ²

 

Jeśli w lokalu mieszka więcej niż 6 osób – dla każdej na­stęp­nej osoby zwiększa się powierzchnię normatywną o 5m2.

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym

zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna,

której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

2.Dochód

Dochód gospodarstwa domowego oblicza się, dodając wszystkie DOCHODY BRUTTO osób, tworzących gospodarstwo domowe.

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania

oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie

chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych

świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego.

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni

gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

3.Wywiad środowiskowy

Organ odmawia przyznania dodatku mieszkaniowego, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustali, że:

1) występuje rażąca dysproporcja pomiędzy niskimi dochodami wykazanymi

w złożonej deklaracji o dochodach, a faktycznym stanem majątkowym

wnioskodawcy, wskazującym, że jest on w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) wykorzystując własne środki i posiadane zasoby majątkowe lub

2) faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą

jest mniejsza niż wykazana w deklaracji

Upoważniony pracownik przeprowadzający wywiad środowiskowy może żądać od wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego złożenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej, oświadczenia o stanie majątkowym, zawierającego w szczególności dane dotyczące posiadanych:

1) ruchomości i nieruchomości,

2) zasobów pieniężnych.

Odmowa złożenia oświadczenia stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie

przyznania dodatku mieszkaniowego.

 • Od czego zależy wysokość dodatku mieszkaniowego?

Wysokość dodatku mieszkaniowego zależy od dochodów i liczby osób w gospodarstwie domowym oraz od wysokości wydatków, ponoszonych na utrzymanie mieszkania, przypadających na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu.

Ustawa przyjmuje, że gospodarstwo domowe przeznacza na opłaty za lokal mieszkalny:

 

1) 15% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie jednoosobowym,

2) 12% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 2-4-osobowym,

3) 10% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 5-osobowym i większym.

Jeżeli średni miesięczny dochód, jest równy lub wyższy od 150% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 100% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, wówczas dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego przyjmuje się wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:

1) 20% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie jednoosobowym,

2) 15% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 2-4-osobowym,

3) 12% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 5-osobowym i większym.

 – resztę opłat za lokal mieszkalny może pokryć dodatek mieszkaniowy.

Do wydatków stanowiących podstawę obliczenia dodatku mieszkaniowego , w zależności od zajmowanego lokalu, zalicza się  między innymi: czynsz, wydatki związane z kosztami eksploatacji i remontów, opłaty za energię cieplną, wodę  i ścieki, odbiór nieczystości.

Jeżeli osoba, ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy, zamieszkuje w lokalu mieszkalnym lub domu nie wchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminy do wydatków, przyjmowanych dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego, zalicza się:

 • wydatki, które w wypadku najmu lokalu mieszkalnego byłyby pokrywane w ramach czynszu, lecz wyłącznie do wysokości czynszu, jaki obowiązywałby dla danego lokalu, gdyby lokal ten wchodził w skład zasobu mieszkaniowego gminy.
 • opłaty, poza czynszem, które obowiązywałyby w zasobie mieszkaniowym gminy, gdyby ten lokal wchodził w skład tego zasobu.

Jeżeli osobie przysługuje dodatek, a w jej mieszkaniu nie ma centralnego ogrzewania lub ciepłej wody, lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła – to wówczas przysługuje jej ryczałt na zakup opału, stanowiący część dodatku mieszkaniowego.

Przy obliczaniu ryczałtu przyjmuje się następujące wydatki.

 • Brak c.o. – cena 5 kilowatogodzin razy liczba m² zajmowanej powierzchni, ale nie większej niż określona ustawowo powierzchnia normatywna lokalu.
 • Brak c.w. – cena 20 kilowatogodzin razy liczba osób w gospodarstwie domowym.
 • Brak gazu – 10 kilowatogodzin w gospodarstwie jednoosobowym plus po 2 kilowatogodziny na każdą dodatkową osobę.  

Wysokość dodatku mieszkaniowego, łącznie z ryczałtem nie może przekraczać 50% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 50 %  faktycznych wydatków, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni.

 • Jak jest wypłacany dodatek?

Dodatek przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.Dodatek mieszkaniowy wypłaca się w terminie do 10-go każdego miesiąca z góry zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny.

W przypadku właścicieli domów jednorodzinnych dodatek wypłacany jest osobie starającej się o dodatek.

 Ryczałt na opał może być wypłacany bezpośrednio osobie starającej się o dodatek.

 • Co powoduje wstrzymanie wypłaty dodatku?

Jeżeli osoba, której przyznano dodatek, nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny , to wypłata dodatku jest wstrzymywana do czasu uregulowania zaległości. Decyzja o przyznaniu dodatku wygasa, jeżeli zaległości nie zostaną uregulowane w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji wstrzymującej wypłatę dodatku.

 • Wymagane dokumenty

PODSTAWOWE DOKUMENTY:

1.       Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę lub osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny.

2.       Deklaracja o wysokości dochodów  wszystkich członków gospodarstwa domowego

3.       Dodatkowe informacje o lokalu – wypełnia i potwierdza zarządca.

 

DODATKOWE DOKUMENTY:

 

Umowa najmu/podnajmu wraz z aneksami (dot. aktualnej opłaty eksploatacyjnej, stawki czynszu, opłaty za C.O., rozliczenie kosztów zużycia wody oraz odprowadzania ścieków)

Akt własności domu jednorodzinnego lub lokalu w budynku wielorodzinnym

Dokument potwierdzający inny tytuł prawny

Wyrok sądowy lub dokument potwierdzający uprawnienie do lokalu zamiennego lub socjalnego

Zaświadczenie organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia na budowę, potwierdzające powierzchnię użytkową oraz wyposażenie techniczne domu – właściciel domu jednorodzinnego.

W przypadku osoby niepełnosprawnej posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności przed 23.XI.2004r. dodatkowo  należy dostarczyć aktualne zaświadczenie lekarskie lub opinię biegłego o konieczności zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

W przypadku osoby niepełnosprawnej, której niepełnosprawność została orzeczona po 23.XI.2004r. posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności należy  dostarczyć orzeczenie wydane przez Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności jeśli uwzględnia konieczność zamieszkiwania w oddzielnym pokoju (punkt 10 orzeczenia).

W przypadku osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim - zaświadczenie lekarskie potwierdzające fakt poruszania się na wózku inwalidzkim.

RODZAJE DOKUMENTÓW ZE WZGLĘDU NA ŹRÓDŁO DOCHODÓW

 1. Osoby PRACUJĄCE na podstawie umowy o prace, umowy zlecenia lub umowy o dzieło:
  zaświadczenie o dochodach wystawione przez zakład pracy
  zaświadczenie potwierdzające wysokość dochodów z umowy zlecenia lub umowy o dzieło.
 2. Osoby prowadzące DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ na zasadach ogólnych:
  zaświadczenie o wysokości dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej potwierdzone przez Biuro Rachunkowe.
 3. Osoby prowadzące DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej:
  oświadczenie o uzyskanych dochodach zapisane w DEKLARACJI O WYSOKOŚCI DOCHODÓW.
 4. Osoby prowadzące GOSPODARSTWO ROLNE:
  zaświadczenie właściwego organu gminy potwierdzające dochód z posiadanego przez wnioskodawcę gospodarstwa rolnego wyliczony w oparciu o ilość hektarów przeliczeniowych.
 5. Osoby BEZROBOTNE:
  zaświadczenie o wysokości świadczeń wypłacanych przez PUP z wyszczególnieniem składki na ubezpieczenie zdrowotne.
 6. Osoby UCZĄCE SIĘ:
  zaświadczenie o wysokości płatnych praktyk ze szkół zawodowych
  zaświadczenie o kontynuacji nauki na studiach wyższych i o wysokości ewentualnego stypendium naukowego i/lub socjalnego wystawione przez dziekanat uczelni.
 7. EMERYCI/RENCIŚCI
  dowody wypłat emerytury/renty i ostatnia decyzja emerytalna/rentowa
  zaświadczenie z ZUS potwierdzające wysokość świadczeń otrzymanych w poszczególnych miesiącach uwzględniające kwoty brutto, netto, potrącenia i dodatki.
 8. Osoby uzyskujące świadczenia z OPS:

     decyzje przyznające świadczenia

 1. Osoby otrzymujące ALIMENTY:

Wyrok sądu zasądzający alimenty na członka rodziny, zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów zasądzonych wyrokiem sądu, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów lub przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów.

 

 • Termin i sposób załatwiania

Postępowanie w sprawie przyznawania dodatku mieszkaniowego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia poprawnie wypełnionego wniosku wraz z niezbędną dokumentacją.

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Dyrektora  Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie  ul. Kruszcowa 22. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

ZAŁĄCZNIKI :
pobierz plik: wniosek_o_przyznanie_dodatku_mieszkaniowego.pdf
pobierz plik: zalacznik_do_wniosku.pdf
pobierz plik: deklaracja_o_dochodach.pdf
pobierz plik: zaswiadczenie.pdf


osoba odpowiedzialna za treść: mgr Agata Zimoląg, dnia: 2007-09-11
utworzony: 29-08-2007 / modyfikowany: 11-12-2014
wprowadził(a): ANNA WYDERKA
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej Chorzowie 2019, kontakt: Anna Wyderka tel. 327716358 e-mail: wyderka.a@opschorzow.pl