BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej ChorzowieOśrodek Pomocy Społecznej Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót ZAŁATWIANIE SPRAWPROCEDURY I KARTY INFORMACYJNE

Treść strony

wersja do druku
DZIAŁ WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ

 

Tel. 32 7716337, 32 7716314, 32 7716379

 

 

Do zadań Działu należą w szczególności:

 1. zapewnienie dzieciom opieki całodobowej w pieczy zastępczej,
 2. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem świadczeń przysługującym rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka
 3. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem świadczeń przysługującym usamodzielnianym wychowankom pieczy zastępczej oraz placówek wymienionych w ustawie o pomocy społecznej, w tym przeprowadzanie wywiadów środowiskowych
 4. prowadzenie rejestru danych o osobach zakwalifikowanych do pełnienia funkcji
  oraz pełniących funkcje rodziny zastępczej oraz prowadzących rodzinne domu
  dziecka;
 5. przygotowywanie dokumentacji związanej z wytaczaniem powództwa o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych,
 6. realizacja zadań w zakresie usamodzielnień wychowanków,
 7. przygotowywanie umów na prowadzenie rodzinnych form pieczy zastępczej,
 8. przygotowywanie umów z osobami zatrudnianymi w rodzinnych formach pieczy zastępczej,
 9. sporządzanie porozumień dotyczących pokrywania wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,
 10. prowadzenie spraw związanych z ustalaniem opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej,
 11. prowadzenie spraw związanych z realizacją postanowień sądu o umieszczeniu nieletnich w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,
 12. sporządzanie analiz, sprawozdań i informacji w zakresie realizowanych zadań.

 

W ramach Działu zadania z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej realizuje:

1.  Zespół do spraw rodzinnej  pieczy zastępczej,

2.  Zespół do spraw asysty rodzinnej .

 

Do zadań Zespołu do spraw  rodzinnej pieczy zastępczej  należy w szczególności:

 

1.      prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;

2.      kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię o spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej;

3.      przeprowadzanie badań psychologicznych kandydatów oraz osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą,

4.      zapewnianie pomocy i wsparcia oraz prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępcze, a także umożliwienie uzyskania porady w poradni specjalistycznej;

5.      przygotowywanie rodzin zstępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka na przyjęcie dziecka;

6.      dokonywanie oceny sytuacji dziecka oraz opinii dotyczącej dalszej zasadności pobytu dziecka w pieczy zastępczej;

7.      przygotowanie  planów pomocy dziecku,

8.      dokonywanie oceny rodziny zastępczej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka pod względem predyspozycji do pełnienia powierzonej funkcji oraz jakości pełnionej pracy,

9.      wydawanie opinii określonych w ustawie, w tym: o zasadności przysposobienia dziecka, o kontaktach dziecka z rodziną biologiczną i wpływie tych kontaktów na dziecko,

10.  współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z powiatowym centrum pomocy rodzinie, ośrodkiem pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi;;

11.  zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną celem poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających.

 

Do zadań Zespołu do spraw asysty rodzinnej,  należy w szczególności:

 

1. Wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych  w formie pracy z rodziną przez działania asystenta rodziny oraz pomocy w opiece i wychowaniu dziecka przez działania rodzin wspierających, w tym:

1)      opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną;

2)      udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

3)      udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych oraz wychowawczych z dziećmi;

4)      wspieranie aktywności społecznej rodzin;

5)      motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

6)      udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

7)      motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

8)      udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

9)      podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

10)  monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

11)  sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach.

 1. organizowanie szkoleń dla rodzin wspierających, w tym przygotowanie umów z rodziną wspierającą określającą  zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy,

3.   Sporządzanie analiz, sprawozdań i informacji w zakresie realizowanych zadań.

 

 

 osoba odpowiedzialna za treść: WIESŁAWA NOWICKA, dnia: 2008-02-04
utworzony: 04-02-2008 / modyfikowany: 16-06-2015
wprowadził(a): ANNA WYDERKA
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej Chorzowie 2019, kontakt: Anna Wyderka tel. 327716358 e-mail: wyderka.a@opschorzow.pl