BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

Treść strony

wersja do druku
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ NIEOPUBLIKOWANEJ W BIP

Klauzula informacyjna dla osób kierujących wnioski o dostęp do informacji publicznej do OPS w Chorzowie


KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie - Dyrektor OPS w Chorzowie. Kontakt z Administratorem: telefon – 32 77-16-303. Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@opschorzow.pl

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ POSŁUGUJEMY SIĘ DANYMI?

Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

 • realizacji obowiązków prawnych Administratora związanych z wnioskiem, w szczególności wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na ich podstawie rozporządzeń (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. c RODO) - „obowiązek prawny”,
 • prowadzenia komunikacji, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z wnioskiem, czy też potrzebą wykazania określonych faktów, mających w tym zakresie istotne znaczenie dla Administratora (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - „prawnie uzasadniony interes”; terminy dochodzenia roszczeń wynikających z obsługi procesu realizowania wniosku określają przepisy prawa administracyjnego a w tym przepisy powołanych powyżej aktów prawnych.


Przekazanie danych jest dobrowolne, ale są niezbędne w celu realizowania wniosku i prowadzenia ewidencji wniosków.

Informujemy, że dane nie będą wykorzystywane dla podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.

JAK DŁUGO POSŁUGUJEMY SIĘ DANYMI?

Posługujemy się danymi przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów.
W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

 • okres przechowywania dokumentów określony przepisami prawa, w tym przepisy dotyczące archiwizowania dokumentów,
 • okres do momentu ewentualnego wniesienia sprzeciwu,
 • okres przedawnienia roszczeń.

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek o: dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych), sprostowanie danych (gdy są one nieprawidłowe), przeniesienie danych (w przypadkach określonych w RODO), usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych - na zasadach określonych w RODO.

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

KOMU PRZEKAZUJEMY DANE?

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, dane możemy przekazać - oprócz osobom upoważnionym przez Administratora - innym podmiotom, w tym: podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa, podmiotom przetwarzającym je
w naszym imieniu (np. dostawcom i serwisantom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze) oraz innym administratorom (np. kancelariom notarialnym lub prawnym), a w razie konieczności prawnej – uprawnionym organom państwowym.

DODATKOWA INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE UJAWNIONO W TREŚCI WNIOSKU

Państwa dane zostały pozyskane w związku z otrzymaniem wniosku o dostęp do informacji publicznej. Administrator będzie je przetwarzać w zakresie niezbędnym do realizacji wniosku, na zasadach powyżej wskazanych.osoba odpowiedzialna za treść: Paweł Biały, dnia: 2016-10-11
utworzony: 11-10-2016 / modyfikowany: 26-03-2024
wprowadził(a): ANNA WYDERKA
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie 2024, kontakt: furdzik.a@opschorzow.pl