BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Treść strony

wersja do druku
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wstęp

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie.

Data publikacji strony internetowej: 2007-11-08. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-06-21.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne

 • Elementy nietekstowe (grafiki prezentujące istotne informacje) nie posiadają tekstu alternatywnego lub opisu treści.
 • Nie wszystkie pliki do pobrania (w formacie .pdf, .doc i inne) są przygotowane jako dostępne, tzn. nie mają struktury pozwalającej osobom niewidomym na ich przeglądanie lub też są skanami dokumentów.
 • Część z opublikowanych treści nie ma odpowiedniej struktury nagłówkowej.
 • Nie wszystkie tabele posiadają nagłówki i podpisy.

Wyłączenia:

 • Część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
  Dokłada się starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzone bariery na stronie internetowej.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-24. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-25

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strona podmiotowa BIP Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie posiada następujace ułatwienia:

 • Wersję kontrastową
 • Możliwość zmiany rozmiaru tekstu
 • Moduł wyszukiwania
 • Widoczny fokus wokół elementów nawigacyjnych
 • Odsłuchanie zawartości strony

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jerzy Głogowski, ops@opschorzow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 77 16 301. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio-deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Ośrodka Pomocy Społecznej Chorzów ul. Racławicka 19

 1. Dojście do Ośrodka jest utwardzone. Do budynku prowadzą z poziomu ulicy dwa wejścia, z których jedno prowadzi bezpośrednio do dwustronnej windy przystosowanej dla osób niepełnosprawnych, do drugiego wejścia prowadzą schody z barierkami.

 2. Budynek składa się z trzech kondygnacji. Winda zatrzymuje się na każdym piętrze, posiada komunikaty głosowe oraz opis przycisków w języku Braille’a. Schody z poręczami, szerokie korytarze, wejścia do pomieszczeń są bez progowe. Na parterze dostępna jest pełnowymiarowa toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Punkt Informacyjny, Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Miejski Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności znajduje się na parterze.

 3. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych w tym pętli indukcyjnych do obsługi osób słabosłyszących.

 4. W obiekcie nie występują oznaczenia w alfabecie Braille’a, ani oznaczenia kontrastowe lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

 5. Przed obiektem znajdują się dwa oznakowane miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 7. Po wcześniejszym kontakcie telefonicznym Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia dostęp do usługi umożliwiającymi komunikację z tłumaczem języka migowego.osoba odpowiedzialna za treść: Adam Furdzik, dnia: 2020-09-25
utworzony: 25-09-2020 / modyfikowany: 25-03-2021
wprowadził(a): Adam Furdzik
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie 2021