BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

start

Treść strony

wersja do druku
 

Szanowni Państwo!

Po wejściu do Ośrodka interesanci zobowiązani są do zdezynfekowania rąk, dokonania pomiaru temperatury ciała oraz zasłaniania nosa i ust w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Osoby nieprzestrzegające zasad bezpieczeństwa nie będą obsługiwane przez pracowników Ośrodka.


W związku z nowelizacją przepisów dotyczących doręczeń elektronicznych, od dnia 5.10.2021r., co do zasady podania wnoszone na adres poczty elektronicznej OPS Chorzów (t.j. na adres e-mail), będą pozostawione bez rozpoznania. Oznacza to, że wnioskowi, który zostanie wysłany na adres e-mail Ośrodka, nie zostanie nadany dalszy bieg, a Państwo nie uzyskają informacji na temat niepodjęcia czynności.

Wyjątek stanowią przepisy szczególne, które dopuszczają możliwość złożenia podania w innej formie, np. ustawa o dostępie do informacji publicznej.

Jednocześnie informujemy, iż podania można wnosić w sposób wskazany zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności w formie pisemnej na adres Ośrodka, czy przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP.

Podstawa prawna: art. 63 §1 k.p.a., zmieniony ustawą z dnia 18.11.2020r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. Z 2020 r. poz. 2320 z późn. zm.)


UWAGA - Dział ds. Osób niepełnosprawnych (p.101) przyjmuje interesantów od poniedziałku do czwartku w godzinach urzędowania Ośrodka. W piątki interesanci nie będą odsługiwani.


Informujemy, że od dnia 20 września 2021 r. punkt wydawania decyzji jest czynny w godzinach:

poniedziałek od godz. 800 do godz. 1545
wtorek - piątek od godz. 800 do godz. 1200


Dobry Start od ZUS

Od 1 lipca do 30 listopada można składać wnioski o świadczenie z rządowego programu Dobry Start (tzw. 300 plus). Od tego roku przyznawaniem i wypłatą tych świadczeń zajmuje się ZUS. Wnioski można złożyć wyłącznie elektronicznie – za pomocą portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia. Świadczenia trafią wyłącznie na rachunki bankowe.

W ramach programu Dobry Start rodzice i opiekunowie dzieci mogą otrzymać jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł na zakup podręczników i artykułów szkolnych.

Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada wyłącznie online:

 • przez serwisy bankowości elektronicznej tych banków, które udostępniły taką możliwość,
 • na portalu PUE ZUS,
 • na portalu Emp@tia.

Od 1 lipca 2021 r. obsługą wniosków, przyznawaniem i wypłatą świadczeń zajmuje się ZUS. Dlatego wszystkie informacje o złożonym wniosku i świadczeniu będą dostępne na portalu PUE ZUS. Osoby, które nie mają jeszcze swojego profilu na PUE ZUS, mogą go założyć samodzielnie przez internet lub z pomocą pracownika ZUS - w naszej placówce, podczas e-wizyty, w czasie naszego dyżuru w innej instytucji.

ZUS wypłaci pieniądze tylko na konto bankowe wskazane we wniosku. Wypłata będzie realizowana:

 • do 30 września 2021 r. – na podstawie wniosków złożonych do końca sierpnia,
 • w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku – na podstawie wniosków składanych od września.

Aby ułatwić wypełnianie i składanie wniosku o świadczenie z programu Dobry Start przez rodziców, opiekunów prawnych oraz osoby sprawujące pieczę nad dzieckiem, na PUE ZUS udostępniliśmy intuicyjny kreator wniosków. Kreator krok po kroku prowadzi wypełniającego wniosek przez proces uzupełniania wymaganych danych i informacji.

Każda osoba, która będzie potrzebowała wsparcia w złożeniu wniosku o świadczenie z programu Dobry Start może liczyć na pracowników ZUS. Pomoc można uzyskać:

 • na specjalnej infolinii pod numerem 22 290 22 02 w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 8.00 –15.00
 • w Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) ZUS w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 7.00 –18.00 pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub za pośrednictwem maila na adres: cot@zus.pl, * we wszystkich placówkach ZUS oraz podczas e-wizyty w ZUS,
 • w trakcie dyżurów pracowników ZUS w siedzibach urzędów miasta, gminy, Poczty Polskiej i KRUS (informacje o dyżurach dostępne na https://www.zus.pl/baza-wiedzy/program-dobry-start/dyzury-dobry-start).

Więcej informacji na https://www.zus.pl/baza-wiedzy/program-dobry-start


Informacja dotycząca wypłaty świadczeń przez Ośrodek Pomocy Społecznej

Podstawową formą realizacji świadczeń jest przelew na rachunek bankowy lub kartę przedpłaconą (wydawaną bezpłatnie w Ośrodku Pomocy Społecznej). Karta przedpłacona umożliwia wypłatę gotówki w bankomatach i dokonywanie płatności w sklepach. W uzasadnionych przypadkach wypłata może nastąpić w formie gotówkowej.

Informujemy, że świadczenia wypłacane przez Ośrodek Pomocy Społecznej są wyłączone spod egzekucji komorniczej.


Dział Świadczeń dla Rodzin

 • świadczenia rodzinne
 • świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
 • świadczenia wychowawcze (500+) (za wyjątkiem wydawania i przyjmowania wniosków o świadczenie wychowawcze na okres 2021/2022 w okresie od 1 kwietnia 2021r. do 31 maja 2021r.),
 • jednorazowe świadczenie przyznawane na podstawie art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” tj. z dnia 15 lipca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329).

Obsługa interesantów odbywa się w pok. 229.

Godziny przyjęć:

Poniedziałek 7:30 - 15:45
Wtorek - Czwartek: 7:30 - 14:45
Piątek: 7:30 - 13:45

Przerwa techniczna na dezynfekcję oraz wietrzenie pomieszczenia w godzinach 11:30 - 12:00

 • telefon kontaktowy w sprawach dotyczących powyższych świadczeń kontakt pod numerem telefonu 32 77 16 364
 • telefon kontaktowy w sprawach nienależnie pobranych świadczeń 32 77 16 392
 • telefon kontaktowy w sprawach świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, zasiłków dla opiekuna 32 77 16 393
 • telefon kontaktowy dla dłużników alimentacyjnych 32 77 16 335

Obsługa dłużników alimentacyjnych pok. 228.

Mając na uwadze sytuację w kraju prosimy o podawanie z minimum tygodniowym wyprzedzeniem przed terminem wypłaty wszelkich zmian mających wpływ na uprawnienia oraz na sposób otrzymywania świadczeń, a w szczególności: zmiany numerów rachunków bankowych, zmiany formy płatności, zmiana miejsca pobytu na pobyt poza gminą Chorzów itp. Nie ma możliwości zmiany numeru rachunku bankowego na podstawie informacji telefonicznej lub wysłanej pocztą elektroniczną email.

Zachęcamy Państwa do składania wniosków w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu Emp@tia, który zawiera wszelkie możliwe, aktualne formularze.

Link do portalu Emp@tia

Wypełnione wnioski, pisma, prośby i dokumenty nadal można również przesyłać Pocztą Polską na adres Ośrodka (w przypadku przesłanego wniosku decyduje data wpływu do organu).

Od 01-06-2021 wszystkie wnioski dotyczące powyższych świadczeń będą przyjmowane wyłącznie w pok. 229 mieszczącym się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie.


Pomoc Społeczna

W poniedziałki pracownicy socjalni nie przyjmują stron.

Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny celem umówienia wizyty z pracownikiem socjalnym, dzwoniąc pod numery:

Pracownicy socjalni Sekcja środowiskowa I

32 77 16 327
32 77 16 338
32 77 16 377
32 77 16 331

Pracownicy socjalni Sekcja środowiskowa II

32 77 16 375
32 77 16 376
32 77 16 316
32 77 16 329
32 77 16 373
32 77 16 372

Pracownicy socjalni Sekcja specjalistyczna

32 77 16 370
32 77 16 371

Pomoc osobom bezdomnym

32 77 16 330
32 77 16 319

Pracownicy socjalni Sekcja pomocy instytucjonalnej
i usług opiekuńczych

32 77 16 306
32 77 16 350
32 77 16 374
32 77 16 321
32 77 16 395

Wniosek o pomoc można również złożyć drogą elektroniczną na adres: ops@opschorzow.pl wg załączonego wzoru wniosku o pomoc - pobierz wniosek

Odbiór decyzji administracyjnych, bonów żywnościowych oraz bonów do baru „Przystanek” odbywa się w pokoju 109 w godzinach od 8.00 do 12.00.


Dział Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej

Klienci przyjmowani są po uprzednio uzgodnionym telefonicznie terminie wizyty.

Wszelkie informacje można uzyskać pod następującymi numerami telefonów:

Zespół ds. pieczy zastępczej (specjaliści pracy socjalnej i koordynatorzy pieczy zastępczej) (32) 7716337, (32)7716382.

Wszelkie pozostałe sprawy (32) 7716314, (32) 7716379.


Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Chorzowie informuje:

Od dnia 09.06.2021 roku wnioski o wydawanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i o orzeczenia o niepełnosprawności dla osób do 16 roku życia są przyjmowane bezpośrednio
w siedzibie zespołu pok.103 w dniach i godzinach:


wtorki – godz.8.00-14.00
czwartki – godz.8.00-14.00

Natomiast:
w poniedziałki i środy w godz. 8.00 do 14.00 – przyjmowane są wnioski o wydanie kart parkingowych i legitymacji osoby niepełnosprawnej

W PIĄTEKI STRON NIE PRZYJMUJEMY

Nadal zachowany zostaje tryb orzekania przez skład orzekający – zaoczny (bez udziału wnioskodawcy)

Nadal zachowują ważność przepisy wynikające  z  ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Więcej informacji w zakładce Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o niepełnosprawności w Chorzowie.

Informacja dla osób, wobec których zarządzono kwarantannę.

Informujemy, że osoby poddane 14-dniowej kwarantannie, w szczególności osoby starsze, samotne, niepełnosprawne, które potrzebują wsparcia, mogą zgłosić taką potrzebę w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorzowie pod numerem telefonu:

 • poniedziałek - piątek w godzinach od 7.00 do 19.00 numer telefonu: 884898309
 • dni wolne numer telefonu: 884898756

W sytuacji, kiedy osoba bądź rodzina poddana kwarantannie nie jest w stanie zapewnić sobie produktów żywnościowych, bądź leków, pomoc taka zostanie udzielona po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym (tj. zakupiona przez OPS i dostarczona przez odpowiednie służby pod wskazany adres najpóźniej w następnym dniu po złożeniu zapotrzebowania).

Ponadto każda osoba, która ma informację o tym, że osoby poddane kwarantannie potrzebują pomocy, powinna ją także przekazać do Ośrodka. Wówczas pracownik socjalny, w miarę możliwości skontaktuje się z taką osobą telefonicznie.


Kasa

W związku z ograniczeniem pracy KASY prosimy o dokonywanie wpłat bezpośrednio na konto bankowe, lub przekazem na konto bankowe Ośrodka

 • za usługi opiekuńcze,
 • za karty parkingowe
 • odpłatność za rodziny zastępcze

na numer konta OPS Chorzów 24 1050 1243 1000 0010 0009 1643

Wszelkie odpłatności za świadczenia rodzinne, zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych itp

na numer konta OPS Chorzów 11 1050 1214 1000 0023 4768 7903

Informacja z nr konta do pobrania na stoliku informacyjnym


Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie (dalej: OPS).

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor OPS z siedzibą przy ul. Racławicka 19, 41-500 Chorzów, nr tel.: 32 771 63 99, adres e-mail: ops@opschorzow.pl
 2. W OPS w Chorzowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 32 771 63 99 wew. 345 lub adresem e-mail: zydek.j@opschorzow.pl
 3. OPS w Chorzowie może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa i  w zakresie niezbędnym do realizacji zadań Ośrodka Pomocy Społecznej.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Udostępnienie Pani/Pana danych osobowych może nastąpić wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 6. Pani/Pana dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 7. W związku z przetwarzaniem przez OPS Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do : dostępu do treści udostępnionych przez Panią/Pana danych i ich poprawiania , sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych,  wniesienia sprzeciwu , cofnięcia zgody na przetwarzanie. 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem.

 

W celu złożenia w formie elektronicznej wniosków z:

 • Pomocy społecznej
 • Świadczeń rodzinnych
 • Funduszu alimentacyjnego
 • Karty dużej rodziny
 • Programu Rodzina 500+
Należy skorzystać z formularza:https://wnioski.mpips.gov.pl

Do złożenia wniosku niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego ePUAP lub podpisu kwalifikowanego.
Szczegółowe informacje na temat udzielanej Pomocy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorzowie znajdują się w zakładce ZAŁATWIANIE SPRAW/PROCEDURY I KARTY INFORMACYJNE.osoba odpowiedzialna za treść: Adam Furdzik, dnia: 2007-03-27
utworzony: 02-10-2006 / modyfikowany: 04-10-2021
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie 2021