BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

start

Treść strony

wersja do druku
 

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną wizytyw Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorzowie
od dnia 16 marca 2020r. do odwołania
są OGRANICZONE.


Informujemy, że od dnia 01.04 do dnia 10.04 Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie zawiesza wydawanie druków na świadczenia ( dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne, wnioski o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, wnioski na dofinansowania z PFRON, wnioski o świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne, alimentacyjne, wychowawcze ).

Mieszkańcy, którzy pobrali wcześniej wnioski mogą je złożyć bezpośrednio w  siedzibie OPS ( poprzez wrzut do pojemnika w kopercie opisanej w sposób umożliwiający przekazanie wniosku do właściwego działu i opatrzonej datą dostarczenia wniosku ) lub za pośrednictwem poczty. Wnioski zostaną zarejestrowane zgodnie z datą dostarczenia do OPS ( umieszczoną na kopercie ) lub datą stempla pocztowego przesyłki wysłanej przez pocztę.

Zachęcamy wszystkie osoby zainteresowane do korzystania z druków znajdujących się na stronach internetowych OPS, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ( zakładka świadczenia dla rodzin -  lub Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.) - WZORY WNIOSKÓW

Równocześnie informujemy, że z uwagi na konieczność przekierowania większości pracowników do pracy zdalnej oraz wysoką absencję chorobową, możliwy jest wyłącznie kontakt telefoniczny z pracownikami dyżurującymi i kierownikami sekcji/ działów.

Przyznane wcześniejszymi decyzjami świadczenia będą nadal systematycznie realizowane.

Wypłata świadczeń  w kasie odbywać się będą w dniach wskazanych w decyzjach. Nie mamy możliwości zmiany w formy realizacji świadczeń w miesiącu kwietniu. Niepodjęte w terminie świadczenia będą realizowane w drugiej połowie kwietnia. Niepodjęte świadczenia na poczcie zrealizowane zostaną w miesiącu maju.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerami lub e-mailowego pod adresem: ops@opschorzow.

W sprawach pomocy społecznej

Z-ca kierownika sekcji I – p. Iwona Pełkowska- 032 7716 327
Kierownik sekcji II– p. Alina Sychowicz 032 7716 319

Kierownik sekcji III – p. Teresa Bogacz- Popęda 032 7716 323
Kierownik sekcji IV – p. Maria Malinowska 032 7716 336
Kierownik sekcji V – p. Agnieszka Pacocha 032 7716 311

W sprawach dodatków mieszkaniowych i energetycznych
Kierownik Działu – p. Agata Zimoląg 032 7716 312

W sprawach świadczeń rodzinnych
Kierownik Działu - p. Sebastian Gajdzik 032 7716 343

W sprawach orzecznictwa osób i dofinansowań PFRON
Kierownik Działu – p. Jerzy Głogowski 032 7716 354

Osoby, którym nie uda się skontaktować w podanymi numerami lub nie uzyskają odpowiedzi na wysłany e-mail proszone są o kontakt e-mailowy pomoc@opschorzow.pl


 NUMERY TELEFONÓW, POD KTÓRYMI MOŻNA ZGŁASZAĆ POTRZEBĘ WSPARCIA DLA OSÓB SAMOTNYCH, NIEPEŁNOSPRAWNYCH  I OBJĘTYCH KWARANTANNĄ
(DO ODWOŁANIA) :

32 7716311;  32 7716331;  32 7716336;  32 7716323; 32 7716319;

TELEFONY INTERWENCYJNE:
690 561 811;  884 898 309;


Informacja dla osób, wobec których zarządzono kwarantannę.

Informujemy, że osoby poddane 14-dniowej  kwarantannie, w szczególności osoby starsze, samotne, niepełnosprawne, które potrzebują wsparcia, mogą zgłosić taką potrzebę w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorzowie pod numerem telefonu:

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK w godzinach od 7 do 19 numer telefonu: 690 561 811
DNI WOLNE numer telefonu: 884 898 756

W sytuacji, kiedy osoba bądź rodzina poddana kwarantannie nie jest w stanie zapewnić sobie produktów żywnościowych, bądź leków, pomoc taka zostanie udzielona po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym
(tj. zakupiona przez OPS i dostarczona przez odpowiednie służby pod wskazany adres najpóźniej w następnym dniu po złożeniu zapotrzebowania).

Ponadto każda osoba, która ma informację o tym, że osoby poddane kwarantannie potrzebują pomocy, powinna ją także przekazać do Ośrodka. Wówczas pracownik socjalny, w miarę możliwości skontaktuje się z taką osobą telefonicznie.


INFORMACJA

W związku z tym, że wizyty w Ośrodku Pomocy Społecznej dla petentów są ograniczone do niezbędnego minimum Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Chorzowie informuje, że wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej zostało wstrzymane do odwołania.

Na czas panującej pandemii, prosimy posługiwać się posiadanym orzeczeniem aby skorzystać z ulg i uprawnień przysługującej osobie niepełnosprawnej.


 Wnioski o wydawanie orzeczeń, legitymacji osoby niepełnosprawnej i kart parkingowych są do pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka  w zakładce procedury i karty informacyjne > miejski zespół ds. orzekania o niepełnosprawności.


W związku z ograniczeniem pracy KASY prosimy o  dokonywanie wpłat  bezpośrednio na konto bankowe, lub przekazem na konto bankowe Ośrodka

 - za usługi opiekuńcze,
- za karty parkingowe
- odpłatność za rodziny zastępcze

na numer konta
OPS Chorzów
24 1050 1243 1000 0010 0009 1643

- wszelkie odpłatności za świadczenia rodzinne, zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych itp

na numer konta
OPS Chorzów
11 1050 1214 1000 0023 4768 7903

Informacja z nr konta do pobrania na stoliku informacyjnym


KOMUNIKAT !

W związku z zaistniałą sytuacją w kraju i w konsekwencji pracą zdalną i częściową absencją pracowników OPS Chorzów informujemy, że przelewy świadczeń dokonywane są sukcesywnie w ramach możliwości kadrowych i technicznych.

Osoby otrzymujące świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznane decyzjami ostatecznymi, które nie zostały zrealizowane do końca miesiąca marca br. proszone są o kontakt za pośrednictwem:

- systemu  ePUAP i systemu Emp@tia lub

- poczty elektronicznej swiadczenia@opschorzow.pl lub

- telefonicznie pod numerami: 32 77 16 346 i 32 77 16 364.

W informacjach elektronicznych prosimy o podanie danych umożliwiających identyfikację nadawcy oraz numeru telefonu do kontaktu.

Po ustaleniu przyczyn braku wypłaty świadczeń za marzec br. zostaną Państwo poinformowani o przyczynach wstrzymania świadczeń i sposobie załatwienia sprawy.    

Osoby które otrzymały ww. świadczenia do dnia 31 marca br. i nadal uprawnione są do ich pobierania, kolejne świadczenia otrzymają w terminach jak w miesiącach poprzednich.

Świadczenia wychowawcze (500+) wraz ewentualnymi nadpłatami, realizowane są na bieżąco zgodnie z terminami wypłat jak w miesiącach poprzednich.

Jednocześnie mając na uwadze sytuację w kraju prosimy o podawanie z minimum tygodniowym wyprzedzeniem przed terminem wypłaty wszelkich zmian mających wpływ na uprawnienia oraz na sposób otrzymywania świadczeń, a w szczególności: zmiany numerów rachunków bankowych, zmiany formy płatności, zmiana miejsca pobytu na pobyt poza gminą Chorzów itp.

Aktualne wzory druków o świadczenia dla rodzin dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zachęcamy również do składania wniosków w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu Emp@tia, który zawiera wszelkie możliwe, aktualne formularze.

Link do portalu Emp@tia.


Szanowni Państwo!

Z uwagi na pojawienie się zagrożenia zakażeniem koronawirusem, mając na względzie zdrowie zarówno Państwa, jak i pracowników, Ośrodek Pomocy Społecznej zwraca się z apelem
o ograniczenie wizyt do niezbędnego minimum. Zachęcamy do pozyskiwania wszelkich informacji poprzez kontakt telefoniczny oraz do korzystania z elektronicznej
komunikacji poprzez platformę ePUAP.

Dodatkowo informujemy, że punkt podawczy znajduje się w pokoju 112, czynny do godz. 14:00.


INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej Informuje, iż w związku z panującą pandemią zawiesza termin realizacji programu „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” - edycja 2019 – 2020 w Chorzowie do odwołania.


 INFORMACJA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH !!! 

Od dnia 11 marca 2020 r. do odwołania kontakt z wszystkimi pracownikami Działu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej odbywać się będzie wyłącznie drogą telefoniczną lub e-mailową.

Telefon: 32 7716 337, 32 7716 399, 32 7716 382, 32 7716 314
e-mail: rodziny.zastepcze@opschorzow.pl


Szanowni Klienci Działu Świadczeń dla Rodzin

W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa APELUJEMY o korzystanie z możliwości składania wniosków drogą elektroniczną lub za pośrednictwem Poczty Polskiej!!!

Osoby, których sprawy nie wymagają osobistego stawiennictwa w Ośrodku Pomocy Społecznej (uzupełnienie wezwania, stawienie na wszczęcie postępowania, podanie numeru rachunku bankowego, złożenie wniosku w wersji papierowej) proszone są o pozostanie w domu i kontaktowanie się z Ośrodkiem telefonicznie lub drogą mailową.


UWAGA
Z UWAGI NA REALNE ZAGROŻENIE EPIDEMIOLOGICZNE
POSIEDZENIA SKŁADÓW ORZEKAJACY ZOSTAŁY ODOWŁANE DO
30 MARCA 2020 ROKU

W PRZYPADKU UTRZYMYWANIA SIĘ ZAGROŻENIA KORONAWIRUSEM – POSIEDZENIA SKŁADÓW ORZEKAJAZYCH ZOSTANĄ WSTRZYMANE DO ODWOŁANIA.

WNIOSKI O WYDANIE ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOSCI ZALECAMY PRZESYŁAĆ POCZTĄ

ZOSTAJE WSTRZYMANE PRZYJMOWANIE WSZELKEIGO RODZAJÓW WNIOSKÓW. WNIOSKI O WYDANIE ORZECZEŃ I O LEGITYMACJE ( W OPISANEJ KOPERCIE)  MOŻNA TEŻ WRZUCAĆ DO KONTENERA USTAWIONEGO PRZY WEJŚCIU DO OPS.
ZOSTAJE WSTRZYMANE WYDAWANIE KART PARKINGOWYCH I LEGITYMACJI OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ


W związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem informujemy, że pracownicy Działu Dodatków Mieszkaniowych od dnia 01.04.2020 r. są oddelegowani do pracy zdalnej.
Wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego i dodatku energetycznego można składać w zamkniętych kopertach do pojemnika znajdującego się na parterze budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie przy ul. Racławickiej 19, przesłać pocztą lub pocztą elektroniczną.
Prosimy o podawanie na wniosku nr telefonu i dołączanie do wniosku kserokopi:

- dokumentów dotyczących tytułu prawnego do zajmowanego lokalu (umowa najmu, akt notarialny)
- dokumentów dotyczących dochodu (decyzja ZUS, zaświadczenie o dochodach, stypendiach, inne decyzje przyznające świadczenia)

Informujemy, że do wydania decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego i dodatku energetycznego potrzebne są oryginały wniosków, deklaracji o dochodach i załącznika do wniosku.

Formularze i informacje dotyczące wymaganych dokumentów dostępne są na stronie OPS oraz BIP w zakładce DODATKI MIESZKANIOWETelefon


Szanowni Państwo,

 W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie (dalej: OPS).

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor OPS z siedzibą przy ul. Racławicka 19, 41-500 Chorzów, nr tel.: 32 771 63 99, adres e-mail: ops@opschorzow.pl

2. W OPS w Chorzowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 32 771 63 99 wew. 345 lub adresem e-mail: zydek.j@opschorzow.pl

3. OPS w Chorzowie może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa i  w zakresie niezbędnym do realizacji zadań Ośrodka Pomocy Społecznej.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Udostępnienie Pani/Pana danych osobowych może nastąpić wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

6. Pani/Pana dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

7. W związku z przetwarzaniem przez OPS Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do : dostępu do treści udostępnionych przez Panią/Pana danych i ich poprawiania , sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych,  wniesienia sprzeciwu , cofnięcia zgody na przetwarzanie. 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem.

 


 

 

W celu złożenia w formie elektronicznej  wniosków z:

 • Pomocy społecznej
 • Świadczeń rodzinnych
 • Funduszu alimentacyjnego
 • Karty dużej rodziny
 • Programu Rodzina 500+

Należy skorzystać z poniższego formularza:

https://wnioski.mpips.gov.pl

 

Do złożenia wniosku niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego ePUAP lub bezpiecznego podpisu elektronicznego.

 

Szczegółowe informacje na temat udzielanej Pomocy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorzowie znajdują się w zakładce ZAŁATWIANIE SPRAW/PROCEDURY I KARTY INFORMACYJNE

 

Biuletyn zawiera dane Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie oraz następujące informacje:

 • dane jednostki,
 • informacje o osobach kierujących jednostką,
 • statut jednostki,
 • struktury jednostki,
 • regulamin organizacji,
 • budżet jednostki,
 • sprawozdania z działalności Ośrodka,
 • struktury własnościowej i majątku, którym dysponuje,

a także informacje o zasadach funkcjonowania urzędu takich jak:

 • ogłoszenia,
 • sposób przyjmowania i załatwiania spraw,
 • programy i projekty
 • zarządzenia Dyrektora Ośrodka


osoba odpowiedzialna za treść: Adam Furdzik, dnia: 2007-03-27
utworzony: 02-10-2006 / modyfikowany: 01-04-2020
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie 2020, kontakt: furdzik.a@opschorzow.pl