BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

start

Treść strony

wersja do druku
 

Informujemy, że od dnia 27 kwietnia 2020r. zostaje wprowadzona możliwość kontaktu osobistego z pracownikami Ośrodka w sprawach pilnych po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny wizyty.

Osoby umówione na wizytę w siedzibie Ośrodka są zobowiązane do zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa oraz stosowania środków ochrony osobistej (maseczki lub inne przedmioty zakrywające nos i usta oraz rękawiczki ochronne). 

Osoby nieumówione i nieprzestrzegające zasad bezpieczeństwa nie będą obsługiwane przez pracowników Ośrodka.
Klienci z ewidentnymi objawami chorobowymi nie będą wpuszczani do budynku Ośrodka lub mogą być proszeni o jego opuszczenie.

Mając na względzie dobro i bezpieczeństwo klientów i pracowników Ośrodka prosimy o stosowanie się do wszystkich zaleceń.


Pomoc Społeczna  

W związku z aktualnym stanem epidemii w celu złożenia wniosku o pomoc w myśl ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. prosimy o kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 14:00 celem złożenia wniosku i ustalenia dalszego postępowania w załatwieniu sprawy.  

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerami:

Pracownicy socjalni sekcja I

 

32 77 16 327

Pracownicy socjalni Sekcja II

 

32 77 16 375

Pracownicy socjalni Sekcja III

 

32 77 16 373

Pracownicy socjalni Działu Wsparcia i Realizacji Projektów

 

32 77 16 370

Pracownicy socjalni
Dział Usług

   

32 77 16 306

32 77 16 321

Pomoc osobom bezdomnym

 

32 77 16 395

Wniosek o pomoc można również złożyć drogą elektroniczną na adres: ops@opschorzow.pl wg załączonego wzoru wniosku o pomoc (link). Wniosek można również pobrać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorzowie i wypełniony zostawić do skrzynki wrzutowej.

Odbiór decyzji administracyjnych, bonów żywnościowych oraz bonów do baru „Przystanek” odbywa się w pokoju 109 bez zmian.

 


Świadczenia dla Rodzin

INFORMACJA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCY ZE ŚWIADCZEŃ DLA RODZIN A W SZCZEGÓLNOŚCI: ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO, ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH (500+), ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW !

W związku z zaistniałą sytuacją w kraju oraz dobro pracowników i obywateli informujemy, że od dnia 27-04-2020 zostaje wprowadzona możliwość kontaktu osobistego z pracownikami Działu Świadczeń Dla Rodzin w sprawach szczególnie skomplikowanych i wymagających osobistego stawiennictwa wnioskodawcy (głównie wezwania do już złożonych wniosków).

Kontakt osobisty będzie możliwy jedynie po uprzednim uzgodnieniu daty, godziny przyjęcia petenta oraz rodzaju sprawy (przy braku możliwości załatwienia sprawy w sposób wymieniony poniżej).

Osoby umówione na kontakt osobisty w siedzibie Ośrodka mają obowiązek zachowania wszelkiej ostrożności w kontaktach oraz obowiązek posiadania wymaganych środków ochrony osobistej (maseczek lub innych dopuszczalnych form zakrycia twarzy i nosa, rękawiczek ochronnych).

Osoby nieumówione oraz osoby nieprzestrzegające zasad kontaktu nie będą obsługiwane osobiście przez pracowników.

Klienci z ewidentnymi objawami chorobowymi mogą nie zostać wpuszczeni do budynku OPS lub zostać poproszeni o jego opuszczenie.

Wszelkie sprawy można załatwić przede wszystkim za pośrednictwem:

- systemu ePUAP (tylko zapytania i korespondencja z organem) lub

- systemu Emp@tia (wnioski i korespondencja z organem) lub

- poczty elektronicznej swiadczenia@opschorzow.pl (zapytania, uzupełnienia w omówionym z pracownikiem zakresie itp.) lub

- telefonicznie pod numerami: 32 77 16 346 i 32 77 16 364.

W informacjach elektronicznych prosimy o podanie danych umożliwiających identyfikację nadawcy oraz numeru telefonu do kontaktu.

Wypełnione wnioski, pisma, prośby i dokumenty nadal można również przesyłać Pocztą Polską (w przypadku wniosku decyduje data wpływu do organu) lub wrzucać do urny mieszczącej się w Ośrodku przy wejściu głównym (wewnątrz budynku). Pamiętać należy, by wrzucane dokumenty były umieszczone w kopercie na której winien znaleźć się dane adresata korespondencji oraz miejsce gdzie dana korespondencja winna trafić (np.: Dział Świadczeń Dla Rodzin). Odwołania od decyzji składane w tej formie, ze względu na tryb i termin ich załatwienia, winny mieć w opisie dodatkowo pod nazwą działu wpisane, że jest to odwołanie od decyzji.

Aktualne wzory druków o świadczenia dla rodzin dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jednocześnie mając na uwadze sytuację w kraju prosimy o podawanie z minimum tygodniowym wyprzedzeniem przed terminem wypłaty wszelkich zmian mających wpływ na uprawnienia oraz na sposób otrzymywania świadczeń, a w szczególności: zmiany numerów rachunków bankowych, zmiany formy płatności, zmiana miejsca pobytu na pobyt poza gminą Chorzów itp.

Zachęcamy również do składania wniosków w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu Emp@tia, który zawiera wszelkie możliwe, aktualne formularze. Link do portalu Emp@tia


Rodziny Zastępcze

INFORMACJA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH, RODZINNYCH DOMÓW DZIECKA USAMODZIELNIANYCH WYCHOWANKÓW PIECZY ZASTĘPCZEJ, RODZICÓW ZOBOWIAZANYCH DO OPŁATY ZA POBYT DZIECI W PIECZY ZASTEPCZEJ !!! 

Od dnia 27 kwietnia 2020 r. do odwołania kontakt osobisty ze wszystkimi pracownikami Działu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej odbywać się będzie po uprzednim telefonicznym lub e-mailowym uzgodnieniu terminu wizyty w OPS z pracownikiem Działu.

Telefon: 32 7716 314, 32 7716 379, 32 7716 337, 32 7716 382,

e-mail: rodziny.zastepcze@opschorzow.pl


Dodatki Mieszkaniowe

ZAŁATWIANIE SPRAW W ZAKRESIE DODATKÓW MIESZKANIOWYCH I ENERGETYCZNYCH

Informujemy, że od dnia 27.04.2020 r. istnieje możliwość osobistego złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, po uprzednim kontakcie telefonicznym (pod nr telefonu 32/ 77 16 322 i 32/ 77 16 328) i ustaleniu terminu spotkania z pracownikiem Działu Dodatków Mieszkaniowych.

W sprawach związanych z odblokowaniem wypłaty dodatku mieszkaniowego, z uchyleniem decyzji w związku ze zmianą  miejsca zamieszkania prosimy kontaktować się pod nr telefonu 32 /77 16 312.

Wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego i dodatku energetycznego można również składać w zamkniętych kopertach do pojemnika znajdującego się na parterze budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie przy ul. Racławickiej 19 lub przesyłać pocztą lub elektronicznie.

Prosimy o podawanie na wniosku nr telefonu i nr PESEL oraz  dołączanie do wniosku kserokopii:

- dokumentów dotyczących tytułu prawnego do zajmowanego lokalu (umowa najmu, akt notarialny)

- dokumentów dotyczących dochodu (decyzja ZUS, zaświadczenie o dochodach, stypendiach, inne decyzje przyznające świadczenia)

Informujemy, że do wydania decyzji o  przyznaniu dodatku mieszkaniowego i dodatku energetycznego potrzebne są oryginały wniosków, deklaracji o dochodach i załącznika do wniosku.

Formularze i informacje dotyczące wymaganych dokumentów dostępne są na stronie OPS: http://www.opschorzow.pl/ w zakładce dodatki mieszkaniowe.


MIEJSKI ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOSCI W CHORZOWIE
Informuje
 • Od dnia 27 kwietnia 2020 zostaną wydawane legitymacje osoby niepełnosprawnej po wcześniejszym ustaleniu z pracownikiem zespołu daty i godziny odbioru.

Wnioski można nadal składać za pośrednictwem poczty lub wrzucić do kontenera przy wejściu do OPS

 • Od dnia 27 kwietnia 2020 r. będzie możliwość składania wniosków o wydanie karty parkingowej jak i też ich odbiór po wcześniejszym uzgodnieniu daty i terminu złożenia wniosku czy odbioru karty z pracownikiem zespołu.

Uwaga: w pierwszej kolejność będą przyjmowane wnioski o wydanie  karty parkingowej od osób który nabyły do niej prawo na podstawie wydanego orzeczenia - po raz pierwszy.

Karty Parkingowe które utraciły lub utracą ważność w okresie obowiązywania ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw -  zachowują ważność do 60  dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności.

Wnioski o wydawanie orzeczeń, legitymacji osoby niepełnosprawnej i kart parkingowych są do pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka w zakładce procedury i karty informacyjne > miejski zespół ds. orzekania o niepełnosprawności.


UWAGA
Z UWAGI NA REALNE ZAGROŻENIE EPIDEMIOLOGICZNE

POSIEDZENIA SKŁADÓW ORZEKAJACY ZOSTAŁY WSTRZYMANE DO ODWOŁANIA.

WNIOSKI O WYDANIE ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOSCI ZALECAMY PRZESYŁAĆ POCZTĄ.   


 NUMERY TELEFONÓW, POD KTÓRYMI MOŻNA ZGŁASZAĆ POTRZEBĘ WSPARCIA DLA OSÓB SAMOTNYCH, NIEPEŁNOSPRAWNYCH I OBJĘTYCH KWARANTANNĄ
(DO ODWOŁANIA):
32 7716311; 32 7716331; 32 7716336; 32 7716323; 32 7716319;

TELEFONY INTERWENCYJNE:
690 561 811; 884 898 309;


 

Informacja dla osób, wobec których zarządzono kwarantannę.

Informujemy, że osoby poddane 14-dniowej kwarantannie, w szczególności osoby starsze, samotne, niepełnosprawne, które potrzebują wsparcia, mogą zgłosić taką potrzebę w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorzowie pod numerem telefonu:

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK w godzinach od 7 do 19 numer telefonu: 690 561 811
DNI WOLNE numer telefonu: 884 898 756

W sytuacji, kiedy osoba bądź rodzina poddana kwarantannie nie jest w stanie zapewnić sobie produktów żywnościowych, bądź leków, pomoc taka zostanie udzielona po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym (tj. zakupiona przez OPS i dostarczona przez odpowiednie służby pod wskazany adres najpóźniej w następnym dniu po złożeniu zapotrzebowania).

Ponadto każda osoba, która ma informację o tym, że osoby poddane kwarantannie potrzebują pomocy, powinna ją także przekazać do Ośrodka. Wówczas pracownik socjalny, w miarę możliwości skontaktuje się z taką osobą telefonicznie.


KASA

W związku z ograniczeniem pracy KASY prosimy o dokonywanie wpłat bezpośrednio na konto bankowe, lub przekazem na konto bankowe Ośrodka

- za usługi opiekuńcze,
- za karty parkingowe
- odpłatność za rodziny zastępcze

na numer konta
OPS Chorzów
24 1050 1243 1000 0010 0009 1643

- wszelkie odpłatności za świadczenia rodzinne, zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych itp

na numer konta
OPS Chorzów
11 1050 1214 1000 0023 4768 7903

Informacja z nr konta do pobrania na stoliku informacyjnym


INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej Informuje, iż w związku z panującą pandemią zawiesza termin realizacji programu „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” - edycja 2019 – 2020 w Chorzowie do odwołania.Telefon


Szanowni Państwo,

 W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie (dalej: OPS).

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor OPS z siedzibą przy ul. Racławicka 19, 41-500 Chorzów, nr tel.: 32 771 63 99, adres e-mail: ops@opschorzow.pl

2. W OPS w Chorzowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 32 771 63 99 wew. 345 lub adresem e-mail: zydek.j@opschorzow.pl

3. OPS w Chorzowie może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa i  w zakresie niezbędnym do realizacji zadań Ośrodka Pomocy Społecznej.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Udostępnienie Pani/Pana danych osobowych może nastąpić wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

6. Pani/Pana dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

7. W związku z przetwarzaniem przez OPS Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do : dostępu do treści udostępnionych przez Panią/Pana danych i ich poprawiania , sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych,  wniesienia sprzeciwu , cofnięcia zgody na przetwarzanie. 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem.

 


 

 

W celu złożenia w formie elektronicznej  wniosków z:

 • Pomocy społecznej
 • Świadczeń rodzinnych
 • Funduszu alimentacyjnego
 • Karty dużej rodziny
 • Programu Rodzina 500+

Należy skorzystać z poniższego formularza:

https://wnioski.mpips.gov.pl

 

Do złożenia wniosku niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego ePUAP lub bezpiecznego podpisu elektronicznego.

 

Szczegółowe informacje na temat udzielanej Pomocy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorzowie znajdują się w zakładce ZAŁATWIANIE SPRAW/PROCEDURY I KARTY INFORMACYJNE

 

Biuletyn zawiera dane Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie oraz następujące informacje:

 • dane jednostki,
 • informacje o osobach kierujących jednostką,
 • statut jednostki,
 • struktury jednostki,
 • regulamin organizacji,
 • budżet jednostki,
 • sprawozdania z działalności Ośrodka,
 • struktury własnościowej i majątku, którym dysponuje,

a także informacje o zasadach funkcjonowania urzędu takich jak:

 • ogłoszenia,
 • sposób przyjmowania i załatwiania spraw,
 • programy i projekty
 • zarządzenia Dyrektora Ośrodka


osoba odpowiedzialna za treść: Adam Furdzik, dnia: 2007-03-27
utworzony: 02-10-2006 / modyfikowany: 29-04-2020
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie 2020