BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

start

Treść strony

wersja do druku
 

Informacja dotycząca ewentualnej dystrybucji tabletek jodku potasu w sytuacji wystąpienia zdarzenia radiacyjnego.

Więcej informacji TUTAJ


Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie informuje, że od dnia 27-09-2022 rozpoczyna wypłatę
przyznanych dodatków węglowych na konta bankowe oraz w kasie Ośrodka.

W okresie od 27-09-2022 do 30-09-2022 wydłużono godziny otwarcia kasy Ośrodka, która będzie czynna:

Wtorek           8:00 - 14:00

Środa             8:00 - 14:00

Czwartek        8:00 - 14:00

Piątek             8:00 - 13:00

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 2 ust. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692 ze zm.) dodatek węglowy wypłaca się w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę, przy czym wnioski złożone po dniu 30 października 2022 r. wypłaca się do dnia 30 grudnia 2022 r.


Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Wnioski o dodatek należy składać w formie papierowej w Centrum Aktywizacji Społecznej, przy ul. Powstańców 70/3 w Chorzowie od dnia 28.09.2022 r. w godzinach:

 • Poniedziałek: 8:00-16:00
 • Wtorek: 8:00-14:00
 • Środa: 8:00-14:00
 • Czwartek: 8:00-14:00
 • Piątek: 8:00-13:00

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła przysługuje w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest:

 • kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy;
 • kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
 • kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
 • kocioł olejowy.

Dodatkiem nie są objęte w szczególności: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzw. gaz sieciowy, gaz miejski) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej.

Więcej informacji TUTAJ


Dodatek węglowy:

Informacja w sprawie uruchomienia punktów wydawania i przyjmowania wniosków o dodatek węglowy wprowadzony ustawą z dnia z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym dla mieszkańców Chorzowa.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 11 sierpnia 2022 r. została opublikowana ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692). Zadanie związane z przyznawaniem ww. świadczenia dla mieszkańców Chorzowa realizowane będzie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie.

Źródło ciepła musi być wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3 000 złotych.

Więcej informacji TUTAJ

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego można złożyć elektronicznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej e-PUAP. Wniosek należy wydrukować oraz wypełnić, następnie zeskanować.
Zeskanowany wniosek powinien zostać osobno obarczony podpisem elektronicznym, można tego dokonać za pomocą Profilu Zaufanego korzystając ze strony www.gov.pl – podpisz dokument(https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany).
Podpisany wniosek należy pobrać, a następnie przekazać za pomocą platformy ePUAP jako pismo ogólne do podmiotu publicznego (/OPSChorzow/skrytka), gdzie jako załącznik dodajemy wcześniej podpisany wniosek oraz osobno podpisujemy wysyłane pismo.
Do prawidłowego złożenia wniosku o dodatek węglowy wymagane są dwa podpisy elektroniczne, osobny na wypełnionym wniosku oraz drugi na piśmie ogólnym przesyłanym do tutejszego Ośrodka, w przeciwnym razie osoby będą wzywane do uzupełnienia brakującego podpisu.

Dodatkowe informacje na temat podpisu zaufanego.


  Świadczenie wychowawcze (500+) od 01.06.2022r. realizuje i wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wszelkie wnioski i zapytania w tej sprawie należy kierować do obecnego realizatora świadczenia.


Jednorazowe Świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy

Osoby uprawnione do otrzymania:

 1. Obywatel Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa w okresie od dnia 24 lutego 2022 roku.
 2. Obywatel Ukrainy posiadający Kartę Polaka, który wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Małżonek obywatela Ukrainy, o ile przybył on na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.
 4. Dzieci obywateli wymienionych w pkt. 1, 2 i 3.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego zawiera dane osoby składającej wniosek lub dane osoby, w imieniu której wniosek jest składany:

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • datę urodzenia,
 • obywatelstwo,
 • płeć,
 • rodzaj dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy,
 • serię i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy,
 • informację o dacie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • adres pobytu w Chorzowie
 • dane kontaktowe, w tym numer telefonu lub adres poczty elektronicznej – o ile je posiada

Należy także mieć ze sobą dokumenty:

 • dokument stanowiący podstawę przekroczenia granicy – rodzaj, seria i numer dokumentu (np. paszport)\
 • powiadomienie o nadaniu numeru PESEL

Wnioski o wypłatę świadczenia można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorzowie przy ul Racławickiej 19 od dnia 24.03.2022 w pok. 110 w godzinach:
poniedziałek: 7.30-15.30
wtorek-czwartek :7.30-14.30
piątek: 7.30-13.30

Wnioski można pobrać i wypełnić na miejscu. Obowiązuje wypełnienie w alfabecie łacińskim.

Sposób wypłaty: na polski rachunek bankowy.

Informacja w jezyku ukraińskim


W związku z nowelizacją przepisów dotyczących doręczeń elektronicznych, od dnia 5.10.2021r., co do zasady podania wnoszone na adres poczty elektronicznej OPS Chorzów (t.j. na adres e-mail), będą pozostawione bez rozpoznania.Oznacza to, że wnioskowi, który zostanie wysłany na adres e-mail Ośrodka, nie zostanie nadany dalszy bieg, a Państwo nie uzyskają informacji na temat niepodjęcia czynności.Wyjątek stanowią przepisy szczególne, które dopuszczają możliwość złożenia podania w innej formie, np. ustawa o dostępie do informacji publicznej.Jednocześnie informujemy, iż podania można wnosić w sposób wskazany zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności w formie pisemnej na adres Ośrodka, czy przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP.Podstawa prawna: art. 63 §1 k.p.a., zmieniony ustawą z dnia 18.11.2020r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. Z 2020 r. poz. 2320 z późn. zm.)


Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Chorzowie informuje:

Od dnia 09.06.2021 roku wnioski o wydawanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i o orzeczenia o niepełnosprawności dla osób do 16 roku życia są przyjmowane bezpośrednio w siedzibie zespołu pok.103 w dniach i godzinach: wtorki – godz.8.00-14.00, czwartki – godz.8.00-14.00, natomiast: w poniedziałki i środy w godz. 8.00 do 14.00 – przyjmowane są wnioski o wydanie kart parkingowych i legitymacji osoby niepełnosprawnej.

Nadal zachowany zostaje tryb orzekania przez skład orzekający – zaoczny (bez udziału wnioskodawcy). Nadal zachowują ważność przepisy wynikające z ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Więcej informacji w zakładce Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o niepełnosprawności w Chorzowie.


Kasa

W związku z ograniczeniem pracy kasy prosimy o dokonywanie wpłat bezpośrednio na konto bankowe, lub przekazem na konto bankowe Ośrodka

 • za usługi opiekuńcze,

 • za karty parkingowe

 • odpłatność za rodziny zastępcze

na numer konta OPS Chorzów 24 1050 1243 1000 0010 0009 1643
Wszelkie odpłatności za świadczenia rodzinne, zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych itp. na numer konta OPS Chorzów 11 1050 1214 1000 0023 4768 7903

Informacja z nr konta do pobrania na stoliku informacyjnym


W celu złożenia w formie elektronicznej wniosków z:

 • Pomocy społecznej

 • Świadczeń rodzinnych

 • Funduszu alimentacyjnego

 • Karty dużej rodziny

Należy skorzystać z formularza:https://wnioski.mpips.gov.pl

Do złożenia wniosku niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego ePUAP lub podpisu kwalifikowanego.
Szczegółowe informacje na temat udzielanej Pomocy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorzowie znajdują się w zakładce ZAŁATWIANIE SPRAW/PROCEDURY I KARTY INFORMACYJNE.osoba odpowiedzialna za treść: Adam Furdzik, dnia: 2007-03-27
utworzony: 02-10-2006 / modyfikowany: 24-10-2022
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie 2023, kontakt: furdzik.a@opschorzow.pl