BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

start

Treść strony

wersja do druku
 

UWAGA!

Z przykrością informujemy, że Centrum Aktywizacji Społecznej w Chorzowie przy ul. Powstańców 70/3 jest nieczynne do odwołania.
Za utrudnienia przepraszamy.

Zapisy na porady prawne i obywatelskie odbywają się bez zmian - telefonicznie: 323075329.


 

W związku z aktualną sytuacją pandemiczną w kraju oraz wprowadzonymi  ograniczeniami od dnia 4 listopada 2020 r.
do odwołania zmieniają się zasady obsługi interesantów w Dziale Świadczeń dla Rodzin.

Obsługa interesantów odbywa się w pok. 229:
poniedziałek w godzinach 7:30 – 15:45 
wtorek, środa, czwartek w godzinach 7:30 – 14:45
piątek w godzinach 7:30 – 13:45.

WAŻNE (przerwa techniczna w godzinach urzędowania)

W godzinach 11:30 – 12:00 pok. 229 będzie niedostępny dla interesantów, a w tym czasie odbywać się będzie wietrzenie i dezynfekcja pomieszczeń.

Dodatkowo do odwołania wprowadzony zostaje system numerkowy. W chwili obecnej nie ma konieczności wcześniejszego umawiania wizyty. Osoby bez numerka wydanego w danym dniu na portierni oraz osoby niezachowujące zasad bezpieczeństwa związanych z reżimem sanitarnym nie będą obsługiwane.


Szanowni Państwo!

Od dnia 8 czerwca 2020r. istnieje możliwość bezpośredniej obsługi interesantów przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.

W trosce o bezpieczeństwo interesantów, jak i pracowników prosimy o przestrzeganie następujących zaleceń:

1. Zabrania się wstępu do budynków Ośrodka Pomocy Społecznej i jednostek organizacyjnych:

 a) osobom, których temperatura ciała mierzona przy wejściu do budynku przekracza 37,5 st. C;

 b) osobom z ewidentnymi objawami chorobowymi;

 c) osobom objętym kwarantanną.

2. Po wejściu do budynków Ośrodka Pomocy Społecznej lub jednostek organizacyjnych, do obowiązków interesantów należy:

 a) zdezynfekowanie rąk środkami do dezynfekcji, a w przypadku przeciwwskazań zdrowotnych do dezynfekcji dłoni za pomocą płynu – założenie jednorazowych rękawiczek;

 b) zakrywanie na terenie budynków Ośrodka Pomocy Społecznej ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki lub przyłbicy;

 c) odkrywanie ust i nosa w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby lub w celu umożliwienia komunikowania się z osobą głuchą lub głuchoniemą;

 d) poddanie się pomiarowi temperatury przy wejściu do budynku;

 e) zachowywanie na korytarzach, klatkach schodowych, innych pomieszczeniach odpowiednich odległości od innej osoby zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także w sposób umożliwiający swobodne przejście innym osobom;

 f) posługiwanie się własnym długopisem/piórem;

 g) stosowanie się do poleceń i wskazówek pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej;

 h) opuszczenia budynku niezwłocznie po zakończeniu czynności.

Osoby nieprzestrzegające zasad bezpieczeństwa nie będą obsługiwane przez pracowników Ośrodka.


Pomoc Społeczna  

W związku z aktualnym stanem epidemii w celu złożenia wniosku o pomoc w myśl ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. prosimy o kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 14:00 celem złożenia wniosku i ustalenia dalszego postępowania w załatwieniu sprawy.  

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerami:

Pracownicy socjalni sekcja I

 

32 77 16 327

Pracownicy socjalni Sekcja II

 

32 77 16 375

Pracownicy socjalni Sekcja III

 

32 77 16 373

Pracownicy socjalni Działu Wsparcia i Realizacji Projektów

 

32 77 16 370

Pracownicy socjalni
Dział Usług

   

32 77 16 306

32 77 16 321

Pomoc osobom bezdomnym

 

32 77 16 395

Wniosek o pomoc można również złożyć drogą elektroniczną na adres: ops@opschorzow.pl wg załączonego wzoru wniosku o pomoc (link). Wniosek można również pobrać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorzowie i wypełniony zostawić do skrzynki wrzutowej.

Odbiór decyzji administracyjnych, bonów żywnościowych oraz bonów do baru „Przystanek” odbywa się w pokoju 109 bez zmian.


MIEJSKI ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOSCI W CHORZOWIE

Informuje

 • Od dnia 27 kwietnia 2020 zostaną wydawane legitymacje osoby niepełnosprawnej po wcześniejszym ustaleniu z pracownikiem zespołu daty i godziny odbioru.

Wnioski można nadal składać za pośrednictwem poczty lub wrzucić do kontenera przy wejściu do OPS

 • Od dnia 27 kwietnia 2020 r. będzie możliwość składania wniosków o wydanie karty parkingowej jak i też ich odbiór po wcześniejszym uzgodnieniu daty i terminu złożenia wniosku czy odbioru karty z pracownikiem zespołu.

Uwaga: w pierwszej kolejność będą przyjmowane wnioski o wydanie  karty parkingowej od osób który nabyły do niej prawo na podstawie wydanego orzeczenia - po raz pierwszy.

Karty Parkingowe które utraciły lub utracą ważność w okresie obowiązywania ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw -  zachowują ważność do 60  dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności.

Wnioski o wydawanie orzeczeń, legitymacji osoby niepełnosprawnej i kart parkingowych są do pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka w zakładce procedury i karty informacyjne > miejski zespół ds. orzekania o niepełnosprawności.


UWAGA
Z UWAGI NA REALNE ZAGROŻENIE EPIDEMIOLOGICZNE

POSIEDZENIA SKŁADÓW ORZEKAJACY ZOSTAŁY WSTRZYMANE DO ODWOŁANIA.

WNIOSKI O WYDANIE ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOSCI ZALECAMY PRZESYŁAĆ POCZTĄ.   


 NUMERY TELEFONÓW, POD KTÓRYMI MOŻNA ZGŁASZAĆ POTRZEBĘ WSPARCIA DLA OSÓB SAMOTNYCH, NIEPEŁNOSPRAWNYCH I OBJĘTYCH KWARANTANNĄ
(DO ODWOŁANIA):
32 7716311; 32 7716331; 32 7716336; 32 7716323; 32 7716319;

TELEFON INTERWENCYJNY:
884 898 309


Informacja dla osób, wobec których zarządzono kwarantannę.

Informujemy, że osoby poddane 10-dniowej kwarantannie, w szczególności osoby starsze, samotne, niepełnosprawne, które potrzebują wsparcia, mogą zgłosić taką potrzebę w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorzowie pod numerem telefonu:


PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK w godzinach od 7 do 19 numer telefonu: 884 898 309
DNI WOLNE numer telefonu: 884 898 756


W sytuacji, kiedy osoba bądź rodzina poddana kwarantannie nie jest w stanie zapewnić sobie produktów żywnościowych, pomoc taka zostanie udzielona po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym (tj. zakupiona przez OPS i dostarczona pod wskazany adres najpóźniej w następnym dniu po złożeniu zapotrzebowania).
Ponadto każda osoba, która ma informację o tym, że osoby poddane kwarantannie potrzebują pomocy, powinna ją także przekazać do Ośrodka. Wówczas pracownik socjalny, w miarę możliwości skontaktuje się z taką osobą telefonicznie.


KASA

W związku z ograniczeniem pracy KASY prosimy o dokonywanie wpłat bezpośrednio na konto bankowe, lub przekazem na konto bankowe Ośrodka

- za usługi opiekuńcze,
- za karty parkingowe
- odpłatność za rodziny zastępcze

na numer konta
OPS Chorzów
24 1050 1243 1000 0010 0009 1643

- wszelkie odpłatności za świadczenia rodzinne, zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych itp

na numer konta
OPS Chorzów
11 1050 1214 1000 0023 4768 7903

Informacja z nr konta do pobrania na stoliku informacyjnym


INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej Informuje, iż w związku z panującą pandemią zawiesza termin realizacji programu „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” - edycja 2019 – 2020 w Chorzowie do odwołania.Telefon


Szanowni Państwo,

 W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie (dalej: OPS).

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor OPS z siedzibą przy ul. Racławicka 19, 41-500 Chorzów, nr tel.: 32 771 63 99, adres e-mail: ops@opschorzow.pl

2. W OPS w Chorzowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 32 771 63 99 wew. 345 lub adresem e-mail: zydek.j@opschorzow.pl

3. OPS w Chorzowie może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa i  w zakresie niezbędnym do realizacji zadań Ośrodka Pomocy Społecznej.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Udostępnienie Pani/Pana danych osobowych może nastąpić wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

6. Pani/Pana dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

7. W związku z przetwarzaniem przez OPS Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do : dostępu do treści udostępnionych przez Panią/Pana danych i ich poprawiania , sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych,  wniesienia sprzeciwu , cofnięcia zgody na przetwarzanie. 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem.

  

 

W celu złożenia w formie elektronicznej  wniosków z:

Pomocy społecznej

Świadczeń rodzinnych

Funduszu alimentacyjnego

Karty dużej rodziny

Programu Rodzina 500+

Należy skorzystać z poniższego formularza:

https://wnioski.mpips.gov.pl

 

Do złożenia wniosku niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego ePUAP lub bezpiecznego podpisu elektronicznego.

 

Szczegółowe informacje na temat udzielanej Pomocy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorzowie znajdują się w zakładce ZAŁATWIANIE SPRAW/PROCEDURY I KARTY INFORMACYJNE

 

Biuletyn zawiera dane Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie oraz następujące informacje:

 • dane jednostki,

 • informacje o osobach kierujących jednostką,

 • statut jednostki,

 • struktury jednostki,

 • regulamin organizacji,

 • budżet jednostki,

 • sprawozdania z działalności Ośrodka,

 • struktury własnościowej i majątku, którym dysponuje,

a także informacje o zasadach funkcjonowania urzędu takich jak:

 • ogłoszenia,

 • sposób przyjmowania i załatwiania spraw,

 • programy i projekty

 • zarządzenia Dyrektora Ośrodkaosoba odpowiedzialna za treść: Adam Furdzik, dnia: 2007-03-27
utworzony: 02-10-2006 / modyfikowany: 20-11-2020
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie 2020