BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

start

Treść strony

wersja do druku
 

Szanowni Państwo!

Od dnia 11 stycznia 2021 r.
Punkt wydawania decyzji administracyjnych jest czynny codziennie od 8.00 do 12.00


 W trosce o bezpieczeństwo interesantów, jak i pracowników prosimy o przestrzeganie następujących zaleceń:

1. Zabrania się wstępu do budynków Ośrodka Pomocy Społecznej i jednostek organizacyjnych:


a) osobom, których temperatura ciała mierzona przy wejściu do budynku przekracza 37,5 st. C;

b) osobom z ewidentnymi objawami chorobowymi;

c) osobom objętym kwarantanną.

2. Po wejściu do budynków Ośrodka Pomocy Społecznej lub jednostek organizacyjnych, do obowiązków interesantów należy:


a) zdezynfekowanie rąk środkami do dezynfekcji, a w przypadku przeciwwskazań zdrowotnych do dezynfekcji dłoni za pomocą płynu – założenie jednorazowych rękawiczek;
b) zakrywanie na terenie budynków Ośrodka Pomocy Społecznej ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki lub przyłbicy;
c) odkrywanie ust i nosa w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby lub w celu umożliwienia komunikowania się z osobą głuchą lub głuchoniemą;
d) poddanie się pomiarowi temperatury przy wejściu do budynku;
e) zachowywanie na korytarzach, klatkach schodowych, innych pomieszczeniach odpowiednich odległości od innej osoby zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także w sposób umożliwiający swobodne przejście innym osobom;
f) posługiwanie się własnym długopisem/piórem;
g) stosowanie się do poleceń i wskazówek pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej;
h) opuszczenia budynku niezwłocznie po zakończeniu czynności.

Osoby nieprzestrzegające zasad bezpieczeństwa nie będą obsługiwane przez pracowników Ośrodka.


W związku z aktualną sytuacją pandemiczną w kraju oraz wprowadzonymi  ograniczeniami od dnia 4 listopada 2020 r.
do odwołania zmieniają się zasady obsługi interesantów w Dziale Świadczeń dla Rodzin.

Obsługa interesantów odbywa się w pok. 229:
poniedziałek w godzinach 7:30 – 15:45 
wtorek, środa, czwartek w godzinach 7:30 – 14:45
piątek w godzinach 7:30 – 13:45.

WAŻNE (przerwa techniczna w godzinach urzędowania)

W godzinach 11:30 – 12:00 pok. 229 będzie niedostępny dla interesantów, a w tym czasie odbywać się będzie wietrzenie i dezynfekcja pomieszczeń.

Dodatkowo do odwołania wprowadzony zostaje system numerkowy. W chwili obecnej nie ma konieczności wcześniejszego umawiania wizyty. Osoby bez numerka wydanego w danym dniu na portierni oraz osoby niezachowujące zasad bezpieczeństwa związanych z reżimem sanitarnym nie będą obsługiwane.


Pomoc Społeczna  

W związku z aktualnym stanem epidemii w celu złożenia wniosku o pomoc w myśl ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. prosimy o kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 14:00 celem złożenia wniosku i ustalenia dalszego postępowania w załatwieniu sprawy.  

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerami:

Pracownicy socjalni Sekcja środowiskowa I

 

32 77 16 327
32 77 16 338
32 77 16 377
32 77 16 331

Pracownicy socjalni Sekcja środowiskowa II

 

32 77 16 375
32 77 16 376
32 77 16 316
32 77 16 329
32 77 16 373
32 77 16 372

Pracownicy socjalni Sekcja specjalistyczna

 

32 77 16 370
32 77 16 371

Pomoc osobom bezdomnym

   

32 77 16 330
32 77 16 319

Pracownicy socjalni Sekcja pomocy instytucjonalnej i usług opiekuńczych

 

32 77 16 306
32 77 16 350
32 77 16 374
32 77 16 321
32 77 16 395


Wniosek o pomoc można również złożyć drogą elektroniczną na adres: ops@opschorzow.pl wg załączonego wzoru wniosku o pomoc (link). Wniosek można również pobrać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorzowie i wypełniony zostawić do skrzynki wrzutowej.

Odbiór decyzji administracyjnych, bonów żywnościowych oraz bonów do baru „Przystanek” odbywa się w pokoju 109 bez zmian.


 MIEJSKI ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOSCI W CHORZOWIE INFORMUJE: 


1.    Wnioski o wydanie  legitymacji osoby niepełnosprawnej można składać:

 • osobiście (po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem zespołu)
 • przesłać pocztą
 • włożyć do kontenera przy wejściu do OPS (w opisanej kopercie)
2.    Wnioski o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o niepełnosprawności – wraz z zaświadczeniem lekarskim oraz kserokopią dokumentacji medycznej można:
 • przesłać pocztą
 • złożyć do kontenera przy wejściu do OPS – (dokumenty wkładamy do koperty, którą należy opisać – imię i nazwisko, nr telefonu i adresat - Miejski Zespół ds.…)

3.Wnioski o wydanie kart parkingowych należy złożyć osobiście po wcześniejszym umówieniu wizyty z pracownikiem zespołu

Telefony kontaktowe:
Przewodniczący zespołu – 32 77 16 354
Pracownicy administracji zespołu – 32 77 16 332
W sprawie złożenia wniosku o wydanie karty parkingowej lub legitymacji - 32 77 16 334

Uwaga:
Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i orzeczenia o niepełnosprawności nadal są wydawane w trybie zaocznym ( baz udziału wnioskodawcy- dlatego niezmiernie ważną sprawą jest dostarczenie kompletnej dokumentacji medycznej

Karty Parkingowe które utraciły lub utracą ważność w okresie obowiązywania ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw - zachowują ważność do 60  dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności.


Informacja dla osób, wobec których zarządzono kwarantannę.

Informujemy, że osoby poddane 10-dniowej kwarantannie, w szczególności osoby starsze, samotne, niepełnosprawne, które potrzebują wsparcia, mogą zgłosić taką potrzebę w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorzowie pod numerem telefonu:


PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK w godzinach od 7 do 19 numer telefonu: 884 898 309
DNI WOLNE numer telefonu: 884 898 756


W sytuacji, kiedy osoba bądź rodzina poddana kwarantannie nie jest w stanie zapewnić sobie produktów żywnościowych, pomoc taka zostanie udzielona po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym (tj. zakupiona przez OPS i dostarczona pod wskazany adres najpóźniej w następnym dniu po złożeniu zapotrzebowania).
Ponadto każda osoba, która ma informację o tym, że osoby poddane kwarantannie potrzebują pomocy, powinna ją także przekazać do Ośrodka. Wówczas pracownik socjalny, w miarę możliwości skontaktuje się z taką osobą telefonicznie.


KASA

W związku z ograniczeniem pracy KASY prosimy o dokonywanie wpłat bezpośrednio na konto bankowe, lub przekazem na konto bankowe Ośrodka

- za usługi opiekuńcze,
- za karty parkingowe
- odpłatność za rodziny zastępcze

na numer konta
OPS Chorzów
24 1050 1243 1000 0010 0009 1643

- wszelkie odpłatności za świadczenia rodzinne, zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych itp

na numer konta
OPS Chorzów
11 1050 1214 1000 0023 4768 7903

Informacja z nr konta do pobrania na stoliku informacyjnymTelefon


Szanowni Państwo,

 W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie (dalej: OPS).

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor OPS z siedzibą przy ul. Racławicka 19, 41-500 Chorzów, nr tel.: 32 771 63 99, adres e-mail: ops@opschorzow.pl

2. W OPS w Chorzowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 32 771 63 99 wew. 345 lub adresem e-mail: zydek.j@opschorzow.pl

3. OPS w Chorzowie może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa i  w zakresie niezbędnym do realizacji zadań Ośrodka Pomocy Społecznej.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Udostępnienie Pani/Pana danych osobowych może nastąpić wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

6. Pani/Pana dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

7. W związku z przetwarzaniem przez OPS Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do : dostępu do treści udostępnionych przez Panią/Pana danych i ich poprawiania , sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych,  wniesienia sprzeciwu , cofnięcia zgody na przetwarzanie. 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem.

  

 

W celu złożenia w formie elektronicznej  wniosków z:

Pomocy społecznej

Świadczeń rodzinnych

Funduszu alimentacyjnego

Karty dużej rodziny

Programu Rodzina 500+

Należy skorzystać z poniższego formularza:

https://wnioski.mpips.gov.pl

 

Do złożenia wniosku niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego ePUAP lub bezpiecznego podpisu elektronicznego.

 

Szczegółowe informacje na temat udzielanej Pomocy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorzowie znajdują się w zakładce ZAŁATWIANIE SPRAW/PROCEDURY I KARTY INFORMACYJNE

 

Biuletyn zawiera dane Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie oraz następujące informacje:

 • dane jednostki,

 • informacje o osobach kierujących jednostką,

 • statut jednostki,

 • struktury jednostki,

 • regulamin organizacji,

 • budżet jednostki,

 • sprawozdania z działalności Ośrodka,

 • struktury własnościowej i majątku, którym dysponuje,

a także informacje o zasadach funkcjonowania urzędu takich jak:

 • ogłoszenia,

 • sposób przyjmowania i załatwiania spraw,

 • programy i projekty

 • zarządzenia Dyrektora Ośrodkaosoba odpowiedzialna za treść: Adam Furdzik, dnia: 2007-03-27
utworzony: 02-10-2006 / modyfikowany: 05-02-2021
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie 2021