BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót PROCEDURY I KARTY INFORMACYJNE

Treść strony

wersja do druku
DZIAŁ DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Informacje dotyczące zadań realizowanych przez Dział ds. Osób Niepełnosprawnych

Obsługa stron:

 pok.101,
Nr telefonu: (32) 77-16-324/354

pok.112
Nr telefonu: (32) 77-16-366

Przyjmowanie stron:
Poniedziałek - 7.15 – 15.30
Wtorek – czwartek - 7.15 – 14.30
Piątek strony nie są obsługiwane

Pokój wyciszenia dla dzieci i osób niepełnosprawnych przebywających wraz z rodzicami lub opiekunami na terenie Ośrodka zlokalizowany jest w pok. 306 (2 piętro).


 

 

Dział ds. Osób Niepełnosprawnych realizuje zadania z zakresu dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Z dofinansowania mogą korzystać wszyscy mieszkańcy Chorzowa, którzy posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – wydane przez Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub równoważne – wydane przez np. ZUS itp. (określające grupę inwalidzką lub niezdolność do pracy i/lub samodzielnej egzystencji).

Zakres dofinansowania dotyczy:

 1. Likwidacji barier architektonicznych.
 2. Likwidacji barier w komunikowaniu się.
 3. Likwidacji barier technicznych.
 4. Zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.

 

Podstawę dofinansowania stanowi umowa zawarta pomiędzy OPS a wnioskodawcą.

Przy rozpatrywaniu wniosków z zakresu likwidacji barier nie ma znaczenia wysokość dochodu wnioskodawcy. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.06.2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2013 pózn. zm. 1190).

 

Maksymalna wysokość dofinansowania w danym roku kalendarzowym jest każdorazowo określana w zarządzeniu Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej – informacja dostępna na stronie internetowej Ośrodka lub u pracowników Działu ds. Osób Niepełnosprawnych – pokój 101 lub 112.

 

5. Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych.

6. Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Realizowane są również programy:

1. „Aktywny samorząd” - program  podzielony jest na dwa moduły.   

MODUŁ I

W ramach modułu I programu realizowane są zadania związane m.in. z usuwaniem barier w komunikowaniu się, zakupem wysokospecjalistycznych protez narządu ruchu czy zakupem wózków lub skuterów inwalidzkich o napędzie elektrycznym. Pomoc finansowa kierowana jest głównie do osób w wieku aktywności zawodowej, dzieci oraz młodzieży uczącej się.

MODUŁ II

W ramach  tego  modułu  przyznawane  jest dofinansowanie  na  pokrycie  kosztów  nauki w szkołach policealnych lub wyższych, na studiach podyplomowych i doktoranckich. Dodatkowo wnioskodawcy mogą ubiegać się o przyznanie pomocy finansowej na pokrycie wydatków związanych z nauką.

2. „Samodzielność – Aktywność – Mobilność” – program realizowany w dwóch wariantach:
 • Dostępne mieszkanie,
 • Mieszkanie dla absolwenta.

Do każdego wniosku dołączona jest lista wymaganych załączników-szczegóły oraz druki do pobrania znajdują się w poszczególnych zakładkach.

Wnioski  w wersji papierowej można pobrać w siedzibie Ośrodka w pokoju 111 (punkt informacyjny).

Sposób złożenia wniosku:

 1. poprzez platformę SOW  adres strony: www.sow.pfron.org.pl (zalecany)  - wniosek uzupełnia się w systemie, wymagane jest dołączenie załączników niezbędnych przy rozpatrywaniu danego wniosku (forma skanu lub pliku jpg).
 2. w siedzibie Ośrodka (ul. Racławicka 19, 41-506 Chorzów) pok. 101 i 112.

 

Wnioski są realizowane do wyczerpania środków finansowych.

 

 Podstawa prawna działalności:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  Dz. U. z 2023 r. poz. 100, 173, 240, 852, 1234, 1429.
 • Rozporządzenie z dnia 25 czerwca 2002 r. Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  Dz.U. z 2015 poz. 926 z późn.zm.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych - Dz.U. 230 poz. 1694, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej, zmieniające rozporządzenie w sprawie turnusów rehabilitacyjnych – Dz. U. z 2014r.,poz.1937. 
 • Rozporządzenie  Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej - Dz. U. Nr 63, poz. 587 z późn.zm.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowych – Dz. U. nr 29 poz.172.

pobierz plik: [ ulotka informacyjna ]osoba odpowiedzialna za treść: JERZY GŁOGOWSKI, dnia: 2007-10-19
utworzony: 08-11-2007 / modyfikowany: 22-02-2024
wprowadził(a): ANNA WYDERKA
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie 2024, kontakt: furdzik.a@opschorzow.pl