BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót PROCEDURY I KARTY INFORMACYJNE

Treść strony

wersja do druku
REHABILITACJA SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

DZIAŁ DO SPRAW REHABILITACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH


Dział ds. Osób niepełnosprawnych (p.101) przyjmuje interesantów od poniedziałku do czwartku w godzinach urzędowania Ośrodka. W piątki interesanci nie będą odsługiwani.


UWAGA – Rusza kolejna edycja akcji informacyjnej

„Doradcy Podatkowi Niepełnosprawnym”

Do 28 kwietnia we wtorki i czwartki w godzinach od 9.00 do 15.00 Doradcy Podatkowi ze Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych będą prowadzili bezpłatne konsultacje z zakresu ulg i uprawnień podatkowych przysługujących osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom.

Eksperci będą dyżurować pod telefonem komórkowym 513 152 218, pod którym osoby niepełnosprawne mogą uzyskać informacje o przysługujących im ulgach i uprawnieniach podatkowych. Na życzenie osoby niepełnosprawnej doradca będzie oddzwaniał na własny koszt.

Więcej informacji: https://niepelnosprawni.slaskie.pl/content/doradcy-podatkowi-niepelnosprawnym_2020


Siedziba: OPS  ul. Racławicka 19 41-500 Chorzów

Telefon: 32 7716324, 32 7716354

Fax: 32 7716356

Przyjmowanie stron:

poniedziałek: 8:00-15:00

wtorek-czwartek: 8:00-14:00
piątek: nieczynne

 

Podstawa prawna działalności:

-        Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - Dz. U. z 2011 Nr 127 poz.721.
-        Rozporządzenie z dnia 25 czerwca 2002 r. Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  /Dz.U. z 2015 poz 926 z późn. zm./
-        Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych /Dz.U. 230 poz 1694/
-        Rozporządzenie  Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. Nr 63, poz. 587)
-        Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowych – Dz. U. nr 29 poz.172     

 Sekcja realizuje następujące zadania:

 -         dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji  i turystyki osób niepełnosprawnych

-         dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

-         dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się

-         dofinansowanie do pobytu osób niepełnosprawnych na turnusie rehabilitacyjnym

-         dofinansowanie działalności Warsztatów terapii zajęciowej

-         nadzór i kontrola Warsztatów Terapii  Zajęciowej

-         zlecanie zadań z zakresu rehabilitacji społecznej fundacjom i organizacjom pozarządowym

-        realizacja programu „Aktywny Samorząd”

-        dofinansowanie usług tłumacza migowego

 

nr 1 do zarządzenia  8/2020

Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie

ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA REALIZACJĘ  ZADAŃ
Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PFRON - W ROKU 2020

 

1.  TURNUSY REHABILITACYJNE

I. Składanie wniosków

•           Droga internetową - przez system SOW (www.portal-sow.pfron.org.pl– nabór już aktywny)

•           W siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie ul. Racławicka 19 pokój 101.

•           Wnioski będą przyjmowane każdego dnia począwszy od miesiąca stycznia 2020 r.

 

II. Zasady rozpatrywania wniosków:

•           Przy rozpatrywaniu wniosków nie będzie brana pod uwagę kolejność składania wniosków

•           Wnioski zostaną rozpatrzone dopiero po podjęciu przez Radę Miasta Uchwały zatwierdzającej podział środków PFRON na poszczególne zadania.

•           Wnioski będzie rozpatrywać komisja powołana zarządzeniem dyrektora OPS

•           Przy rozpatrywaniu wniosków komisja będzie się kierować przepisami określonymi w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych. A w szczególności zapisy:

- § 5 ust 11 „ przy rozpatrywaniu wniosku o dofinansowanie bierze się pod uwagę stopień i rodzaj niepełnosprawności wnioskodawcy oraz wpływ niepełnosprawności na możliwość realizacji przez wnioskodawcę kontaktów społecznych w codziennym funkcjonowaniu, a także uwzględnia się na korzyść wnioskodawcy fakt niekorzystania z dofinansowania w roku poprzednim”,      

- § 5 ust 12 pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenia o zaliczeniu do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo równoważne, osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności.

III. Druki wniosków można pobrać ze stron internetowych - www.ops.bip.chorzow.eu www.opschorzow.pl lub w pokoju 101.

 

Lista załączników do wniosku – wnioski niekompletne nie będą przyjmowane.

 

•           Kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.

•           Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny sporządzony nie wcześniej niż na 3 miesiące przed datą złożenia wniosku.

•           Zaświadczenie o dochodach netto wszystkich osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku. W przypadku świadczeń wypłacanych przez ZUS – kserokopia ostatniej decyzji.

•           Załącznik do wniosku dot. sytuacji społecznej oraz zakresu dysfunkcji.

•           W przypadku złożenia wniosku przez osobę drugą - druk upoważnienia (dotyczy wniosków składanych papierowo w siedzibie Ośrodka).

 

Wnioskodawca może uczestniczyć w następujących rodzajach turnusów rehabilitacyjnych:

1) usprawniająco-rekreacyjny;

2) rekreacyjno-sportowy i sportowy;

3) szkoleniowy;

4) psychoterapeutyczny;

5) rozwijający zainteresowania i uzdolnienia;

6) nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością.

Turnus rehabilitacyjny powinien być dostosowany do rodzaju niepełnosprawności. Wyboru turnusu dokonuje wnioskodawca po konsultacji z lekarzem kierującym

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, których przeciętny miesięczny dochód,  w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty 50 % przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym lub 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,

W przypadku przekroczenia dopuszczalnego dochodu, dofinansowanie zostanie pomniejszone o wysokość kwoty stanowiącą różnicę pomiędzy dochodem określonym w rozporządzeniu a faktycznie osiągniętym dochodem na osobę.

Wysokość dofinansowania wynosi:

1) 30% przeciętnego wynagrodzenia*, - dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

2) 27% przeciętnego wynagrodzenia* - dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;

3) 25% przeciętnego wynagrodzenia* - dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności;

4) 20% przeciętnego wynagrodzenia* - dla opiekuna osoby niepełnosprawnej,

5) 20% przeciętnego wynagrodzenia* - dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

* przeciętnym wynagrodzeniu – oznacza to przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

2. ZAKUP PRZEDMIOTÓW ORTOPEDYCZNYCH I ŚRODKÓW POMOCNICZYCH

Składanie wniosków:

 

•           Droga internetową - przez system SOW (www.portal-sow.pfron.org.pl– nabór już aktywny),

•           W siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie ul. Racławicka 19 pokój 101,

•           Wnioski będą przyjmowane każdego dnia począwszy od miesiąca stycznia 2020 r.

Zgodnie  z Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.06.2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (  Dz. U. z 2015 r. poz.926 z późn.zm.).

Dofinansowanie może wynosić:

•           do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów,

•           do 150% sumy kwoty limitu, o której mowa w pkt. 1 wyznaczonego przez Ministra Zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa od limitu.

W roku 2020 dofinansowanie będzie przyznawane w wysokości:

do 100% kwoty limitu, określonego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1061 z późn.zm.).

O dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, których przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów      o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty;

- 50 % przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym ,

- 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Uwaga:

W przypadku obniżenia wysokości dofinansowania do wysokości 100% limitu, w indywidualnych przypadkach będzie możliwość podwyższenia dofinansowania do wysokości -  sumy limitu i wkładu własnego. Taką możliwość będą miały osoby, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 60% najniższego wynagrodzenia a w przypadku osób samotnych – 70% najniższego wynagrodzenia.

Wymagane dokumenty:

- wniosek o przyznanie dofinansowania,

- faktura określająca kwotę opłacona z ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę udziału własnego,

- kopia zrealizowanego zlecenia za zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze potwierdzona za zgodność z oryginałem,

- oświadczenie o dochodach wraz z zaświadczeniami  (zakładu pracy, ZUS itp.) potwierdzających wysokość dochodów netto za ostatnie trzy miesiące poprzedzające składanie wniosku,

- kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności.

3.LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, W KOMUNIKOWANIU SIĘ I TECHNICZNYCH.

1) Wartość dofinansowania może wynosić maksymalnie do 80% rzeczywistych kosztów usług lub sprzętów, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

W indywidualnych przypadkach będzie możliwość podwyższenia dofinansowania do wysokości -  do 90 % kosztów usług. Taka możliwość będą miały osoby, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 60% najniższego wynagrodzenia a w przypadku osób samotnych – 70% najniższego wynagrodzenia oraz gdy w mieszkaniu przebywa więcej osób niepełnosprawnych (co najmniej dwie).

2. W roku 2020 o dofinansowanie do zakupu sprzętu komputerowego można ubiegać się w ramach realizacji programu „Aktywny Samorząd”.

 W szczególnie uzasadnionych przypadkach w tym również gdy zostaną  zawieszone dofinansowania do zakupu sprzętu elektronicznego w ramach programu „Aktywny Samorząd” wnioski o dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego składane na rzecz dzieci oraz młodzieży uczącej się do 24 roku życia, rozpatrywane będą na zasadach określonych przepisami rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatów, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U.2013 poz.1190 z póź. zm.),  a w szczególności osoby:

a) z porażeniem górnych części ciała - należy przez to rozumieć stan potwierdzony zaświadczeniem lekarskim, m.in.: wrodzony brak lub amputację obu kończyn górnych – co najmniej w obrębie przedramienia a także dysfunkcję charakteryzującą się znacznie obniżoną sprawnością ruchową w zakresie obu kończyn górnych, wynikająca ze schorzeń o różnej etiologii (m.in. porażenia mózgowe, choroby neuromięśniowe);

b niewidome lub niedowidzące - należy przez to rozumieć dysfunkcję wzroku stanowiącą powód wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, a także w przypadku  gdy dysfunkcja narządu wzroku nie jest przyczyną wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, ale wnioskodawca przedłoży zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza okulistę potwierdzające, że osoba niepełnosprawna, której dotyczy wniosek, ma znaczne uszkodzenie narządu wzroku;

c) osoby niepełnosprawne w wieku do 16 roku życia, gdy wnioskodawca przedłoży zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza okulistę potwierdzające, że osoba niepełnosprawna, której dotyczy wniosek, ma znaczne uszkodzenie narządu wzroku.

d) dzieci i młodzież z znacznym ubytkiem słuchu– na poziomie 70 – 90 dB- Niedosłuch musi zostać potwierdzony zaświadczeniem wystawionym przez lekarza specjalistę - laryngologa

3) O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych będą mogły się ubiegać osoby niepełnosprawne tylko ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Uwaga: Zespół oceniający i kwalifikujący wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON zadań dot. likwidacji barier może ustalić maksymalną wysokość dofinansowania poszczególnych robót lub urządzeń.

Wymagane dokumenty:

- wniosek o przyznanie dofinansowania,

- kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności,

- oświadczenie o dochodach,

- zaświadczenie lekarza specjalisty potwierdzający faktyczny stan zdrowia oraz konieczność likwidacji barier,

- kserokopia dowodu osobistego.

Dofinansowane są prace oraz urządzenia wymienione w katalogu dostępnym na stronie: www.ops.bip.chorzow.eu

4.SPRZĘT REHABILITACYJNY.

Wartość dofinansowania może wynosić maksymalnie do 50 % kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby indywidualne i organizacje pozarządowe prowadzące działalność związaną z rehabilitacją na rzecz osób niepełnosprawnych

Wymagane dokumenty:

A. Osoby indywidualne

- wniosek o przyznanie dofinansowania,

- kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności,

- oświadczenie o dochodach,

- zaświadczenie lekarza specjalisty wskazujące rodzaj sprzętu i konieczność jego stosowania,

-kosztorys lub faktura pro forma potwierdzająca faktyczny koszt sprzętu.

B. Organizacje pozarządowe

- wniosek o przyznanie dofinansowania,

-dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych lub działalność związaną z rehabilitacja osób niepełnosprawnych – przez okres, co najmniej dwóch lat przed złożeniem wniosku,

- udokumentowanie posiadania środków własnych,

-wycenę sprzętu rehabilitacyjnego.

- W przypadku gdy podmiot, jest:

1) podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.) - do wniosku dołącza się:

a) zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe albo oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie,

b) informacje o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym jest związana pomoc de minimis;

2) pracodawcą prowadzącym zakład pracy chronionej - do wniosku dołącza się:

a) potwierdzoną kopię decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej,

b) informację o wysokości oraz sposobie wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres trzech miesięcy przed dniem złożenia wniosku,

c) informację, o której mowa w pkt 1.

Uwaga: W przypadku indywidualnych wnioskodawców o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, których przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty 50 % przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym lub 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

5. SPORT, KULTURA, REKREACJA I TURYSTYKA OSÓB NIEPEŁNOPSRAWNYCH.

Wartość dofinansowania może wynosić maksymalnie 50% kosztów przedsięwzięcia.

Wymagane dokumenty:

- Wniosek o przyznanie dofinansowania,

- dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych– przez okres, co najmniej dwóch lat przed złożeniem wniosku,

- kosztorys przedsięwzięcia,

- harmonogram przedsięwzięcia,

- udokumentowanie posiadania środków własnych.

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA JEST UZALEŻNIONA OD WYSOKOŚCI ŚRODKÓW UZYSKANYCH Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPELNOSPRAWNYCH.

Podstawa Prawna:

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (. Dz. U. z 2018 r. poz. 511, ze zm.),

-  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatów, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U 2015 poz.926z późn. zmianami ) ,

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 roku, w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. nr 230 poz. 1694).osoba odpowiedzialna za treść: JERZY GŁOGOWSKI, dnia: 2007-10-19
utworzony: 08-11-2007 / modyfikowany: 01-02-2022
wprowadził(a): ANNA WYDERKA
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie 2022, kontakt: furdzik.a@opschorzow.pl