BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót AKTUALNOŚCI

Treść strony

wersja do druku
AKTUALNOŚCI

Nowelizacja ustawy pomocowej z podpisem prezydenta - informacja dla obywateli Ukrainy - link

Numery telefonów do koordyantorów odpowiedzialnych za wsparcie ludności uchodźczej: 32 41 65 987, 32 41 65 988


 

Czas pracy Ośrodka w 2024 roku

Zgodnie z Zarządzeniem 40/2024 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie z dnia 15.12.2023 r.:

 • w dniu 30 września 2024 r. Ośrodek jest czynny do godz. 15.00

Poszukujemy kandydatów na rodziców zastępczych oraz prowadzących
rodzinne domy dziecka na terenie miasta Chorzowa


Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie poszukuje rodzin z terenu miasta Chorzowa, które są zainteresowane zapewnieniem czasowej opieki pozbawionych opieki rodziców.

Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny (32 771-63-37, 32 771-63-79, 32 771-63-14, 32 771-63-13, ) e-mail: kwietniewska.m@opschorzow.pl lub osobisty w siedzibie Ośrodka przy ul. Racławickiej 19, pokój 321 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.

Małżonkowie lub osoby niepozostające w związku małżeńskim decydujące się na prowadzenie rodzinnych form pieczy zastępczej  muszą spełniać następujące warunki:

 • odbyć szkolenie i uzyskać pozytywna opinię o zakwalifikowaniu do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzących rodzinny dom dziecka (szkolenie prowadzą specjaliści z Ośrodka Wsparcia Rodziny w Chorzowie przy ul. Siemianowickiej 58),
 • posiadać odpowiednie warunki mieszkaniowe (w przypadku podjęcia decyzji o pozostaniu zawodową rodzina zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka istnieje możliwość otrzymania mieszkania z zasobów miasta),
 • posiadać stałe źródło dochodu, a także dobry stan zdrowia umożliwiający właściwą opiekę nad dzieckiem,
 • posiadać stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • w zakresie władzy rodzicielskiej kandydaci nie mogą być jej pozbawieni, ani też władza rodzicielska nie powinna im być ograniczona albo  zawieszona,
 • wywiązywać się z obowiązku łożenia na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby, gdy ciąży na nich taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu,
 • posiadać stan zdrowia pozwalający na właściwą  opiekę nad dzieckiem,
 • nie być skazanym za umyślne przestępstwo.


Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia:

 • bezpłatne szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych oraz prowadzących rodzinny dom dziecka,
 • świadczenie wypłacane miesięcznie  na pokrycie kosztów utrzymania dziecka,
 • jednorazową pomoc pieniężną na wydatki związane z przyjęciem dziecka,
 • wynagrodzenie miesięczne dla rodzin zawodowych oraz osób prowadzących rodzinny dom dziecka
 • stałą pomoc ze strony psychologa, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej lub pracownika socjalnego,  
 • pomoc (materialną, rzeczowa, itp. ) dla pełnoletnich wychowanków opuszczających rodzinne formy pieczy zastępczej.


osoba odpowiedzialna za treść: Adam Furdzik, dnia: 2020-08-30
utworzony: 30-09-2020 / modyfikowany: 11-07-2024
wprowadził(a): Adam Furdzik
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie 2024, kontakt: furdzik.a@opschorzow.pl