BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót OGŁOSZENIAPRACAOFERTY ZAKOŃCZONE

Treść strony

wersja do druku
NABÓR NA STANOWISKO REFERENTA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie
ogłasza nabór na wolne stanowisko

Referent

w Biurze Realizacji Projektów

1 etat

1. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie (preferowane ekonomiczne);

 • obywatelstwo polskie;

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 • niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;

 • umiejętność obsługi komputera (Windows, MS Office);

 • znajomość przepisów prawa oraz umiejętność ich stosowania w praktyce:

 • Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.).


2. Wymagania dodatkowe:

 • mile widziane półroczne doświadczenie w pracy przy projektach/programach finansowanych/dofinansowanych z funduszy zewnętrznych;

 • rzetelność, dokładność, terminowość;

 • komunikatywność;

 • umiejętność pracy w zespole.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Gromadzenie i przechowywanie aktów prawnych, dokumentacji wewnętrznej oraz korespondencji.

 2. Prace pomocnicze w zakresie spraw związanych z wysyłką, segregacją i rejestracją korespondencji zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną.

 3. Sporządzanie projektów pism.

 4. Pomoc w sporządzaniu sprawozdań, analiz, zestawień dotyczących realizacji zadań w ramach projektów/programów.

 5. Przygotowywanie protokołów z narad, spotkań, zebrań.

 6. Bieżąca aktualizacja informacji umieszczanych na stronie internetowej.

 7. Przygotowywanie bieżących ogłoszeń i informacji.

 8. Odbieranie poczty e-mail.

 9. Sporządzanie i obsługa dokumentacji rozliczeniowej, harmonogramów, kart pracy i innych materiałów niezbędnych do realizacji zadań w programach/projektach.

 10. Udzielanie wyjaśnień i informowanie stron/osób w zakresie niezbędnym dla realizacji zadań w programach/projektach.

 11. Uczestniczenie w sprawnej współpracy z wykonawcami poszczególnych części zadań merytorycznych.

4.  Warunki pracy:

 • Wymiar czasu pracy: pełny etat.

 • Miejsce pracy: siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie.

 • Praca przy komputerze.

 • Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy, nie istnieją bariery utrudniające wykonywanie pracy.

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ośrodku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.

6.  Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,

 2. życiorys – curriculum vitae,

 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 4. kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

 5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

 6. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania na stronie),

 7. oświadczenie o obywatelstwie polskim (do pobrania na stronie),

 8. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych, o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (do pobrania na stronie),

 9. oświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej (do pobrania na stronie),

 10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowy (do pobrania na stronie),

 11. kserokopia dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność.

7. Termin i miejsce składania dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

 • osobiście: w punkcie podawczym Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie,

  ul. Racławicka 19;

 • pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie, 41-500 Chorzów,

  ul. Racławicka 19;

 

w terminie do dnia 11 grudnia 2023 r.(decyduje data wpływu do Ośrodka),

z dopiskiem: Nabór na stanowisko Referenta w Biurze Realizacji Projektów.

Informacje dodatkowe:
 • dokumenty, które wpłyną niekompletne lub po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane;

 • informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (ops.bip.chorzow.eu) oraz na tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie;

 • dokumenty aplikacyjne osób, które nie zostały zatrudnione, będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników naboru, a następnie zostaną trwale zniszczone.

 

INFORMACJA O KOLEJNYM ETAPIE KONKURSU ZOSTANIE ZAMIESZCZONA NA STRONIE INTERNETOWEJ BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ (ops.bip.chorzow.eu)
WRAZ ZE WSKAZANIEM TERMINU ORAZ LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH.

 

 

…………………………………
     Podpis Dyrektora

 


 

INFORMAGA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA

DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Racławickiej 19, 41-506 Chorzów, nr tel.: 32 7716303, adres e-mail: ops@opschorzow.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@opschorzow.pl we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 
 • przeprowadzenia rekrutacji na aplikowane przez Panią/Pana stanowisko pracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z art. 22X§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy a także w przypadku zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 • przetwarzania danych kontaktowych do przyszłych rekrutacji na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 1. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć do przetwarzania dane osobowe innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia przetwarzania danych są przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych, umowy powierzenia przetwarzania danych.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji a w przypadku zgody na przetwarzanie danych do celów przyszłej rekrutacji przez okres trzech miesięcy a następnie niezwłocznie usunięte.
 3. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora Danych dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania oraz - z zastrzeżeniem przepisów prawa - usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 4. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych zostanie Pani/Pan powiadomiony przez pracownika merytorycznego OPS.
      Administrator informuje ponadto, że przesłanie CV poza ogłoszonymi procesami rekrutacji może w niektórych przypadkach zostać potraktowane jako Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych - świadome i jednoznaczne okazanie woli w formie wyraźnego działania potwierdzającego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną może Pan/Pani wycofać w każdym momencie.


osoba odpowiedzialna za treść: Krystyna Maślińska, dnia: 2023-11-28
utworzony: 28-11-2023 / modyfikowany: 25-01-2024
wprowadził(a): Adam Furdzik
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie 2024, kontakt: furdzik.a@opschorzow.pl