BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót DANE JEDNOSTKI

Treść strony

wersja do druku
DYREKCJA JEDNOSTKI

Dyrektor: mgr Teresa Gabor

oświadczenie majątkowe

Działalnością OPS kieruje Dyrektor zatrudniony przez Prezydenta Miasta.
Dyrektor reprezentuje OPS na zewnątrz.

Dyrektor kieruje OPS przy pomocy:
I Zastępcy Dyrektora;
II Zastępcy Dyrektora;
Głównego księgowego;
Kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych;
Kierowników jednostek organizacyjnych

Do zadań Dyrektora należy w szczególności:

 1. realizacja zadań realizowanych przez OPS oraz sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy;
 2. zapewnienie warunków organizacyjnych i finansowych niezbędnych do funkcjonowania i realizacji zadań powierzonych OPS;
 3. określanie szczegółowych zasad działania poszczególnych komórek i jednostek organizacyjnych OPS;
 4. prowadzenie nadzoru nad merytoryczną działalnością podległych pracowników;
 5. prowadzenie nadzoru i koordynacja działających na terenie Miasta dziennych domów pomocy społecznej, noclegowni, mieszkań chronionych, ośrodków wsparcia, rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka oraz Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Chorzowie;
 6. podejmowanie decyzji i wydawanie zarządzeń w zakresie wykonywania budżetu OPS;
 7. zapewnienie właściwego dopływu informacji merytorycznych i finansowych do OPS;
 8. wydawanie indywidualnych decyzji administracyjnych z zakresu zadań należących do właściwości powiatu oraz w zakresie zadań przekazanych do realizacji OPS w formie uchwał i upoważnień;
 9. dokonywanie analizy i oceny zjawisk rodzących zapotrzebowanie na pomoc społeczną;
 10. ustalanie sposobów realizacji zadań powierzonych Dyrektorowi;
 11. współorganizowanie systemu pomocy społecznej w Mieście;
 12. przygotowywanie projektów aktów wewnętrznych (regulaminów) i przedkładanie ich do akceptacji Prezydentowi Miasta zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 13. przygotowywanie aktów wewnętrznych (zarządzeń, regulaminów i innych);
 14. nadzór nad opracowywaniem i przygotowywaniem materiałów dotyczących pracy OPS dla organów administracji publicznej oraz mediów;
 15. realizacja przepisów dotyczących ochrony danych osobowych
 16. przyjmowanie skarg i wniosków.

Zastępca: mgr Teresa Bogacz-Popęda

oświadczenie majątkowe

Do zadań I Zastępcy Dyrektora należy:

 1. organizowanie i koordynowanie zadań podporządkowanych mu jednostek i komórek organizacyjnych;
 2. merytoryczne prowadzenie spraw z zakresu ustawy o pomocy społecznej i innych ustaw stanowiących podstawę realizowanej pracy socjalnej;
 3. ustalanie sposobu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej;
 4. organizowanie okresowych spotkań z Kierownikami Sekcji w celu omówienia bieżących problemów związanych z realizacją powierzonych zadań;
 5. opracowywanie planów kontroli rocznych;
 6. przygotowywanie analiz w zakresie potrzeb środowisk korzystających z pomocy społecznej w skali całego Miasta;
 7. współudział w opracowywaniu projektów planów rocznych, sprawozdań z działalności merytorycznej podległych komórek i jednostek organizacyjnych, strategii rozwiązywania problemów społecznych w Mieście;
 8. zgłaszanie zapotrzebowania na dodatkowe środki finansowe wynikające z faktycznych, wcześniej zdiagnozowanych potrzeb mieszkańców Miasta;
 9. wydawanie poleceń Kierownikom i pracownikom podległych komórek i jednostek organizacyjnych;
 10. sprawowanie nadzoru i kontroli nad podległymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi, w tym nadzór, nad jakością i terminowością wykonywanych zadań;
 11. wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie udzielonych upoważnień;
 12. przyjmowanie skarg i wniosków;
 13. przestrzeganie procedury i terminowości zamówień publicznych w zakresie wynikającym z powierzonych obowiązków;
 14. przygotowywanie analiz potrzeb w zakresie zapewnienia optymalnej opieki osobom starszym i niepełnosprawnym w miejscu zamieszkania i placówkach całodobowych;
 15. kontrola nad prawidłowością realizacji umów zawieranych z rodzinami osób umieszczanych w domach pomocy społecznej i nadzór nad terminowym przeprowadzaniem postępowań egzekucyjnych.

Zastępca: mgr Agata Zimoląg

oświadczenie majątkowe

Do zadań II Zastępcy Dyrektora należy:

 1. organizowanie i koordynowanie zadań podporządkowanych mu komórek i jednostek organizacyjnych;
 2. współudział w opracowywaniu projektów planów rocznych, sprawozdań z działalności merytorycznej podległych komórek;
 3. sprawowanie nadzoru i kontroli nad podległymi komórkami organizacyjnymi, w tym nadzór, nad jakością i terminowością wykonywanych zadań;
 4. wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie udzielonych upoważnień;
 5. wydawanie poleceń Kierownikom i pracownikom podległych komórek i jednostek organizacyjnych;
 6. przestrzeganie procedury i terminowości zamówień publicznych w zakresie wynikającym z powierzonych obowiązków;
 7. przyjmowanie skarg i wniosków .

Główna Księgowa: mgr Justyna Nowak

Główny Księgowy odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową OPS.

Do obowiązków Głównego Księgowego należy::

 1. prowadzenie księgowości budżetowej i gospodarki finansowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
 3. dokonywanie wstępnej kontroli dokumentów finansowo – księgowych;
 4. sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych z wykonania budżetu OPS;
 5. nadzór nad gospodarowaniem środkami budżetowymi OPS, a w szczególności nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych;
 6. nadzór nad przestrzeganiem zasad rozliczeń pieniężnych i zapewnienie należytej ochrony wartości pieniężnych;
 7. ustalanie kwot należności budżetowych oraz zobowiązań;
 8. organizowanie przyjmowania, obiegu i kontroli dokumentów w sposób zapewniający należytą ochronę mienia jednostki;
 9. nadzór nad przestrzeganiem i rozliczaniem inwentaryzacji majątku OPS;
 10. kontrasygnowanie oświadczeń woli mogących spowodować powstanie zobowiązań finansowych;
 11. okresowe rozliczenie osób materialnie odpowiedzialnych;

Przyjmowanie stron:

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej - mgr Teresa Gabor przyjmuje skargi i wnioski w czwartki w godzinach 13:00 - 14:00 w zakresie: Działu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej, Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Działu Ds. Osób Niepełnosprawnych.

Zastępca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej - mgr Teresa Bogacz - Popęda przyjmuje skargi i wnioski w poniedziałki w godzinach 13:00 - 15:00 w zakresie: Sekcji Środowiskowej nr I, nr II, Sekcji Sepecjalistycznej, Sekcji Pomocy Instytucjonalnej i Usług Opiekuńczych oraz Centrum Aktywizacji Społecznej.

Zastępca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej - mgr Agata Zimoląg przyjmuje skargi i wnioski w środy w godzinach 12:00 - 14:00 w zakresie: Działu Dodatków Mieszkaniowych, Działu Świadczeń dla Rodzin.

Po wcześniejszym zgłoszeniu w sekretariacie.osoba odpowiedzialna za treść: Katarzyna Piontek, dnia: 2007-03-20
utworzony: 02-10-2006 / modyfikowany: 21-04-2023
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie 2024, kontakt: furdzik.a@opschorzow.pl