BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót PROCEDURY I KARTY INFORMACYJNE

Treść strony

wersja do druku
MIEJSKI ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

MIEJSKI ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOSCI W CHORZOWIE

Siedziba: ul. Racławicka 19 , 41-506 Chorzów

Telefon:
Pracownicy administracyjni: 32 77 16 332, 32 77 16 334
Przewodniczący: 32 77 16 354
Fax : 32 7716356


Miejski zespół ds. Orzekania o niepełnosprawności w Chorzowie informuje:

Wnioski o wydawanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i o orzeczenia o niepełnosprawności dla osób do 16 roku życia są przyjmowane bezpośrednio w siedzibie zespołu pok.103 w dniach i godzinach:

Wtorki – godz.8.00-14.00
Czwartki – godz.8.00-14.00

Natomiast:
w poniedziałki i środy w godz. 8.00 do 14.00 – przyjmowane są wnioski o wydanie kart parkingowych i legitymacji osoby niepełnosprawnej


W PIĄTEK STRON NIE PRZYJMUJEMY

Posiedzenia składu orzekającego odbywają się z udziałem osoby której wniosek o wydanie orzeczenia dotyczy - z wyjątkiem o którym mowa w § 8 ust.4 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.07.2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U.2021 poz. 857)


 ZMIANA WAŻNOŚCI ORZECZEŃ O STOPNIU
NIEPEŁNOSPREAWNOŚCI I ORZECZEŃ O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

30 grudnia 2023 r. weszły w życie przepisy wydłużające ważność orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności do 30 września 2024 r.
Dotyczy to dokumentów, których ważność skończyła się w czasie pandemii koronawirusa lub których termin upłynął po 5 sierpnia 2023 r. oraz tych, które tracą ważność przed dniem 30 września 2024 r.
Umożliwiło to automatyczne przedłużenie terminu ważności wszystkich uprawnień przysługujących osobom z niepełnosprawnościami, dotyczy to między innymi osób korzystających z kart parkingowych, świadczeń pomocy społecznej i rodzinnych, a także świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Podstawa prawna: Ustawa z 19 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2023 r., poz. 2768)


Podstawa prawna działalności zespołu:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573.)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności -Dz.U.Nr 139,poz.1328
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz.U. Nr 17 poz.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz.U.2014 poz.870 z późn zmianami)

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności jest instancją, która:

Wydaje odpowiednio orzeczenia o:

 1. niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia;
 2. stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia;
 3. wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy; oraz wydaje:
  - legitymacje osób niepełnosprawnych;

  - karty parkingowe;

Zespół orzeka na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego albo za ich zgodą, na wniosek ośrodka pomocy społecznej.


UWAGA! PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ Z INFORMACJAMI UMIESZCZONYMI PONIŻEJ:

Do wniosku należy załączyć:

1. ZAŚWIADCZENIE wydane przez lekarza prowadzącego, które JEST WAŻNE 30 DNI OD DATY WYSTAWIENIA!!

Niewłaściwie wypełnione zaświadczenie lekarskie (np. brak daty wystawienia, nieczytelne zapisy lekarskie, brak podpisu lekarza, jego pieczęci, nieautoryzowane poprawki na zaświadczeniu, pozostawienie rubryk bez wypełnienia) jest obarczone brakiem formalnym. Zaświadczenie nieaktualne lub z ww. brakami uniemożliwia wszczęcie postępowania. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia powinno być wydrukowane na jednej kartce

2. KSEROKOPIE KARTOTEK Z PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH potwierdzone za zgodność z oryginałem przez lekarza prowadzącego lub poradnie

KSEROKOPIE INNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ - potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez organ lub podmiot, który dokument wydał (np. karty informacyjne leczenia szpitalnego, wyniki badań diagnostycznych właściwych dla danego schorzenia np. opis RTG, USG, rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, spirometria, EEG, audiogram itp.)

OPINIĘ PSYCHOLOGICZNĄ – w przypadku epilepsji lub gdy wnioskodawca/dziecko jest pod opieką psychiatry lub psychologa - uwaga: opinia ważna jest dwa lata od daty wydania

BADANIE: POLE WIDZENIA ORAZ OSTROŚĆ WZROKU – w przypadku schorzeń okulistycznych

INNE DOKUMENTY mogące mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności (np. kserokopia orzeczenia wydanego przez inny organ) - orzeczenia ZUS, KRUS, KIZ, MSWiA (oryginał i kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem)

PRZY SKŁADANIU WNIOSKU NALEŻY OKAZAĆ DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY TOŻSAMOŚĆ OSOBY, KTÓREJ WNIOSEK DOTYCZY dowód osobisty, paszport lub legitymację szkolną (osoby od 16 do 18 roku życia).

WNIOSEK O KONTYNUACJE ORZECZENIANIEPEŁNOSPRAWNOSCI NALEŻY ZŁOŻYĆ NIE WCZEŚNIEJ NIŻ 30 DNI PRZED UKOŃCZENIEM WAŻNOŚCI ORZECZENIA (w miesiącu, w którym kończy się orzeczenie).

Wniosek wraz z posiadaną dokumentacją medyczną należy złożyć w siedzibie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Chorzowie ul. Racławicka 19.

 

ZASADY WYDAWANIA KART PARKINGOWYCH 

Osoby ubiegające się o wydanie karty parkingowej w związku ze zmianą ustawy - Prawo o ruchu drogowym od dnia 1 lipca 2014 r. prosimy o kontakt telefoniczny celem poinformowania Państwa o nowych zasadach wydawania kart parkingowych (w tym o warunkach jakie Państwo będą musieli spełnić).

Opłata za wydanie karty parkingowej od dnia 1 lipca 2014 r. wynosi 21,00 zł.

Przed dokonaniem wpłaty należy skontaktować się z pracownikami tut. Zespołu wraz z aktualnym orzeczeniem w celu ustalenia czy spełnione są przesłanki do wydania karty parkingowej zgodnie z obowiązującymi od 1 lipca 2014 r. przepisami.

Nr konta do dokonywania wpłat: ING Bank Śląski - 24 1050 1243 1000 0010 0009 1643 Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 41-506 Chorzów, ul. Racławicka 19

W tytule należy wpisać: "Opłata za wydanie karty parkingowej", Imię, nazwisko i adres zameldowania osoby dla której będzie wydawana karta parkingowa. W przypadku placówki należy wpisać "Opłata za wydanie karty parkingowej" nr rejestracyjny, model i marka pojazdu placówki na który będzie wystawiona karta parkingowa

I. Informacje ogólne

Od dnia 1 lipca 2014 r., na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446), zmianie ulegają zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.

Od dnia 1 lipca 2014 roku organem wydającym kartę parkingową staje się przewodniczący miejskiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych lub siedzibę placówki.

Ważne: Od dnia 1 lipca 2014 r. opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 21 zł.

II. Ważność dotychczas wydanych kart parkingowych

Karty parkingowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2014 r. Oznacza to, że co do zasady wszystkie karty parkingowe wydane najpóźniej w dniu 30 czerwca br., utracą z dniem 1 grudnia 2014 r. swoją ważność.

Uwaga: Jeżeli karta parkingowa została wydana przed dniem 1 lipca 2014 r. bezterminowo to utraci swoją ważność z dniem 1 grudnia 2014 r. Podobnie gdy została wydana na czas określony np. do dnia 31 grudnia 2014 r. Jeżeli natomiast została wydana na czas określony np. do dnia 15 listopada 2014 r. to utraci swoją ważność z tą datą.

 

III. Karta parkingowa dla osoby niepełnosprawnej

Od dnia 1 lipca 2014 r. karta parkingowa będzie wydawana wyłącznie:

 1. osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;
 2. osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;

Ważne: Od dnia 1 lipca 2014 r. osoba niepełnosprawna zaliczona do lekkiego stopnia niepełnosprawności nie jest uprawniona do uzyskania karty parkingowej. Jeżeli jednak posiada kartę parkingową wydaną przed tą datą to jej karta zachowuje ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2014 r.

Osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym od dnia 1 lipca 2014 r. uzyskają kartę parkingową na podstawie wydanego od dnia 1 lipca 2014 r. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień, zawierającego wskazanie w zakresie karty parkingowej.

Ważne: Wskazanie do karty parkingowej w orzeczeniu o znacznym stopniu niepełnosprawności nie jest uzależnione od symbolu przyczyny niepełnosprawności ale wyłącznie od tego, że osoba niepełnosprawna ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Uwaga: Zaliczenie do znacznego stopnia niepełnosprawności nie jest tożsame
z posiadaniem znacznych ograniczeń w możliwości samodzielnego poruszania się.

Wyjątek: Ustawodawca przewidział odstępstwo od zasady, zgodnie z którą karta parkingowa od dnia 1 lipca 2014 r. przysługuje na podstawie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności wydawanego także od 1 lipca 2014 r. Wyjątek dotyczy osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym, które posiadają orzeczenia wydane przed 1 lipca 2014 r. wraz z symbolem przyczyny niepełnosprawności 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna). Osoby posiadające tego rodzaju orzeczenia uzyskają kartę parkingową bez konieczności ponownego orzekania się - na podstawie dotychczasowego orzeczenia, jeżeli zawiera ono wskazanie do karty parkingowej. 

Orzeczenia wydane przed wejściem w życie rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. nr 139, poz. 1328, ze zm.) z dawnymi oznaczeniami symbolu przyczyny niepełnosprawności np. P, R, O lub opisowe z podanym paragrafem np. 26 pkt 1 lit. C, 2 ust. 1 pkt 3 muszą zostać podane nowemu postępowaniu.

Uwaga: Karty parkingowe nie mogą być wydane na podstawie orzeczeń KIZ i lekarza orzecznika ZUS.

Osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym od dnia 1 lipca 2014 r. uzyskają kartę parkingową na podstawie wydanego od dnia
1 lipca 2014 r. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia
o wskazaniach do ulg i uprawnień, zawierającego wskazanie w zakresie karty parkingowej.

Ważne: Wskazanie do karty parkingowej w orzeczeniu o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności jest uzależnione od symbolu przyczyny niepełnosprawności i tego, że osoba niepełnosprawna ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Uwaga: Wskazanie do karty parkingowej będą mogły uzyskać wyłącznie osoby mające zarówno znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się jak i przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna).

ORZECZENIA O UMIARKOWANYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI WYDANE PRZED 01.07.2014 MUSZA BYĆ PONOWNIE ZWERYFIKOWANE BEZWZGLEDU NA WYŻEJ SPEŁNIONE PRZESŁANKI.

Osoby niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia od dnia 1 lipca 2014 r. uzyskają kartę parkingową na podstawie wydanego od dnia 1 lipca 2014 r. orzeczenia o niepełnosprawności zawierającego wskazanie w zakresie karty parkingowej.

Uwaga: W przypadku tych osób wskazanie do karty parkingowej nie jest uzależnione od symbolu przyczyny niepełnosprawności ale wyłącznie od tego, że dziecko ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, co ustala się uwzględniając m.in. wiek dziecka. Jeżeli zatem to wiek dziecka
w chwili orzekania powoduje, że ma ono trudności w poruszaniu się, nie uzyska ono wskazania do karty parkingowej.

ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI WYDANE PRZEZ 01.07.2014 MUSZA BYĆ PONOWNIE ZWERYFIKOWANE

Od dnia 1 lipca 2014 r. karta parkingowa wydawana jest wyłącznie na czas określony. Karta parkingowa wydawana jest na okres ważności orzeczenia jednak nie dłużej niż na okres 5 lat.


Uwaga: Jeżeli orzeczenie uprawniające do karty parkingowej zostało wydane na czas nieokreślony (bezterminowo) albo na okres dłuższy niż 5 lat to i tak karta parkingowa zostanie wydana wyłącznie na okres 5 lat od dnia jej wydania. Jeżeli orzeczenie po dniu 1 lipca zostanie wydane na czas nieokreślony to karta parkingowa straci swoją ważność po 5 latach. Ale w tym przypadku aby uzyskać kolejną kartę wystarczy złożenie wniosku o jej wydanie, nie będzie potrzebne nowe orzeczenie.

Ważne: Od dnia 1 lipca 2014 r. kartę parkingową umieszcza się za przednią szybą pojazdu samochodowego, a jeśli pojazd nie posiada przedniej szyby - w widocznym miejscu w przedniej części pojazdu, w sposób eksponujący widoczne zabezpieczenia karty oraz umożliwiający odczytanie jej numeru i daty ważności.

 

IV. Karta parkingowa dla placówek

Kartę parkingową wydaje się placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Kartę parkingową placówce wydaje się na okres 3 lat.

 

V. Tryb wydawania karty parkingowej

Kartę parkingową wydaje się na wniosek osoby niepełnosprawnej lub placówki

Wniosek składa się do przewodniczącego miejskiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych lub siedzibę placówki.

Osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście z wyjątkiem:

 1. osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;
 2. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców;
 3. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

BRAK MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA WNIOSKU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Wniosek placówki składa osoba upoważniona do jej reprezentowania.

Wniosek jest podpisywany przez wnioskodawcę.

Uwaga: W przypadku złożenia wniosku przez osoby, które nie ukończyły 18 roku życia oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo, podpis składa odpowiednio jeden z rodziców, opiekun lub kurator.

W przypadku braku możliwości złożenia podpisu, przewodniczący zespołu zamieszcza we wniosku adnotację o braku możliwości złożenia podpisu przez wnioskodawcę.

We wniosku, w miejscu oznaczonym jako „wzór podpisu”, osoba niepełnosprawna składa wzór podpisu, z wyjątkiem:

 1. osoby, która nie ukończyła 18. roku życia;
 2. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie lub częściowo;
 3. osoby, która nie ma możliwości złożenia podpisu.

W przypadku osoby która nie ukończyła 18 roku życia, osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie lub częściowo, a także osoby, która nie ma możliwości złożenia podpisu oraz wniosku placówki miejsce oznaczone we wniosku jako „wzór podpisu” pozostawia się niewypełnione.

Ważne: Do wniosku osoby niepełnosprawnej dołącza się:

 1. jedną fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiającą tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami;
 2. dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej;
 3. kserokopie (oryginał do wglądu) prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień wraz ze wskazaniem, spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust 1 ustawy prawo o ruchu drogowym.

Uwaga: W przypadku złożenia wniosku przez osoby które nie ukończyły 18 roku życia oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie, składa się oświadczenie o posiadaniu prawa do sprawowania odpowiednio władzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli.

Ważne: Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby.

Do wniosku placówki dołącza się:

 1. dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej;
 2. ksero (oryginał do wglądu) dowodu rejestracyjnego pojazdu placówki

Składając wniosek wnioskodawca oświadcza o:

 1. posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki;
 2. prowadzeniu przez placówkę działalności w zakresie opieki, rehabilitacji lub edukacji osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się i uprawnieniu do uzyskania karty parkingowej. 

Uwaga: W razie stwierdzenia braków formalnych wniosku przewodniczący zespołu wzywa osobę niepełnosprawną lub placówkę, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Ważne: Po bezskutecznym upływie terminu na uzupełnienie wniosku wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

W przypadku niespełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej, przewodniczący zespołu, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne, informuje w formie pisemnej osobę niepełnosprawną lub placówkę o odmowie przyznania karty wraz z uzasadnieniem.
Uwaga: Od informacji o odmowie przyznania karty nie przysługuje odwołanie, ponieważ przyznanie karty jest czynnością materialno – techniczną i de facto konsekwencją posiadania orzeczenia wraz ze wskazaniem do karty parkingowej

W przypadku spełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej, przewodniczący zespołu w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne, informuje osobę niepełnosprawną lub placówkę o terminie i miejscu odbioru karty.

Ważne: Przewodniczący zespołu ma w terminie 30 dni poinformować o dacie wydania karty a nie wydać kartę w tym terminie.

Przewodniczący zespołu, po uzupełnieniu blankietu karty parkingowej o informacje dotyczące osoby niepełnosprawnej lub placówki, daty ważności karty parkingowej, jej numeru oraz nazwy organu wydającego tę kartę dokonuje zabezpieczenia tej karty poprzez naniesienie hologramu i laminowanie. 

Ważne: Osoba niepełnosprawna odbiera kartę parkingową osobiście, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość albo przez ustanowionego pełnomocnika po okazaniu przez niego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz pisemnego pełnomocnictwa do odbioru karty.

Kartę parkingową wydaną:

 1. osobie, która nie ukończyła 18. roku życia, odbiera jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów,
 2. osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, odbiera jeden z rodziców,
 3. osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie nie pozostającej pod władzą rodzicielską lub osobie ubezwłasnowolnionej częściowo, odbiera odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd
  • po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i oświadczeniu o prawie do sprawowania odpowiednio władzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli.

Osoba odbierająca kartę parkingową potwierdza jej odbiór. W przypadku braku możliwości złożenia podpisu, przewodniczący zespołu zamieszcza we wniosku adnotację o braku możliwości złożenia podpisu.

Osoba upoważniona do reprezentowania placówki odbiera kartę parkingową osobiście po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i oświadczeniu o posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki oraz potwierdza odbiór karty parkingowej. W przypadku braku możliwości złożenia podpisu, przewodniczący zespołu zamieszcza we wniosku adnotację o braku możliwości złożenia podpisu.

Wzory wniosków:

pobierz plik: [ Wniosek dorośli 2023 r. ]

pobierz plik: [ Wniosek dziecko 2023 ]

pobierz plik: [ Wniosek na legitymację ]

pobierz plik: [ Wniosek na kartę parkingową ]

pobierz plik: [ Informacja RODO ]

pobierz plik: [ Zrzeczenie praw do odwołania ]

pobierz plik: [ Oświadczenie o miejscu pobytu ]osoba odpowiedzialna za treść: JERZY GŁOGOWSKI, dnia: 2007-10-19
utworzony: 08-11-2007 / modyfikowany: 06-05-2024
wprowadził(a): ANNA WYDERKA
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie 2024, kontakt: furdzik.a@opschorzow.pl