BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót PROCEDURY I KARTY INFORMACYJNE

Treść strony

wersja do druku
REHABILITACJA SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

DZIAŁ DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Dział ds. Osób Niepełnosprawnych – pokój 101 - przyjmuje interesantów od poniedziałku do czwartku w godzinach urzędowania Ośrodka.

W piątki interesanci nie będą obsługiwani.

Siedziba: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Racławicka 19 41-500 Chorzów

Telefon: (32) 7716324, (32) 7716354

Fax: (32) 7716356


Wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) są rozpatrywane wg kolejności złożenia (z wyjątkiem wniosków o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych) aż do wyczerpania budżetu określonego na dany rok kalendarzowy.

Informujemy, że środki PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2023 zostały wyczerpane. Wnioski spełniające wymogi formalne, na realizację których brak jest środków zostają negatywnie rozpatrzone - nie ma możliwości przesunięcia wniosków do realizacji na rok następny.

Osoby niepełnosprawne chcące ponownie ubiegać się o dofinansowanie muszą złożyć wniosek wraz z kompletem załączników w roku następnym.

Zachęcamy do złożenia wniosku w formie elektronicznej, korzystając z Systemu SOW. Szczegółowe informacje dostępne na stronie:

www.sow.pfron.org.pl lub  www.portal-sow.pfron.org.pl  oraz pod nr tel. 0 800 889 777.


Podstawa prawna działalności:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - Dz. U. z 2011 Nr 127 poz.721, Dz. U. z 2021r. poz. 573 z późn,zm.
 • Rozporządzenie z dnia 25 czerwca 2002 r. Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  Dz.U. z 2015 poz. 926 z późn.zm.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych - Dz.U. 230 poz. 1694, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej, zmieniające rozporządzenie w sprawie turnusów rehabilitacyjnych – Dz. U. z 2014r.,poz.1937. 
 • Rozporządzenie  Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej - Dz. U. Nr 63, poz. 587 z późn.zm.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowych – Dz. U. nr 29 poz.172.

 

Informacje dotyczące zadań realizowanych przez Dział ds. Osób Niepełnosprawnych

 

Dział ds. Osób Niepełnosprawnych realizuje zadania z zakresu dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Z dofinansowania mogą korzystać wszyscy mieszkańcy Chorzowa, którzy posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – wydane przez Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub równoważne – np. wydane przez ZUS, KRUS, itp. (określające grupę inwalidzką lub niezdolność do pracy i/lub samodzielnej egzystencji).

 

Zakres dofinansowania dotyczy:

 1. Likwidacji barier architektonicznych – polegającej na dostosowaniu pomieszczeń, np. łazienka, toaleta, kuchnia, przedpokój, do potrzeb osoby niepełnosprawnej – katalog prac w załączeniu.
 2. Likwidacji barier w komunikowaniu się – np.: mówik, telefon dostosowany dla osoby niesłyszącej lub niewidomej, lupa elektroniczna, itp.
 3. Likwidacji barier technicznych - bariery techniczne są to przeszkody wynikające z braku zastosowania określonych przedmiotów i urządzeń czy rozwiązań technicznych, utrudniających lub uniemożliwiających osobie niepełnosprawnej pokonywanie ograniczeń wynikających z niepełnosprawności.
 4. Zakupu sprzętu rehabilitacyjnego – np. rowerek rehabilitacyjny, rotor, itp.Podstawę dofinansowania stanowi umowa zawarta pomiędzy OPS a wnioskodawcą.
 5. Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych. Wysokość dofinansowania uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności oraz przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w kwartale, w którym wniosek jest rozpatrywany.

  W przypadku dzieci i młodzieży do 16 roku życia uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych jest finansowane ze środków Urzędu Miasta.

 6. Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, które zostały określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017r.

Wśród przedmiotów ortopedycznych najczęściej dofinansowane są zakupy:

 • aparatów słuchowych,
 • pieluchomajtek lub wkładów anatomicznych,
 • cewników,
 • protez kończyn dolnych,
 • wózków inwalidzkich,
 • podpórek, chodzików,
 • transmitery i sensory, itp.

Dofinansowanie jest przyznawane na podstawie złożonego wniosku wraz z kompletem niezbędnych dokumentów.

W przypadku wniosków dotyczących dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,  do turnusów rehabilitacyjnych i zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne wnioskodawca musi spełnić kryterium dochodowe, które jest określane kwartalnie, a jego wysokość jest uzależniona od przeciętnego wynagrodzenia. Dane dotyczące przeciętnego wynagrodzenia są publikowane w Monitorze Polskim. Kryterium dochodowe zostało określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia rodzaju zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON i wynosi:

 • 50 % przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa powyżej, na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

7. Dodatkowo, stowarzyszenia, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, działające na rzecz osób niepełnosprawnych, zamieszkujących na terenie miasta Chorzowa, mogą ubiegać się o dofinansowanie do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki. Ww. podmioty mogą ubiegać się o dofinansowanie, jeżeli:

 • prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres 2 lat przed dniem wniosku,
 • udokumentują zapewnienie odpowiednich potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
 • udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków funduszu.

8. Istnieje także możliwość ubiegania się o dofinansowanie do usług tłumacza języka migowego.

Realizowane są również programy:

 1. „Aktywny samorząd” - program  podzielony jest na dwa moduły.  

 

MODUŁ I

W ramach modułu I programu realizowane są zadania związane m.in. z usuwaniem barier w komunikowaniu się, zakupem wysokospecjalistycznych protez narządu ruchu czy zakupem skuterów inwalidzkich o napędzie elektrycznym. Pomoc finansowa kierowana jest głównie do osób w wieku aktywności zawodowej, dzieci oraz młodzieży uczącej się. Celem dofinansowania jest poprawienie rozwoju społecznego osób niepełnosprawnych oraz  polepszenie ich sytuacji na rynku pracy.

MODUŁ II

W ramach  tego  modułu  przyznawane  jest dofinansowanie  na  pokrycie  kosztów  nauki w szkołach wyższych, na studiach podyplomowych i doktoranckich. Dodatkowo wnioskodawcy mogą ubiegać się o przyznanie pomocy finansowej na pokrycie wydatków związanych z nauką – dojazdy, noclegi, zakup podręczników, złożenia wniosku drogą elektroniczną. Wnioskodawca posiadający profil zaufany za wysłanie wniosku w dedykowanym systemie może otrzymać nowy rodzaj jednorazowego dodatku. Wysokość dodatku uzależniona jest od aktualnego etapu nauki.

„Samodzielność – Aktywność – Mobilność” – program realizowany w dwóch wariantach:

 • Dostępne mieszkanie,
 • Mieszkanie dla absolwenta.

 

Szczegółowe informacje dotyczące ww. programów znajdują się na stronie www.pfron.org.pl  osoba odpowiedzialna za treść: JERZY GŁOGOWSKI, dnia: 2007-10-19
utworzony: 08-11-2007 / modyfikowany: 04-08-2023
wprowadził(a): ANNA WYDERKA
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie 2023, kontakt: furdzik.a@opschorzow.pl