BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót PROCEDURY I KARTY INFORMACYJNEREHABILITACJA SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Treść strony

wersja do druku
LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych w związku
z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

A.

O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które mają problemy w poruszaniu się (potwierdzone zaświadczeniem lekarza – specjalisty lub wynikające z orzeczenia o niepełnosprawności), jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu, budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują.

B.

Maksymalną wysokość dofinansowania w danym roku kalendarzowym każdorazowo określa zarządzenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społeczne.

C.

Sposób złożenia wniosku:

 • poprzez platformę SOW  adres strony: www.sow.pfron.org.pl  (zalecany)
 • w siedzibie Ośrodka (ul. Racławicka 19, 41-500 Chorzów) pok. 101

D.

   Aby ubiegać się o dofinansowanie należy złożyć poprawnie wypełniony wniosek oraz załączniki:

 • kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub równoważne (określające grupę inwalidzką, niezdolność do pracy, niezdolność do samodzielnej egzystencji), w przypadku dzieci do lat 16 – orzeczenie o zaliczeniu dziecka do osób niepełnosprawnych,
 • kopia orzeczeń osób wspólnie zamieszkujących
 • aktualne zaświadczenie lekarskie (załącznik do wniosku),
 • zgoda właściciela lub zarządcy na przeprowadzenie prac budowlanych

UWAGA!

Wybór wykonawcy prac (firmy remontowo - budowlanej) należy do wnioskodawcy

II etap - Po zakwalifikowaniu wniosku dot. dofinansowania osoba niepełnosprawna dostarcza następujące dokumenty:

 1. projekt - (rysunek techniczny)
 2. kosztorys
 3. inne zezwolenia i dokumenty wymagane do realizacji zadania


Dostarczona dokumentacja (projekt, kosztorys) podlega ocenie inspektora nadzoru budowlanego, po zatwierdzeniu zakresu robót związanych z likwidacją barier architektonicznych realizacja wniosku przechodzi do kolejnego etapu.

III etap

 • podpisanie umowy pomiędzy wnioskodawcą a Ośrodkiem Pomocy Społecznej
 • realizacja zadnia 


IV etap – rozliczenie, w którym osoba niepełnosprawna przedkłada:

 1. kosztorys powykonawczy lub rozliczenie końcowe, który musi zostać sprawdzony i zatwierdzony przez inspektora nadzoru oraz przedstawiciela OPS (sporządzany jest protokół odbioru z oględzin)
 2. dowód wpłaty własnego udziału
 3. fakturę wystawiona na wnioskodawcę
 4. faktury zakupu materiałów - (do wglądu)

 
ZASADY ROZPTRYWANIA WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH

 1. Wnioski rozpatrywane są według kolejności ich składania  do czasu wyczerpania się środków finansowych na ich realizacje
 2. Środki przeznaczone na realizacje wniosków wydawane są na bieżąco
 3. Każdy złożony wniosek podlega weryfikacji formalnej

Wnioski są realizowane do wyczerpania środków finansowych.

Załączniki do pobrania:

pobierz plik: [ WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych ]

pobierz plik: [ Zaświadczenie ]

pobierz plik: [ UZASADNIENIE WNIOSKU ]

pobierz plik: [ Klauzula RODO ]

pobierz plik: [ Załączniki do wniosku o dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych: ]

pobierz plik: [ KATALOG PRAC ZWIĄZANYCH Z LIKWIDACJĄ BARIER ARCHITEKTONICZNYCH ]osoba odpowiedzialna za treść: JERZY GŁOGOWSKI, dnia: 2007-11-14
utworzony: 08-11-2007 / modyfikowany: 14-03-2023
wprowadził(a): ANNA WYDERKA
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie 2023, kontakt: furdzik.a@opschorzow.pl