BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót PROCEDURY I KARTY INFORMACYJNEREHABILITACJA SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Treść strony

wersja do druku
ZAOPATRZENIE W SPRZĘT REHABILITACYJNY

Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny

A. Dofinansowanie dla osób fizycznych  prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i  jednostek  organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

1. Dofinansowaniu podlegają:

 • zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny

2. Wysokość dofinansowania:

Maksymalna wysokość dofinansowania w roku kalendarzowym w którym realizowane jest zadanie  jest każdorazowo ustalana zarządzeniem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej.

3. Wymagania wobec wnioskodawców

 • min. 2 lata przed złożeniem wniosku prowadzenie działalności związanej   z rehabilitacją
 • związek pomiędzy rodzajem rehabilitacji a rodzajem wnioskowanego sprzętu
 • dysponowanie odpowiednimi warunkami lokalowymi i rzeczowymi oraz kadrą  posiadającą kwalifikacje wymagane przepisami
 • ocena przewidywanych efektów realizacji
 • posiadanie wymaganych środków własnych na zakup sprzętu
 • brak zobowiązań finansowych wobec funduszu

4. Należy złożyć :

 1. poprawnie wypisany wniosek wraz z załącznikiem
 2. posiadanie niezbędnych uprawnień i pozwoleń wymaganych odrębnymi przepisami
 3. potwierdzenie posiadania zasobów kadrowych lub rzeczowych
 4. dokumenty formalno - prawne dotyczące wnioskodawcy: KRS, statut

5. Termin składania wniosków:

do 30 listopada roku poprzedzającego realizacje zadania

 

6. Sposób złożenia wniosku:

 • w siedzibie Ośrodka (ul. Racławicka 19, 41-500 Chorzów),
 • (zalecany) poprzez platformę SOW  adres strony: www.sow.pfron.org.pl


UWAGA!

Podstawę dofinansowania stanowi umowa zawarta pomiędzy OPS a wnioskodawcą.

Załączniki do pobrania:

pobierz plik: [ Charakterystyka działalności - załącznik nr 1 ]

pobierz plik: [ oświadczenie ]

pobierz plik: [ Pouczenie - załącznik 3 ]

pobierz plik: [ RODO ]

pobierz plik: [ Wniosek RS SRDI 1-7 ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 2 ]

 


B. Osoby niepełnosprawne - stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności


1. Przedmiot dofinansowania:

sprzęt rehabilitacyjny

2. Wysokość dofinansowania:

Maksymalną wysokość dofinansowania w roku kalendarzowym, w którym realizowane jest zadanie, każdorazowo określa zarządzenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej.

3. Należy złożyć:

poprawnie wypełniony wniosek oraz załączniki:

 • zaświadczenie o wysokości dochodu (netto) wszystkich osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe (za 3 miesiące poprzedzające złożenie wniosku),
 • kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub równoważne (określające grupę inwalidzką, niezdolność do pracy, niezdolność do samodzielnej egzystencji), w przypadku dzieci do lat 16 – orzeczenie o zaliczeniu dziecka do osób niepełnosprawnych,
 • kopia orzeczeń osób wspólnie zamieszkujących,
 • aktualne zaświadczenie lekarskie (załącznik do wniosku),
 • wycenę urządzenia, wraz  z kosztorysem w przypadku montażu (oferta cenowa, faktura proforma, kosztorys),

UWAGA! o dofinansowanie ze środków Funduszu  mogą się ubiegać osoby niepełnosprawne, których przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

 •     50 % przeciętnego wynagrodzenia  na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym
 •     65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej

Informacja o wysokości przeciętnego wynagrodzenia jest dostępna w Monitorze Polskim, na stronie internetowej GUS lub w Ośrodku Pomocy Społecznej (pok.101)

Wnioski są realizowane do wyczerpania środków finansowych.


4. Sposób złożenia wniosku:

 • poprzez platformę SOW  adres strony: www.sow.pfron.org.pl (zalecany)
 • w siedzibie Ośrodka (ul. Racławicka 19, 41-500 Chorzów) pok. 101


osoba odpowiedzialna za treść: JERZY GŁOGOWSKI, dnia: 2007-11-14
utworzony: 08-11-2007 / modyfikowany: 15-11-2023
wprowadził(a): ANNA WYDERKA
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie 2023, kontakt: furdzik.a@opschorzow.pl