BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót PROCEDURY I KARTY INFORMACYJNEDZIAŁ DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Treść strony

wersja do druku
ZAOPATRZENIE W SPRZĘT REHABILITACYJNY

Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny

 

A. Osoby niepełnosprawne - stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.
1. Przedmiot dofinansowania:

Celem dofinansowania jest pomoc finansowa przy zakupie sprzętów, przyrządów i urządzeń wspierających funkcjonowanie i rehabilitację osób niepełnosprawnych.

Sprzęt rehabilitacyjny to urządzenia i sprzęty niezbędne do rehabilitacji, nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ).

2. Wysokość dofinansowania:

Maksymalną wysokość dofinansowania w roku kalendarzowym, w którym realizowane jest zadanie, każdorazowo określa zarządzenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej.

3. Należy złożyć poprawnie wypełniony wniosek oraz załączniki:

 • Oświadczenie o dochodach,
 • kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub równoważne (określające grupę inwalidzką, niezdolność do pracy, niezdolność do samodzielnej egzystencji), w przypadku dzieci do lat 16 – orzeczenie o zaliczeniu dziecka do osób niepełnosprawnych,
 • kopia orzeczeń osób wspólnie zamieszkujących,
 • aktualne zaświadczenie lekarskie,
 • wycenę urządzenia, wraz  z kosztorysem w przypadku montażu (oferta cenowa, faktura proforma, kosztorys),
 • uzasadnienie,
 • RODO.

UWAGA! o dofinansowanie ze środków Funduszu  mogą się ubiegać osoby niepełnosprawne, których przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

 •     50 % przeciętnego wynagrodzenia  na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym
 •     65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej

Informacja o wysokości przeciętnego wynagrodzenia jest dostępna w Monitorze Polskim, na stronie internetowej GUS lub w Ośrodku Pomocy Społecznej (pok.101 i 112).

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

 

Druki do pobrania:

 1. Wniosek.
 2. Zaświadczenie lekarskie.
 3. Oświadczenie o dochodach.
 4. RODO.
 5. Uzasadnienie.
 6. Metryka.
 7. Lista załączników i katalog sprzętu.
 8. Upoważnienie do złożenia wniosku (obowiązkowo gdy wniosek składany jest w imieniu osoby drugiej).
 9. RODO - PFRON-SOW

 

B. INSTYTUCJE.

1. Ubiegać się o dofinansowanie mogą:

 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,

jeżeli:

 • prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku oraz
 • udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

2. Cel:

Celem dofinansowania jest pomoc finansowa przy zakupie sprzętów, przyrządów i urządzeń wspierających rehabilitację osób niepełnosprawnych.

Sprzęt rehabilitacyjny to urządzenia i sprzęty niezbędne do rehabilitacji, nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ).

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

3. Termin złożenia wniosku:

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON składa się w terminie do dnia  30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań.

4.Wysokość dofinansowania:

Wysokość dofinansowania sprzętu rehabilitacyjnego wynosi do 80% kosztów tego sprzętu, nie więcej niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Udział własny wnioskodawcy: minimum 20% kosztu sprzętu rehabilitacyjnego.

Maksymalną wysokość dofinansowania w roku kalendarzowym, w którym realizowane jest zadanie, każdorazowo określa zarządzenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

 1. Aktualny wypis z rejestru sądowego lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej (ważny 3 miesiące),
 2. Statut/ regulamin (zawierający informacje o działalności związanej z rehabilitacją osób niepełnosprawnych),
 3. Kopia decyzji o nadaniu numeru REGON i NIP,
 4. Dokument/y potwierdzający/e prowadzenie działalności związanej z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres, co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku (cel działania, teren działalności, liczba osób objętych działalnością rehabilitacyjną, charakterystyka działalności prowadzonej na rzecz osób niepełnosprawnych);
 5. Udokumentowanie informacji dotyczącej zatrudnienia fachowej kadry posiadającej kwalifikacje niezbędne do realizacji zadania,
 6. Oświadczenie / zaświadczenie o posiadaniu środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem,
 7. Zaświadczenie o posiadaniu konta bankowego wraz z informacjami o ewentualnych obciążeniach,
 8. Sposób reprezentowania (pełnomocnictwo/a),
 9. RODO,
 10. Oferta cenowa od sprzedawcy na planowany zakup urządzenia (faktura PRO FORMA)
 11. Oświadczenie, o nie posiadaniu wymagalnych zobowiązań wobec Funduszu.
 12. Inne dokumenty w zależności od formy prowadzenia działalności.
 13. Zaświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej o okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe albo oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie.
 14. Informacje o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym jest związana pomoc de minimis.

Druki do pobrania:

 1. Wniosek.
 2. RODO.
 3. Charakterystyka działalności zał nr 1.
 4. Pouczenie zał nr 3.
 5. Oświadczenie.
 6. Załącznik nr 2.
 7. RODO - PFRON-SOWosoba odpowiedzialna za treść: JERZY GŁOGOWSKI, dnia: 2007-11-14
utworzony: 08-11-2007 / modyfikowany: 21-12-2023
wprowadził(a): ANNA WYDERKA
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie 2024, kontakt: furdzik.a@opschorzow.pl