BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót PROCEDURY I KARTY INFORMACYJNEREHABILITACJA SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Treść strony

wersja do druku
TURNUSY REHABILITACYJNE

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA DO POBYTU NA TURNUSIE REHABILITACYJNYM  ze środków Budżetu Miasta Chorzów w roku 2023 – dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do 16 roku życia

A. Realizatorem zadania jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie zwany dalej „Ośrodkiem”.  Dofinansowaniem objęte są dzieci i młodzież do 16 roku życia, zaliczona jako osoby niepełnosprawne.

B. Dziecko niepełnosprawne wraz z opiekunem może ubiegać się o dofinansowanie ze środków Budżetu Miasta Chorzów do uczestnictwa w turnusie, jeżeli przeciętny miesięczny dochód podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;

W przypadku przekroczenia kwoty dochodu, kwotę dofinansowania pomniejsza się o kwotę, o którą dochód został przekroczony,

C. Opiekunem dziecka niepełnosprawnego nie może być:

 • osoba niepełnosprawna w stopniu znacznym lub umiarkowanym,
 • członek kadry na turnusie.

Dofinansowanie do pobytu opiekuna jest możliwe tylko wówczas, gdy w zaświadczeniu lekarskim jest informacja potwierdzająca taką konieczność.

D. Wysokość dofinansowania:

 • 30%  przeciętnego wynagrodzenia- dla dziecka niepełnosprawnego do lat 16
 • 20%  przeciętnego wynagrodzenia-dla opiekuna

E. Opiekun prawny dziecka niepełnosprawnego, w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyznaniu dofinansowania, nie później niż na 21 dni przed rozpoczęciem turnusu rehabilitacyjnego, przekazuje do Ośrodka informacje o wyborze turnusu, w którym będzie uczestniczyć dziecko niepełnosprawne wraz z opiekunem.

Uwaga: Opiekun prawny jest zobowiązany do załatwienia spraw związanych z wyjazdem na turnus w wyznaczonym terminie. W przypadku nie zachowania terminów,  dofinansowanie zostanie anulowane, a brakującą kwotę dopłaty osoba niepełnosprawna pokrywa z własnych środków.

F. Turnus rehabilitacyjny odbywa się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę (ewidencja ośrodków i organizatorów dostępna na stronie https://empatia.mpips.gov.pl ; dokonując wyboru ośrodka należy zwrócić uwagę na datę ważności uprawnień oraz czy turnusy są organizowane dla osób z konkretnym schorzeniem, zgodnym z symbolem orzeczenia),

G. Przekazywanie środków finansowych na turnus rehabilitacyjny odbywać się będzie na podstawie oświadczenia wystawionego przez organizatora. Rozliczenie  środków finansowych na turnus rehabilitacyjny odbywać się będzie na podstawie faktury wystawionej przez organizatora.

Faktura powinna być wystawiona na:

NABYWCA: Miasto Chorzów – Miasto na Prawach Powiatu NIP 627 273 38 08 ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów

ODBIORCA: Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie  ul. Racławicka 19, 41-500Chorzów

W treści faktury należy umieścić informację kto uczestniczył w turnusie.

Dofinansowanie jest przyznawane do czasu wyczerpania się środków finansowych przewidzianych na realizację tego zadania w Budżecie Miasta Chorzów.

H. Aby ubiegać się o dofinansowanie należy złożyć poprawnie wypełniony wniosek oraz załączniki:

 • kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności,
 • zaświadczenie o wysokości dochodów* wszystkich osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe (netto za 3 miesiące poprzedzające złożenie wniosku)
 • wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny (zawarty we wniosku)
 • RODO
 • zaświadczenie ze szkoły, potwierdzające realizowanie obowiązku szkolnego.
I. Wnioski będą przyjmowane  w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie ul. Racławicka 19, pokój  101  od poniedziałku do czwartku w godzinach urzędowania Ośrodka. W piątki strony nie są obsługiwane.

* Do dochodu wlicza się m.in.: przychody podlegające opodatkowaniu, dochód z działalności gospodarczej/ rolniczej, renty, emerytury, zasiłki chorobowe, alimenty na rzecz dzieci, stypendia określone w przepisach o systemie oświaty, dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego, świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora, zaliczkę alimentacyjną.

Szczegółowy wykaz zawarty jest w art. 3 pkt. 1 Ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r.  (Dz. U. z 2020 poz. 111).

Wnioski dotyczące dofinansowania ze środków Urzędu Miasta nie mogą być składane za pośrednictwem SOW.

 

TERMIN PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW – od 16 STYCZNIA 2023 ROKU – pokój 101

Załączniki do pobrania:

pobierz plik: [ Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Urzędu Miasta w Chorzowie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym - do 16 roku życia ]


 

INFORMACJA DOTYCZĄCA TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PFRON W 2023 roku

A. Realizatorem zadania jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie zwany dalej „Ośrodkiem”.  Dofinansowaniem objęte są osoby powyżej 16 roku życia, posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważne (o niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalenie grupy inwalidzkiej)

B. Osoby niepełnosprawne wraz z mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do uczestnictwa w turnusie, jeżeli przeciętny miesięczny dochód podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza:

 • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

W przypadku przekroczenia kwoty dochodu, kwotę dofinansowania pomniejsza się o kwotę, o którą dochód został przekroczony,

C. Opiekunem osoby niepełnosprawnej nie może być:

 • osoba niepełnosprawna w stopniu znacznym lub umiarkowanym,
 • członek kadry na turnusie.

Dofinansowanie do pobytu opiekuna jest możliwe tylko wówczas, gdy w zaświadczeniu lekarskim jest informacja potwierdzająca taką konieczność.

D. Wysokość dofinansowania jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności i wynosi:

 • 30%  przeciętnego wynagrodzenia* - stopień znaczny,
 • 27%  przeciętnego wynagrodzenia* - stopień umiarkowany,
 • 25%  przeciętnego wynagrodzenia* - stopień lekki,
 • 20% przeciętnego wynagrodzenia*- dla osób zatrudnionych w Zakładzie Pracy Chronionej bez względu na stopień niepełnosprawności, dla opiekuna osoby niepełnosprawnej.

Wysokość dofinansowania ustalana jest na podstawie przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w momencie rozpatrywania wniosku.

*przeciętne wynagrodzenie – oznacza to przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Dofinansowanie jest przyznawane do czasu wyczerpania się środków finansowych przewidzianych na realizację tego zadania.

E. Aby ubiegać się o dofinansowanie należy złożyć poprawnie wypełniony wniosek oraz załączniki:

 • kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności (lub równoważne),
 • zaświadczenie o wysokości dochodów wszystkich osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe (netto za 3 miesiące poprzedzające złożenie wniosku),
 • wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny (zawarty we wniosku),
 • RODO,
 • Ankietę dotyczącą sytuacji społecznej wnioskodawcy (załącznik do wniosku).

F. Sposób złożenia wniosków

 • (zalecany) poprzez platformę SOW  adres strony: www.sow.pfron.org.pl
 • w siedzibie Ośrodka (ul. Racławicka 19, 41-500 Chorzów) pok. 101

Wnioski można składać:

 • elektronicznie (przez SOW)       - od 01.01.2023r.,
 • w siedzibie Ośrodka – pok.101  - od 02.01.2023r.

G. ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW:

• Wnioski będą rozpatrywane po podjęciu przez Radę Miasta Chorzów Uchwały dotyczącej podziału środków na realizacje zadań określonych w Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.06.2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 926)

• Rozpatrzenie wniosków odbędzie się w oparciu o przepisy określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych, a w szczególności zapisy:

§ 5 ust 11 „ przy rozpatrywaniu wniosku o dofinansowanie bierze się pod uwagę stopień i rodzaj niepełnosprawności wnioskodawcy oraz wpływ niepełnosprawności na możliwość realizacji przez wnioskodawcę kontaktów społecznych w codziennym funkcjonowaniu, a także uwzględnia się na korzyść wnioskodawcy fakt niekorzystania z dofinansowania w roku poprzednim”,

§ 5 ust 12 „pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenia o zaliczeniu do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo równoważne, osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności

W pierwszej kolejności dofinansowanie przysługuje osobom, które nie otrzymały dofinansowania w roku poprzednim.

UWAGA: Osoba składająca wniosek w imieniu osoby drugiej musi posiadać każdorazowo upoważnienie do złożenia wniosku.

Załączniki do pobrania:

pobierz plik: [ Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ]

pobierz plik: [ WNIOSEK LEKARZA O SKIEROWANIE NA TURNUS REHABILITACYJNY ]

pobierz plik: [ Klauzula RODO ]

pobierz plik: [ Załącznik do wniosku o dofinansowanie do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym ]

pobierz plik: [ Lista załączników – informacja ]osoba odpowiedzialna za treść: JERZY GŁOGOWSKI, dnia: 2007-11-14
utworzony: 08-11-2007 / modyfikowany: 14-03-2023
wprowadził(a): ANNA WYDERKA
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie 2023, kontakt: furdzik.a@opschorzow.pl