BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót PROCEDURY I KARTY INFORMACYJNE

Treść strony

wersja do druku
DZIAŁ WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ

 DZIAŁ WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ

Dział Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej – sekcja VIII

Stanowisko

Imię i nazwisko

Nr telefonu

Nr pokoju

Godziny przyjęć interesantów

Adres e-mail

Kierownik działu

Mirosława Kwietniewska

(32) 7716313

316

7:30 – 14:30

kwietniewska.m@opschorzow.pl

Starszy pracownik socjalny

Iwona Dolatkowska

(32)7716379

318

poniedziałek
i czwartek
7:30 – 12:00

wtorek i środa
11:00 – 14:30

piątek
10:30 – 13:30

dolatkowska.i@opschorzow.pl

Inspektor

Aneta Korzekwa

(32)7716314

318

7:30 – 14:30

korzekwa.a@opschorzow.pl

Inspektor

Anna Cieśla

(32)7716314

318

7:30 – 14:30

ciesla.a@opschorzow.pl

Zespół ds. pieczy zastępczej - rodziny.zastepcze@opschorzow.pl

Koordynator rodzinnej
pieczy zastępczej

Marta Baros

(32)7716382

317

środa
7:30 – 14:30

piątek
11:30 – 13:30

baros.m@opschorzow.pl

Koordynator rodzinnej
pieczy zastępczej

Monika Jarosz

(32)7716382

317

poniedziałek
11:00 – 15:30
piątek
7:30 – 11:30

jarosz.m@opschorzow.pl

Specjalista pracy socjalnej

Antoniok Bernadeta

(32)7716337

317

poniedziałek
7:30 – 12:00
czwartek
10:30 – 14:30

antoniok.b@opschorzow.pl

Specjalista pracy socjalnej

Izabela Rakoczy

(32)7716337

317

poniedziałek
7:30 – 12:30
czwartek
10:30 – 13:30

rakoczy.i@opschorzow.pl

Specjalista pracy socjalnej

Sabina Żołyńska

(32)7716337

317

wtorek
7:30 – 14:30
czwartek
7:30 – 10:00

zolynska.s@opschorzow.pl

Psycholog

Justyna Gołkowska

(32)7716385

320

poniedziałek
10:00 – 12:00
wtorek
11:00 – 13:00
środa
13:00 – 15:00
piątek
7:30 – 10:00

golkowska.j@opschorzow.pl

 

Do zadań Działu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej należy w szczególności:

 1. zapewnienie dzieciom całodobowej opieki w pieczy zastępczej;

 2. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem świadczeń przysługującym rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka;

 3. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem świadczeń przysługującym usamodzielnianym wychowankom pieczy zastępczej oraz placówek wymienionych w ustawie o pomocy społecznej, w tym przeprowadzanie wywiadów środowiskowych;

 4. prowadzenie rejestru danych o osobach zakwalifikowanych do pełnienia funkcji oraz pełniących funkcje rodziny zastępczej oraz prowadzących rodzinne domy dziecka;

 5. prowadzenie innych spraw związanych z przyznawaniem świadczeń przysługujących dzieciom umieszczonym w pieczy zastępczej.

 6. przygotowywanie dokumentacji i prowadzenie postępowań związanych z wytaczaniem powództwa o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych we współpracy z Zespołem ds. Prawnych;

 7. realizacja zadań w zakresie usamodzielnień wychowanków;

 8. przygotowywanie umów na prowadzenie rodzinnych form pieczy zastępczej;

 9. przygotowywanie umów z osobami zatrudnianymi w rodzinnych formach pieczy zastępczej;

 10. sporządzanie porozumień dotyczących pokrywania wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;

 11. prowadzenie spraw związanych z ustalaniem opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej;

 12. prowadzenie spraw związanych z realizacją postanowień sądu o umieszczeniu nieletnich w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych;

 13. sporządzanie analiz, sprawozdań i informacji w zakresie realizowanych zadań.

W ramach Działu zadania z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej realizuje Zespół ds. Pieczy Zastępczej. Do zadań Zespołu ds. Pieczy Zastępczej należy w szczególności:

 1. prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;

 2. kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię o spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej;

 3. przeprowadzanie badań psychologicznych kandydatów oraz osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą;

 4. zapewnianie pomocy i wsparcia oraz prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, a także umożliwienie uzyskania porady w poradni specjalistycznej;

 5. przygotowywanie rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka na przyjęcie dziecka;

 6. dokonywanie oceny sytuacji dziecka oraz opinii dotyczącej dalszej zasadności pobytu dziecka w pieczy zastępczej;

 7. przygotowanie planów pomocy dziecku;

 8. dokonywanie oceny rodziny zastępczej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka pod względem predyspozycji do pełnienia powierzonej funkcji oraz jakości pełnionej pracy;

 9. wydawanie opinii określonych w ustawie, w tym: o zasadności przysposobienia dziecka, o kontaktach dziecka z rodziną biologiczną i wpływie tych kontaktów na dziecko;

 10. współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z powiatowym centrum pomocy rodzinie, ośrodkiem pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi

 11. zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną celem poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających.


Poszukujemy kandydatów na rodziców zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka na terenie miasta Chorzowa

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie poszukuje rodzin z terenu miasta Chorzowa, które są zainteresowane zapewnieniem czasowej opieki dzieciom pozbawionych opieki rodziców.

Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty w siedzibie Ośrodka przy ul. Racławickiej 19.

Małżonkowie lub osoby niepozostające w związku małżeńskim decydujące się na prowadzenie rodzinnych form pieczy zastępczej  muszą spełniać następujące warunki:

 • odbyć szkolenie i uzyskać pozytywna opinię o zakwalifikowaniu do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzących rodzinny dom dziecka,
 • posiadać odpowiednie warunki mieszkaniowe (w przypadku podjęcia decyzji o pozostaniu zawodową rodzina zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka istnieje możliwość otrzymania mieszkania z zasobów miasta),
 • posiadać stałe źródło dochodu, a także dobry stan zdrowia umożliwiający właściwą opiekę nad dzieckiem,
 • posiadać stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • w zakresie władzy rodzicielskiej kandydaci nie mogą być jej pozbawieni, ani też władza rodzicielska nie powinna im być ograniczona albo  zawieszona,
 • wywiązywać się z obowiązku łożenia na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby, gdy ciąży na nich taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu,
 • posiadać stan zdrowia pozwalający na właściwą  opiekę nad dzieckiem,
 • nie być skazanym za umyślne przestępstwo.

Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia:

 • bezpłatne szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych oraz prowadzących rodzinny dom dziecka,
 • świadczenie wypłacane miesięcznie  na pokrycie kosztów utrzymania dziecka,
 • jednorazową pomoc pieniężną na wydatki związane z przyjęciem dziecka,
 • wynagrodzenie miesięczne dla rodzin zawodowych oraz osób prowadzących rodzinny dom dziecka
 • stałą pomoc ze strony psychologa, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej lub specjalisty pracy socjalnej, 
 • pomoc (materialną, rzeczowa, itp. ) dla pełnoletnich wychowanków opuszczających rodzinne formy pieczy zastępczej.
PLIKI DO POBRANIA:
 1. Druk konta bankowego - rodzina zastępcza
 2. Druk konta bankowego - usamodzielniony wychowanek
 3. Indywidualny Program Usamodzielnienia
 4. Ocena Etapowa
 5. Oświadczenie
 6. Oświadczenie o wysokości dochodu dziecka
 7. Protokół przyjęcia wniosku - ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 8. Protokół przyjęcia wniosku - ustawa o pomocy społecznej
 9. Załącznik do wniosku o przyznanie środków finansowych


osoba odpowiedzialna za treść: Mirosława Kwietniewska, dnia: 2008-02-04
utworzony: 04-02-2008 / modyfikowany: 21-10-2021
wprowadził(a): ANNA WYDERKA
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie 2021