BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót PROCEDURY I KARTY INFORMACYJNE

Treść strony

wersja do druku
DZIAŁ PIECZY ZASTĘPCZEJ

 DZIAŁ PIECZY ZASTĘPCZEJ

 

Dział świadczy usługi w zakresie zapewnienia opieki dzieciom w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Dział Pieczy Zastępczej – sekcja VIII

Stanowisko

Imię i nazwisko

Nr telefonu

Nr pokoju

Godziny przyjęć interesantów

Adres e-mail

Kierownik działu

Mirosława Kwietniewska

(32) 7716313

316

7:30 – 14:30

kwietniewska.m@opschorzow.pl

Zastępca kierownika

Iwona Dolatkowska

(32) 7716313

316

7:30 – 14:30

dolatkowska.i@opschorzow.pl

Zespół ds. obsługi i finansowania Pieczy Zastępczej

Inspektor

Aneta Korzekwa

(32) 7716314

317

7:30 – 14:30
w czwartki stron nie przyjmuje się

korzekwa.a@opschorzow.pl

Inspektor

Patrycja Krygier  (32) 7716314 317 7:30 – 14:30
w czwartki stron nie przyjmuje się
 krygier.p@opschorzow.pl

Inspektor

Anna Cieśla

(32) 7716314

317

7:30 – 14:30
w czwartki stron nie przyjmuje się

ciesla.a@opschorzow.pl

Referent

Beata Knicz  (32) 7716379  317 7:30 – 14:30
w czwartki stron nie przyjmuje się
knicz.b@opschorzow.pl

Zespół ds. Pieczy Zastępczej
rodziny.zastepcze@opschorzow.pl

Starszy koordynator
pieczy zastępczej

Marta Baros

(32) 7716382

318

środa
7:30 – 14:30

baros.m@opschorzow.pl

Starszy koordynator
pieczy zastępczej

Monika Jarosz

(32) 7716382

318

wtorek
7:30 – 14:30

jarosz.m@opschorzow.pl

Starszy koordynator
pieczy zastępczej
Sabina Żołyńska (32) 7716382 318 poniedziałek
11:30 – 15:30
wtorek
7:30 – 11:30
zolynska.s@opschorzow.pl

Specjalista pracy socjalnej

Aneta Skawicka

(32) 7716337 318  piątek
7:30 – 13:30
skawicka.a@opschorzow.pl 

Główny specjalista pracy socjalnej

Izabela Rakoczy

(32) 7716337

318

środa
10:30 – 14:30
czwartek
7:30 – 11:30

rakoczy.i@opschorzow.pl

Psycholog

Justyna Gołkowska

(32) 7716385

320

poniedziałek
10:00 – 12:00
wtorek
11:00 – 13:00
środa
13:00 – 15:00
piątek
7:30 – 10:00

golkowska.j@opschorzow.pl

Starszy specjalista pracy socjalnej

 Bernadeta Antoniok  (32) 7716337  318  poniedziałek
7:30 – 11:30
czwartek
10:30 – 14:30
antoniok.b@opschorzow.pl 

 

Do zadań Działu Pieczy Zastępczej należy w szczególności:

 1. zapewnienie dzieciom całodobowej opieki w pieczy zastępczej;

 2. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem świadczeń przysługującym rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka;

 3. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem świadczeń przysługującym usamodzielnianym wychowankom pieczy zastępczej oraz placówek wymienionych w ustawie o pomocy społecznej, w tym przeprowadzanie wywiadów środowiskowych;

 4. prowadzenie rejestru danych o osobach zakwalifikowanych do pełnienia funkcji oraz pełniących funkcje rodziny zastępczej oraz prowadzących rodzinne domy dziecka;

 5. prowadzenie innych spraw związanych z przyznawaniem świadczeń przysługujących dzieciom umieszczonym w pieczy zastępczej.

 6. przygotowywanie dokumentacji i prowadzenie postępowań związanych z wytaczaniem powództwa o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych we współpracy z Zespołem ds. Prawnych;

 7. realizacja zadań w zakresie usamodzielnień wychowanków;

 8. sporządzanie porozumień dotyczących pokrywania wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;

 9. prowadzenie spraw związanych z ustalaniem opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej;

 10. prowadzenie spraw związanych z realizacją postanowień sądu o umieszczeniu nieletnich w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych;

 11. sporządzanie analiz, sprawozdań i informacji w zakresie realizowanych zadań.

 12. prowadzenie rejestru obejmujacego:

  • wykaz dzieci umieszczonych w pieczy zastepczej, osób, które osiagneły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej(...)

  • wykaz osób posiadających pozytywną lub negatywną wstępną kwalifikację do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;

  • wykaz kandydatów zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;

  • wykaz rodzin zastępczych z podziałem na rodziny zastępcze spokrewnione, niezawodowe i zawodowe;

  • wykaz rodzinnych domów dziecka;

  • wykaz placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych

  • wykaz osób usamodzioelnianych

W ramach Działu zadania z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej realizuje Zespół ds. Pieczy Zastępczej. Do zadań Zespołu ds. Pieczy Zastępczej należy w szczególności:

 1. prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;

 2. kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię o spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej;

 3. przeprowadzanie badań psychologicznych kandydatów oraz osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą;

 4. zapewnianie pomocy i wsparcia oraz prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, a także umożliwienie uzyskania porady w poradni specjalistycznej;

 5. przygotowywanie rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka na przyjęcie dziecka;

 6. dokonywanie oceny sytuacji dziecka oraz opinii dotyczącej dalszej zasadności pobytu dziecka w pieczy zastępczej;

 7. przygotowanie planów pomocy dziecku;

 8. dokonywanie oceny rodziny zastępczej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka pod względem predyspozycji do pełnienia powierzonej funkcji oraz jakości pełnionej pracy;

 9. wydawanie opinii określonych w ustawie, w tym: o zasadności przysposobienia dziecka, o kontaktach dziecka z rodziną biologiczną i wpływie tych kontaktów na dziecko;

 10. współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z powiatowym centrum pomocy rodzinie, ośrodkiem pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi

 11. zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną celem poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających.


Poszukujemy kandydatów na rodziców zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka na terenie miasta Chorzowa

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie poszukuje rodzin z terenu miasta Chorzowa, które są zainteresowane zapewnieniem czasowej opieki dzieciom pozbawionych opieki rodziców.

Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty w siedzibie Ośrodka przy ul. Racławickiej 19.

Małżonkowie lub osoby niepozostające w związku małżeńskim decydujące się na prowadzenie rodzinnych form pieczy zastępczej  muszą spełniać następujące warunki:

 • odbyć szkolenie i uzyskać pozytywna opinię o zakwalifikowaniu do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzących rodzinny dom dziecka,
 • posiadać odpowiednie warunki mieszkaniowe (w przypadku podjęcia decyzji o pozostaniu zawodową rodzina zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka istnieje możliwość otrzymania mieszkania z zasobów miasta),
 • posiadać stałe źródło dochodu, a także dobry stan zdrowia umożliwiający właściwą opiekę nad dzieckiem,
 • posiadać stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • w zakresie władzy rodzicielskiej kandydaci nie mogą być jej pozbawieni, ani też władza rodzicielska nie powinna im być ograniczona albo  zawieszona,
 • wywiązywać się z obowiązku łożenia na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby, gdy ciąży na nich taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu,
 • posiadać stan zdrowia pozwalający na właściwą  opiekę nad dzieckiem,
 • nie być skazanym za umyślne przestępstwo.

Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia:

 • bezpłatne szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych oraz prowadzących rodzinny dom dziecka,
 • świadczenie wypłacane miesięcznie  na pokrycie kosztów utrzymania dziecka,
 • jednorazową pomoc pieniężną na wydatki związane z przyjęciem dziecka,
 • wynagrodzenie miesięczne dla rodzin zawodowych oraz osób prowadzących rodzinny dom dziecka
 • stałą pomoc ze strony psychologa, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej lub specjalisty pracy socjalnej, 
 • pomoc (materialną, rzeczowa, itp. ) dla pełnoletnich wychowanków opuszczających rodzinne formy pieczy zastępczej.


osoba odpowiedzialna za treść: Mirosława Kwietniewska, dnia: 2008-02-04
utworzony: 04-02-2008 / modyfikowany: 05-04-2024
wprowadził(a): ANNA WYDERKA
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie 2024, kontakt: furdzik.a@opschorzow.pl