BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej ChorzowieOśrodek Pomocy Społecznej Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót ZAŁATWIANIE SPRAWPROCEDURY I KARTY INFORMACYJNE

Treść strony

wersja do druku
DODATEK ENERGETYCZNY

DODATEK  ENERGETYCZNY

tel. 32 77 16 334

podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)
 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267).

 

 Przepisy powyższe są dostępne na stronach internetowych  Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej – www.sejm.gov.pl.

 

Dodatek energetyczny przysługuje od 1 stycznie 2014r. odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, tj. osobie, której

§  przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art.2 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatku mieszkaniowym (Dz. U. z 2013r. poz. 966),

§  jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznymi,

§  zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

 

W celu uzyskania dodatku energetycznego należy złożyć wypełniony  wniosek wraz z dokumentami:

 • ksero umowy sprzedaży energii elektrycznej ( zawartej z osobą, której przyznano dodatek mieszkaniowy) – oryginał do wglądu,
 • potwierdzenie zapłaty ostatniego rachunku za energię elektryczną ( w przypadku liczników przedpłatowych ostatni dowód zakupu energii).

 

Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do 30 stycznia danego roku w kasie OPS lub przelewem na konto bankowe.

 

Wysokość dodatku energetycznego

Dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30 % iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej w gospodarstwie domowym.

 

Wysokość limitu zużycia energii elektrycznej wynosi:

 • 900 kWh w roku kalendarzowym   - dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotna
 • 1250 kWh w roku kalendarzowym  - dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;
 • 1500 kWh w roku kalendarzowym  - dla gospodarstwa domowego składającego się z co  najmniej 5 osób.

 

Dodatek energetyczny wynosi miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej przez ministerstwa właściwego do spraw gospodarki w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Monitor Polski wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy.          

Termin i sposób załatwiania spraw

Postępowanie w sprawie przyznania dodatku energetycznego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia poprawnie wypełnionego wniosku wraz z niezbędną dokumentacją. Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem dyrektora  Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie ul. Kruszcowa 22.

O rozwiązaniu umowy z dostawcą energii elektrycznej jak również o zmianie miejsca zamieszkania należy niezwłocznie  powiadomić organ przyznający dodatek energetyczny.

 

ZAŁĄCZNIKI :
pobierz plik: de_wniosek.doc
pobierz plik: de_wniosek.pdf


osoba odpowiedzialna za treść: Zimoląg Agata, dnia: 2014-02-28
utworzony: 28-02-2014 / modyfikowany: 07-02-2018
wprowadził(a): ANNA WYDERKA
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej Chorzowie 2019, kontakt: Anna Wyderka tel. 327716358 e-mail: wyderka.a@opschorzow.pl