BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót PROCEDURY I KARTY INFORMACYJNEŚWIADCZENIA DLA RODZIN

Treść strony

wersja do druku
ZASIŁEK DLA OPIEKUNA

Punk obsługi świadczeń w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorzowie ul. Racławicka 19, pok., czynny:

poniedziałek od 7:30 do 15:45
wtorek – czwartek od 7:30 do 14:45

piątek od 7:30 do 13:45.

Informacje telefoniczne: tel. 32 7716300, 32 7716362.

NIE UDZIELA SIĘ TELEFONICZNIE INFORMACJI NA TEMAT DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH, TERMINÓW WYPŁAT ORAZ INNYCH INFORMACJI PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH. POWYŻSZE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ JEDYNIE OSOBIŚCIE W SIEDZIBIE TUTEJSZEGO OŚRODKA.

 
ZASIŁEK DLA OPIEKUNA


Z dniem 15.05.2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów wprowadzająca następujące uprawnienia dla osób, którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548 oraz z 2013 r. poz. 1557) z dniem 1 lipca 2013 r.

Zasiłek dla opiekuna przysługuje osobie, jeżelidecyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548 oraz z 2013 r. poz. 1557) z dniem 1 lipca 2013 r.

 1. za okresy od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy, w których osoba spełniała warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.)) w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.;
  • za okresy, o których mowa powyżej, przysługuje wraz z odsetkami ustalonymi w wysokości odsetek ustawowych, określonej przepisami prawa cywilnego do dnia wejścia w życie ustawy.
 2. od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.


Zasiłek dla opiekuna nie przysługuje ww. osobom za okresy, w których:

 1. osobie ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego lub
 2. na osobę wymagającą opieki innej osobie zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego.

Zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub posiadanie statusu bezrobotnego nie ma wpływu na uprawnienie do zasiłku dla opiekuna w okresie od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia złożenia wniosku o ustalenie zasiłku dla opiekuna.

W przypadku, gdy o zasiłek dla opiekuna ubiegają się rolnicy, małżonkowie rolników lub domownicy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2013 r. poz. 1403, 1623 i 1650) świadczenie to przysługuje odpowiednio:

 1. rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego;
 2. małżonkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym.

Zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego lub zaprzestanie wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym potwierdza się stosownym oświadczeniem złożonym pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Zasiłek dla opiekuna przysługuje w wysokości 520 zł miesięcznie.

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna organ ustalający prawo do świadczeń pielęgnacyjnych wszczyna na wniosek osoby ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna. WNIOSEK MOŻE BYĆ ZŁOŻONY NIE PÓŹNIEJ NIŻ W TERMINIE 4 MIESIĘCY OD DNIA WEJŚCIA W ŻYCIE USTAWY.

Jeżeli w ww. okresie toczy się postępowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osobie, nad którą jest sprawowana opieka, wniosek może być złożony nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wydania tego orzeczenia.

Ustalając prawo do zasiłku dla opiekuna, organ może odebrać oświadczenie o spełnianiu warunków do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r., odpowiednio za okresy od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy lub w dniu składania wniosku.

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.


Prawo do zasiłku dla opiekuna ustala sięna czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W przypadku wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności na czas określony prawo do zasiłku dla opiekuna ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

W przypadku upływu terminu, na który została wydana decyzja, w związku z utratą ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, prawo do zasiłku dla opiekuna, w związku z uzyskaniem nowego orzeczenia, ustala się na wniosek. W tym przypadku prawo do zasiłku dla opiekuna przysługuje, jeżeli wniosek o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna został złożony w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub

orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Prawo do zasiłku dla opiekuna ustala się, począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.


Ustalając prawo do zasiłku dla opiekuna za okres od dnia wejścia w życie ustawy organ ustalający prawo do zasiłku zwraca się do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej, w celu potwierdzenia faktu sprawowania opieki przez osobę ubiegającą się o zasiłek dla opiekuna. Wywiad przeprowadza się w miejscu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną.

Aktualizację wywiadu przeprowadza się co 6 miesięcy, jeżeli do końca okresu, na który zostało ustalone prawo do zasiłku dla opiekuna, pozostało więcej niż 3 miesiące, oraz w każdej sytuacji, gdy zaistnieją wątpliwości co do faktu sprawowania opieki przez osobę pobierającą zasiłek dla opiekuna.


W sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, z późn. zm)) dotyczące świadczeń pielęgnacyjnych.
 

Za osobę pobierającą zasiłek dla opiekuna wójt, burmistrz lub prezydent miasta opłaca składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od podstawy odpowiadającej wysokości zasiłku dla opiekuna przysługującego na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

– przez okres niezbędny do uzyskania 25‑letniego okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego), z zastrzeżeniem art. 87 ust. 1b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, z późn. zm.9)).

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta nie opłaca składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę pobierającą zasiłek dla opiekuna, jeżeli podlega ona obowiązkowi ubezpieczenia społecznego z innego tytułu na podstawie ustawy lub na podstawie odrębnych przepisów.

Osoba pobierająca zasiłek dla opiekuna podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.17)), nie wcześniej jednak niż od dnia wejścia w życie ustawy.

Wobec osób mających ustalone prawo do zasiłku dla opiekuna w okresie od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy, za który mają ustalone prawo do zasiłku dla opiekuna oraz w ciągu 30 dni po upływie tego okresu, którym w tym okresie zostały udzielone świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych, mimo braku prawa do tych świadczeń z powodu wygaśnięcia z mocy prawa decyzji o przyznaniu im prawa do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw, dyrektor oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia:

 1. nie wszczyna postępowania w sprawie o ustalenie obowiązku poniesienia kosztów tych świadczeń, a postępowanie wszczęte umarza;
 2. umarza w całości spłatę należności ustalonej w decyzji wydanej na podstawie art. 50 ust. 18 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stosując odpowiednio art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.18)).


Wnioski można składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie ul. Kruszcowa 22, pokój 22 w godz. 7:30-15:45 w poniedziałek, w godz. 7:30-14:45 od wtorku  do czwartku i w godz. 7:30-13:45 w piątek. Formularze wniosków i oświadczeń dostępne są w pok. 22.


Przy składaniu wniosku należy posiadać odpowiednio:

 1. aktualny dowód osobisty wnioskodawcy (ksero + oryginał do wglądu);
 2. w przypadku posiadania aktualny numer rachunku bankowego, na który maja być przekazane świadczenia;
 3. w przypadku zgonu osoby nad którą sprawowana była opieka odpis skrócony aktu zgonu (ksero + oryginał do wglądu);
 4. w przypadku posiadania nowego orzeczenia osoby nad którą sprawowana jest opieka należy dostarczyć jego kserokopię (oryginał do wglądu);
 5. w przypadku podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej po dniu 01.07.2013 r. dostarczenie zaświadczenia pracodawcy o okresie zatrudnienia lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia (np.: kserokopia świadectwa pracy i oryginał do wglądu);
 6. w przypadku uzyskania przez osobę sprawująca opiekę po dniu 01.07.2013 r. prawa do: emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego - zaświadczenie z organu właściwego potwierdzające okres na jaki zostało przyznane świadczenie oraz jego rodzaj;
 7. w przypadku, gdy osoba wymagająca opieki zawarła po dniu związek małżeński - dostarczenie kserokopii (oryginał do wglądu) aktu małżeństwa i jeśli małżonek osoby wymagającej opieki legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności dostarczenie kserokopii tego orzeczenia (oryginał do wglądu);
 8. w przypadku, gdy osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w  tygodniu, z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej - dostarczenie postanowień lub innych dokumentów w sprawie  niezbędnych do ustalenia okresu umieszczenia, rodzaju umieszczenia, formy pobytu osoby nad którą jest/była sprawowana opieka;
 9. w przypadku, gdy osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na osobę nad która sprawowana jest opieka dostarczenie zaświadczenia o okresie przyznania emerytury;
 10. w przypadku, gdy osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego albo do świadczenia pielęgnacyjnego na tę lub inną osobę w rodzinie lub poza rodziną dostarczenie dokumentu potwierdzającego okres przyznania ww. świadczeń oraz ich rodzaj (jeżeli świadczenia te wypłaca inny organ niż OPS Chorzów);
 11. w przypadku, gdy na osobę wymagającą opieki członek rodziny jest uprawniony za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej - dostarczenie dokumentów lub złożenie stosownych oświadczeń potwierdzających okres i rodzaj przyznanego świadczenia;
 12. w przypadku, gdy o świadczenie wnioskuje osoba inna niż spokrewniona w pierwszym stopniu, na której ciąży obowiązek alimentacyjny w przypadku gdy nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu albo gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować opieki - dokumenty i oświadczenia potwierdzające powyższe w okresie od 01.07.2013 r.


Kopie dokumentów niezbędnych do przyznania świadczeń uwierzytelnia organ właściwy prowadzący postępowanie w sprawie zasiłku dla opiekuna, notariusz lub instytucja, która dokument wydała.

 
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z przepisami ustawy organ zawiadamia wszystkie osoby, którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548 oraz z 2013 r. poz. 1557) z dniem 1 lipca 2013 r., a co za tym idzie również osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, przyznane zgodnie z przepisami w brzmieniu obowiązującym od 01.01.2013 r. i mają ustalone to prawo do świadczenia pielęgnacyjnego od 1 lipca 2013 r. Mając na uwadze przepis wykluczający pobieranie tych świadczeń równocześnie oraz interes strony zwraca uwagę na brak obowiązku złożenia wniosku o zasiłek dla opiekuna i pozostanie przy korzystniejszym świadczeniu jakim jest świadczenie pielęgnacyjne.

 
UBEZPIECZENIE EMERYTALNO-RENTOWE I ZDROWOTNE Z TYTUŁU PRZYZNANEGO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA

Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 28b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity z dnia 25 sierpnia 2008r. Dz. U. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) przez okres pobierania zasiłku dla opiekuna OPS opłaca za ww. składkę na ubezpieczenia zdrowotne, o ile nie podlega ubezpieczeniu z innego tytułu. Wysokość składki określa art. 79 wyżej cytowanej ustawy. Podstawę wymiaru składki stanowi kwota zasiłku dla opiekuna.
Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 13 października 1998r.  systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442 z późn. zm.) za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna wójt, burmistrz lub prezydent miasta opłaca składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od podstawy odpowiadającej wysokości odpowiednio świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługujących na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych albo zasiłku dla opiekuna przysługującego na podstawie przepisów o ustaleniu zasiłków dla opiekunów przez okres niezbędny do uzyskania 25-letniego okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego), z zastrzeżeniem art. 87 ust. 1b ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.).

Art. 87 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.) stanowi:

 1. W przypadku gdy emerytura przysługująca z Funduszu określona w art. 26, łącznie z okresową emeryturą kapitałową albo dożywotnią emeryturą kapitałową, jest niższa niż kwota, o której mowa w art. 85 ust. 2 i 3, emeryturę przysługującą z Funduszu, w tym emeryturę ustaloną ze zwiększeniem, o którym mowa w art. 26a, podwyższa się w taki sposób, aby suma tych świadczeń nie była niższa od tej kwoty, o ile ubezpieczony:
  1. mężczyzna - osiągnął wiek emerytalny, o którym mowa w art. 24 ust. 1b, i ma okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 25 lat,
  2. kobieta - osiągnęła wiek emerytalny, o którym mowa w art. 24 ust. 1a, i ma okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 25 lat, z uwzględnieniem ust. 1b - z uwzględnieniem ust. 3-7. Przepis art. 5 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
   • 1a. W okresie składkowym, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, uwzględnia się okres, za który ustalono zwiększenie, o którym mowa w art. 26a.
   • 1b. Okres składkowy i nieskładkowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, wynosi:
    • 20 lat - do dnia 31 grudnia 2013r.;
    • 21 lat - od dnia 1 stycznia 2014r.;
    • 22 lata - od dnia 1 stycznia 2016r.;
    • 23 lata - od dnia 1 stycznia 2018r.;
    • 24 lata - od dnia 1 stycznia 2020r. do dnia 31 grudnia 2021r.


Wójt, burmistrz lub prezydent miasta nie opłaca składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, jeżeli podlega ona obowiązkowi ubezpieczenia społecznego z innego tytułu na podstawie ustawy lub na podstawie odrębnych przepisów.

Powyższe informacje opracowano na podstawie obowiązujących aktów prawnych:

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567)osoba odpowiedzialna za treść: Sebastian Gajdzik, dnia: 2014-05-15
utworzony: 15-05-2014 / modyfikowany: 23-03-2023
wprowadził(a): ANNA WYDERKA
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie 2024, kontakt: furdzik.a@opschorzow.pl