BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót DYREKCJA JEDNOSTKI

Treść strony

wersja do druku
DYREKCJA

Dyrektor: mgr Teresa Gabor
oświadczenie majątkowe

Działalnością OPS kieruje Dyrektor zatrudniony przez Prezydenta Miasta.

Dyrektor reprezentuje OPS na zewnątrz.

Dyrektor kieruje OPS przy pomocy:
I Zastępcy Dyrektora;
II Zastępcy Dyrektora;
Głównego księgowego;
Kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych;
Kierowników jednostek organizacyjnych.

Do zadań Dyrektora należy w szczególności:

 1. nadzór nad realizacją zadań statutowych;

 2. określanie szczegółowych zasad działania poszczególnych komórek organizacyjnych OPS;

 3. prowadzenie nadzoru nad merytoryczną działalnością podległych pracowników;

 4. nadzór i koordynacja działań funkcjonujących placówek pomocy społecznej na terenie Miasta (dziennych domów pomocy społecznej, noclegowni, rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka oraz Miejskiego Zespołu ds. Orzekania Niepełnosprawności w Chorzowie) w zakresie niezastrzeżonym do wyłącznych kompetencji innych pracowników;

 5. podejmowanie decyzji i wydawanie zarządzeń w zakresie wykonywania budżetu OPS;

 6. zapewnienie właściwego obiegu informacji merytorycznych i finansowych do komórek OPS;

 7. wydawanie indywidualnych decyzji administracyjnych z zakresu zadań należących do właściwości powiatu oraz w zakresie zadań przekazanych do realizacji OPS w formie uchwał i upoważnień;

 8. dokonywanie analizy i oceny zjawisk rodzących zapotrzebowanie na pomoc społeczną;

 9. ustalanie sposobów realizacji zadań powierzonych Dyrektorowi;

 10. współorganizowanie systemu pomocy społecznej w mieście;

 11. przygotowywanie projektów aktów wewnętrznych (regulaminów) i przedkładanie ich do akceptacji Prezydentowi Miasta;

 12. przygotowywanie aktów wewnętrznych (zarządzeń, regulaminów i innych);

 13. nadzór nad opracowywaniem i przygotowywaniem materiałów dotyczących pracy OPS dla organów administracji publicznej oraz mediów;

 14. realizacja przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 922 z późniejszymi zmianami);

 15. przyjmowanie skarg i wniosków.

 

Zastępca: mgr Stanisław Kowolik
oświadczenie majątkowe

Do zadań I Zastępcy Dyrektora należy w szczególności: 

 1. organizowanie i koordynowanie zadań podporządkowanych mu komórek organizacyjnych;

 2. merytoryczne prowadzenie spraw z zakresu ustawy o pomocy społecznej i innych ustaw stanowiących podstawę realizowanej pracy socjalnej;

 3. ustalanie sposobu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej oraz ich przyznawania klientom OPS;

 4. organizowanie okresowych spotkań z kierownikami sekcji w celu omówienia bieżących problemów związanych z realizacją powierzonych zadań;

 5. opracowywanie planów kontroli rocznych;

 6. przygotowywanie analiz w zakresie potrzeb środowisk korzystających z pomocy społecznej w skali całego Miasta;

 7. współudział w opracowywaniu projektów planów rocznych, sprawozdań z działalności merytorycznej podległego działu, strategii rozwiązywania problemów społecznych w Mieście;

 8. zgłaszanie zapotrzebowania na dodatkowe środki finansowe wynikające z faktycznych, wcześniej zdiagnozowanych potrzeb mieszkańców Miasta;

 9. sprawowanie nadzoru i kontroli nad podległymi komórkami organizacyjnymi, w tym nadzór, nad jakością i terminowością wykonywanych zadań;

 10. wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie udzielonych upoważnień;

 11. przyjmowanie skarg i wniosków;

 12. przestrzeganie procedury i terminowości zamówień publicznych w zakresie wynikającym z powierzonych obowiązków.


Zastępca: mgr inż. Lidia Stuchlik
oświadczenie majątkowe

Do zadań II Zastępcy Dyrektora należy w szczególności:

 1. nadzór nad realizacją zadań podporządkowanych komórek organizacyjnych;

 2. określanie szczegółowych zasad działania w zakresie podległych komórek organizacyjnych;

 3. przygotowywanie analiz w zakresie potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym orzecznictwa;

 4. przygotowywanie analiz potrzeb zapewnienia optymalnej opieki osobom starszym i niepełnosprawnym w miejscu zamieszkania i placówkach całodobowych;

 5. analiza wykorzystywania miejsc w ośrodkach wsparcia, domach pomocy;

 6. kontrola pracy środowiskowej w zakresie zasadności przyznawania świadczeń opiekuńczych;

 7. kontrola nad prawidłowością realizacji umów zawieranych z rodzinami osób umieszczanych w domach pomocy społecznej i nadzór nad terminowym przeprowadzaniem postępowań egzekucyjnych;

 8. współudział w opracowywaniu projektów planów rocznych, sprawozdań z działalności merytorycznej podległego działu, strategii rozwiązywania problemów związanych z potrzebami osób niepełnosprawnych i starszych w Mieście;

 9. zgłaszanie zapotrzebowania na dodatkowe środki finansowe wynikające z faktycznych, wcześniej zdiagnozowanych potrzeb mieszkańców Miasta;

 10. sprawowanie nadzoru i kontroli nad podległymi komórkami organizacyjnymi, w tym nadzór, nad jakością i terminowością wykonywanych zadań;

 11. wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie udzielonych upoważnień;

 12. przestrzeganie procedury i terminowości zamówień publicznych w zakresie wynikającym z powierzonych obowiązków,

 13. przyjmowanie skarg i wniosków;

 14. nadzór nad terminowym i rzetelnym sporządzaniem sprawozdań przez kierowników podległych komórek;

  

Główna Księgowa: mgr Justyna Nowak

Główny Księgowy odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową OPS.

Do obowiązków Głównego Księgowego należy w szczególności:

 1. prowadzenie księgowości budżetowej i gospodarki finansowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

 2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

 3. dokonywanie wstępnej kontroli dokumentów finansowo – księgowych;

 4. sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych z wykonania budżetu OPS;

 5. nadzór nad gospodarowaniem środkami budżetowymi OPS, a w szczególności nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych;

 6. nadzór nad przestrzeganiem zasad rozliczeń pieniężnych i zapewnienie należytej ochrony wartości pieniężnych;

 7. ustalanie kwot należności budżetowych oraz zobowiązań;

 8. organizowanie przyjmowania, obiegu i kontroli dokumentów w sposób zapewniający należytą ochronę mienia jednostki;

 9. nadzór nad przestrzeganiem i rozliczaniem inwentaryzacji majątku OPS;

 10. kontrasygnowanie oświadczeń woli mogących spowodować powstanie zobowiązań finansowych;

 11. okresowe rozliczenie osób materialnie odpowiedzialnych;

 

Przyjmowanie stron:

DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ - mgr TERESA GABOR
PRZYJMUJE SKARGI I WNIOSKI
W CZWARTKI W GODZINACH 1400 - 1500

ZASTĘPCA DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ - mgr STANISŁAW KOWOLIK
PRZYJMUJE SKARGI I WNIOSKI
W PONIEDZIAŁKI W GODZINACH 1400 - 1600

ZASTĘPCA DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ - mgr inż. LIDIA STUCHLIK
PRZYJMUJE SKARGI I WNIOSKI
W ŚRODY W GODZINACH 1300 - 1500

PO WCZEŚNIEJSZYM ZGŁOSZENIU W SEKRETARIACIEosoba odpowiedzialna za treść: Katarzyna Piontek, dnia: 2016-09-10
utworzony: 12-09-2016 / modyfikowany: 05-10-2020
wprowadził(a): ANNA WYDERKA
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie 2020