BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót OGŁOSZENIAZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Treść strony

wersja do druku
PROWADZENIE SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH MĘŻCZYZN W CHORZOWIE

 

Ogłoszenie nr 539511-N-2020 z dnia 2020-05-13 r.
Ośrodek Pomocy Społecznej: Prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn w Chorzowie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej, krajowy numer identyfikacyjny 34479020000000, ul. Racławicka 19, 41-500  Chorzów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 7716345, e-mail szalich.a@opschorzow.pl, faks 32 2496229.
Adres strony internetowej (URL): http://ops.bip.chorzow.eu/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://ops.bip.chorzow.eu/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Adres:
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

 

 

Ogłoszenie nr 539511-N-2020 z dnia 2020-05-13 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej: Prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn w Chorzowie

Strona 2

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn w Chorzowie
Numer referencyjny: 2/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Zamówienie obejmuje realizację usługi udzielania schronienia (prowadzenia placówki) na rzecz osób w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn mieszczącej się w pomieszczeniach Zamawiającego w Chorzowie przy ul. Katowickiej 190, przeznaczonej dla bezdomnych mężczyzn, których ostatnim miejscem stałego zameldowania było Miasto Chorzów lub innych skierowanych przez OPS w Chorzowie, wraz z prowadzeniem pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych. 2. Wykonawca zapewni schronienie 57 (pięćdziesięciu siedmiu) bezdomnym mężczyznom, skierowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie. 3. Schronisko świadczy usługi przez cały rok, 7 dni w tygodniu. 4. Schronisko zapewnia możliwość całodobowego przebywania umieszczonych w nim osób. 5. Zamawiający nie dopuszcza pobytu w placówce innych osób niż skierowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Chorzowie. 6. W ramach usługi stanowiącej przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany jest w szczególności: 6.1. Zapewnić mieszkańcom noclegowni świadczenia obligatoryjne, w tym: 6.1.1. miejsce noclegowe, w tym łóżko wraz z kompletem pościeli dla każdej osoby, zgodne z minimalnym standardem obiektów, w których mieszczą się schroniska dla osób bezdomnych. 6.1.2. miejsce na przechowywanie rzeczy osobistych, 6.1.3. miejsce do przygotowywania i spożywania posiłków, 6.1.4. gorące napoje w okresie występowania niskich temperatur, 6.1.5. możliwość dokonania codziennych zabiegów higienicznych oraz dostęp do sanitariatów, zgodnie z minimalnym standardem obiektów, w których mieszczą się schroniska dla osób bezdomnych. 6.1.6. niezbędne środki czystości, 6.1.7. niezbędną odzież na czas konieczny do wyprania i wysuszenia odzieży własnej, 6.1.8. możliwość prania, suszenia oraz prasowania swojej odzieży, 6.1.9. zapewnienie pomocy w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu poprzez umożliwienie pierwszego kontaktu z lekarzem lub placówkami służby ochrony zdrowia, 6.1.10. dostęp do bezpłatnej, ogólnodostępnej 1 (jednej) lodówki, 6.1.11. dostęp do bezpłatnego, ogólnodostępnego 1 (jednego) odbiornika telewizyjnego, znajdującego się w świetlicy Schroniska, 6.1.12. dostęp do wydzielonego pomieszczenia lub jego części wyposażonego w komputer z dostępem do Internetu, 6.1.13. prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych. 6.2. Świadczeniami pożądanymi o charakterze nieobowiązkowym są między innymi: 6.2.1 organizowanie spotkań związanych z polską tradycją, 6.2.2. podejmowanie działań mających na celu pozyskiwanie darowizn rzeczowych i finansowych na rzecz Schroniska. 7. Wykonawca zapewni- w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy - wydawanie jednodaniowych gorących posiłków dla osób korzystających z pomocy społecznej na podstawie decyzji administracyjnych. 7.1. Jednodaniowe, różnorodne i urozmaicone gorące posiłki winny obejmować: a) sycącą, gęstą zupę o pojemności nie mniejszej niż 500 (pięćset) ml podaną każdorazowo z pieczywem albo b) drugie danie o gramaturze nie mniejszej niż 400 (czterysta) g. 7.2. Przygotowywanie i wydawanie posiłków musi się odbywać zgodnie z warunkami przewidzianymi w postanowieniach odpowiednich przepisów sanitarnych, epidemiologicznych i higienicznych. 7.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji w trakcie trwania umowy z wyżywienia, o którym mowa wyżej, za uprzednim, pisemnym powiadomieniem Wykonawcy. 8. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do: a. opracowania i przedstawienia Zamawiającemu - do zatwierdzenia- Regulaminu Schroniska oraz do sprawowania nadzoru nad jego przestrzeganiem przez osoby przebywające w placówce, b. efektywnej współpracy w realizacji umowy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chorzowie i pracownikiem socjalnym ds. osób bezdomnych, c. ponoszenia wszelkich kosztów związanych z realizacją usługi, a w szczególności kosztów utrzymania budynku przy ul. Katowickiej 190 w Chorzowie oraz kosztów osobowych, d. czynienia starań mających na celu poprawę warunków i jakości świadczonych usług poprzez branie udziału w programach i projektach skierowanych do osób bezdomnych e. prowadzenia pracy socjalnej wśród osób przebywających w placówce przez zatrudnionego na podstawie umowy o pracę pracownika socjalnego, posiadającego wykształcenie zgodne z art. 116 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. f. opracowanie i realizacja, przez osobę wymienioną w lit. e), indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności, polegających na wspieraniu osoby bezdomnej w rozwiązywaniu jej problemów życiowych, w szczególności rodzinnych i mieszkaniowych oraz pomocy w uzyskaniu zatrudnienia, stosownie do art. 49 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. g. nawiązywania współpracy z instytucjami lub organizacjami zajmującymi się profilaktyką uzależnień oraz skutkami długotrwałego uzależnienia od alkoholu lub substancji psychoaktywnych. 9. Na czas realizacji przedmiotu umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy nieruchomość przy ul. Katowickiej 190 wraz z wyposażeniem, stanowiącą własność Miasta Chorzów - w używanie, na podstawie odrębnej umowy. 10. Wykonawca zobowiązany będzie do dysponowania kadrą niezbędną do realizacji zadania, w tym: – na podstawie umowy o pracę - kierownika Schroniska, legitymującego się co najmniej 3- letnim stażem pracy w pomocy społecznej oraz specjalizacją określoną przepisami ustawy o pomocy społecznej oraz - na podstawie umowy o pracę – dwóch pracowników socjalnych posiadających wykształcenie zgodne z art. 116 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. - personelem (opiekunami) posiadającym wykształcenie wymagane istniejącym porządkiem prawnym jednakże nie niższym niż wykształcenie średnie lub średnie branżowe (w chwili składania ofert) oraz ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy), w ilości nie mniej niż 3 (trzech) osób, w wymiarze wykonywanych na rzecz Schroniska czynności zapewniającym nieprzerwaną, prawidłową opiekę całodobową nad osobami znajdującymi się w placówce, niezależnie od urlopów i zwolnień chorobowych, w tym zapewniającą w porze nocnej opiekę przez co najmniej 1 opiekuna. W/w osoby powinne posiadać odpowiednie predyspozycje psychiczne i

 

Ogłoszenie nr 539511-N-2020 z dnia 2020-05-13 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej: Prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn w Chorzowie

Strona 3

fizyczne, niezbędne do wykonywania pracy w Schronisku dla osób bezdomnych. 11. Wykonawca podda się okresowej kontroli i ocena realizacji zamówienia, w szczególności w celu badania: 13.1. stanu realizacji umowy, 13.2. efektywności, rzetelności i jakości realizacji umowy, 13.3. prawidłowość prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji zamówienia, a w szczególności list obecności bezdomnych. 12. Wynagrodzenie stanowić będzie sumę osobodni w danym miesiącu kalendarzowym, które wypłacane będzie z dołu na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, do 14 dnia następnego miesiąca, po otrzymaniu faktury (rachunku). Za prawidłową realizację zamówienia Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie za każdy dzień pobytu osoby bezdomnej w Schronisku, a także do 2 (dwóch) dni jej nieobecności w miesiącu kalendarzowym, za jedną osobę na dzień (osobodzień). Warunkiem wypłaty wynagrodzenia za w/w dni nieobecności osoby bezdomnej w placówce będzie niezwłoczne zawiadomienie o tym Zamawiającego, nie później niż dwa dni robocze po stwierdzeniu nieobecności. 13. Osoby przebywające w schronisku pobyt swój potwierdzać będą każdorazowo, w godzinach porannych, na liście obecności, którą Wykonawca zobowiązany będzie załączać do wystawianej przez siebie faktury/rachunku. 14. Koszty utrzymania budynku przy ul. Katowickiej 190 w Chorzowie, w którym mieści się Schronisko, a w szczególności koszty ogrzewania, zużycia wody, energii elektrycznej, dostaw gazu, odprowadzenia ścieków, usług telekomunikacyjnych, wywozu nieczystości stałych, bieżących remontów, pokrywać będzie Wykonawca. 17. Wykonawca zobowiązany będzie do stałej współpracy z Zamawiającym mającej na celu zachowanie obowiązujących przez okres trwania umowy minimalnych standardów schronisk dla osób bezdomnych.
II.5) Główny kod CPV: 85311000-2
Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 708000,00
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2022-05-31
II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Określenie warunków: Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności prowadzenia schroniska lub noclegowni dla osób bezdomnych.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Wykonawca musi legitymować się doświadczeniem w zakresie realizacji co najmniej 2 (dwóch) usług prowadzenia schroniska, noclegowni lub ogrzewalni dla osób bezdomnych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 2. Wykonawca zobowiązany będzie dysponowania kadrą niezbędną do realizacji zadania, w tym: – na podstawie umowy o pracę - kierownika Schroniska, legitymującego się co najmniej 3- letnim stażem pracy w pomocy społecznej oraz specjalizacją określoną przepisami ustawy o pomocy społecznej oraz - na podstawie umowy o pracę – dwóch pracowników socjalnych posiadających wykształcenie zgodne z art. 116 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. - personelem (opiekunami) posiadającym wykształcenie wymagane istniejącym porządkiem prawnym jednakże nie niższym niż wykształcenie średnie lub średnie branżowe (w chwili składania ofert) oraz ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy), w ilości nie mniej niż 3 (trzech) osób, w wymiarze wykonywanej na rzecz Schroniska czynności zapewniającym nieprzerwaną, prawidłową opiekę całodobową nad osobami znajdującymi się w placówce, niezależnie od urlopów i zwolnień chorobowych, w tym zapewniającą w porze nocnej opiekę przez co najmniej 1 opiekuna.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Ogłoszenie nr 539511-N-2020 z dnia 2020-05-13 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej: Prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn w Chorzowie

Strona 4

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert- w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. - Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert- w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. - Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert- - w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisem art. 22 ust. 1 Pzp (załącznik nr 1 do SIWZ). 2. Parafowany przez Wykonawcę projekt umowy (załącznik nr 2 do SIWZ). 3. Oświadczenie o zapoznaniu się przez Wykonawcę z warunkami zamówienia (załącznik nr 3 do SIWZ). 4. Oświadczenie o związaniu Wykonawcy ofertą (załącznik nr 4 do SIWZ). 5. Oferta Wykonawcy sporządzona wg wzoru będącego załącznikiem nr 5 do SIWZ. 6. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do jego wykluczenia (załącznik nr 6 do SIWZ) 7. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami - o treści według załącznika nr 7 do SIWZ. 8. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie - o treści według załącznika nr 8 do SIWZ. 9. Oświadczenie o podwykonawcach - o treści według załącznika nr 9 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

 

 

Ogłoszenie nr 539511-N-2020 z dnia 2020-05-13 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej: Prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn w Chorzowie

Strona 5

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Ilośc osób uczestniczących w realizacji zamówienia

20,00

Ilośc osób osiadających uprawnienia opiekuna medycznego

20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Ogłoszenie nr 539511-N-2020 z dnia 2020-05-13 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej: Prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn w Chorzowie

Strona 6

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-05-21, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

Zatwierdzam 

....................................................................................................

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie

pobierz plik: [ OGŁOSZENIE ]

pobierz plik: [ SIWZ ]

pobierz plik: [ RODO ]osoba odpowiedzialna za treść: Szalich Artur, dnia: 2020-05-13
utworzony: 13-05-2020 / modyfikowany: 13-05-2020
wprowadził(a): Adam Furdzik
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie 2020