BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót AKTUALNOŚCI

Treść strony

wersja do druku
AKTUALNOŚCI

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w ramach kolejnej edycji Programu pn. „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023” realizowanego ze środków finansowych Funduszu Solidarnościowego.

Program adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego, które na realizację usług w ramach Programu mogą ubiegać się o wsparcie finansowe do wysokości 100 % proc. kosztów realizacji usługi asystencji osobistego asystenta.

 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Szczegółowe informacje o Programie, formularze wniosków wraz z terminarzem naboru znajdą Państwo na stronie internetowej Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/ w zakładce aktualności.

Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł.


Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w ramach kolejnej edycji Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023 realizowanego ze środków finansowych Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.),
  – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

O dofinansowanie wniosku w ramach Programu mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego lub powiatowego.

Szczegółowe informacje o Programie, formularze wniosków wraz z terminarzem naboru znajdą Państwo na stronie internetowej Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/ w zakładce aktualności.

Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 150 000 000,00 zł.


Poszukujemy kandydatów na rodziców zastępczych oraz prowadzących
rodzinne domy dziecka na terenie miasta Chorzowa


Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie poszukuje rodzin z terenu miasta Chorzowa, które są zainteresowane zapewnieniem czasowej opieki pozbawionych opieki rodziców.

Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny (32 771-63-37, 32 771-63-79, 32 771-63-14, 32 771-63-13, ) e-mail: kwietniewska.m@opschorzow.pl lub osobisty w siedzibie Ośrodka przy ul. Racławickiej 19, pokój 321 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.

Małżonkowie lub osoby niepozostające w związku małżeńskim decydujące się na prowadzenie rodzinnych form pieczy zastępczej  muszą spełniać następujące warunki:

 • odbyć szkolenie i uzyskać pozytywna opinię o zakwalifikowaniu do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzących rodzinny dom dziecka (szkolenie prowadzą specjaliści z Ośrodka Wsparcia Rodziny w Chorzowie przy ul. Siemianowickiej 58),
 • posiadać odpowiednie warunki mieszkaniowe (w przypadku podjęcia decyzji o pozostaniu zawodową rodzina zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka istnieje możliwość otrzymania mieszkania z zasobów miasta),
 • posiadać stałe źródło dochodu, a także dobry stan zdrowia umożliwiający właściwą opiekę nad dzieckiem,
 • posiadać stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • w zakresie władzy rodzicielskiej kandydaci nie mogą być jej pozbawieni, ani też władza rodzicielska nie powinna im być ograniczona albo  zawieszona,
 • wywiązywać się z obowiązku łożenia na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby, gdy ciąży na nich taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu,
 • posiadać stan zdrowia pozwalający na właściwą  opiekę nad dzieckiem,
 • nie być skazanym za umyślne przestępstwo.


Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia:

 • bezpłatne szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych oraz prowadzących rodzinny dom dziecka,
 • świadczenie wypłacane miesięcznie  na pokrycie kosztów utrzymania dziecka,
 • jednorazową pomoc pieniężną na wydatki związane z przyjęciem dziecka,
 • wynagrodzenie miesięczne dla rodzin zawodowych oraz osób prowadzących rodzinny dom dziecka
 • stałą pomoc ze strony psychologa, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej lub pracownika socjalnego,  
 • pomoc (materialną, rzeczowa, itp. ) dla pełnoletnich wychowanków opuszczających rodzinne formy pieczy zastępczej.


osoba odpowiedzialna za treść: Adam Furdzik, dnia: 2020-08-30
utworzony: 30-09-2020 / modyfikowany: 25-01-2024
wprowadził(a): Adam Furdzik
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie 2024, kontakt: furdzik.a@opschorzow.pl