BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót ARCHIWUMPROGRAMY DOFINANSOWANE Z FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

Treść strony

wersja do druku
OPIEKA WYTCHNIENIOWA EDYCJA 2022

Program „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022

flaga i godło Polski

 

Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie zaprasza mieszkańców Chorzowa
do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022,
który finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego - Funduszu Solidarnościowego.

Na realizację Programu w roku 2022 Gmina Chorzów otrzymała:

– wartość dofinansowania: 326 400 zł

– całkowita wartość: 326 400 zł

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

 

Planowane jest objęcie usługami opieki wytchnieniowej w ramach programu łącznie 40 osób, w tym:

 1. 6 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji zaplanowano realizację Programu w okresie od miesiąca marca do grudnia 2022 tj. maksymalnie 200h dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego,
 2. 34 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego zaplanowano realizację Programu w okresie od miesiąca marca do grudnia 2022 tj. maksymalnie 200h dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego.

Limit godzinowy usług opieki wytchnieniowej zaplanowano realizację Programu w okresie od miesiąca marca do grudnia 2022 tj. maksymalnie 200h dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego dotyczy również:

 1. więcej niż jednego opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad jedną osobą niepełnosprawną,
 2. opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę dla więcej niż 1 osoby niepełnosprawnej.

Pierwszeństwo korzystania z usług majączłonkowie rodzin lub opiekunowie faktyczni sprawujący na co dzień opiekę nad dziećmi / osobami dorosłymi niepełnosprawnymi:

 1. z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją,
 2. wymagającymi wysokiego poziomu wsparcia (osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji),
 3. pierwszeństwo bezwzględne przysługiwać będzie osobom posiadającym orzeczenie z symbolem 12-C (całościowe zaburzenia rozwojowe).

Usługi opieki wytchnieniowej mogą świadczyć:

 1. osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej (wynikających z Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022) lub
 2. osoby posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym;
 3. w przypadku gdy usługa będzie świadczona na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z ww. wskazaniami, wymagane jest także: pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

Nie jest dopuszczalnym wskazanie na opiekuna świadczącego usługę opieki wytchnieniowej:

 1. członków rodzinyniezależnie od miejsca ich zamieszkania,
 2. opiekunów prawnych osoby niepełnosprawnej,
 3. osoby faktycznie zamieszkującej z osobą niepełnosprawną.

Na potrzeby realizacji Programu za członków rodziny uznać należy rodziców i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z uczestnikiem Programu.

W ramach opieki wytchnieniowej opiekun wspiera uczestnika programu w szczególności w:

 1. czynnościach samoobsługowych,
 2. czynnościach pielęgnacyjnych,
 3. w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych,
 4. w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,
 5. w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Usługi opieki wytchnieniowej świadczone są w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

 

Maksymalna długość świadczenia formy nieprzerwanego pobytu dziennego wynosi 12 godzin dla jednej osoby niepełnosprawnej, z zastrzeżeniem limitów, o których mowa w §1 ust. 6. Usługi w formie pobytu dziennego mogą być świadczone w godzinach 6.00 – 22.00.

 

Odbiorca usługi ani jego opiekun prawny nie ponoszą opłat za usługi opieki wytchnieniowej świadczone w ramach programu.

Osoby zakwalifikowane do Programu zostaną poinformowane telefonicznie.

Osoby spełniające kryteria udziału w Programie, a nie zakwalifikowane do programu z uwagi na wyczerpany limit miejsc zostaną wpisane na listę rezerwową.

 

Osoby zainteresowane udziałem w Programie proszone są o:

 1. zapoznanie się z Regulaminem określającym zasady realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022,
 2. złożenie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność osoby, która ma być objęta usługami (tj. orzeczenia o niepełnosprawności dziecka do 16 roku życia, orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub orzeczenia równoważnego),
 3. złożenie karty zgłoszenia do Programu,
 4. złożenie karty pomiaru niezależności funkcjonalnej (FIM),
 5. złożenie oświadczenia o sprawowaniu bezpośredniej opieki nad osobą niepełnosprawną,
 6. złożenie oświadczenia dotyczącego wyboru osoby świadczącej usługę opieki wytchnieniowej (w przypadku osób wskazujących opiekuna), przy czym wskazany opiekun musi spełniać warunki określone w § 2 ust.1 Regulaminu określającego zasady realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022,
 7. złożenie podpisanej klauzuli informacyjnej w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”– edycja 2022”,
 8. złożenie formularza dla celów uzyskania informacji z Rejestru z dostępem ograniczonym – dotyczy Opiekunów dzieci do 16 roku życia,
 9. złożenie zaświadczenia o niekaralności - dotyczy Opiekunów dzieci do 16 roku życia,
 10. złożenie pisemnej akceptacji osoby Opiekuna ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością - dotyczy Opiekunów dzieci do 16 roku życia.

 

O zakwalifikowaniu do Programu decyduje:

 1. wynik pomiaru ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia, które dokonywane są na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny - Skali FIM (stanowiącej załącznik nr 7 do Programu), którą wypełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka. Jeśli wynik takiego badania wyniesie od 18 do 75 punktów (wg zmodyfikowanej punktacji), wówczas usługa opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności powinna trafić do członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad taką osobą niepełnosprawną,
 2. występowanie niepełnosprawności sprzężonych i potrzeba wysokiego poziomu wsparcia,
 3. kolejność zgłoszeń do wyczerpania limitu godzin zaplanowanych w Programie.

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022” w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorzowie, ul. Racławicka 19 (urna/pojemnik przy wejściu do OPS) w dniach i godzinach pracy Ośrodka do dnia 18 lutego 2022 r.

 

Dokumenty do pobrania:

 1. Regulamin określający zasady realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022
 2. Karta zgłoszenia do Programu
 3. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej (FIM)
 4. Oświadczenie o sprawowaniu bezpośredniej opieki nad osobą niepełnosprawną
 5. Oświadczenie dotyczące wyboru osoby świadczącej usługę opieki wytchnieniowej
 6. Klauzula informacyjna w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”– edycja 2022”
 7. Formularz dla celów uzyskania informacji z Rejestru z dostępem ograniczonym

 

Program „Opieka wytchnieniowa” ma charakter cykliczny.

Informacji o Programie realizowanym na obszarze Miasta Chorzów udzielają pracownicy Biura Realizacji Projektów Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie dostępni pod numerem telefonu: 32 771 63 86 w dniach i godzinach pracy Ośrodka.

 


osoba odpowiedzialna za treść: Halina Bulanda, dnia: 2022-02-09
utworzony: 09-02-2022 / modyfikowany: 11-01-2023
wprowadził(a): Adam Furdzik
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie 2023, kontakt: furdzik.a@opschorzow.pl