BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót ARCHIWUMPROGRAMY DOFINANSOWANE Z FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

Treść strony

wersja do druku
ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - EDYCJA 2022

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022

 

 

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie zaprasza mieszkańców Chorzowa
do udziału w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022,
który finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego - Funduszu Solidarnościowego.

 

Na realizację Programu w roku 2022 Gmina Chorzów otrzymała:

– wartość dofinansowania: 1 496 340 zł

– całkowita wartość: 1 496 340 zł

 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Adresatami Programu są:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub   długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji w szacowanej liczbie 10 osób (maksymalnie 30h/m-c godzin usług asystenta);
 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, w szacowanej łącznej liczbie 50 osób w tym:
  1. 30 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną (maksymalnie 70h/m-c usług asystenta),
  2. 10 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (maksymalnie 60h/m-c usług asystenta),
  3. 10 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (maksymalnie 30h/m-c usług asystenta).

Pierwszeństwo korzystania z usług mają osoby:

 1. wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją (tj. osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami pkt. 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności, które potrzebują szerokiego zakresu usług asystenta);

Usługi asystenckie mogą świadczyć:

 1. osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
 2. osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu;
 3. osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej (za członków rodziny uznać należy rodziców i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z uczestnikiem Programu), pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej;

w przypadku gdy usługa asystenta będzie świadczona na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z ww. wskazaniami, wymagane jest także: zaświadczenie o niekaralności; pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym; pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

 

Odbiorca usługi ani jego opiekun prawny nie ponoszą opłat za usługi świadczone przez Asystenta w ramach programu.

Osoby zakwalifikowane do Programu zostaną poinformowane telefonicznie.

Osoby spełniające kryteria udziału w Programie, a nie zakwalifikowane do programu z uwagi na wyczerpany limit miejsc zostaną wpisane na listę rezerwową.

 

Osoby zainteresowane udziałem w Programie proszone są o:

 1. Zapoznanie się z regulaminem określającym zasady realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022
 2. Złożenie „Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2022” wraz z wymaganymi dokumentami
 3. Złożenie „Zakresu czynności w ramach usług asystenta do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2022”
 4. Złożenie podpisanej klauzuli informacyjną w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2022”
 5. Złożenie oświadczenia w przypadku osób wskazujących asystenta osobistego - dotyczy jedynie osób, które wskazują swojego asystenta osobistego
 6. Złożenie formularza dla celów uzyskania informacji z Rejestru z dostępem ograniczonym – dotyczy Asystentów dzieci do 16 roku życia
 7. Złożenie zaświadczenia o niekaralności - dotyczy Asystentów dzieci do 16 roku życia
 8. Złożenie pisemnej akceptacji osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością - dotyczy Asystentów dzieci do 16 roku życia

 

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem „Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022” w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorzowie, ul. Racławicka 19 (urna/pojemnik przy wejściu do OPS) w dniach i godzinach pracy Ośrodka do dnia 18 lutego 2022 r.

 

Dokumenty do pobrania:

 1. Regulamin określający zasady realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.
 2. Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2022
 3. Zakres czynności w ramach usług asystenta do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2022
 4. Klauzula informacyjna w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022
 5. Oświadczenie wskazujące asystenta osobistego
 6. Formularz dla celów uzyskania informacji z Rejestru z dostępem ograniczonym

 

W wyniku realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 na obszarze Miasta Chorzów zapewnione zostaną:

 1. możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym – łącznie zaplanowano 33 000 godzin usług asystenckich;
 2. ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osób niepełnosprawnych do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
 3. przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych;
 4. zwiększenie wsparcia świadczonego przez asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE) w zakresie wsparcia niepełnosprawnych uczniów, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

 Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” ma charakter cykliczny.

Informacji o Programie realizowanym na obszarze Miasta Chorzów udzielają pracownicy Biura Realizacji Projektów Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie dostępni pod numerem telefonu: 32 771 63 86 w dniach i godzinach pracy Ośrodka.

 osoba odpowiedzialna za treść: Halina Bulanda, dnia: 2022-02-09
utworzony: 09-02-2022 / modyfikowany: 11-01-2023
wprowadził(a): Adam Furdzik
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie 2023, kontakt: furdzik.a@opschorzow.pl