BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót PROCEDURY I KARTY INFORMACYJNE

Treść strony

wersja do druku
DODATEK ELEKTRYCZNY

DODATEK ELEKTRYCZNY

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. 2022 poz. 2127)

Wnioskami o wypłatę dodatku elektrycznego z ramienia Urzędu Miasta Chorzów – zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie.

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Podpisany wniosek należy przekazać za pomocą platformy ePUAP do OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CHORZOWIE na adres skrytki ePUAP: /OPSChorzow/skrytka

Wnioski w formie pisemnej można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorzowie przy ul. Racławickiej 19, pok. 205 w godzinach:

poniedziałek 7:30 - 15:45
wtorek 7:30 – 14:45
środa 7:30 - 14:45
czwartek 7:30 - 14:45
piątek 7:30 – 13:30

Wypełniony wniosek można również przesłać "przesyłką listową" na adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Racławicka 19
41-500 Chorzów


Komu przysługuje

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną.

Warunki otrzymania świadczenia

Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku elektrycznego jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Dodatek elektryczny nie przysługuje w przypadku, gdy:

 • gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji, w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378, z późn. zm.), która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 tej ustawy10 (fotowoltaika),
 • gospodarstwo domowe skorzystało z dodatku węglowego, z dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (gdy główne źródło ciepła zasilane jest peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, skroplonym gazem LPG lub gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy),
 • gospodarstwo domowe skorzystało z paliwa stałego zakupionego po cenie i od przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477, z późn. zm.),

Wysokość dodatku elektrycznego:

 • 1000 zł w przypadku zużycia energii elektrycznej w 2021 r. na poziomie do 5 MWh;
 • 1500 zł w przypadku zużycia energii elektrycznej w 2021 r. na poziomie przekraczającym 5 MWh (do wniosku należy dołączyć rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym wykonującym działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną lub zaświadczenie wydane przez to przedsiębiorstwo potwierdzające, że zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh)

Wnioski można składać od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r.

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wnioski w formie pisemnej można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorzowie przy ul. Racławickiej 19, pok. 110 od poniedziałku do piątku w godzinach przyjmowania stron.

Dodatek elektryczny jest świadczeniem jednorazowym i wypłacany jest do 31.03.2023 r.

Z uwagi na fakt, że dodatek ten powiązany jest z gospodarstwem domowym, w przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka tego gospodarstwa przyznawany jest on temu z wnioskodawców, który złożył wniosek jako pierwszy. 


Wniosek o dodatek elektryczny:

https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-elektryczny

Rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/111/D2023000011101.pdfosoba odpowiedzialna za treść: Zaremba Joanna, dnia: 2022-11-30
utworzony: 30-11-2022 / modyfikowany: 21-03-2023
wprowadził(a): Adam Furdzik
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie 2023, kontakt: furdzik.a@opschorzow.pl