BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót OGŁOSZENIAPRACAOFERTY ZAKOŃCZONE

Treść strony

wersja do druku
II NABÓR NA STANOWISKO REFERENTA W DZIALE ŚWIADCZEŃ DLA RODZIN

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie
ogłasza nabór na wolne stanowisko
Referent
W Dziale Świadczeń dla Rodzin

1. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie;
 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
 • umiejętność obsługi komputera (Windows, MS Office);
 • znajomość przepisów prawa oraz umiejętność ich stosowania w praktyce:
  • Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 390)
  • przepisów wykonawczych do ww. ustawy
  • Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1205)
  • przepisów wykonawczych do ww. ustawy
  • Ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1329) w zakresie niezbędnym do realizacji jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art. 10.
  • Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.)

2. Wymagania dodatkowe:

 • Osobiste (związane z indywidualną realizacją zadań) - umiejętność organizacji pracy własnej, podejmowanie decyzji, kreatywność, myślenie analityczne, samodzielność, współpraca w zespole, umiejętność pracy w warunkach stresowych;
 • Społeczne (związane z kontaktem z innymi ludźmi) – komunikacja pisemna, komunikatywność;
 • Podstawowa znajomość działania administracji;
 • Doświadczenie w obsłudze systemów: do obsługi świadczeń rodzinnych – Sygnity;
 • Doświadczenie w pracy w urzędzie lub na pokrewnych stanowiskach.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie postępowań w ramach realizacji ww. ustaw wydawanie i przyjmowanie wniosków;
 • prowadzenie postępowań i przygotowania decyzji administracyjnych, w tym weryfikacja złożonych wniosków;
 • prowadzenie korespondencji;
 • sporządzanie uzasadnień decyzji administracyjnych;
 • sporządzanie list wypłat świadczeń;
 • obsługa systemu Sygnity;
 • udzielanie wszelkich niezbędnych informacji dotyczących świadczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i procedurami.

4. Warunki pracy:

 • Wymiar czasu pracy: pełny etat.
 • Miejsce pracy: siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie.
 • Praca przy komputerze.
 • Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy, nie istnieją bariery utrudniające wykonywanie pracy.

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ośrodku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys – curriculum vitae,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
 6. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania na stronie),
 7. oświadczenie o obywatelstwie polskim (do pobrania na stronie),
 8. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych, o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (do pobrania na stronie),
 9. oświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej (do pobrania na stronie),
 10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowy (do pobrania na stronie),
 11. kserokopia dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność.

7. Termin i miejsce składania dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

 1. osobiście: w punkcie podawczym Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie, ul. Racławicka 19;
 2. pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie, 41-500 Chorzów, ul. Racławicka 19;

w terminie do dnia 4 kwietnia 2023 r. (decyduje data wpływu do Ośrodka),

z dopiskiem: Nabór na stanowisko Referenta w Dziale Świadczeń dla Rodzin.

8. Informacje dodatkowe:

 1. dokumenty, które wpłyną niekompletne lub po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane;
 2. informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (ops.bip.chorzow.eu) oraz na tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie;
 3. dokumenty aplikacyjne osób, które nie zostały zatrudnione, będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników naboru, a następnie zostaną trwale zniszczone.

 

INFORMACJA O KOLEJNYM ETAPIE KONKURSU ZOSTANIE ZAMIESZCZONA NA STRONIE INTERNETOWEJ BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ (ops.bip.chorzow.eu)
WRAZ ZE WSKAZANIEM TERMINU ORAZ LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH.INFORMAGA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Racławickiej 19, 41-506 Chorzów, nr tel.: 32 7716303, adres e-mail: ops@opschorzow.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@opschorzow.pl we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • przeprowadzenia rekrutacji na aplikowane przez Panią/Pana stanowisko pracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z art. 22X§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy a także w przypadku zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
  • przetwarzania danych kontaktowych do przyszłych rekrutacji na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć do przetwarzania dane osobowe innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia przetwarzania danych są przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych, umowy powierzenia przetwarzania danych.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji a w przypadku zgody na przetwarzanie danych do celów przyszłej rekrutacji przez okres trzech miesięcy a następnie niezwłocznie usunięte.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora Danych dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania oraz - z zastrzeżeniem przepisów prawa - usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych zostanie Pani/Pan powiadomiony przez pracownika merytorycznego OPS.

Administrator informuje ponadto, że przesłanie CV poza ogłoszonymi procesami rekrutacji może w niektórych przypadkach zostać potraktowane jako Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych - świadome i jednoznaczne okazanie woli w formie wyraźnego działania potwierdzającego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną może Pan/Pani wycofać w każdym momencie.osoba odpowiedzialna za treść: Katarzyna Piontek, dnia: 2023-03-24
utworzony: 24-03-2023 / modyfikowany: 29-06-2023
wprowadził(a): Adam Furdzik
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie 2023, kontakt: furdzik.a@opschorzow.pl