BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót OGŁOSZENIAPRACAOFERTY ZAKOŃCZONE

Treść strony

wersja do druku
NABÓR NA STANOWISKO PODINSPEKTORA W DZIALE ŚWIADCZEŃ DLA RODZIN

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie
ogłasza nabór na wolne stanowisko
Podinspektora
w Dziale Świadczeń dla Rodzin
1 etat

1. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe lub wykształcenie średnie i 3 lata stażu pracy;
 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
 • umiejętność obsługi komputera (Windows, MS Office);
 • biegła lub dobra znajomość przepisów:
  • ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 390 ze zm.);         
  • ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1300 ze zm.);
  • ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1329 ze zm.) - w zakresie, o którym mowa w art. 10;
  • ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.) - w zakresie niezbędnym do realizacji świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy ze szczególnym uwzględnieniem art. 26 ustawy;
  • Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)
 • oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw.

2. Wymagania dodatkowe:

 • mile widziane doświadczenie w pracy w urzędzie lub na pokrewnych stanowiskach;
 • mile widziana znajomość systemów do obsługi świadczeń – Sygnity;
 • podstawowa znajomość działania administracji publicznej;
 • rzetelność, dokładność, terminowość;
 • komunikatywność;
 • umiejętność redagowania pism urzędowych;
 • umiejętność organizacji pracy własnej;
 • myślenie analityczne;
 • samodzielność;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność pracy w warunkach stresowych.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Wykonywanie czynności w zakresie posiadanych upoważnień, w tym wydawania decyzji, informacji i postanowień, jeśli upoważnienie tak stanowi.
 • Udzielanie stronie pełnej informacji w sprawach dotyczących wszystkich zadań realizowanych przez Dział, a w szczególności:
  • świadczeń rodzinnych,
  • świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
  • w tym obowiązujących aktualnie przepisów prawa oraz stosowanych w Dziale procedur.
 • Udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania.
 • Przyjmowanie wniosków o świadczenia oraz ich wstępna weryfikacja w razie zaistnienia takiej potrzeby.
 • Terminowa weryfikacja przyjętych wniosków o świadczenia, a w szczególności:
  • rejestracja i wprowadzenie wniosków papierowych i elektronicznych do systemu dziedzinowego,
  • sprawdzenie złożonego wniosku w zakresie prawidłowego wypełnienia i załączenia wszystkich wymaganych dokumentów niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń,
  • samodzielne uzyskanie informacji i zaświadczeń przy pomocy systemu Empatia, SEPI,
  • w przypadku stwierdzenia braków formalnych sporządzenie wezwania do ich usunięcia,
  • czynności zmierzające do ustalenia uprawnień do wnioskowanych przez stronę
   świadczeń,
  • sporządzenie stosownej informacji/decyzji administracyjnej i sprawdzenie jej pod
   względem merytorycznym,
  • przekazanie wniosku oraz informacji/decyzji administracyjnej do podpisu osobom uprawnionym,
  • inne czynności przewidziane w przepisach prawa, prowadzące do ostatecznego zakończenia postępowania.
 • Prowadzenie postępowań dotyczących weryfikacji uprawnień po przyznaniu świadczeń, a w szczególności:
  • sporządzenie wszczęcia postępowania,
  • sporządzenie wezwania do złożenia przez stronę wyjaśnień,
  • zebranie niezbędnej do prowadzenia postępowania dokumentacji,
  • ponowna weryfikacja wniosku pod względem uprawnień do przyznanego świadczenia,
  • w przypadku konieczności wydania decyzji uchylającej świadczenia i ustalenia nienależnie pobranych świadczeń, przygotowanie pełnej dokumentacji w tym zakresie.
  • przygotowanie dokumentacji do postępowań prowadzonych przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze.
 • Sporządzanie list wypłat aktualnie realizowanych świadczeń (konto, kasa, przekaz pocztowy), sprawdzenie list wypłat pod względem merytorycznym i przekazanie celem realizacji.
 • Prowadzenie korespondencji ze stroną i organami w sprawach świadczeń, w tym sporządzanie stosownych pism, informacji, wezwań, zaświadczeń itp.
 • Współpraca z innymi pracownikami Działu w zakresie prowadzonych postępowań, wymiana informacji.

4. Warunki pracy:

 • Wymiar czasu pracy: pełny etat.
 • Miejsce pracy: siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie.
 • Praca przy komputerze.
 • Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy, nie istnieją bariery utrudniające wykonywanie pracy.

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ośrodku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys – curriculum vitae,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
 6. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania na stronie),
 7. oświadczenie o obywatelstwie polskim (do pobrania na stronie),
 8. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych, o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (do pobrania na stronie),
 9. oświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej (do pobrania na stronie),
 10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowy (do pobrania na stronie),
 11. kserokopia dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność.

7. Termin i miejsce składania dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

 1. osobiście: w punkcie podawczym Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie, ul. Racławicka 19;
 2. pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie, 41-500 Chorzów, ul. Racławicka 19;

w terminie do dnia 21 września 2023 r.(decyduje data wpływu do Ośrodka), z dopiskiem: Nabór na stanowisko Podinspektora w Dziale Świadczeń dla Rodzin.

8. Informacje dodatkowe:

 • Przewidywany termin sprawdzenia wiedzy z zakresu wskazanych w ogłoszeniu przepisów prawa – 27 września 2023 r. (ostateczny termin zostanie podany po sprawdzeniu i analizie złożonych dokumentacji, nie później niż w dniu 25 września 2023 r.);
 • dokumenty, które wpłyną niekompletne lub po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane;
 • informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (ops.bip.chorzow.eu) oraz na tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie;
 • dokumenty aplikacyjne osób, które nie zostały zatrudnione, będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników naboru, a następnie zostaną trwale zniszczone.

 

INFORMACJA O KOLEJNYM ETAPIE KONKURSU ZOSTANIE ZAMIESZCZONA NA STRONIE INTERNETOWEJ BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ (ops.bip.chorzow.eu)
WRAZ ZE WSKAZANIEM TERMINU ORAZ LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH.


INFORMAGA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Racławickiej 19, 41-506 Chorzów, nr tel.: 32 7716303, adres e-mail: ops@opschorzow.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@opschorzow.pl we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • przeprowadzenia rekrutacji na aplikowane przez Panią/Pana stanowisko pracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z art. 22X§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy a także w przypadku zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
  • przetwarzania danych kontaktowych do przyszłych rekrutacji na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć do przetwarzania dane osobowe innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia przetwarzania danych są przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych, umowy powierzenia przetwarzania danych.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji a w przypadku zgody na przetwarzanie danych do celów przyszłej rekrutacji przez okres trzech miesięcy a następnie niezwłocznie usunięte.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora Danych dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania oraz - z zastrzeżeniem przepisów prawa - usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych zostanie Pani/Pan powiadomiony przez pracownika merytorycznego OPS.
Administrator informuje ponadto, że przesłanie CV poza ogłoszonymi procesami rekrutacji może w niektórych przypadkach zostać potraktowane jako Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych - świadome i jednoznaczne okazanie woli w formie wyraźnego działania potwierdzającego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną może Pan/Pani wycofać w każdym momencie.


osoba odpowiedzialna za treść: Katarzyna Piontek, dnia: 2023-09-07
utworzony: 07-09-2023 / modyfikowany: 25-01-2024
wprowadził(a): Adam Furdzik
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie 2024, kontakt: furdzik.a@opschorzow.pl