BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót PROCEDURY I KARTY INFORMACYJNEŚWIADCZENIA DLA RODZIN

Treść strony

wersja do druku
STYPENDIA SZKOLNE

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM – STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie informuje o możliwości ubiegania się o stypendium szkolne dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, którzy uczą się w polskiej szkole i przybyli do Polski z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi od dnia 24 lutego 2022 r.

Wnioski o stypendia szkolne przyjmowane i wydawane są wyłącznie w siedzibie ośrodka pomocy społecznej w Chorzowie, ul. Racławicka 19 (pokój 215) w następujących godzinach:

 • poniedziałek: od 8:00 do 14:00
 • wtorek – czwartek: od 8:00 do 13:00
 • piątek: od 8:00 do 12:00

Tel.: 32 77 16 341
Adres mailowy: stypendia@opschorzow.pl

Aby świadczenie mogło być przyznane miesięczna wysokość dochodu w rodzinie ucznia nie może przekroczyć kryterium dochodowego, tj. kwoty 600 zł na osobę.

DOKUMENTY POTRZEBNE DO UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE

Aby ubiegać się o stypendium szkolne należy złożyć/przedstawić:

 1. wypełniony wniosek, który zawiera w szczególności:
  1. imię i nazwisko obywatela Ukrainy (ucznia) i jego rodziców;
  2. miejsce pobytu obywatela Ukrainy na terytorium Polski;
  3. oświadczenie o sytuacji rodzinnej i dochodowej;
 2. dokumenty potwierdzające dochód rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (np. zaświadczenie od pracodawcy o wynagrodzeniu netto);
 3. zaświadczenie o nadaniu nr Pesel UKR;
 4. dokument tożsamości.

 

Wniosek może złożyć:

 • rodzic/opiekun prawny;
 • pełnoletni uczeń;
 • dyrektor szkoły, który nie może być jednak stroną postępowania, ponieważ nie ma interesu prawnego w przyznaniu stypendium uczniowi.

 

Wniosek o stypendium szkolne należy złożyć dla każdego ucznia oddzielnie.

Informacje w języku ukraińskim

 

 STYPENDIA SZKOLNE

Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego zostało wprowadzone w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Pomoc ta przyznawana jest głównie w oparciu o:

 • ustawę o systemie oświaty z dnia 07.09.1991 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1481) - rozdział 8 a „Pomoc materialna dla uczniów”,
 • ustawę o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507) - art. 8 ust. 3-13,
 • ustawę z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256).

            Kwestię realizacji, trybu i sposobu udzielania oraz wysokości stypendium szkolnego określa Regulamin udzielania pomocy materialnej dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie Miasta Chorzów (stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XLII/760/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 26.10.2017 r. - Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 02.11.2017 r. poz.5732).

 

Termin składania wniosków o stypendia szkolne    

Wnioski na dany rok szkolny wydawane i przyjmowane są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorzowie Batorym, ul. Racławicka 19, pokój 215 - do 15 września (nieprzekraczalny ustawowy termin).

W przypadku:

 1. uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno -wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;
 2. słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Wraz z wnioskiem konieczne jest złożenie dokumentów, zaświadczeń potwierdzających sytuację rodzinną i materialną rodziny ucznia. Zaświadczenia powinny wystawiać podmioty wypłacające dochód: pracodawcy, zleceniodawcy, płatnicy świadczeń itd. Można również dostarczać odcinki rent lub emerytur, kserokopie decyzji o przyznaniu świadczeń.

WNIOSEK O STYPENDIUM SZKOLNE NALEŻY ZŁOŻYĆ DLA KAŻDEGO UCZNIA ODDZIELNIE.

 

Kto może otrzymać stypendium szkolne

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występują następujące przesłanki: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe (np. śmierć członka rodziny). Przy czym, zarówno niski dochód na osobę w rodzinie ucznia (nieprzekraczający kryterium dochodowego), jak i przynajmniej jedna z przesłanek wymieniona powyżej muszą występować łącznie, aby przyznać stypendium.

 

Do pobierania stypendium szkolnego uprawnieni są uczniowie szkół:

 1. publicznych i niepublicznych;
 2. niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych

oraz

 1. słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
 2. wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Świadczenie to przyznawane jest przez Prezydenta Miasta Chorzów uczniom i słuchaczom zamieszkałym na terenie Chorzowa.

 

Kryteria przyznawania stypendium szkolnego

Dla przyznania stypendium szkolnego kluczowe znaczenie ma wysokość dochodu na osobę w rodzinie. Miesięczna wysokość dochodu w rodzinie ucznia nie może przekroczyć ustawowego kryterium dochodowego, tj. kwoty 600 zł na osobę. Miesięczna wysokość dochodu ustalana jest na zasadach określonych w art. 8 ust. 3–13 ustawy o pomocy społecznej.

Przy rozpatrywaniu wniosków o stypendium brany jest pod uwagę dochód netto rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania pomniejszoną o:

 1. miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
 2. składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
 3. kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu ustalonego w ten sposób nie wlicza się:

 1. jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
 2. zasiłku celowego, świadczenia wychowawczego;
 3. pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
 4. wartości świadczenia w naturze;
 5. świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
 6. dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.

Tym samym na dochód składają się:

wszystkie dochody członków wspólnego gospodarstwa domowego. Ustalanie dochodu bez względu na źródło i tytuł oznacza dochód wypłacony przez każdego płatnika i na podstawie każdego tytułu prawnego. Może to być dochód m.in. wynikający ze stosunku pracy, umowy zlecenia lub o dzieło, pracy dorywczej, świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych, otrzymywania rent i emerytur, alimentów/funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla bezrobotnych, czynszu dzierżawnego, działalności gospodarczej, prowadzenia gospodarstwa rolnego, otrzymywania stypendiów stażowych i szkoleniowych, zasiłków okresowych, zasiłków stałych, dodatku mieszkaniowego oraz energetycznego, stypendiów z innych źródeł np. z tytułu nauki zawodu itp.).
W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia (lub oświadczenia składanego pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań) o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie (lub oświadczenie) o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. W takim przypadku do składanego wniosku dołącza się także prośbę o wydanie zaświadczenia.

 

UDOKUMENTOWANIE DOCHODU W PRZYPADKU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego potwierdzające dochód za ubiegły rok kalendarzowy z prowadzonej działalności zawierającego informację o wysokości:

 1. przychodu; 
 2. kosztów uzyskania przychodu;
 3. różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania;
 4. dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza w sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem;
 5. odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne;
 6. należnego podatku;
 7. odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.

Stosownie do art. 8 ust. 5 pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej „w stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych – za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach, z tym że dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby”.

W stosunku do osób prowadzących działalność opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub kartą podatkową za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby. Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć:

 1. zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania;
 2. dowód opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli są płacone;
 3. oświadczenie podatnika o wysokości dochodu.

           

UDOKUMENTOWANIE DOCHODU Z TYTUŁU POSIADANIA GOSPODARSTWA ROLNEGO.    

Ustawa o pomocy społecznej w art. 8 ust. 9 przyjmuje, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł. Od ryczałtowego dochodu rolnika z jego hektarów przeliczeniowych należy odjąć miesięczną składkę odprowadzaną do KRUS-u płaconą jedynie za właścicieli gospodarstwa rolnego – składki za domowników nie mogą być odliczane od dochodu. Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć:

 1. zaświadczenie (lub oświadczenie) wydane przez właściwy organ podatkowy w podatku rolnym o ilości hektarów przeliczeniowych
  lub
 2. decyzję wymiarową w podatku rolnym.

 

 

Kwoty i formy stypendium szkolnego

Stypendium szkolne na podstawie złożonych wniosków przyznawane jest indywidualnie dla każdego ucznia, kwota świadczenia uzależniona jest od dochodu przypadającego na członka rodziny, stypendium może być udzielane jednocześnie w jednej lub kilku formach:

1. Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników i innych pomocy dydaktycznych, które jest wypłacane po przedstawieniu rachunków imiennych lub faktur między innymi za: tornister/torbę szkolną, strój na zajęcia wychowania fizycznego, podręczniki, zeszyty, przybory szkolne – ale i atlasy historyczne, encyklopedie, pokrycie kosztów abonamentu internetowego, wyjazdu na wycieczkę szkolną, wyjścia do kina i teatru w trakcie roku szkolnego. W ramach tej formy pomocy pokrywane są także koszty wyjazdu śródrocznego organizowanego przez szkołę, oprogramowania komputerowego w podstawowym zakresie i niezbędnego oprzyrządowania (np. monitor, klawiatura, mysz i inne akcesoria);

2. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych poszerzających wiedzę i rozwijających zainteresowania uczniów nie będących zajęciami realizowanymi w ramach planu nauczania – w szkole, a także pokrycie kosztów ich udziału w zajęciach realizowanych poza szkołą. Ta forma stypendium może być wypłacona po przedstawieniu rachunków imiennych lub faktur między innymi za: zajęcia wyrównawcze, naukę języków obcych, zajęcia sportowe, taneczne, recytatorskie, kółka zainteresowań, zajęcia pozalekcyjnych prowadzone odpłatnie przez szkoły i domy kultury.

 

Wyłącznie uczniom szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczom kolegiów może być udzielone stypendium w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania. W ramach tej formy dopuszcza się refundację kosztów dojazdów z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem (na podstawie faktury za zakupiony bilet miesięczny), czy też kosztów zakwaterowania w bursie lub internacie.

Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 99,20 zł i nie może przekraczać miesięcznie 248 zł. Wysokość stypendium uzależniona jest od sytuacji dochodowej rodziny uczniów. Podstawą zakwalifikowania do konkretnej kwoty stypendium stanowią następujące grupy dochodowe:

 1. I grupa – stypendium w wysokości 198,40 zł miesięcznie, pod warunkiem uzyskania dochodów miesięcznych przypadających na członka rodziny w przedziale od 0 do 158,40 zł;
 2. II grupa - stypendium w wysokości 148,80 zł miesięcznie, pod warunkiem uzyskania dochodów miesięcznych przypadających na członka rodziny w przedziale od 158,41 zł do 343,20 zł;
 3. III grupa - stypendium w wysokości 99,20 zł miesięcznie, pod warunkiem uzyskania dochodów miesięcznych przypadających na członka rodziny w przedziale od 343,21 zł do 528 zł.

Świadczenie przyznawane jest na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

 

Sposób realizacji stypendium szkolnego

Przyznane stypendium szkolne jest realizowane raz w miesiącu w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca danego roku szkolnego po przedłożeniu oryginałów rachunków imiennych lub faktur (wystawionych na imię i nazwisko wnioskodawcy zgodnie z wydanymi decyzjami), potwierdzających dokonanie wydatków na cele edukacyjne, do wysokości kwot, na które wystawiono rachunki i faktury – nie więcej jednak, niż kwota przyznanego stypendium. Dostarczone rachunki lub faktury realizowane są po czterech dniach roboczych od daty ich złożenia. Rachunki i faktury należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorzowie (pokój 215) po upływie 14 dni od otrzymania decyzji przyznającej świadczenie.

 

SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW W RAMACH PRZYZNANEGO STYPENDIUM SZKOLNEGO:

Faktura/ rachunek zawierający:

 1. nazwę wystawcy;
 2. imię i nazwisko oraz adres nabywcy;
 3. datę wystawienia;
 4. datę sprzedaży
 5. numer faktury/ rachunku
 6. pełną nazwę przedmiotu podlegającego refundacji - istotne jest, by np. plecak, obuwie, spodenki, spodnie itp. miały adnotację "szkolne" lub "sportowe". W przypadku gdy:
 • zakupiony towar nie ma tego określenia w nazwie umieszczonej na fakturze/rachunku,
 • nazwa artykułu podana jest symbolem lub z nazwy zakupionego przedmiotu nie wynika jasno co zostało zakupione, wówczas na odwrocie może potwierdzić ten fakt sprzedawca umieszczając pieczęć, opis i czytelny podpis.

 Przyznane stypendium szkolne w formie pomocy rzeczowej można wykorzystać m. in. na zakup:

 1. podręczników, biurka, krzesła do biurka
 2. pomocy szkolnych (zeszytów, przyborów i plecaków szkolnych, słowników, encyklopedii, programów edukacyjnych na CD, lektur szkolnych);
 3. odzieży sportowej w zakresie niezbędnym na wychowanie fizyczne (strój gimnastyczny, dresy, bluzy, spodnie sportowe obuwie sportowe, strój kąpielowy itp.), a także mundurka szkolnego;
 4. niezbędnego oprogramowania komputerowego oraz oprzyrządowania (np. monitor, klawiatura, myszka).

Przyznane stypendium szkolne w formie pomocy rzeczowej może też zostać wykorzystane na opłacenie/pokrycie:

 1. wyjazdu śródrocznego organizowanego przez szkołę (do kwoty przyznanego miesięcznie stypendium szkolnego) na podstawie zaświadczenia wystawionego przez szkołę, zawierającego informacje na temat wyjazdu ucznia na „zieloną szkołę”: kosztów, terminu wyjazdu, kwoty dofinansowania, nr konta na które ma być dokonany przelew;
 2. abonamentu internetowego (obejmującego okres od września do czerwca) na podstawie faktur Vat wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty za konkretny miesiąc;
 3. udziału w wycieczkach szkolnych, zajęciach kulturalnych i sportowych organizowanych przez szkoły (np. wyjścia do kina, teatru itp.) na podstawie zaświadczenia wystawionego przez szkołę potwierdzającego kwotę wydatku poniesionego przez rodzica.

Przyznane stypendium szkolne w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych może zostać wykorzystane na opłacenie:

 1. pozalekcyjnych zajęć edukacyjnych poszerzających wiedzę i zainteresowania uczniów (np. zajęcia sportowe organizowane przez kluby sportowe, zajęcia plastyczne, muzyczne, taneczne, kursy języków obcych itp.) na podstawie rachunków imiennych bądź faktur lub zaświadczeń wystawianych przez instytucje organizujące zajęcia.

Przyznane stypendium szkolne w formie pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania może zostać wykorzystane na opłacenie:

 1. kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy uczniów szkół ponadpodstawowych uczących się poza Chorzowem) na podstawie faktury za zakupiony bilet miesięczny.

Obowiązki wnioskodawcy

Ustawa o systemie oświaty nakłada na rodzica, opiekuna prawnego, pełnoletniego ucznia obowiązek poinformowania o każdej zmianie sytuacji materialnej w gospodarstwie domowym, np. o zmianie wysokości dochodu na członka rodziny spowodowanej podjęciem pracy, stażu, szkolenia, zmianą ilości osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, przyznaniem dodatku mieszkaniowego, świadczeń rodzinnych, zasiłku okresowego, stałego. Obowiązek ten został nałożony także na dyrektora szkoły, w przypadku powzięcia takiej informacji. Nie zgłoszenie tych faktów odpowiednio wcześnie powoduje konieczność naliczenia nienależnie pobranego świadczenia i obowiązek jego zwrotu.

 

ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny to obok stypendium szkolnego forma pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Pomoc ta przyznawana jest na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 07.09.1991 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481) - rozdział 8 a „Pomoc materialna dla uczniów” – art. 90 e ust. 1 – 4, ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256). Kwestię realizacji, trybu i sposobu udzielania zasiłku szkolnego określa Regulamin udzielania pomocy materialnej dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie Miasta Chorzów (stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XLII/760/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 26.10.2017 r. - Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 02.11.2017 r. poz. 5732).

Podstawową przesłanką warunkującą przyznanie zasiłku szkolnego jest wystąpienie zdarzenia losowego (np. śmierci członka rodziny, pożaru, powodzi, kradzieży) powodującego trudną sytuację materialną ucznia – bez wystąpienia zdarzenia losowego zasiłek nie może być przyznany. W odróżnieniu od stypendium zasiłek jest świadczeniem jednorazowym – pomocą nadzwyczajną.
Aby otrzymać zasiłek szkolny konieczne jest złożenie wniosku w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego wraz z dokumentem potwierdzającym zaistnienie zdarzenia losowego.
Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty 620 zł.


ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

pobierz plik: [ Wniosek o stypendium szkolne ]

pobierz plik: [ Zaświadczenie o wynagrodzeniu ]

pobierz plik: [ Prośba o wydanie zaświadczenia o korzystaniu ze świadczen Pomocy Społecznej ]

pobierz plik: [ Wniosek o zasiłek szkolny ]osoba odpowiedzialna za treść: Holewa Sylwia, dnia: 2015-07-02
utworzony: 29-08-2007 / modyfikowany: 29-07-2022
wprowadził(a): ANNA WYDERKA
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie 2024, kontakt: furdzik.a@opschorzow.pl