BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót PROCEDURY I KARTY INFORMACYJNEPOMOC SPOŁECZNA

Treść strony

wersja do druku
USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE
 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują mieszkańcom Miasta Chorzów, którzy są osobami samotnymi wymagającymi pomocy innych osób lub w przypadku gdy posiadają rodzinę, a rodzina z ważnych powodów, nie może takiej pomocy im zapewnić.
 2. Zakres usług opiekuńczych jest ustalany i przyznawany indywidualnie dla każdej osoby potrzebującej pomocy, w oparciu o dokonaną ocenę jej potrzeb i aktualnej sytuacji życiowej oraz ocenę możliwości zapewnienia jej pomocy i opieki przez rodzinę.
 3. Zakres specjalistycznych usług opiekuńczych dostosowany jest do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności osoby potrzebującej pomocy i przyznawany w wymiarze godzinowym.
 4. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze organizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie świadczone są nieodpłatnie, odpłatnie lub częściowo odpłatnie.
 5. Odpłatność ustala się w zależności od posiadanego przez świadczeniobiorcę dochodu (na  osobę w rodzinie lub osoby samotnie gospodarującej) - obliczonego zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie o pomocy społecznej.
 6. Nieodpłatne usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują świadczeniobiorcom, których dochód, nie przekracza kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.
 7. Szczegółowe zasady odpłatności ponoszonej przez świadczeniobiorcę za przyznane usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, określa załącznik do uchwały Rady Miasta Chorzów nr XVIII/342/16 z dnia 3 marca 2016 r.
 8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, osoba ponosząca odpłatność za usługi może zostać na jej wniosek lub wniosek pracownika socjalnego, zwolniona częściowo lub całkowicie z ponoszenia opłat za określony czas korzystania z usług, zwłaszcza ze względu na:
  1. zdarzenie losowe (poniesione straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej, itp.),
  2. udokumentowaną trudną sytuację materialną (spowodowaną m. in. ponoszonymi wysokimi kosztami leczenia, wnoszeniem opłat za pobyt członka rodziny np. w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia, placówce opiekuńczo-wychowawczej, leczniczo-rehabilitacyjnej oraz wychowawczo-resocjalizacyjnej, w przypadku gdy więcej niż jedna osoba w rodzinie wymaga pomocy w formie usług opiekuńczych).
 9. Opłata za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze pobierana jest przez opiekunki świadczące usługi i wpłacana w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie lub dokonywana jest przez świadczeniobiorcę na konto lub w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie, w terminie do 25-go dnia każdego miesiąca następującego po wykonaniu usługi.

 

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania to świadczenie niepieniężne z pomocy społecznej, obejmujące pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną oraz (w miarę możliwości) zapewnienie kontaktów z otoczeniem osobie starszej lub niepełnosprawnej.

Usługi opiekuńcze przysługują osobom samotnym, którym z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn potrzebna jest pomoc innych osób lub w przypadku gdy posiadają rodzinę, rodzina ta z ważnych powodów, nie może takiej pomocy im zapewnić.

Celem usług opiekuńczych świadczonych dla osób starszych lub niepełnosprawnych w ich miejscu zamieszkania, jest umożliwienie tym osobom dalszego (jak najdłuższego) funkcjonowania w swoim dotychczasowym środowisku, mimo doświadczanych ograniczeń w samodzielnym zaspokajaniu podstawowych i niezbędnych potrzeb oraz barier w integracji ze środowiskiem.

Zakres usług opiekuńczych jest ustalany i przyznawany indywidualnie dla każdej osoby potrzebującej pomocy. W oparciu o dokonaną ocenę jej potrzeb i aktualnej sytuacji życiowej oraz ocenę możliwości zapewnienia jej pomocy i opieki przez rodzinę. W celu ustalenia zakresu usług opiekuńczych pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie sporządza rodzinny wywiad środowiskowy z osobą potrzebującą pomocy w formie usług opiekuńczych. Podczas wywiadu ustalany jest zakres usług opiekuńczych, które będą wykonywane przez opiekunkę oraz określa się ich częstotliwość oraz wymiar czasowy.

Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze organizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie świadczone są nieodpłatnie, odpłatnie lub częściowo odpłatnie. Odpłatność ustala się w zależności od posiadanego przez świadczeniobiorcę dochodu (na  osobę w rodzinie lub osoby samotnie gospodarującej) - obliczonego zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie o pomocy społecznej i uchwale rady miasta Chorzów. Kryterium to wynosi 776 zł w gospodarstwie jednoosobowym i odpowiednio 600 zł na każdą osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Całkowity koszt 1 godziny usług wynosi obecnie 24,29 zł. 

 

Wysokość dochodu w % w stosunku do kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej

Osoba samotnie gospodarująca (100% kryterium = 776 zł)

Osoba w rodzinie do 100% (100% kryterium = 600 zł)

do kryterium

nieodpłatnie

Nieodpłatnie

do 150%

10%

15%

150%-175%

15%

30%

175%-200%

20%

40%

200%-225%

25%

50%

225%-250%

35%

60%

250%-275%

50%

75%

275%-300%

60%

85%

300%-325%

80%

100%

325%-350%

90%

100%

Powyżej 350%

100%

100%

           

Przykład obliczenia odpłatności: dochód osoby samotnie gospodarującej wynosi 1500 zł (193% kryterium dochodowego). W powyższej tabeli jest to przedział od 175% do 200% czyli 20% wysokość odpłatności x 24,29 stawka bazowa = 4,86 zł do zapłaty za 1 godzinę zrealizowanych usług opiekuńczych

 

Zakres Usług Opiekuńczych

Czas wykonywania czynności

 

Zakupy artykułów spożywczych i innych potrzebnych w gospodarstwie domowym, prowadzenie zeszytu wydatków i rozliczanie się z podopiecznym z wydanych pieniędzy

do 30 minut dziennie

 

Przygotowanie posiłków

do 60 minut dziennie

w tym:

śniadanie

do 15 minut dziennie

 

obiad

do 30 minut dziennie

 

kolacja

do 15 minut dziennie

 

dostarczenie posiłku

do 20 minut dziennie

 

pomoc przy spożywaniu posiłku lub karminie podopiecznego

do 30 minut dziennie

 

utrzymanie w czystości naczyń stołowych, kuchennych i innego sprzętu gospodarstwa domowego codziennego użytku, służącego podopiecznemu

do 20 minut dziennie

 

utrzymanie w czystości sprzętu sanitarnego i urządzeń sanitarnych

do 20 minut dziennie

 

zmiana bielizny osobistej, pościelowej, przesłanie łóżka

do 120 minut miesięcznie

 

pranie bielizny osobistej, pościelowej oraz odzieży podopiecznego

do 60 minut miesięcznie (do 120 min przy braku pralki aut.)

 

pomoc w utrzymaniu higieny podopiecznego i utrzymanie czystości ciała

do 30 minut dziennie

 

organizowanie spacerów

do 120 minut miesięcznie

 

podtrzymywanie indywidualnych zainteresowań oraz pomoc w zaspakajaniu potrzeb duchowych (dostarczanie prasy, książek, czytanie, organizowanie kontaktów sąsiedzkich), podtrzymywanie kontaktów z otoczeniem rodziny

do 60 minut dziennie

 

załatwianie spraw urzędowych, zamawianie wizyt lekarskich, realizacji recept, pomoc w dostępie do różnych instytucji, składanie wniosków o dodatek mieszkaniowy, regulowanie opłat mieszkaniowych, składanie wniosku o orzeczenie stopnia niepełnosprawności

do 120 minut miesięcznie

 

utrzymanie w czystości pomieszczeń użytkowanych przez podopiecznego

do 30 minut dziennie

 

palenie w piecu w pomieszczeniu użytkowanym przez Klienta, przynoszenie węgla

do 30 minut dziennie

15 min palenie / 15 min przynoszenie

 

mycie okien (dwa razy w roku)

do 60 minut

 

doprowadzanie i odprowadzanie do Ośrodka Wsparcia wskazanego przez OPS

do 120 minut dziennie

 

Zakres usług opiekuńczych podstawowych oraz maksymalny czas ich wykonywania przedstawia się następująco:


Jak zostać objętym pomocą usługową

Aby zostać objętym świadczeniem w postaci usług opiekuńczych należy po uzyskaniu zaświadczenia lekarza rodzinnego lub lekarza specjalisty o konieczności przyznania tego rodzaju świadczenia zgłosić wniosek do pracownika  socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie. Zgłoszenie to w przypadkach uzasadnionych sytuacją  zdrowotną może być dokonane telefonicznie, drogą pocztową, za pomocą komunikacji elektronicznej lub poprzez rodzinę bądź sąsiadów. Pracownik socjalny do 14 dni przeprowadzi wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania lub wskazanego pobytu czasowego. Po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w terminie najpóźniej 30 dni od złożenia wniosku wydana zostanie decyzja administracyjna, w której wpisany będzie ustalony podczas wywiadu środowiskowego zakres, częstotliwość, a także wynikająca z przepisów odpłatność procentowa za realizację świadczenia. Od tego momentu usługi będą mogły być świadczone. W przypadkach szczególnych procedura ta może ulec przyspieszeniu, by zapewnić osobie potrzebującej maksymalnie szybkie objęcie pomocą.
osoba odpowiedzialna za treść: Ragus Danuta, dnia: 2017-11-21
utworzony: 21-11-2017 / modyfikowany: 02-03-2022
wprowadził(a): ANNA WYDERKA
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie 2023, kontakt: furdzik.a@opschorzow.pl