BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót ARCHIWUMZAMÓWIENIA PUBLICZNEROK 2018

Treść strony

wersja do druku
RAMIĘ W RAMIĘ – SZKOLENIA ROZWOJU OSOBISTEGO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na usługi społeczne i inne

o wartości poniżej 750 000 euro, do których zastosowanie mają przepisy art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

NAZWA ZAMÓWIENIA:

Przeprowadzenie warsztatów/szkoleń o charakterze społeczno-edukacyjnym  w ramach  projektu „Ramię w Ramię” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego , w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 Działanie: Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Miastem Chorzów, w  mieniu której działa Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie, a Samorządem Województwa Śląskiego występującym w roli Instytucji Zarządzającej.

RODZAJ ZAMÓWIENIA: usługi

ZAMAWIAJĄCY:

Miasto Chorzów- Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie,

ul. Kruszcowa 22, 41-500 Chorzów, woj. Śląskie

NIP: 627 273 38 08 REGON: 276 25 53 06

Biuro Projektu– „Ramię w Ramię” ul. Powstańców 70/U1

Tel. kontaktowy: 32 733 03 24

Godziny urzędowania:

• poniedziałki, w godz. 7.00– 16.00

• wtorki– czwartki w godz. 7.00 – 15.00

• piątki w godz. 7.00– 14.00

Adres poczty elektronicznej: projekt@opschorzow.pl

Adres strony internetowej: http://ops.bip.chorzow.eu

1. TRYB/ZASADY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp. na zasadach określonych w niniejszym ogłoszeniu.

2. Zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze ogłoszenie.

3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na przeprowadzenie warsztatów/szkoleń o charakterze społeczno-edukacyjnym

W związku z realizacją projektu „Ramię w Ramię” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego , w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 Działanie: Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie zaprasza Państwa do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne na przeprowadzenie warsztatów/szkoleń o charakterze społeczno-edukacyjnym.

Kod CPV: 80570000-0 Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie warsztatów/szkoleń o charakterze społeczno-edukacyjnym

W warsztatach / szkoleniach przewiduje się łączną ilość około 630 godzin zegarowych w maksymalnie 20 osobowych grupach. W przypadku, gdy wystąpi okoliczność, że zbędnym lub niemożliwym stanie się przeprowadzenie warsztatów / szkoleń w zaplanowanej ilości godzin, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości warsztatów / szkoleń do ilości edycji podanej jako minimalna przy każdej części zamówienia. W żadnym przypadku nie stanowi to ze strony Zamawiającego zobowiązania do realizacji usługi w podanej ilości godzin a Wykonawcy z którym zostanie zawarta umowa nie będzie przysługiwało roszczenie w sytuacji realizacji usługi w mniejszej ilości godzin niż prognozowane przez Zamawiającego. Realizacja warsztatów /szkoleń będzie przeprowadzana sukcesywnie w zależności od ilości osób zrekrutowanych do projektu a zakończy się nie później niż do 30.09.2019r.

Zajęcia realizowane będą w dni robocze, po min. 4 godziny lekcyjne dziennie.

Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia warsztatów / szkoleń w zakresie:

 1. trening kompetencji i umiejętności społecznych (ok. 25 godzin/edycja)
   

 

Planowana ilość edycji szkolenia wynosi od 4  do 7  edycji.

 1. trening kompetencji rodzicielskich (ok. 25 godzin/edycja)

Planowana ilość edycji szkolenia wynosi od 3  do 6  edycji.

 1. trening kompetencji zawodowych (ok. 30 godzin/edycja)

Planowana ilość edycji szkolenia wynosi od 3  do 6  edycji.

 1. rozmowa kwalifikacyjna i autoprezentacja (ok. 30 godzin/edycja)

Planowana ilość edycji szkolenia wynosi od 3  do 6  edycji.

 1. warsztat zarządzania budżetem domowym (ok. 15 godzin/edycja)

Planowana ilość edycji szkolenia wynosi od 3  do 6  edycji.

 1. zarządzanie sobą w czasie i automotywacja (ok. 15 godzin/edycja)

Planowana ilość edycji szkolenia wynosi od 3  do 6  edycji.

 1. radzenie sobie ze stresem (ok. 15 godzin/edycja)

Planowana ilość edycji szkolenia wynosi od 2.  do 6  edycji.

 

Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania uczestnikom teoretycznej i praktycznej wiedzy min. w zakresie:

 

Ad. 1 - rozumienia zasad i zachowań związanych z pełnieniem określonej roli społecznej przy zachowaniu swojej indywidualności

- kształtowania prawidłowych postaw kultury osobistej wśród uczestników – elementy savoire-vivre, kultury słowa i gestu;

- komunikacji interpersonalnej – elementy komunikacji werbalnej i niewerbalnej, w tym komunikacja w instytucjach publicznych;

- umiejętności inicjowania rozmowy, zawierania znajomości, zadawania pytań, reagowania na krytykę i wyrażania krytyki;

- umiejętności słuchania, dyskutowania, reagowania na potrzeby najbliższego otoczenia;

- radzenia sobie z uczuciami, w tym: rozróżniania uczuć, wyrażania gniewu i rozczarowania, mówienia komplementów.

 

Ad. 2 - umiejętność budowania prawidłowych relacji w rodzinie,

- konstruktywne sposoby reagowania na nieakceptowalne zachowania, zastępowanie zachowań agresywnych,

- pomoc w rozwoju zmysłów i uważności u dziecka,

- uwalnianie dzieci od grania narzucanych w domu i szkole ról,

- wychowanie do samodzielności.

 

Ad. 3 - omówienia potrzeb i motywacji zawodowych uczestników;

- omówienie sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz przygotowanie dokumentów aplikacyjnych

- zapoznanie uczestników z metodami i technikami poszukiwania pracy zawodowej;

- omówienia znaczenia komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz manier podczas rozmowy  

  kwalifikacyjnej;

- możliwości wykorzystania swojego potencjału w celu osiągnięcia pożądanych rezultatów.

 

Ad. 4 - Czym jest autoprezentacja i kreowanie wizerunku

- Rola pierwszego wrażenia

- Dress code, czyli zasady dostosowania stroju do okazji

- Mowa ciała: postawa i sposób poruszania się, gestykulacja, mimika, kontakt wzrokowy

- Artykulacja głosu i elementy dźwiękowe wypowiedzi

- Rozmowa kwalifikacyjna, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, jak opanować stres przed rozmową o pracą.

 

Ad. 5 - Zapoznanie się z zasadami poprawnego planowania i gospodarowania budżetem rodziny

- Zdobycie umiejętności i narzędzi poprawy swojej sytuacji finansowej

- Uzyskanie informacji jak radzić sobie w trudnych sytuacjach finansowych

- Nabycie wiedzy jak rozmawiać z dziećmi o pieniądzach.

- Poznanie metod redukcji wydatków

- Jak kontrolować wydatki.

- Definiowanie źródeł niekontrolowanych wypływów.

- Klasyfikacja i funkcje wydatków.

- Oszczędzanie na zakupach, telefonach, oszczędzanie energii, wody, ogrzewania.

- Przykładowy budżet domowy.

- Warsztaty tworzenia indywidualnych budżetów domowych.

- Omówienie przykładowych budżetów

- Kontrola przepływów gotówki i jej zmienność w czasie.

 

Ad. 6 - nabycie umiejętności prawidłowego określania celów i skutecznego planowania
- dostarczenie wiedzy i praktycznych wskazówek dotyczących zwiększenia efektywności i wydajności pracy
- nabycie praktycznych umiejętności dotyczących radzenia sobie ze złymi nawykami i złodziejami czasu
- poznanie narzędzi usprawniających zarządzanie czasem
- wypracowanie optymalnych metod zarządzania sobą w czasie oraz własnych zasad zarządzania czasem

- Automotywacja.

 

Ad. 7 - Stres i jego wpływ na codzienne zachowanie i funkcjonowanie człowieka

- Techniki radzenia sobie ze stresem
- stres w sytuacji konfliktu

- wzmocnienie pewności siebie

- złagodzenie stanów lęku i pobudzenia

 

2.1       Umowa dotycząca zamówienia obowiązywać będzie od momentu jej podpisania do dnia 30.09.2019 roku. Merytoryczna realizacja umowy przez Wykonawcę powinna nastąpić w terminie, które umożliwi Zamawiającemu całościowe rozliczenie formalno – finansowe z wykonania umowy.

2.2       Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w czasie określonym przez Zamawiającego, w oparciu o opracowywany na bieżąco przez Wykonawcę  i zatwierdzany przez Zamawiającego harmonogram. Harmonogram musi być uaktualniany w odniesieniu do możliwości i potrzeb uczestników Projektu.

2.3       Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia uczestnikom wszelkich materiałów szkoleniowych niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów oraz przekazania jednego dodatkowego egzemplarza materiałów szkoleniowych do dokumentacji Projektu. Materiały szkoleniowe zostaną wydane uczestnikom na własność (każdy uczestnik potwierdza pisemnie otrzymanie materiałów szkoleniowych).

2.4. Pozostałe obowiązki Wykonawcy:

1)         zapewnienie oznakowania pomieszczeń, w których będą odbywały się zajęcia oraz wszelkich dokumentów związanych z realizacją szkolenia, a także materiałów szkoleniowych przekazywanych uczestnikom w trakcie zajęć, logiem Projektu wraz z zamieszczoną informacją, że Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa IX, Działanie 9.1, Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

2)          przestrzeganie harmonogramu realizacji zajęć, ustalanego na bieżąco przez Zamawiającego;

3)         przygotowanie i prowadzenie w wersji papierowej dokumentacji zajęć, w tym list obecności wraz z zakresem godzinowym;

4)         wystawienie uczestnikom zaświadczeń - świadectw potwierdzających udział w szkoleniu – zgodnie z zakresem tematycznym prowadzonych zajęć. Na zaświadczeniach należy umieścić informację, iż usługa przeprowadzona była w ramach realizacji projektu pn.: „Ramię w ramię” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa IX, Działanie 9.1, Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

5)           przedstawienie Zamawiającemu po zakończeniu zajęć pełnej dokumentacji wykonanej usługi, na którą złożą się: listy obecności wraz z zakresem godzinowym, kopie zaświadczeń oraz potwierdzenia otrzymania przez uczestników materiałów szkoleniowych.

2.5       Wszystkie działania informacyjne i promocyjne związane z Projektem muszą zostać potwierdzone dokumentacją fotograficzną. Dokumentacja ta winna być przechowywana w formie papierowej albo elektronicznej wraz z pozostałymi dokumentami do dnia 31.12.2025 r.

2.6      Wykonawca zobowiązuje się do poddania kontroli Zamawiającego lub innych jednostek uprawnionych do kontroli w zakresie realizacji projektu pn. „Ramię w ramię” w czasie trwania umowy i po jej zakończeniu każdorazowo gdy Zamawiający uzna to za konieczne.

2.7      Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli w zakresie prowadzenia przez Wykonawcę dokumentacji dotyczącej realizacji umowy.

 1. Miejsce realizacji usługi

Centrum Aktywizacji Społecznej, ul Powstańców 70/3 Chorzów

Centrum Pracy Socjalnej, ul. Kasprowicza 2 Chorzów

Centrum Inicjatyw Społecznych, ul. 3 maja 18, Chorzów

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2019 roku z zastrzeżeniem, iż merytoryczna realizacja umowy przez Wykonawcę powinna nastąpić w terminie, który umożliwi Zamawiającemu całościowe rozliczenie formalno – finansowe z wykonania umowy.

4. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

 

 

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA

1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

W niniejszym postępowaniu zgłaszać oferty mogą Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych powyżej opisanym przedmiotem zamówienia. Spełnienie tego warunku potwierdza oświadczenie potwierdzające wpis, na dzień otwarcia ofert, do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez właściwy Wojewódzki Urząd Pracy.

2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

W niniejszym postępowaniu zgłaszać oferty mogą Wykonawcy, którzy złożą oświadczenie o nie zaleganiu wobec ZUS i US a ich sytuacja finansowa i ekonomiczna pozwoli na zrealizowanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

3) Zdolność techniczna lub zawodowa

W niniejszym postępowaniu zgłaszać oferty mogą Wykonawcy, którzy posiadają potencjał techniczny określony w przedmiocie zamówienia oraz wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, w tym:

- dysponuje Wykładowcą/cami realizującymi szkolenia, posiadającymi zasób wiedzy doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację szkolenia.

- W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy wykażą doświadczenie w pracy z grupą                       w prowadzeniu podobnych do przedmiotu zamówienia zajęć (poświadczone stosowymi dokumentami)                 w wymiarze łącznym 200 (dwustu) godzin, załączając dokumenty potwierdzające, że wykonywane usługi zostały wykonane należycie (referencje lub inny dokument potwierdzający, iż usługa została wykonana należycie. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy.

4) Inne:

Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia uczestnikom zaświadczeń potwierdzających udział w szkoleniu – zgodnie z zakresem tematycznym prowadzonych zajęć. Na zaświadczeniach należy umieścić informację, iż usługa przeprowadzona była  w ramach realizacji projektu pn.: „Ramię w Ramię” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz logotypy zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach EFS.

 

5). Ponadto zgodnie z sekcją 6.16 pkt 8 lit. b Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Wykonawca zobowiązany jest do zweryfikowania, czy łączny czas zaangażowania zawodowego osoby przewidzianej do zatrudnienia w ramach projektu nie przekracza 276 godzin miesięcznie we wszystkich projektach finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów. Limit zaangażowania zawodowego, o którym wyżej  mowa  w przypadku stosunku cywilnoprawnego dot. samozatrudnienia oraz innych form zaangażowania – uwzględnia się czas faktycznie przepracowany, w tym czas zaangażowania w ramach własnej działalności gospodarczej poza projektami (o ile dotyczy). W związku z powyższym Wykonawca  zobowiązany jest do złożenia stosownego oświadczenia personelu projektu, zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku do oferty w celach weryfikacyjnych. W przypadku braku oświadczenia lub oświadczenie o przekroczonej liczbie godzin, oferta zostanie odrzucona na etapie oceny formalnej - – dotyczy osób fizycznych osobiście wykonujących zamówienie.

6) Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które:

- są powiązane osobowo lub kapitałowo z OPS Chorzów. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu OPS Chorzów lub osobami wykonującymi w imieniu OPS Chorzów czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta a Oferentem, polegające w szczególności na:

a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. (Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych - załącznik nr 7 do Ogłoszenia o zamówieniu)

7). Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust 1 Ustawy- Prawo o zamówieniach publicznych (Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do jego wykluczenia -załącznik nr 8 do Ogłoszenia o zamówieniu)

Ocena spełniania warunków  udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie wymienionych w pkt. 6 dokumentów i oświadczeń złożonych przez Oferenta wraz z ofertą. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Oferenta zostanie dokonana według formuły „Spełnia-nie spełnia”.

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY:

1. Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1)

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

(Zamiast odpisu, o którym mowa powyżej Wykonawca może wskazać dostępność dokumentów w formie elektronicznej pod określonym adresem internetowym – ogólnodostępną i bezpłatną bazą danych. Wówczas Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę doświadczenia i dokumenty) oraz:

- dokument potwierdzający wpis na dzień otwarcia ofert do Rejestru  Instytucji Szkoleniowych

3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2),

4. Oświadczenie o niezaleganiu wobec ZUS i US (załącznik nr 3)

5. Wypełniony wykaz wykonanych lub wykonywanych usług (załącznik nr 4) oraz dowody (referencje, zaświadczenia) potwierdzające, że wskazane w załączniku do Ogłoszenia usługi zostały wykonane należycie. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy.

6. Wypełniony wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (załącznik nr 5)

7. Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (załącznik nr 7)

8. Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do jego wykluczenia (załącznik nr 8)

9. Oświadczenie wykonawcy o czasie zaangażowaniu personelu projektu (załącznik nr 9) – dotyczy osób fizycznych osobiście wykonujących zamówienie.

6.1 Wszystkie dokumenty muszą być doręczone w formie oryginałów lub kserokopii„ potwierdzonych „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo (oryginał lub kopia notarialnie potwierdzona za zgodność z oryginałem).

6.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, dokumenty, o których mowa w poz. nr 2, 3, 4– składa każdy z nich.

6.3 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polegać na zdolnościach technicznych, lub zawodowych, lub sytuacji finansowej, lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (oryginał).

7. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Ustala się, że Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

8. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

8.1 Zainteresowanych prosimy o składanie ofert w języku polskim w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kruszcowej 22 w Chorzowie (Sekretariat I piętro pokój nr 58).

8.2 Dokumenty aplikacyjne powinny być umieszczone w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: Kursy rozwoju osobistego dla uczestników projektu „Ramię w Ramię” .– części zamówienia  nr:.........................”.

 8.3 Termin składania ofert upływa w dniu 03 września 2018 r. o godz. 13.00. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

8.4 Oferty złożone po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.

8.5 Otwarcie ofert nastąpi 03 września 2018 roku w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Kruszcowej 22,        pokój 29, godz. 13.30.

8.6 Otwarcie ofert jest jawne.

8.7 Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie poszczególnych części zamówienia.

8.8 Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny oraz pozostałe informacje przewidziane w Pzp.

8.9 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty przed upływem wyznaczonego terminu, w przypadku nieodpowiedniego oznakowania koperty zewnętrznej.

 

 

9. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

9.1 Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia i będzie podana w polskich zł z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

9.2 W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca ponosił będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.

9.3 Zamawiający wymaga zachowania stałości cen przez okres trwania umowy.

9.4 Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:

1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 ze zm.);

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;

3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;

4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;

5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

9.5 Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy.

Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

10. KRYTERIA OCENY OFERT I ZASADY ICH OCENY

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

a)            Cena brutto za 1 (jedną) godzinę  warsztatu / szkolenia: maksymalnie 85 punktów

b)            Zapewnienie specjalistów m.in. socjolog, psycholog, doradca zawodowy, psychoterapeuta, stylistka-wizażystka-doradca wizerunkowy, logopeda, dietetyk

a)    1 specjalista – 3 pkt

b)    2 specjalistów – 6 pkt

c)     3 specjalistów – 9 pkt

d)    4 specjalistów– 12 pkt

e)    5 i powyżej – 15 pkt

Punkty w podanych kryteriach oceny ofert zostaną przyznane zgodnie z poniższymi zasadami:

1) Cena oferty– liczba punktów jaką można uzyskać dla tego kryterium zostanie obliczona według następującego wzoru:

C =


Cn

 


x 85

Cb

gdzie: C– cena; Cn – cena najtańszej oferty; Cb – cena badanej oferty

2) Zapewnienie specjalistów– ocena tego kryterium nastąpi na podstawie oświadczenia Wykonawcy w załączniku nr 5 – wykazie osób uczestniczących w realizacji zamówienia.  

Łączna ilość punktów oferty będzie stanowiła sumę punktów uzyskanych we wszystkich kryteriach.

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie zsumowanej liczby punktów w obydwu kryteriach, w oparciu o przedstawione kryteria i ustaloną punktację. Maksymalnie oferta może uzyskać 100 pkt.

11. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

11.1 Po zakończeniu postępowania Wykonawcy, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia zostaną pisemnie zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty.

11.2 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza powyższą informację na swoim Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Bazie Konkurencyjności

11.3 Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

11.4 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

12. OSOBY DO KONTAKTU

Osobami do porozumiewania się z Wykonawcami są:

• w zakresie procedury– Artur Szalich, tel. 32 7716345,

• w zakresie przedmiotu zamówienia – Michał Pietrzok, tel. 32 7330324

13. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY, OGÓLNE WARUNKI UMOWY, WZÓR UMOWY

Istotne postanowienia umowy zawarte są w załączniku nr 6 do niniejszego ogłoszenia.

14. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIANY ZAWARTEJ UMOWY

14.1 Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień w zawartej umowie wprowadzonych aneksem takich jak:

1) zmiana osób funkcyjnych z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy;

2) zmiana adresu siedziby jednej ze Stron – z przyczyn zewnętrznych;

3) zmiana terminu realizacji zamówienia – na podstawie obiektywnych przesłanek

zaakceptowanych przez Zamawiającego;

4) zmiana lub wycofanie podwykonawcy – w uzasadnionych przypadkach, za pisemną zgodą Zamawiającego;

5) zmiana miejsca odbycia zajęć z przyczyn obiektywnych zaakceptowanych przez

Zamawiającego na miejsce i standard sali porównywalny z zaproponowanym w ofercie lub lepszy;

6) wprowadzenie informacji dodatkowych związanych z nowymi wytycznymi w realizacji Projektu;

7) zmiana osób – kadry zapewnionej przez Wykonawcę na osoby o doświadczeniu innym niż określone w ofercie;

8) w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, Zamawiający dopuszcza

możliwość zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia o kwotę różnicy w kwocie

podatku VAT – wartość wynagrodzenia netto nie podlega zmianie, a wartość

wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

14.2 Przewidziane powyżej okoliczności, powodujące zmianę zapisów umowy, stanowią jedynie uprawnienie Zamawiającego nie zaś jego obowiązek.

14.3 Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

15. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA I INFORMACJE:

15.1 Wybór najkorzystniejszej oferty jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej.

15.2 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Ogłoszenia o zamówieniu.

15.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1) wezwania Wykonawców w celu uzupełnienia braków w ofercie lub złożenia wyjaśnień do treści oferty;

2) unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym jego etapie;

3) wezwania Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza do

przedłożenia oryginałów dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu przed zawarciem umowy.

Niniejsza specyfikacja/ogłoszenie zawiera 11 stron oraz 9 załączników :

Załącznik nr 1– Formularz ofertowy,

Załącznik nr 2– Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

Załącznik nr 3 Oświadczenie o niezaleganiu wobec ZUS i US,

Załącznik nr 4– Wykaz wykonanych usług,

Załącznik nr 5– Wykaz osób uczestniczących przy wykonywaniu zamówienia,

Załącznik nr 6– Wzór umowy,

Załącznik nr 7– Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Załącznik nr 8– Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do jego wykluczenia

Załącznik nr 9- Oświadczenie wykonawcy o czasie zaangażowania personelu projektu – dotyczy osób osobiście realizujących przedmiot zamówienia.

Zatwierdzam

 ………………………

Dyrektor OPS w Chorzowie

PLIKI DO POBRANIA:

Załącznik nr 1– Formularz ofertowy,

Załącznik nr 2– Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

Załącznik nr 3 Oświadczenie o niezaleganiu wobec ZUS i US,

Załącznik nr 4– Wykaz wykonanych usług,

Załącznik nr 5– Wykaz osób uczestniczących przy wykonywaniu zamówienia,

Załącznik nr 6– Wzór umowy,

Załącznik nr 7– Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Załącznik nr 8– Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do jego wykluczenia

Załącznik nr 9- Oświadczenie wykonawcy o czasie zaangażowania personelu projektu – dotyczy osób osobiście realizujących przedmiot zamówienia.

 Ogłoszenie

 

 

 

 

 

 osoba odpowiedzialna za treść: Artur Szalich, dnia: 2018-08-24
utworzony: 24-08-2018 / modyfikowany: 23-09-2020
wprowadził(a): ANNA WYDERKA
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie 2021