BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót ARCHIWUMZAMÓWIENIA PUBLICZNEROK 2018

Treść strony

wersja do druku
RAMIĘ W RAMIĘ - OPIEKA NAD DZIEĆMI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na usługi społeczne i inne

o wartości poniżej 750 000 euro, do których zastosowanie mają przepisy art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

NAZWA ZAMÓWIENIA:

 

Pełnienie opieki pedagogicznej nad dziećmi uczestników biorących udział w zajęciach w ramach projektu „Ramię w Ramię” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego , w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 Działanie: Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Miastem Chorzów, w  mieniu której działa Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie, a Samorządem Województwa Śląskiego występującym w roli Instytucji Zarządzającej.


RODZAJ ZAMÓWIENIA:
usługi


ZAMAWIAJĄCY:

Miasto Chorzów- Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie,

ul. Kruszcowa 22, 41-500 Chorzów, woj. Śląskie

NIP: 627 273 38 08 REGON: 276 25 53 06

Biuro Projektu– „Ramię w Ramię” ul. Powstańców 70/U1

Tel. kontaktowy: 32 733 03 24

Godziny urzędowania:

• poniedziałki, w godz. 7.00– 16.00

• wtorki– czwartki w godz. 7.00 – 15.00

• piątki w godz. 7.00– 14.00

Adres poczty elektronicznej: projekt@opschorzow.pl

Adres strony internetowej: http://ops.bip.chorzow.eu

 

1. TRYB/ZASADY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp. na zasadach określonych w niniejszym ogłoszeniu.

2. Zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze ogłoszenie.

3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

PEŁNIENIE OPIEKI PEDAGOGICZNEJ NAD DZIEĆMI UCZESTNIKÓW PROJEKTU „RAMIĘ W RAMIĘ”

W związku z realizacją projektu „Ramię w Ramię” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego , w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 Działanie: Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie zaprasza Państwa do złożenia oferty dotyczącej pełnienia opieki pedagogicznej nad dziećmi uczestników projektu „Ramię w Ramię”              

Kod CPV 85312110-3 Usługi opieki dziennej nad dziećmi

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie opieki pedagogicznej nad dziećmi uczestników biorących udział w zajęciach w ramach projektu „Ramię w Ramię” łącznie przez 2 opiekunów w ilości maksymalnej  4500 (cztery tysiące pięćset) godzin zegarowych w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2019r.

 

Prognozowana ilość godzin określonych powyżej ma jedynie charakter orientacyjny dlatego też Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zamówienia z zakresu powyższego zapytania ofertowego z przyczyn niezależnych od niego. W żadnym przypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do realizacji usługi w podanej ilości godzin, a Wykonawcy z którym zostanie zawarta umowa w wyniku ogłoszonego nie będzie przysługiwało roszczenie w sytuacji realizacji mniejszej ilości godzin zegarowych przez Zamawiającego niż prognozowane. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zapotrzebowaniu na usługę opieki pedagogicznej nad dziećmi w terminie min. 3 dni.

 

Osoby realizujące wymienioną usługę zobowiązane będą do:

- zapewnienia opieki  dzieciom pozostającym pod jej opieką;

 

- dbania o bezpieczeństwo dzieci;

 

- zastosowania odpowiednich metod pedagogicznych;

 

- prowadzenia zajęć z zakresu socjoterapii w celu łagodzenia lub eliminowania wśród dzieci negatywnych zachowań społecznie niepożądanych zmierzających do zmiany sądów o rzeczywistości sposobów zachowań, nabycia umiejętności odreagowania emocjonalnego;

 

- organizowania różnorodnych zajęć i zabaw m.in.: usprawniających pamięć i koncentrację dzieci, ćwiczących spostrzegawczość wzrokową i słuchową dzieci – wykorzystanie pedagogiki zabawy,  rozwijających myślenie dzieci oraz ich kulturę osobistą;

- udzielania doraźnej pomocy w nauce dzieciom pozostającym pod opieką

 

Wymagania szczegółowe

Opiekun  musi posiadać:

- Wykształcenie wyższe pedagogiczne/psychologiczne (potwierdzone dyplomem) lub ukończony kurs kwalifikujący do opieki nad dziećmi (potwierdzony stosownymi zaświadczeniami/certyfikatami)

      - Doświadczenie: doświadczenie w pracy z dziećmi w realizacji podobnych usług (poświadczone

       stosownymi dokumentami),

 

      - Dyspozycyjność przez 5 dni w tygodniu, maksymalnie w godzinach 7:00 – 18:00

Ponadto zgodnie z sekcją 6.16 pkt 8 lit. b Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Wykonawca zobowiązany jest do zweryfikowania, czy łączny czas zaangażowania zawodowego osoby przewidzianej do zatrudnienia w ramach projektu nie przekracza 276 godzin miesięcznie we wszystkich projektach finansowanych z funduszy strukturalnych oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów.

Limit zaangażowania zawodowego, o którym wyżej  mowa  w przypadku stosunku cywilnoprawnego dot. samozatrudnienia oraz innych form zaangażowania – uwzględnia się czas faktycznie przepracowany,w tym czas zaangażowania w ramach własnej działalności gospodarczej poza projektami (o ile dotyczy). W związku z powyższym Oferent zobowiązany jest do złożenia stosownego oświadczenia personelu projektu, zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączeniu do oferty w celach weryfikacyjnych. W przypadku braku oświadczenia lub oświadczenie o przekroczonej liczbie godzin, oferta zostanie odrzucona na etapie oceny formalnej,

3. Warunki udziału w postępowaniu

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z OPS Chorzów. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu OPS Chorzów lub osobami wykonującymi w imieniu OPS Chorzów czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta a Oferentem, polegające w szczególności na:

 1.  Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
 2.  posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
 3.  pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
 4.  pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. (oświadczenie o braku wykluczenia z postępowania)

4. Miejsce realizacji usługi

Centrum Aktywizacji Społecznej, ul Powstańców 70/3 Chorzów

Centrum Pracy Socjalnej, ul. Kasprowicza 2 Chorzów

Centrum Inicjatyw Społecznych, ul. 3 Maja 18, Chorzów

 

5. Termin związania umową.

Ustala się, że Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

6. Miejsce oraz termin składania ofert

6.1 Zainteresowanych prosimy o składanie ofert w języku polskim w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kruszcowej 22 w Chorzowie (Sekretariat I piętro pokój nr 58).

6.2 Dokumenty aplikacyjne powinny być umieszczone w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: „Opieka pedagogiczna nad dziećmi uczestników biorących udział w zajęciach w ramach projektu „Ramię w Ramię”.

6.3 Termin składania ofert upływa w dniu 04 października 2018 r. o godz. 10.00. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

6.4 Oferty złożone po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.

6.5 Otwarcie ofert nastąpi 04 października 2018 roku w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Kruszcowej 22, pokój 29, godz. 10.30.

6.6 Otwarcie ofert jest jawne.

6.7 Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na

sfinansowanie poszczególnych części zamówienia.

6.8 Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny oraz pozostałe informacje przewidziane w Pzp.

6.9 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty przed upływem wyznaczonego terminu, w przypadku nieodpowiedniego oznakowania koperty zewnętrznej.

 

7. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

7.1 Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia i będzie podana w polskich zł z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

7.2 W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca ponosił będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.

7.3 Zamawiający wymaga zachowania stałości cen przez okres trwania umowy.

7.4 Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:

1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 ze zm.);

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;

3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;

4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;

5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

7.5 Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy.

Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

erium oceny ofert  (nie dotyczy szacowania wartości zamówienia )

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z postępowania.

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

 

Lp.

Opis kryteriów oceny

Znaczenie w pkt

1.

Cena brutto za 1 (jedną) godzinę wykonywania usługi (pełnienia opieki),  liczona jako:

(C minimalna : C oferty) ×60 punktów

Cenę oferty należy podać w złotych polskich, cyfrowo i słownie wraz ze wszystkimi składnikami wpływającymi na ostateczną cenę uwzględniając podatek VAT. Podana cena jest ceną ostateczną, tzn.: zawierającą wszystkie dodatkowe koszty związane z realizacją usługi w tym ubezpieczenie ZUS.

 

60

2.

Gotowość do realizacji zamówienia w terminie:

a) dzień wcześniej – 10 pkt
b) 2 dni wcześniej – 5 pkt
c) 3 dni wcześniej – 0 pkt

 

10

3

Ilość opiekunek:

a)    2 opiekunki – 0 pkt

b)    3 opiekunki – 15 pkt

c)    4 opiekunki – 30 pkt

30

 

 

Kryterium nr 1:

Cena brutto oferty ( max 60 pkt.)

gdzie:

C minimalna – najniższa cena spośród wszystkich ofert

C oferty – cena podana w ofercie

Oferta najtańsza, niepodlegająca odrzuceniu otrzyma 60 pkt

Cena brutto = łączna wartość zamówienia z formularza ofertowego zawierająca wszystkie dodatkowe koszty związane z realizacją usługi w tym ubezpieczenie ZUS.

 

Kryterium nr 2 ( max 10 pkt )

Gotowość do realizacji zamówienia w terminie:

 

- 1 dzień wcześniej otrzyma 10 pkt

- 2 dni wcześniej otrzyma 5 pkt

- 3 dni wcześniej otrzyma 0 pkt

 

Kryterium nr 3:

Ilość opiekunek  gotowych do realizacji zadania ( 30 pkt )

 

- 2 opiekunki – 0 pkt

- 3 opiekunki – 15 pkt

- 4 opiekunki – 30 pkt

 

Ocenę końcową oferty stanowić będzie liczba punktów otrzymanych przez ofertę
jako suma punktów z oceny kryterium 1 - 3. Oferta na realizację zamówienia może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Punkty liczone będą z dokładnością dwóch miejsc po przecinku.

 

9. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE NALEŻY DOSTARCZYĆ W POSTĘPOWANIU:

 1. Wypełniony formularz ofertowy według załącznika nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu wraz z  aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. (Zamiast odpisu, o którym mowa powyżej Wykonawca może wskazać dostępność dokumentów w formie elektronicznej pod określonym adresem internetowym – ogólnodostępną i bezpłatną bazą danych. Wówczas Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę doświadczenia i dokumenty)
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu -  Załącznik nr 2  do Ogłoszenia o zamówieniu
 3. Oświadczenie o niezaleganiu wobec ZUS i US - Załącznik nr 3 1 do Ogłoszenia o zamówieniu
 4. Wykaz wykonanych usług - Załącznik nr 4  do Ogłoszenia o zamówieniu
 5. Wykaz osób uczestniczących przy wykonywaniu zamówienia - Załącznik nr 5 do Ogłoszenia o zamówieniu
 6. Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych - Załącznik nr 7 do Ogłoszenia o zamówieniu
 7. Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do jego wykluczenia - Załącznik nr 8 do Ogłoszenia o zamówieniu
 8. Oświadczenie o braku podwójnego finansowania ( Oświadczenie wykonawcy o czasie zaangażowania personelu projektu – dotyczy wykonawców) osobiście realizujących przedmiot zamówienia – Załącznik nr 9 do Ogłoszenia o zamówieniu
 9. Oświadczenie Wykonawcy, iż osoby, które wykonywać  będą usługę opieki pedagogicznej nad dziećmi nie znajdują się w Rejestrze  Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym ( Rejestr z dostępem ograniczonym) , prowadzonym zgodnie z Ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. Z 2018 r. poz. 405) – Załącznik nr 10 do Ogłoszenia o zamówieniu

  9.1 Wszystkie dokumenty muszą być doręczone w formie oryginałów lub kserokopii„ potwierdzonych „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo (oryginał lub kopia notarialnie potwierdzona za zgodność z oryginałem).

  9.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, dokumenty, o których mowa w poz. nr 2, 3 – składa każdy z nich.

  9.3 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polegać na zdolnościach technicznych, lub zawodowych, lub sytuacji finansowej, lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (oryginał).

   

10. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

10.1 Po zakończeniu postępowania Wykonawcy, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia zostaną pisemnie zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty.

10.2 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza powyższą informację na swoim Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Bazie Konkurencyjności

10.3 Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

10.4 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.  

 

11. OSOBY DO KONTAKTU

Osobami do porozumiewania się z Wykonawcami są:

• w zakresie procedury– Artur Szalich, tel. 32 7716345,

• w zakresie przedmiotu zamówienia – Michał Pietrzok, tel. 32 7330324

12. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY, OGÓLNE WARUNKI UMOWY, WZÓR UMOWY

Istotne postanowienia umowy zawarte są w załączniku nr 6 do niniejszego ogłoszenia.

13. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIANY ZAWARTEJ UMOWY

13.1 Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień w zawartej umowie wprowadzonych aneksem takich jak:

1) zmiana osób funkcyjnych z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy;

2) zmiana adresu siedziby jednej ze Stron – z przyczyn zewnętrznych;

3) zmiana terminu realizacji zamówienia – na podstawie obiektywnych przesłanek

zaakceptowanych przez Zamawiającego;

4) zmiana lub wycofanie podwykonawcy – w uzasadnionych przypadkach, za pisemną zgodą Zamawiającego;

5) zmiana miejsca odbycia zajęć z przyczyn obiektywnych zaakceptowanych przez

Zamawiającego na miejsce i standard sali porównywalny z zaproponowanym w ofercie lub lepszy;

6) wprowadzenie informacji dodatkowych związanych z nowymi wytycznymi w realizacji Projektu;

7) zmiana osób – kadry zapewnionej przez Wykonawcę na osoby o doświadczeniu innym niż określone w ofercie;

8) w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, Zamawiający dopuszcza

możliwość zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia o kwotę różnicy w kwocie

podatku VAT – wartość wynagrodzenia netto nie podlega zmianie, a wartość

wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

13.2 Przewidziane powyżej okoliczności, powodujące zmianę zapisów umowy, stanowią jedynie uprawnienie Zamawiającego nie zaś jego obowiązek.

13.3 Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

14. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA I INFORMACJE:

14.1 Wybór najkorzystniejszej oferty jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej.

14.2 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Ogłoszenia o zamówieniu.

14.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1) wezwania Wykonawców w celu uzupełnienia braków w ofercie lub złożenia wyjaśnień do treści oferty;

2) unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym jego etapie;

3) wezwania Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza do

przedłożenia oryginałów dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu przed zawarciem umowy.

Niniejsza specyfikacja/ogłoszenie zawiera 8 stron oraz 10 załączników :

Załącznik nr 1– Formularz ofertowy,

Załącznik nr 2– Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

Załącznik nr 3 Oświadczenie o niezaleganiu wobec ZUS i US,

Załącznik nr 4– Wykaz wykonanych usług,

Załącznik nr 5– Wykaz osób uczestniczących przy wykonywaniu zamówienia,

Załącznik nr 6– Wzór umowy,

Załącznik nr 7– Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Załącznik nr 8– Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do jego wykluczenia

Załącznik nr 9- Oświadczenie wykonawcy o czasie zaangażowania personelu projektu – dotyczy osób osobiście realizujących przedmiot zamówienia.

Załącznik nr 10–Oświadczenie Wykonawcy, iż osoby, które wykonywać  będą usługę opieki pedagogicznej nad dziećmi nie znajdują się w Rejestrze  Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym ( Rejestr z dostępem ograniczonym) , prowadzonym zgodnie z Ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. Z 2018 r. poz. 405).

 

Zatwierdzam

 

 

.........……………………………

Dyrektor OPS w Chorzowie

 

 

 

 

 

 

 osoba odpowiedzialna za treść: Artur Szalich, dnia: 2018-09-26
utworzony: 26-09-2018 / modyfikowany: 23-09-2020
wprowadził(a): ANNA WYDERKA
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie 2021