BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót ARCHIWUMZAMÓWIENIA PUBLICZNEROK 2018

Treść strony

wersja do druku
RAMIĘ W RAMIĘ - ARTYKUŁY ŻYWNOŚCIOWE 2

                Chorzów dnia: 2018/09/27

 

 

                Chorzów dnia: 2018/09/27

 

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE

w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO, zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – 

Prawo zamówień publicznych.

                                              

Dotyczy:            Realizacji projektu „Ramię w ramię” Nr: UDA-RPSL.09.01.06-24-0620/17-00

 1.         Postanowienia ogólne

W związku z realizacją projektu „Ramię w ramię” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego , w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 Działanie: Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie zaprasza Państwa o przedstawienie propozycji ceny na przedmiot niniejszego zapytania.

 

 

Kod CPV: 15000000-8

 2.         Opis przedmiotu rozeznania cenowego

 1.       Przedmiotem zamówienia jest zakup artykułów spożywczych dla uczestników projektu „Ramię w ramię” wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

 

3.         Pożądany termin realizacji zamówienia;

Zamawiający przewiduje realizację zamówienia w okresie od podpisania umowy do 31.12.2019r. Zamówienie będzie realizowane etapami na pisemny wniosek Zamawiającego, natomiast Wykonawca zrealizuje zamówienie w terminie 7 dni i dostarczy do biura projektu „Ramię w ramię” przy ul. Powstańców 70/U1 w Chorzowie w godzinach pracy biura. Na etapie podpisywania umowy Zamawiający zastrzega możliwość zmiany okresu realizacji.

Prognozowana ilość planowanych zakupów określonych w załączniku nr 1 ma jedynie charakter orientacyjny dlatego też Zamawiający określił maksymalną oraz minimalną ilość poszczególnych produktów i zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia z zakresu powyższego zapytania ofertowego z przyczyn niezależnych od niego. Powyższe stanowi podstawę do porównania ofert, dokonania ich oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty.

4.  . Warunki udziału w postępowaniu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z OPS  Chorzów. Przez  powiązania  osobowe  lub  kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu OPS Chorzów lub osobami wykonującymi w imieniu OPS Chorzów czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta a Oferentem, polegające w szczególności na:

a)                   Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b)                   posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

c)                    pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d)                    pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. (Załącznik 2 Oświadczenie o braku wykluczenia z postępowania).

 

 

5. Miejsce oraz termin składania ofert;

Ofertę do niniejszego zapytania należy złożyć w terminie do 5 października 2018r  w sekretariacie  (pok. Nr 57) Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie przy ul. Kruszcowej 22.  

 

6. Kryterium oceny ofert w tym opis sposobu obliczania ceny:

Kryterium: Cena – 100%. Cenę oferty należy podać w złotych polskich, cyfrowo i słownie wraz ze wszystkimi składnikami wpływającymi na ostateczną cenę uwzględniając podatek VAT. Podana cena jest ceną ostateczną, tzn.: zawierającą wszystkie dodatkowe koszty związane z realizacją usługi.

 

7. Sposób przygotowania oferty:

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 - Załącznik nr 1: Formularz ofertowy wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. (Zamiast odpisu, o którym mowa powyżej Wykonawca może wskazać dostępność dokumentów w formie elektronicznej pod określonym adresem internetowym – ogólnodostępną i bezpłatną bazą danych. Wówczas Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę doświadczenia i dokumenty)

 

-  Załącznik nr 2:  Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

 

Ofertę należy przygotować zgodnie z wzorem załącznika nr 1, wraz z odpisem z właściwego rejestru oraz załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania,  w terminie określonym w treści zamówienia.

 

8. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wybrany podmiot, który przesłał prawidłowo sporządzoną ofertę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie zgodnie z pkt.5 niniejszego zapytania. Wybrany oferent zostanie zaproszony do podpisania umowy. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

 

9. Dane kontaktowe

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-14.00 pod adresem;

Ośrodek Pomocy Społecznej

Biuro Projektu – „Ramię w ramię”

ul. Powstańców 70/U1

41-500 Chorzów, tel: 32 733 03 24

projekt@opschorzow.pl

 

Osoby Odpowiedzialne:

- Michał Pietrzok – Koordynator projektu

- Izabela Barczewska – Asystent koordynatora Projektu

 

 

Adres do korespondencji :

 

Ośrodek Pomocy Społecznej

w Chorzowie

ul. Kruszcowa 22 

41-500 Chorzów

 

                                                                                                                                                                              Załącznik nr 1

Wzór oferty

          

 Data: ……………………..

               

           Ośrodek Pomocy Społecznej

           „Biuro Projektu – Ramię w ramię”

                                          ul. Kruszcowa 22

                          41-500 Chorzów

           

 

Dotyczy:              Realizacji projektu „Ramię w ramię” Nr: UDA-RPSL.09.01.06-24-0620/17-00

 

OFERTA

 

W odpowiedzi na Państwa zapytanie ofertowe, poniżej przedstawiam aktualną ofertę cenową naszej firmy/jednostki/placówki za wybrane produkty ujęte w koszyku zakupów:

 

L.p.

Nazwa produktu

 

Jedn.

Planowany zakup maksymalny

Planowany zakup minimalny

Cena BRUTTO

 

1.

 

Herbata expresowa 50szt w opakowaniu / 2gr torebka

1opakow.

72

36

 

2.

Cukier biały

 

1kg.

72

36

 

3.

Kawa rozpuszczalna 200g

 

1szt.

180

90

 

4.

Kawa mielona 250g

 

1 szt.

144

72

 

5.

cytryna

 

1kg.

108

54

 

6.

Mleko zagęszczone 500g

 

1 szt.

288

144

 

7.

Śmietanka do kawy 200g

1opakow.

 

180

90

 

8.

Paluszki solone 200g

1opakow.

 

360

180

 

9.

Herbatniki regionalne

1kg.

 

72

36

 

10.

Herbatniki z cukrem

1kg.

 

72

36

 

11.

Wafle śmietankowe

1kg.

 

72

36

 

12.

Wafle kakaowe

1kg.

 

72

36

 

13.

Biszkopty z galaretką

1kg.

 

72

36

 

14.

Markizy

1 kg.

72

36

 

 

 

CENA KOSZYKA

-

-

 

 

 

…………………………..……….

          Pieczęć i podpis oferenta

 

Załącznik: Odpis z właściwego rejestru działalności gospodarczej

 

 

Załącznik nr 2

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

 

 

.......................................                                        (miejscowość, data)

 ...............................................................

(oznaczenie Wykonawcy / pieczęć
adresowa firmy Wykonawcy)

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH

 

Składając ofertę w odpowiedzi Zapytanie ofertowe dotyczące   Dostawy i zakupu pakowanych bułek w formie cateringu wraz z napojem w ramach  projektu „Ramię w Ramię”, współfinansowanego    przez  Unię  Europejską, realizowanego przez OPS Chorzów,

oświadczamy, że nie jesteśmy powiązani z:

 • osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego
 • osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
  i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy

osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:

- uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

- posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;

- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

- pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

                                                                                               

                                                                                                ....................................................................

 (Pieczęć i podpis osób/osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

 

 PLIK DO POBRANIA

 

 

 

 

 

 

 


 

 PLIK DO POBRANIA

 

 

 

 

 

 

 osoba odpowiedzialna za treść: Artur Szalich, dnia: 2018-09-27
utworzony: 27-09-2018 / modyfikowany: 23-09-2020
wprowadził(a): ANNA WYDERKA
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie 2021