BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót ARCHIWUMZAMÓWIENIA PUBLICZNEROK 2018

Treść strony

wersja do druku
RAMIĘ W RAMIĘ - BILETY

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakup i dostawę biletów przewozowych dla uczestników projektu „ Ramię w ramię”

W związku z realizacją projektu „Ramię w Ramię” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego , w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 Działanie: Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym Zamawiający, OPS w Chorzowie zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie propozycji cen i innych warunków związanych z przedmiotem niniejszego zapytania.

 

KOD CPV 34980000-0 Bilety przewozowe

               I.      Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa papierowych biletów jednorazowych dla uczestników projektu „Ramię w ramię”.

2. Prognozowana ilość oraz rodzaj biletów: 13 000 sztuk biletów autobusowo-tramwajowych uprawniających do przejazdu na terenie dwóch gmin (miast) lub przez 40 minut od momentu skasowania o nominale 3,80 PLN lub odpowiednim (w przypadku zmiany nominału przez emitenta).

3. Prognozowana ilość biletów określonych powyżej (ust. 2) ma jedynie charakter orientacyjny stanowiąc podstawę do porównania ofert, dokonania ich oceny i wybory najkorzystniejszej oferty. W żadnym przypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu biletów w podanej ilości, a Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie w sytuacji zakupu mniejszej ilości biletów przez Zamawiającego niż prognozowane.

4. Rozliczenie zobowiązań wynikłych z tytułu zakupu i dostawy biletów odbywać się będzie za rzeczywistą ilość zamawianych biletów według aktualnie obowiązujących cen jednostkowych za zakup biletów o wskazanym w ust. 2 nominale z uwzględnieniem ewentualnego upustu, zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą.

5. Złożenie zamówienia odbywać się będzie w formie pisemnego zamówienia złożonego z minimum dwudniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu projekt@opschorzow.pl.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia zamówienia telefonicznie. W takim przypadku Wykonawca otrzyma oryginał zamówienia przy dostawie zamówionych biletów Zamawiającemu.

6. Maksymalny termin dostarczenia zamówionych biletów to dwa dni robocze od dnia złożenia zamówienia.

7. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po zrealizowaniu dostawy na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury/rachunku z wyszczególnioną ilością zamówionych biletów objętych płatnością, z terminem płatności podanym przez Wykonawcę w ofercie.

8. Umowa na dostawę biletów zostanie zawarta do kwoty, która Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

     II.      Pożądany termin i miejsce realizacji zamówienia;

Miejsce realizacji: dostawa do siedziby Biura Projektu „Ramię w Ramię” mieszczącego się w Chorzowie przy ul. Powstańców 70/U1

Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2018 roku.

         III.      Miejsce oraz termin składania ofert;

Ofertę (w formie załącznika nr 1 do niniejszego zapytania) wraz z załącznikami do niej należy złożyć w terminie do 04 października 2018r. do godz. 15.00 w sekretariacie (pok. Nr 58) Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie przy ul. Kruszcowej 22. (za moment złożenia oferty uznaje się moment wpływu tej oferty do OPS w Chorzowie; oferty złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

         IV.      Kryterium oceny ofert:

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

Lp.

Opis kryteriów oceny

Znaczenie w %

1.

Cena brutto oferty z uwzględnieniem udzielonego upustu:

(C minimalna : C oferty) × 95 punktów

Cenę oferty należy podać w złotych polskich, cyfrowo i słownie za zakup i dostawę biletów. Podana cena jest ceną ostateczną, tzn.: zawierającą wszystkie dodatkowe koszty związane z realizacją usługi.

 

95%

2.

Termin płatności za wykonaną dostawę:

 1. w terminie do do 2 dni – 0 pkt
 2. w terminie 3-6 dni – 1 pkt
 3. w terminie 7- 13 dni – 2 pkt
 4. w terminie 14-20 dni – 3 pkt
 5. w terminie 21 – 29dni – 4 pkt
 6. w terminie 30 dni – 5 pkt

od daty złożenia faktury w siedzibie Zamawiającego.

5 %

Zamawiający dokonana oceny ofert na podstawie zsumowanej liczby pkt. W oparciu o przedstawione kryteria i ustalona punktację. Maksymalnie oferta może uzyskać 100 pkt.

 

            V.      Warunki udziału w postępowaniu:
 1. Oferent zobowiązany jest do zrealizowania zakupu i dostawy biletów zgodnie ze złożonym Formularzem Oferty stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania.
 2. Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z OPS Chorzów. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu OPS Chorzów lub osobami wykonującymi w imieniu OPS Chorzów czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta a Oferentem, polegające w szczególności na:

a)     uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b)     posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

c)     pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d)     pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. (Załącznik 2 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych).

         VI.      Opis sposobu dokonywania oceny spełniania w/w warunków udziału w postępowaniu

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie wymienionego w pkt 5 ust. 1 i 2 Formularza Oferty oraz Oświadczenia złożonego przez Wykonawcę. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Oferenta zostanie dokonana według formuły „Spełnia-nie spełnia”.

      VII.      Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy przygotować zgodnie z wzorem Formularza Oferty (Załącznik nr 1) do niniejszego zapytania w terminie określonym w treści niniejszego zapytania. Do oferty należy załączyć Oświadczenie, wymienione w pkt 5 ust. 2 niniejszego zapytania, stanowiące Załącznik nr 2 oraz aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. (Zamiast odpisu, o którym mowa powyżej Wykonawca może wskazać dostępność dokumentów w formie elektronicznej pod określonym adresem internetowym – ogólnodostępną i bezpłatną bazą danych. Wówczas Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę doświadczenia i dokumenty)


Załączniki do niniejszego zapytania:

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

   VIII.      Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wybrany podmiot, który przesłał prawidłowo sporządzoną ofertę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie zgodnie z pkt.3 niniejszego zapytania. Wybrany wykonawca zostanie zaproszony do podpisania umowy. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

 

         IX.      Dane kontaktowe

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-14.00 pod adresem:

Ośrodek Pomocy Społecznej

Biuro Projektu – „Ramię w Ramię”

ul. Powstańców 70/U1

41-500 Chorzów, tel: 32 733 03 24

projekt@opschorzow.pl

 

Osoby Odpowiedzialne:

- Michał Pietrzok– Koordynator projektu

- Izabela Barczewska – Asystent Koordynatora Projektu

 

Adres do korespondencji :

Ośrodek Pomocy Społecznej

w Chorzowie

ul. Kruszcowa 22

41-500 Chorzów

 

Załączniki do zapytania;

- Załącznik nr 1 – Wzór oferty

- Załącznik nr 2- Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych).

 

 

 

 

Załącznik nr 1

Formularz ofertowy

Data: ……………………..

Nazwa Wykonawcy:

 

…………………………………

Adres (pocztowy,telefon,e-mail):

 

…………………………………

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Kruszcowa 22

41-500 Chorzów

O F E R T A

W odpowiedzi na Państwa zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawy papierowych biletów jednorazowych dla uczestników projektu „Ramię w Ramię” , realizowanego przez OPS Chorzów

 1. Zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niej żadnych zastrzeżeń do warunków w nim zawartych.
 2. Łączna wartość zamówienia za prognozowaną ilość biletów tj. 13 000,00 sztuk w cenie nominalnej 3,80 zł. wynosi 49 400,00 PLN (słownie czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta złotych).
 3. Cena brutto za prognozowaną ilość biletów tj. 13 000,00 sztuk w okresie obowiązywania umowy, tj. od dnia zawarcia umowy do 31.12.2018r. za zakup i dostawę biletów wraz z upustem wynosi: _________________________PLN* (jeżeli Wykonawca oferuje upust) (słownie:_______________________________________________________________________).
 4. Proponowany stały upust od łącznej wartości zamówienia, jaki Wykonawca udzieli Zamawiającemu na zakup i dostawę biletów wynosi:_________ % (słownie: ________________________)
 5. Proponowany termin płatności za wykonane dostawy:(słownie: ) dni od daty złożenia faktury w siedzibie Zamawiającego.

………..………………………………………
(Pieczęć i podpis osób/osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

 

 

 

Załącznik nr 2

Oświadczenie

 

....................................... (miejscowość, data)

...............................................................

(oznaczenie Wykonawcy / pieczęć
adresowa firmy Wykonawcy)

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH

 

Składając ofertę w odpowiedzi Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawy papierowych biletów jednorazowych dla uczestników projektu „Ramię w Ramię”, współfinansowanego przez Unię Europejską, realizowanego przez OPS Chorzów,

oświadczamy, że nie jesteśmy powiązani z:

 • osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego
 • osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
  i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:

- uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

- posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;

- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

- pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

....................................................................

(Pieczęć i podpis osób/osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)osoba odpowiedzialna za treść: Artur Szalich, dnia: 2018-09-07
utworzony: 07-09-2018 / modyfikowany: 23-09-2020
wprowadził(a): ANNA WYDERKA
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie 2021