Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie
schowaj menu Instrukcja Rejestr zmian Statystyka odwiedzin: 866698
wyszukiwarka zaawansowana
POWRÓT SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY
POWRÓT
 
SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje:

             Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 1439) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli:

1) nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub

2) rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

– w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

          W przypadku, gdy o specjalny zasiłek opiekuńczy ubiegają się osoby, którym w okresie od dnia 31 grudnia 2012 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. wygasły decyzje przyznające prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2013 r., z powodu upływu terminu ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługuje tym osobom w okresie od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 31 grudnia 2014 r., na warunkach dotyczących specjalnego zasiłku opiekuńczego określonych w ustawie zmienianej w art. 17, również jeżeli osoby te nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

W przypadku, gdy o specjalny zasiłek opiekuńczy ubiegają się rolnicy, małżonkowie rolników bądź domownicy, świadczenia te przysługują odpowiednio:

 

1)   rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego;

2)   małżonkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym.

 

Zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego lub zaprzestanie wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym, o których mowa powyżej, potwierdza się stosownym oświadczeniem złożonym pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

          Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 664,00zł ( do 31.10.2015r.) 764,00 zł (od 01.11.2015r.) na osobę w  rodzinie. Przepisy art. 5 ust. 4-9 ustawy o świadczeniach rodzinnych stosuje się odpowiednio. DEFINICJA DOCHODU RODZINY ZOSTAŁA SZERZEJ OPISANA W ZAKŁADCE ŚWIADCZENIA RODZINNE.

          Rodzina osoby sprawującej opiekę w myśl ustawy oznacza odpowiednio następujących członkowie rodziny: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25. rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. poz. 567); do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.

          Za dochód rodziny osoby wymagającej opieki uważa się dochód następujących członków rodziny:

1)   w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest małoletnia:

a)   osoby wymagającej opieki,

b)   rodziców osoby wymagającej opieki,

c)   małżonka rodzica osoby wymagającej opieki,

d)   osoby, z którą rodzic osoby wymagającej opieki wychowuje wspólne dziecko,

e)   pozostających na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a-d, dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia - z tym że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko, a także rodzica osoby wymagającej opieki zobowiązanego tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do alimentów na jej rzecz;

2)   w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest pełnoletnia:

a)   osoby wymagającej opieki,

b)   małżonka osoby wymagającej opieki,

c)   osoby, z którą osoba wymagająca opieki wychowuje wspólne dziecko,

d)    pozostających na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a-c, dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia - z tym że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.

            W przypadku gdy prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego ustala się na osobę znajdującą się pod opieką opiekuna prawnego lub umieszczoną w rodzinie zastępczej spokrewnionej w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887, z późn. zm.), uwzględnia się dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz dochód osoby wymagającej opieki.

            W przypadku gdy łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę przekracza kwotę uprawniającą daną osobę do specjalnego zasiłku opiekuńczego o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje.

            Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 520,00 zł miesięcznie.

            Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługujący za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 specjalnego zasiłku opiekuńczego za każdy dzień. Należną kwotę zasiłku zaokrągla się do 10 groszy w górę.

Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:

 

1)   osoba sprawująca opiekę:

  a)  ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, 

  b) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

c) legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; 

 

2)   osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;

3)   na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;

4)   członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

5)   na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

6)   na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

1)   skrócony odpis aktu urodzenia osoby nad którą sprawowana jest opieka (ksero i oryginał do wglądu);

2)   udokumentowanie pokrewieństwa w stosunku do osoby nad, którą ma być sprawowana opieka poprzez dostarczenie odpisów skróconych aktów urodzenia, małżeństwa itp. zawierających w swej treści całą linię pokrewieństwa (ksero i oryginał do wglądu);

3)   udokumentowanie obowiązku alimentacyjnego w przypadku, gdy obowiązek ten został określony wyrokiem (np. byli małżonkowie);

4)   odpis zupełny aktu urodzenia dziecka nad którym sprawowana jest opieka − w przypadku, gdy ojciec jest nieznany lub nastąpiły zmiany danych (ksero i oryginał do wglądu);

5)   kserokopię dowodu tożsamości osoby ubiegającej się oraz drugiego rodzica w przypadku, gdy osobą nad którą sprawowana jest opieka jest dziecko (oryginał do wglądu);

6)   orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji osoby nad którą sprawowana jest opieka (ksero i oryginał do wglądu);

7)   dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

a)   zaświadczenia z urzędu skarbowego albo oświadczenia członków rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy; wzory zaświadczenia i oświadczenia są określone odpowiednio w załącznikach nr 4 i 5 do rozporządzenia,

b)   w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej zaświadczenie z urzędu skarbowego o okresie prowadzenia tej działalności i formie jej rozliczania – w przypadku gdy działalność jest jedynym źródłem dochodu zaświadczenie winno zawierać informację, że osoba prowadząca działalność gospodarczą osiąga jedynie dochody z tego tytułu,

c)   oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy; wzór oświadczenia jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia,

d)   oświadczenia członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy; wzór oświadczenia jest określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia,

e)   zaświadczenia albo oświadczenia członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy; wzór oświadczenia jest określony w załączniku nr 8 do rozporządzenia,

f)    zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy; wzór oświadczenia jest określony w załączniku nr 9 do rozporządzenia,

g)   umowę dzierżawy − w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (ksero i oryginał do wglądu),

h)   umowę o wniesieniu wkładów gruntowych − w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną (ksero i oryginał do wglądu),

i)    odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną (ksero i oryginał do wglądu),

j)    przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny (ksero i oryginał do wglądu),

k)   w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:

− zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub

− informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,

l)    dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu (świadectwo pracy, PIT 11, zaświadczenie pracodawcy o okresie zatrudnienia, rodzaju umowy i kwocie utraconego dochodu itp.),

m)  dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany − w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres,

n)   dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty − w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;

8)   dokument potwierdzający aktualną sytuację zawodową, w tym odpowiednio:

- zaświadczenie z PUP o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy (w przypadku zarejestrowania) oraz w przypadku prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium w kwocie zasiłku lub stażu dodatkowo zawierającego informacje o rodzaju otrzymywanych świadczeń, okresie i kwocie za pierwszy miesiąc następujący po miesiącu ich uzyskania jeśli są uzyskiwane na dzień składania wniosku,

- decyzję z renty lub emerytury lub zaświadczenia z ZUS, KRUS o przyznaniu ww. świadczeń i okresie ich przyznania – w przypadku gdy są pobierane i przyznane,

- wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub wydruk z CEIDG – w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej,

- zaświadczenie od pracodawcy o okresie zatrudnienia i rodzaju umowy w przypadku gdy podjęcie zatrudnienia nastąpiło w roku bazowym lub przed tym rokiem,

- zaświadczenie od pracodawcy o okresie zatrudnienia, rodzaju umowy oraz dochodzie za pierwszy miesiąc po miesiącu w którym nastąpiło zatrudnienie, w przypadku gdy podjęcie zatrudnienia nastąpiło po roku bazowym, dotyczy także osób które zakończyły urlop wychowawczy i wróciły do pracy (wzór zaświadczenia w załącznikach na dole informacji),

- w przypadku uzyskania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej zaświadczenie z organu wypłacającego świadczenie o okresie jego przyznania oraz wysokości za miesiąc po miesiącu w którym nastąpiło jego uzyskanie (dochód z wyszczególnieniem składników)

- w przypadku uzyskania zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego zaświadczenie z organu wypłacającego świadczenie o okresie jego przyznania oraz wysokości za miesiąc po miesiącu w którym nastąpiło jego uzyskanie (dochód z wyszczególnieniem składników);

9)   prawomocnego orzeczenie sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej dla małoletniego/małoletniej – w przypadku gdy osobą nad która sprawowana jest opieka jest dziecko, a o świadczenie stara się rodzina zastępcza spokrewniona (ksero i oryginał do wglądu);

10) udokumentowanie pokrewieństwa w stosunku do osoby nad, którą ma być sprawowana opieka, w przypadku gdy o świadczenie stara się rodzina zastępcza spokrewniona, poprzez dostarczenie odpisów skróconych aktów urodzenia, małżeństwa itp. zawierających w swej treści całą linię pokrewieństwa (ksero i oryginał do wglądu),

11) w przypadku zameldowania w innej gminie – zaświadczenie z tamtejszego organu wypłacającego świadczenia rodzinne o nieubieganiu się o świadczenie pielęgnacyjne na osobę wymagającą opieki w gminie zameldowania;

12) zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym; wzór oświadczenia jest określony w załączniku nr 12 do rozporządzenia – w przypadku gdy osobą nad która sprawowana jest opieka jest dziecko;

13) wszystkie dotychczasowe świadectwa pracy (ksero i oryginał do wglądu);

14) zaświadczenie z ZUS o okresie opłacania składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej;

15) w przypadku ubezpieczenia w KRUS zaświadczenie potwierdzające pełny okres opłacanych składek emerytalno-rentowych;

16) zaświadczenie z PUP o figurowaniu lub niefigurowaniu w rejestrze osób bezrobotnych lub poszukujących pracy oraz w przypadku pobieranych zasiłków dla bezrobotnych o okresach ich pobierania (wszystkie okresy);

17) w przypadku zameldowania wnioskodawcy w innej gminie dodatkowo dokument potwierdzający jego przebywanie w Chorzowie (czasowe zameldowanie, umowę najmu itp.);

18) numer konta bankowego (konto wnioskodawcy) - niewymagalne, w przypadku braku - odbiór świadczeń w kasie OPS.

19) inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

 

Kopie dokumentów niezbędnych do przyznania świadczeń rodzinnych uwierzytelnia organ właściwy prowadzący postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych, notariusz lub instytucja, która dokument wydała.

UBEZPIECZENIE EMERYTALNO-RENTOWE I ZDROWOTNE Z TYTUŁU PRZYZNANEGO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO

Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity z dnia 25 sierpnia 2008r. Dz. U. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) przez okres pobierania specjalnego zasiłku opiekuńczego OPS opłaca za ww. składkę na ubezpieczenia zdrowotne, o ile nie podlega ubezpieczeniu z innego tytułu. Wysokość składki określa art. 79 wyżej cytowanej ustawy. Podstawę wymiaru składki stanowi kwota specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 13 października 1998r.  systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442 z późn. zm.) za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna wójt, burmistrz lub prezydent miasta opłaca składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od podstawy odpowiadającej wysokości odpowiednio świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługujących na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych albo zasiłku dla opiekuna przysługującego na podstawie przepisów o ustaleniu zasiłków dla opiekunów przez okres niezbędny do uzyskania 25-letniego okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego), z zastrzeżeniem art. 87 ust. 1b ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.).

Art. 87 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.) stanowi:

1.      W przypadku gdy emerytura przysługująca z Funduszu określona w art. 26, łącznie z okresową emeryturą kapitałową albo dożywotnią emeryturą kapitałową, jest niższa niż kwota, o której mowa w art. 85 ust. 2 i 3, emeryturę przysługującą z Funduszu, w tym emeryturę ustaloną ze zwiększeniem, o którym mowa w art. 26a, podwyższa się w taki sposób, aby suma tych świadczeń nie była niższa od tej kwoty, o ile ubezpieczony:

1)     mężczyzna - osiągnął wiek emerytalny, o którym mowa w art. 24 ust. 1b, i ma okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 25 lat,

2)     kobieta - osiągnęła wiek emerytalny, o którym mowa w art. 24 ust. 1a, i ma okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 25 lat, z uwzględnieniem ust. 1b

- z uwzględnieniem ust. 3-7. Przepis art. 5 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

1a. W okresie składkowym, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, uwzględnia się okres, za który ustalono zwiększenie, o którym mowa w art. 26a.

1b. Okres składkowy i nieskładkowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, wynosi:

1)     20 lat - do dnia 31 grudnia 2013r.;

2)      21 lat - od dnia 1 stycznia 2014r.;

3)     22 lata - od dnia 1 stycznia 2016r.;

4)     23 lata - od dnia 1 stycznia 2018r.;

5)     24 lata - od dnia 1 stycznia 2020r. do dnia 31 grudnia 2021r.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta nie opłaca składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, jeżeli podlega ona obowiązkowi ubezpieczenia społecznego z innego tytułu na podstawie ustawy lub na podstawie odrębnych przepisów.

 

UWAGA WAŻNE !!!

 

1.   Prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego ustala się na okres zasiłkowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

2.   Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia uzależnionego od niepełnosprawności, prawo to ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

3.   W przypadku ustalania prawa do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności osoby, prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W tym przypadku prawo do świadczeń rodzinnych ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia, nie dłużej jednak niż do końca okresu zasiłkowego.

4.   W razie utraty dochodu prawo do świadczeń rodzinnych ustala się od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata dochodu, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku.

5.   W przypadku gdy uzyskanie dochodu powoduje utratę prawa do świadczeń rodzinnych, świadczenia nie przysługują od miesiąca następującego po pierwszym miesiącu od miesiąca, w którym dochód został uzyskany.

6.   Wnioski w sprawie ustalenia prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 września.

7.   W przypadku gdy osoba ubiegająca się o specjalny zasiłek opiekuńczy na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.

8.   W przypadku gdy osoba ubiegająca się o specjalny zasiłek opiekuńczy na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

 

Powyższe informacje opracowano na podstawie obowiązujących aktów prawnych:

1.   Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tj. z dnia 18 listopada 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, z późn. zm.)

2.   Ustawa z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2012r. Poz.1548)

3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567)

4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013r, w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z dnia 3 stycznia 2013r. Poz. 3)

 


ZAŁĄCZNIKI :
pobierz plik: wniosek_o_ustalenie_prawa_do_specjalnego_zasilku_opiekunczego.doc
pobierz plik: zalacznik_nr_7.doc
pobierz plik: zalacznik_nr_5.doc
pobierz plik: oswiadczenie_o_skladkach_zdrowotnych.doc
pobierz plik: oswiadczenie_o_dochodach_ryczalt_karta.doc
pobierz plik: oswiadczenie_o_wielkosci_gospodarstwa_rolnego_w_ha_przeliczeniowych.doc
pobierz plik: zaswiadczenie_pracodawcy_dochod_uzyskany.doc


dokument wytworzony przez: Sebastian Gajdzik, dnia: 2013-02-04
utworzony: 04-02-2013 / modyfikowany: 21-09-2015
wprowadził(a): ANNA WYDERKA
rejestr zmian

Redakcja   Kontakt: Anna Wyderka tel. 327716358 e-mail: wyderka.a@opschorzow.pl 2011