BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót PROGRAMY DOFINANSOWANE Z FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO I CELOWEGO

Treść strony

wersja do druku
OPIEKA WYTCHNIENIOWA" DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - EDYCJA 2024

Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024


Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie zaprasza mieszkańców Chorzowa

do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024,

który finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego - Funduszu Solidarnościowego.

 

Na realizację Programu w roku 2024 Gmina Chorzów otrzymała:

– wartość dofinansowania: 330 480,00 zł

– całkowita wartość: 330 480,00 zł

 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 • dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadających orzeczenie o niepełnosprawności;
 • osobami z niepełnosprawnościami posiadającymi:
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
   i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.).
- poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

 

Wsparcie w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością w ramach Programu skierowane jest przede wszystkim do mieszkańców Miasta Chorzów tj. do:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, w szacowanej liczbie 5 osób (240 godzin na cały okres realizacji Programu),
 • osób z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, w szacowanej liczbie 22 osób (240 godzin na cały okres realizacji Programu).

Limit godzinowy usług opieki wytchnieniowej dotyczy również:

 • członka rodziny osoby z niepełnosprawnością lub opiekuna osoby z niepełnosprawnością sprawującego bezpośrednią opiekę nad więcej niż 1 osobą
  z niepełnosprawnością
 • więcej niż jednego członka rodziny osoby z niepełnosprawnością lub więcej niż
  1 opiekuna osoby z niepełnosprawnością sprawujących bezpośrednią opiekę
  nad więcej niż 1 osobą z niepełnosprawnością

 

W przypadku większej liczby uczestników ubiegających się o wsparcie niż otrzymana ilość środków na realizację, Realizator po przeprowadzeniu oceny formalnej złożonych wniosków przystępuje do oceny merytorycznej. Realizator przyznając usługi opieki wytchnieniowej rozpatrywać będzie złożone wnioski w oparciu o poniższe kryteria wymienione zgodnie z hierarchią ważności:

 1. w pierwszej kolejności uwzględniane będą potrzeby członków rodzin lub opiekunów w wieku 75 lat i więcej, którzy ze względu na swój wiek nie są w stanie w pełni zająć się osobą z niepełnosprawnością lub członków rodzin / opiekunów sprawujących stałą, bezpośrednią opiekę nad osobą
  z niepełnosprawnością, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym,
 2. w następnej kolejności uwzględniane będą potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących stałą, bezpośrednią opiekę nad osobą
  z niepełnosprawnością, którzy nie podejmują aktywności zawodowej, nie uczą się, nie studiują i/lub osób z niepełnosprawnościami, które stale przebywają w domu i nie korzystają np. z ośrodka wsparcia, z placówek pobytu całodobowego, ze środowiskowego domu samopomocy, z dziennego domu pomocy, z warsztatu terapii zajęciowej,
 3. dodatkowym kryterium kwalifikującym do przyznania wsparcia w postaci usług opieki wytchnieniowej będzie kwestionariusz oceny stanu zdrowia i sytuacji życiowej osób ubiegających się o przyznanie opieki wytchnieniowej, którą wypełnia członek rodziny / opiekun wnioskujący o wsparcie w ramach Programu. Kwestionariusz nie jest dokumentem obowiązkowym, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy Programu po spełnieniu pozostałych kryteriów, którzy złożyli uzupełniony kwestionariusz i otrzymali sumarycznie najwięcej punktów, będą rozpatrywani w pierwszej kolejności,
 4. w ostatniej kolejności będzie brana pod uwagę kolejność złożonych kart zgłoszeniowych do Programu.

W przypadku członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi do 16. roku życia Realizator Programu przyjmuje, iż w pierwszej kolejności uwzględnia się:

 1. członków rodzin lub opiekunów samotnie wychowujących i sprawujących opiekę nad dziećmi do 16. roku życia, którzy nie podejmują aktywności zawodowej,
 2. następnie członków rodzin lub opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi do 16. roku życia, przy czym jeden opiekun / członek rodziny stale przebywa w domu i nie podejmuje aktywności zawodowej.
 3. w ostatniej kolejności będzie brana pod uwagę kolejność złożonych kart zgłoszeniowych do Programu.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą świadczyć osoby, które:

 1. posiadają dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarka, siostra PCK, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta lub
 2. posiadają, co najmniej 6-miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom z niepełnosprawnościami, w tym np. doświadczenie zawodowe, doświadczenie w udzielaniu wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu, lub
 3. zostaną wskazane przez uczestnika Programu w Karcie zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu.

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt. b, powinno zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami. Podmiotem tym może być również osoba fizyczna
(a więc nie tylko osoba prawna, czy jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej), która zleciła udzielenie bezpośredniej pomocy osobie z niepełnosprawnością.

Nie jest dopuszczalnym wskazanie na opiekuna świadczącego usługę opieki wytchnieniowej:

 1. członków rodzinyniezależnie od miejsca ich zamieszkania*
 2. opiekunów osoby z niepełnosprawnością,
 3. osoby faktycznie zamieszkującej razem z osobą z niepełnosprawnością.

* Na potrzeby realizacji Programu za członków rodziny uznać należy wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z osobą z niepełnosprawnością.

 

W ramach opieki wytchnieniowej opiekun wspiera uczestnika programu w szczególności w:

 1. czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymanie higieny osobistej,
 2. w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie,
 3. w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,
 4. w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Członek rodziny / opiekun faktycznie sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością nie ponosi opłat za usługi opieki wytchnieniowej świadczone w ramach Programu.

Osoby zainteresowane udziałem w Programie zobowiązane są do:

 1. Zapoznania się z Programem oraz regulaminem określającym zasady realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.
 2. Złożenia karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 wraz z wymaganymi dokumentami.
 3. Złożenia podpisanej klauzuli informacyjnej w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.
 4. Złożenia oświadczenia członka rodziny / opiekuna osoby z niepełnosprawnością.
 5. Złożenia oświadczenia osoby ubiegającej się o przyznanie usługi opieki wytchnieniowej o innych formach wsparcia.
 6. Złożenia kwestionariusza oceny stanu zdrowia i sytuacji życiowej osób ubiegających się o przyznanie opieki wytchnieniowej (dokument nieobowiązkowy).
 7. Dołączenia do wniosku kserokopii aktualnego (na dzień składania wniosku) orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. (tj. orzeczenia o niepełnosprawności dziecka do 16 roku życia, orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub orzeczenia równoważnego).
 8. Złożenia pisemnej akceptacji osoby, która ma świadczyć usługę opieki wytchnieniowej ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością – dot. Opiekunów wytchnieniowych sprawujących opiekę nad dziećmi do 16. roku życia.

 

Dokumenty można składać w dniu 03.04.2024 r. w godzinach 15:00 – 18:00 w Centrum Aktywizacji Społecznej w Chorzowie, ul. Powstańców 70/3 (parter).

W kolejnych dniach rekrutacji dokumenty można złożyć w Sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie, ul. Racławicka 19 (pokój 302, II piętro) w dniach i godzinach pracy Ośrodka.

UWAGA: Przyjmuje się, że 1(jedna) osoba składa 1 (jeden) wniosek !!!
Powyższy warunek nie dotyczy osób wnioskujących o wsparcie, na więcej niż jedną osobe z niepełnosprawnością wspólnie zamieszkujących


Rekrutacja właściwa uczestników do Programu rozpocznie się 3 kwietnia 2024 r. i będzie trwała do 17 kwietnia 2024 r. Do Programu zostaną przyjęte osoby, które spełniły kryteria formalne uczestnictwa w Programie. Osoby spełniające warunki uczestnictwa,
które nie zostały przyjęte do Programu zostaną umieszczone na liście rezerwowej.
W przypadku zwolnienia się miejsca w Programie uczestnictwo proponowane będzie kolejnym osobom z listy rezerwowej.

 

ROZPATRYWANE BĘDĄ JEDYNIE WNIOSKI KOMPLETNE I POPRAWNIE WYPEŁNIONE. W PRZYPADKU WNIOSKÓW NIEKOMPLETNUCH ZA DATĘ ZŁOŻENIA WNIOSKU PRZYJMUJE SIĘ DOKONANIE OSTATNICH UZUPEŁNIEŃ I/LUB POPRAWEK. EWENTUALNE PÓŹNIEJSZE WSKAZANIE OSOBY MAJĄCEJ REALIZOWAĆ USŁUGI, BĄDŹ ZMIANA OSOBY WCZEŚNIEJ WSKAZANEJ, NIE BĘDĄ TRAKTOWANE JAKO UZUPEŁNIENIE
LUB POPRAWKA!

 

WNIOSKI ZŁOŻONE PRZED TERMINEM ROZPOCZĘCIA REKRUTACJI
TJ. PRZED 3 KWIETNIA 2024 R. PRZED GODZINĄ 15:00 POZOSTANĄ BEZ ROZPATRZENIA!

Dokumenty do pobrania:

pobierz plik: [ 1. Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. ]

pobierz plik: [ 2. Regulamin określający zasady realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. ]

pobierz plik: [ 3. Wykaz dokumentów do złożenia kompletnego wniosku w Programie „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. ]

pobierz plik: [ 4. Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. ]

pobierz plik: [ 5. Klauzula informacyjna RODO w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. ]

pobierz plik: [ 6. Oświadczenie członka rodziny / opiekuna osoby z niepełnosprawnością. ]

pobierz plik: [ 7. Oświadczenie osoby ubiegającej się o przyznanie usługi opieki wytchnieniowej ]

pobierz plik: [ 8. Kwestionariusz oceny stanu zdrowia i sytuacji życiowej osób ubiegających się o przyznanie opieki wytchnieniowej. ]

pobierz plik: [ 9. Formularz dla celów uzyskania informacji z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym – Rejestru z dostępem ograniczonym – dot. Opiekunów wytchnieniowych sprawujących opiekę nad dziećmi do 16. roku życia. ]

Program „Opieka wytchnieniowa” ma charakter cykliczny.

Informacji o Programie realizowanym na obszarze Miasta Chorzów udzielają pracownicy Biura Realizacji Projektów Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie dostępni w pokoju nr 325 i 326, a także pod numerem telefonu: 32 771 63 87 oraz 32 771 63 26 w dniach i godzinach pracy Ośrodka.

 
osoba odpowiedzialna za treść: Katarzyna Wróbel, dnia: 2024-03-21
utworzony: 21-03-2024 / modyfikowany: 22-03-2024
wprowadził(a): Adam Furdzik
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie 2024, kontakt: furdzik.a@opschorzow.pl