BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót PROGRAMY DOFINANSOWANE Z FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO I CELOWEGO

Treść strony

wersja do druku
PROGRAM "ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - EDYCJA 2024

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”
dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie
zaprasza mieszkańców Chorzowa do udziału w Programie
„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”
dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024,
który finansowany jest ze środków państwowego
Funduszu Celowego - Funduszu Solidarnościowego.

 

Na realizację Programu w roku 2024 Gmina Chorzów otrzymała:

– wartość dofinansowania: 1 734 408 zł

– całkowita wartość: 1 734 408 zł

 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób z niepełnosprawnością.

 

Usługi asystenckie w ramach Programu skierowane są do mieszkańców Miasta Chorzów tj. do:

 1. dzieci do ukończenia 16. roku życia z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji w szacowanej liczbie 5 osób (maksymalnie 360 godzin rocznie usług asystenta);
 2. osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, w szacowanej łącznej liczbie 67 osób w tym:
 • 30 osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną (maksymalnie 600 godzin rocznie usług asystenta),
 • 30 osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności  (maksymalnie 420 godzin rocznie usług asystenta),
 • 5 osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną (maksymalnie 240 godzin rocznie usług asystenta),
 • 2 osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności  (maksymalnie 180 godzin rocznie usług asystenta).

Przyznając usługi asystencji osobistej, w pierwszej kolejności uwzględnia się potrzeby:

 1. osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją;
 2. osób posiadających orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.);
 3. osób z niepełnosprawnościami samotnie gospodarujących, które nie mają możliwości korzystania ze wsparcia bliskich.

Usługi asystenckie mogą świadczyć:

 1. osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta;
 2. osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu (Posiadanie doświadczenia może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami. Podmiotem tym może być również osoba fizyczna, a więc nie tylko osoba prawna, czy jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zleciła udzielenie bezpośredniej pomocy osobie z niepełnosprawnością.
 3. wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego (w przypadku osoby małoletniej albo ubezwłasnowolnionej całkowicie) w Karcie zgłoszenia do Programu, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej (za członków rodziny uznać należy wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem Programu);

W przypadku, gdy usługa asystencji osobistej będzie świadczona na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16. roku życia z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności łącznie z ww. wskazaniami, wymagane jest także:

 • zaświadczenie o niekaralności (osoby wskazanej jako asystent osobisty);
 • pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (osoby wskazanej jako asystent osobisty);
 • pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Osoby zainteresowane udziałem w Programie zobowiązane są do:

 1. Zapoznania się z Programem oraz regulaminem określającym zasady realizacji Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.
 2. Złożenia Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 wraz z wymaganymi dokumentami.
 3. Złożenia klauzuli informacyjnej RODO w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.
 4. Złożenia Karty zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.
 5. Dołączenia kserokopii aktualnego (na dzień składania wniosku) orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
 6. Złożenia zaświadczenia o niekaralności – dot. Asystentów osobistych dzieci do 16. roku życia.
 7. Złożenia formularza dla celów uzyskania informacji z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym – Rejestru z dostępem ograniczonym –dot. Asystentów osobistych dzieci do 16. roku życia.
 8. Złożenia pisemnej akceptacji osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością – dot. Asystentów osobistych dzieci do 16. roku życia.

W wyniku realizacji Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 na obszarze Miasta Chorzów zapewnione zostaną:

 1. możliwość skorzystania przez osoby z niepełnosprawnością z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym – łącznie zaplanowano 33 960 godzin usług asystenckich;
 2. ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osób z niepełnosprawnościami do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
 3. przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami, umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych;
 4. zwiększenie wsparcia asystenckiego dla uczniów z niepełnosprawnościami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” ma charakter cykliczny.

 

Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie, ul. Racławicka 19 (pokój 302, II piętro) w dniach i godzinach pracy Ośrodka.

Rekrutacja do Programu rozpocznie się 14 grudnia 2023 r. i będzie trwała do wyczerpania limitu miejsc w Programie. Do Programu zostaną przyjęte osoby, które spełniły kryteria formalne uczestnictwa w Programie. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc  o zakwalifikowaniu do Programu  decydować będzie kolejność złożonych kart zgłoszeniowych. Osoby spełniające warunki uczestnictwa, które nie zostały przyjęte do Programu zostaną umieszczone na liście rezerwowej. W przypadku zwolnienia się miejsca w Programie uczestnictwo proponowane będzie kolejnym osobom z listy rezerwowej.

 

ROZPATRYWANE BĘDĄ TYLKO KOMPLETNE WNIOSKI WRAZ Z WYMAGANĄ DOKUMENTACJĄ!
WNIOSKI ZŁOŻONE PRZED TERMINEM ROZPOCZĘCIA REKRUTACJI TJ. PRZED 14 GRUDNIA 2023 R. POZOSTANĄ BEZ ROZPATRZENIA!

 W związku z wyczerpaniem się limitu miejsc rekrutacja do Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 została zakończona.


Dokumenty do pobrania: 

 1. Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.
 2. Regulamin określający zasady realizacji Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.
 3. Wykaz dokumentów wymaganych do złożenia kompletnego wniosku w Programie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.
 4. Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.
 5. Klauzula informacyjna RODO w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.
 6. Karta zakresu czynności w ramach usługi asystencji osobistej do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.
 7. Formularz dla celów uzyskania informacji z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym – Rejestru z dostępem ograniczonym.

 

Informacji o Programie realizowanym na obszarze Miasta Chorzów udzielają pracownicy Biura Realizacji Projektów Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie dostępni w pokoju nr 330, a także pod numerem telefonu: 32 77 16 386 w dniach i godzinach pracy Ośrodka.osoba odpowiedzialna za treść: Halina Bulanda, dnia: 2023-12-08
utworzony: 11-12-2023 / modyfikowany: 22-05-2024
wprowadził(a): Adam Furdzik
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie 2024, kontakt: furdzik.a@opschorzow.pl