BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót KARTA DUŻEJ RODZINY

Treść strony

wersja do druku
KARTA DUŻEJ RODZINY

Pracownicy Działu Stypendiów Szkolnych i Kart Dużej Rodziny przyjmują w następujących godzinach:

 • poniedziałek: od 8:00 do 14:00

 • wtorek – czwartek: od 8:00 do 12:00

 • piątek: od 8:00 do 11:00

Kontakt  telefoniczny: 32 77 16 341

Kontakt mailowy: kdr@opschorzow.pl

 

1. Zasady przyznawania Karty Dużej Rodziny

Rodzina wielodzietna - rodzina, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

1) w wieku do ukończenia 18. roku życia;

2) w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:

a) szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,

b) szkole wyższej – do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki,

3) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Członkami rodziny wielodzietnej są:

1) rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;

2) małżonek rodzica;

3) dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka na czas kontynuowania nauki szkolnej.

 

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.

 

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.

Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów:

1) w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

2) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej –  oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

3) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

4) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka na czas kontynuowania nauki – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

W przypadku cudzoziemców, mających zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okazuje się dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Oświadczenia, o których mowa wyżej, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.

 

Karta Dużej Rodziny jest przyznawana:

1) rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony;

2) dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia – do ukończenia 18. roku życia;

3) dziecku powyżej 18. roku życia – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce;

4) dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia – na okres ważności orzeczenia;

5) dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

6) osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, na czas kontynuowania nauki szkolnej – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.

 

Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny przedstawia się dokument potwierdzający tożsamość oraz w przypadku dziecka w wieku do ukończenia 18 roku życia odpis aktu urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość.
Wydanie duplikatu podlega opłacie w wysokości 9,78 zł płatne w kasie OPS Chorzów lub na konto OPS Chorzów: 24 1050 1243 1000 0010 0009 1643.

Kasa czynna:
od poniedziałku do piątku od 0930 do 1130

 

Akty prawne:

 

Ustawa z dn. 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny  (715.1 KB)

 

Rozporządzenie MRPiPS z dnia 27 lipca 2017  (495 KB)

 

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wnio  (549.4 KB)

 

 

2. Tryb załatwiania sprawy

Składa się z następujących etapów:

1)      Złożenie wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny

2)      Składając wniosek przedstawia się oryginały lub odpisy następujących dokumentów:

 • w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub szkole wyższej –  oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinny domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

3)      Odbiór Karty Dużej Rodziny po otrzymaniu sms’a.

Ważne: Od 1 stycznia 2018 roku można składać wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej. Na podany numer telefonu w załączniku do wniosku zostanie wysłana wiadomość SMS z jednorazowym hasłem do aplikacji mKDR, umożliwiającej korzystanie
z Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej a na adres e-mail – numer Karty Dużej Rodziny oraz link do sklepu, z którego będzie można pobrać aplikację Google Play dla telefonów działających w systemie Android lub App Store dla telefonów działających w systemie IOS.

Członkowie rodzin wielodzietnych, którzy Kartę Dużej Rodziny otrzymali do 31.12.2017 r. w formie tradycyjnej, mogą BEZPŁATNIE złożyć wniosek o dodatkową formę Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej do 31.12.2019 r.

Po upływie tego czasu, jak i w przypadkach gdy od dnia 1 stycznia 2018 roku członek rodziny wielodzietnej złożył wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny tylko w jednej formie, a następnie po jej przyznaniu złożył wniosek o dodatkową formę Karty, do wniosku musi załączyć dowód wniesienia opłaty za dodatkową formę Karty w kwocie 9,21 zł.

 

3. Formularze do pobrania:

Lp.

Nazwa pliku

 1

 

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu

 2

 

Objaśnienia do wniosku

 3

 

Informacja dot kart elektronicznych 

 4

 

ZKDR-01 - Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej

 5

 

ZKDR-02 - Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka

 6

 

ZKDR-03 - Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej

 7

 

ZKDR-04 - Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych

 8

 

Oświadczenie dotyczące zawarcia związku małżeńskiego

 

 

4.Gdzie złożyć wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny

Wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny przyjmuje  Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie ul. Racławicka 19 , pok. 215, I piętro.

Wnioski można również złożyć elektronicznie, za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl).

Aby móc składać wnioski elektronicznie konieczne jest posiadanie podpisu elektronicznego lub bezpłatnego profilu zaufanego. Bezpłatny profil zaufany można założyć on-line za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej banku PKO BP, Inteligo, ING Banku Śląskiego, Millennium, Pekao S.A., Envelo, mBANK. Należy wejść na stronę:  www.empatia.mrpips.gov.pl i  wybrać moduł eWnioski. Tam znajduje się instrukcja jak złożyć wniosek np. wniosku o świadczenie wychowawcze, przy czym procedura zakładania konta na platformie Emp@tia jest taka sama dla wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Więcej informacji na temat zakładania profilu zaufanego można uzyskać na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (w zakładce „Jak założyć KDR” - „Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku”):

https://www.gov.pl/web/rodzina/dokumenty-potrzebne-do-zlozenia-wniosku

 

5.ZNIŻKI I UPRAWNIENIA DLA POSIADACZY KARTY DUŻEJ RODZINY

Ze zniżkami, jakie oferuje ogólnopolska Karta Dużej Rodziny, można zapoznać się na stronie internetowej www.rodzina.gov.pl zakładka DUŻA RODZINA

Podmioty, firmy i instytucje z terenu całej Polski, udzielające zniżek lub dodatkowych uprawnień dla rodzin wielodzietnych, można wyszukać na interaktywnej mapie:

http://www.rodzina.gov.pl/duza-rodzina/partnerzy-karty-duzej-rodziny

Znajdują się tu również podmioty z terenu Miasta Chorzów, będące partnerami ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.

Rodziny wielodzietne, zamieszkałe na terenie Miasta Chorzów, których członkowie posiadają Kartę Dużej Rodziny,  mogą również korzystać z uprawnień wprowadzonych przez samorządowy program Chorzowska Karta Dużej Rodziny.


6.Karta ma jeden ogólnopolski wzór.

Ma takie wymiary, jak karta płatnicza (54 x 85,6 mm). Na karcie znajdziesz następujące dane:

 • imię i nazwisko,
 • numer PESEL,
 • data ważności karty,
 • jej numer,
 • skrótowiec KDR (Karta Dużej Rodziny) napisany alfabetem Braille'a,
 • zabezpieczenia przed podrobieniem.

osoba odpowiedzialna za treść: Grażyna Skarłosz, dnia: 2019-10-28
utworzony: 19-09-2016 / modyfikowany: 18-08-2020
wprowadził(a): ANNA WYDERKA
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie 2021