BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej ChorzowieOśrodek Pomocy Społecznej Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót KARTA DUŻEJ RODZINY

Treść strony

wersja do druku
KARTA DUŻEJ RODZINY

INFORMATOR KARTY DUŻEJ RODZINY

W dniu 27 czerwca 2014 Rada Ministrów podjęła Uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych oraz przyjęła rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Oba dokumenty opublikowane w Dz. Ustaw z dnia 05 czerwca 2014 r. wchodzą w życie z dniem 16 czerwca 2014 r.

Program ma na celu wsparcie rodzin wielodzietnych tj. mających na utrzymaniu co najmniej 3 dzieci:

 • w wieku do ukończenia 18 roku życia:
 • w wieku do ukończenia 25 roku życia  - pod warunkiem że dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej;
 • bez względu na wiek w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Działania na rzecz rodzin wielodzietnych będą realizowane przez:

 • ministrów kierujących różnymi resortami
 • podmioty publiczne i niepubliczne ( firmy, instytucje, przedsiębiorstwa )

w formie udzielania szczególnych uprawnień, ulg, bonifikat w ramach prowadzonej działalności.

BENEFICJENCI  PROGRAMU

Uczestnikami programu mogą być członkowie rodzin wielodzietnych, bez względu na posiadany dochód, a w szczególności

1)      rodzice lub rodzic oraz jego małżonek, mający na utrzymaniu co najmniej 3 dzieci;

2)      rodzice / rodzic zastępczy lub osoba prowadząca rodzinny dom dziecka;

3)      dziecko – wychowywane w rodzinie naturalnej, zastępczej lub rodzinnym domu dziecka oraz pełnoletni wychowanek pieczy zastępczej, pozostający w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Prawo korzystania z uprawnień przysługuje rodzicom przez cały okres obowiązywania programu, mimo wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienia chyba, że zmiana struktury rodziny wynika z:

- odebrania lub ograniczenia praw rodzicielskich i umieszczenia dziecka/ dzieci w pieczy zastępczej.

Uprawnienia do korzystania z programu mają rodziny posiadające obywatelstwo polskie oraz cudzoziemcy, którzy zgodnie z art. 5 ustawy o pomocy społecznej mają prawo do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej.

KARTA  DUŻEJ  RODZINY

Dokumentem uprawniającym do korzystania z ulg i uprawnień jest Karta wydawana indywidualnie każdej zgłoszonej we wniosku osobie, spełniającej warunki do jej otrzymania. Karta jest wydawana bezpłatnie w miejscu wskazanym przez Prezydenta Miasta. W Chorzowie upoważnienie do realizowania zadania otrzymał Ośrodek Pomocy Społecznej. Wnioski można pobierać i składać w :

 • Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Kruszcowej 22 ( pok. Nr 58  );


Druki wniosków są dostępne również w wersji elektronicznej na stronach:

Karta będzie wydawana dla rodziców na czas nieoznaczony. Dzieci otrzymają karty na okres:

       do ukończenia 18 roku życia

       na czas nauki w szkole lub szkole wyższej – nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia,

       na czas określony w orzeczeniu o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

      Umieszczenia w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Rodzice nie tracą uprawnień związanych z posiadaniem karty pomimo usamodzielniania się kolejnych dzieci i zmiany struktury rodziny. Ograniczenie lub odebranie praw rodzicielskich skutkuje utratą uprawnień.

W razie zgubienia, zniszczenia lub kradzieży Karty, należy złożyć wniosek o wydanie duplikatu. Duplikat karty podlega opłacie w wysokości 9,21 zł.

Zmiana danych zawartych w Karcie wymagać będzie wydania nowej Karty. Dla dzieci w wieku powyżej 18 roku życia oraz wychowanków pozostających w dotychczasowej rodzinie zastępczej do czasu usamodzielnienia, Karta będzie ważna wyłącznie z aktualną legitymacją szkolną lub studencką.

WNIOSKI

Wnioski będą przyjmowane przez wyznaczonych do ich weryfikacji pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Do wniosku należy dołączyć:

 1. Kserokopię aktów urodzenia dzieci
 2. Kserokopię dowodów osobistych rodziców
 3. Zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o planowym terminie zakończenia nauki ( dot. dzieci powyżej 18 roku życia )
 4. Orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności dziecka nieuczącego się w wieku powyżej 18 roku życia
 5. Postanowienie Sądu Rodzinnego o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej.

Kserokopie dokumentów będą potwierdzane za zgodność z oryginałami, dlatego też należy przedstawić je do wglądu.

Ważne

Weryfikacja danych osób  korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub świadczeń rodzinnych dokonywana będzie w oparciu o systemy informatyczne znajdujące się w Ośrodku Pomocy Społecznej. W związku z tym wymagane będą jedynie dokumenty o których mowa w pkt. 3 i 4.

Na podstawie zweryfikowanego wniosku zostaną wydane karty dla wszystkich osób uprawnionych w rodzinie.  Wykonanie karty zostało zlecone Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie,  która będzie wykonywać karty wg kolejności zgłoszeń. Okres oczekiwania na wydanie karty wynosi ok. 30 dni.

Uprawnienia i ulgi

Posiadanie Karty Dużej Rodziny daje szereg ulg w postaci obniżek cen biletów, karnetów, bonifikat i upustów u bezpośrednich realizatorów. Pełna oferta Partnerów znajduje się na stronie www.rodzina.gov.pl

Wśród instytucji które już znajdują się na stronie znajdują się między innymi największe polskie muzea, obiekty sportowe, parki narodowe, ośrodki wypoczynkowe oraz firmy handlowe. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oczekuje na kolejnych partnerów programu. Wszelkie zmiany będą publikowane na w/w stronie MPiPS oraz na stronach BIP OPS Chorzów.

We wszystkich miejscach gdzie realizowana będzie Karta Dużej Rodziny pojawi się tablica z logo Programu

 

 

 

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy OPS pod numerami telefonów:

 1. 32 77 – 16 - 301 -  p. Bożena Dąbrowska-Krawicz

Włącz się do Karty Dużej Rodziny jako jej partner! Wypełnij Formularz zgłoszenia.


ZAŁĄCZNIKI:
pobierz plik: wzor_oswiadczenia_1.pdf
pobierz plik: oswiadczenie_dotyczace_wladzy_rodzicielskiej_1.pdf
pobierz plik: oswiadczenie_o_pozostawaniu_w_dotychczasowej_rodzinie_1.pdf
pobierz plik: wzor_wniosku_o_kdr_2.pdf
pobierz plik: oferenci_na_terenie_chorzowa.doc
pobierz plik: mpips_broszura_dla_partnerow_2016a1.pdf


dokument wytworzony przez: Bożena Dąbrowska - Krawicz, dnia: 2016-09-19
utworzony: 19-09-2016 / modyfikowany: 04-08-2017
wprowadził(a): ANNA WYDERKA
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej Chorzowie 2018, kontakt: Anna Wyderka tel. 327716358 e-mail: wyderka.a@opschorzow.pl