BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót PROCEDURY I KARTY INFORMACYJNEKARTA DUŻEJ RODZINY

Treść strony

wersja do druku
KARTA DUŻEJ RODZINY

Pracownicy Działu Stypendiów Szkolnych i Kart Dużej Rodziny przyjmują w następujących godzinach:

 • poniedziałek: od 8:00 do 14:00
 • wtorek – czwartek: od 8:00 do 12:00
 • piątek: od 8:00 do 11:00

Kontakt  telefoniczny: 32 77 16 341
Kontakt mailowy: kdr@opschorzow.pl

Na mocy ustawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy  o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Z dnia 25 maja 2021 r. poz. 952) od czerwca 2021 r. każdy posiadacz aktywnej Karty Dużej Rodziny (niezależnie, czy posiadał Kartę w formie tradycyjnej, elektronicznej, czy obu) może wyświetlać ją w aplikacji mObywatel. Rodzice i małżonkowie rodziców mogą wyświetlać  Karty pozostałych członków rodziny (tak jak dotychczas w aplikacji mKDR). Aplikacja mKDR została zamknięta z  końcem czerwca 2021 r. Więcej o aplikacji mObywatel można przeczytać na stronie:  https://www.gov.pl/web/mobywatel.

W związku z powyższym wszystkie aktywne Karty uzyskały formę elektroniczną. Oznacza to, że nie jest już konieczne składanie wniosków o domówienie elektronicznej formy Karty. Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin wielodzietnych (tzn. posiadających co najmniej  3 dzieci) zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej.

ZASADY PRZYZNAWANIA KARTY DUŻEJ RODZINY

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinie wielodzietnej przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. Prawo do posiadania Karty przysługuje także dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej spełnia  wymagania określone w art. 4 ust 2b ustawy o Karcie Dużej Rodziny, tzn. prawo do posiadania Karty przysługuje odpowiednio dziecku:

 1. w wieku do ukończenia 18. roku życia;
 2. w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:
  • szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
  • szkole wyższej – do dnia 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 3. bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Członkami rodziny wielodzietnej są:

 1. rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka; 
 2. małżonek rodzica;
 3. dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka na czas kontynuowania nauki szkolnej.

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.

 

KONIECZNE DOKUMENTY

Karta Dużej Rodziny oraz jej duplikat są przyznawane i wydawane na wniosek członka rodziny wielodzietnej.
Do wniosku należy dołączyć:
 

 • w przypadku rodzica – oświadczenia, że rodzic miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci oraz że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;(druk ZKDR-03)
 • w  przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej –oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce (druk ZKDR-01);
 • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia - orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności - obowiązkowo osoby orzekane poza Chorzowem;
 • w przypadku cudzoziemców, mających zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okazuje się dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej. Zmiana danych zawartych w Karcie (np. zmiana miejsca zamieszkania, zmiana nazwiska)  wymaga wydania nowej Karty, czyli złożenia nowego wniosku w gminie aktualnego zamieszkania. Członek rodziny wielodzietnej we wniosku o przyznanie Karty wskazuje, że wniosek dotyczy karty tradycyjnej lub karty elektronicznej.  
Rodzic lub małżonek rodzica we wniosku o przyznanie karty elektronicznej wskazuje jednocześnie członków rodziny wielodzietnej, której usługa ma dotyczyć.  
Członek rodziny wielodzietnej we wniosku o Kartę Dużej Rodziny oraz jej duplikat, podaje adres poczty elektronicznej i numer telefonu komórkowego każdego członka rodziny wielodzietnej, o ile je posiadają.  
Odbiór Karty Dużej Rodziny w formie tradycyjnej następu po otrzymaniu sms’a.

TERMIN WAŻNOŚCI KARTY DUŻEJ RODZINY

Karta Dużej Rodziny jest przyznawana:

 1. rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony;
 2. dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia – do ukończenia 18. roku życia; 
 3. dziecku powyżej 18. roku życia – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub, w przypadku szkoły wyższej, do dnia 30 września roku,  w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce; nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia; 
 4. dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia – na okres ważności orzeczenia; 
 5. dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka; 
 6. osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, która osiągnęła pełnoletność  – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,   w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce lub, w przypadku szkoły wyższej, do dnia 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki wdanej placówce, zgodnie z oświadczeniem, o planowanym terminie ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25.roku życia; 
 7. cudzoziemcom - Karta jest przyznawana odpowiednio na okres, o którym mowa powyżej, nie dłużej jednak niż na okres wynikający z dokumentu potwierdzającego prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

OPŁATY ZA KARTY DUŻEJ RODZINY

W razie zgubienia, zniszczenia lub kradzieży Karty, należy złożyć wniosek o wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny. Duplikat Karty podlega opłacie w wysokości 13 zł od osoby.

Opłat za duplikat Karty Dużej Rodziny w kwocie 13 zł oraz za domówienie dodatkowej tradycyjnej formy Karty  w wysokości 10 zł można dokonać w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie lub na konto OPS Chorzów: 24 1050 1243 1000 0010 0009 1643.

 

Kasa czynna:
od poniedziałku do piątku od 9:30 do 11:30

STRONY INTERNETOWE POŚWIĘCONE WSPIERANIU RODZIN:

 1. Rządowa strona poświęcona Karcie Dużej Rodziny
 2. Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny

AKTY PRAWNE:

1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny

2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. ws. sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny.
Rozporządzenie​_MRPiPS​_z​_dn​_27​_lipca​_2017​_r​_ws​_sposobu​_unieważnienia​_KDR,​_wzorów​_graficznych

3. Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 7 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny. rozporządzenie​_MRiPS​_z​_dn​_7​_czerwca​_2021​_r​_zmieniające​_rozporządzenie​_ws​_sposobu​_unieważniania​_KDR


4. UCHWAŁA NR XLIV/854/14 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 24 kwietnia 2014 r.
w sprawie wprowadzenia programu dla rodzin wielodzietnych „CHORZOWSKA KARTA DUŻEJ RODZINY”
uchwala_854

5. UCHWAŁA NR XLVI/914/14 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/854/14 Rady Miasta Chorzów z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia programu dla rodzin wielodzietnych „CHORZOWSKA KARTA DUŻEJ RODZINY”
uchwała_914

FORMULARZE DO POBRANIA

Lp. Nazwa pliku
 1. Wniosek o przyznanie KDR lub wydanie duplikatu 2021
 2. ZKDR-01 - Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej
 3. ZKDR-02 - Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka
 4. ZKDR-03 - Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej
 5. ZKDR-04 - Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych
 6. Oświadczenie dotyczące zawarcia związku małżeńskiego

Druki wniosków są dostępne również w wersji elektronicznej na stronie:
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina/dokumenty-potrzebne-do-zlozenia-wniosku

GDZIE NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK O PRZYZNANIE KARTY DUŻEJ RODZINY

Wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny przyjmuje i wydaje Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie ul. Racławicka 19 , pok. 215, I piętro.
Wnioski można również złożyć elektronicznie, za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl).
Aby móc składać wnioski elektronicznie konieczne jest posiadanie podpisu elektronicznego lub bezpłatnego profilu zaufanego. Bezpłatny profil zaufany można założyć on-line za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej banku PKO BP, Inteligo, ING Banku Śląskiego, Millennium, Pekao S.A., Envelo, mBANK. Należy wejść na stronę:  www.empatia.mrpips.gov.pl i  wybrać moduł eWnioski. Tam znajduje się instrukcja jak złożyć wniosek np. wniosku o świadczenie wychowawcze, przy czym procedura zakładania konta na platformie Emp@tia jest taka sama dla wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Więcej informacji na temat zakładania profilu zaufanego można uzyskać na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (w zakładce „Jak założyć KDR” - „Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku”):
https://www.gov.pl/web/rodzina/dokumenty-potrzebne-do-zlozenia-wniosku

ZNIŻKI I UPRAWNIENIA JAKIE DAJE OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY

Ze zniżkami, jakie oferuje ogólnopolska Karta Dużej Rodziny, można zapoznać się na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/rodzina/jak-korzystac-ze-znizkil zakładka DUŻA RODZINA
Podmioty, firmy i instytucje z terenu całej Polski, udzielające zniżek lub dodatkowych uprawnień dla rodzin wielodzietnych, można wyszukać na interaktywnej mapie:
http://www.rodzina.gov.pl/duza-rodzina/partnerzy-karty-duzej-rodziny Znajdują się tu również podmioty z terenu Miasta Chorzów, będące partnerami ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.

 

Zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej z dnia 7 października 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2127) posiadaczom Karty Dużej Rodziny przysługuje ulga w postaci zastosowania średniej ceny energii elektrycznej wynikającej z taryf zatwierdzonych na 2022 r. do limitu zużycia 3000 kWh rocznie.
Odbiorca uprawniony, w celu umożliwienia stosowania wobec niego limitu zużycia energii elektrycznej, składa podmiotowi uprawnionemu oświadczenie o spełnianiu przez tego odbiorcę warunków pozwalających na uznanie go za odbiorcę uprawnionego niezwłocznie, nie później niż do dnia 30 czerwca 2023 r.

 

WZÓR KARTY DUŻEJ RODZINY

Karta Dużej Rodziny ma takie wymiary, jak karta płatnicza (54 x 85,6 mm). Na karcie znajdziesz następujące dane:
 • imię i nazwisko,
 • numer PESEL,
 • data ważności karty,
 • jej numer,
 • skrótowiec KDR (Karta Dużej Rodziny) napisany alfabetem Braille'a,
 • zabezpieczenia przed podrobieniem.


osoba odpowiedzialna za treść: Grażyna Skarłosz, dnia: 2019-10-28
utworzony: 19-09-2016 / modyfikowany: 22-08-2023
wprowadził(a): ANNA WYDERKA
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie 2024, kontakt: furdzik.a@opschorzow.pl