BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót KARTA DUŻEJ RODZINY

Treść strony

wersja do druku
CHORZOWSKA KARTA DUŻEJ RODZINY

 

CHORZOWSKA KARTA DUŻEJ RODZINY

 

W dniu 24 kwietnia 2014r. Uchwałą Nr XLIV/854/14 Rada Miasta Chorzów wprowadziła lokalny program dla rodzin wielodzietnych „Chorzowska Karta Dużej Rodziny”, który w dniu 26 czerwca 2014r. został dostosowany do programu rządowego „Karta Dużej Rodziny”. Posiadacz karty – mieszkaniec Chorzowa, będzie mógł korzystać z dokumentu zarówno w obrębie miasta, jak i całej Polski.

Program skierowany jest do rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Chorzowa, przy czym przez „rodzinę wielodzietną” rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

 

1) w wieku do ukończenia 18. roku życia;

2) w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:

a) szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,

b) szkole wyższej – do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki,

3) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

BENEFICJENCI

 

 

Do korzystania z Programu uprawnieni są członkowie rodziny wielodzietnej wg kryteriów:

1) rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;

2) małżonek rodzica;

3) dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka na czas kontynuowania nauki szkolnej.

Prawo do korzystania z programu przysługuje niezależnie od dochodu.

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.

 

KONIECZNE DOKUMENTY

 

 

Dokumentem uprawniającym do korzystania z ulg i uprawnień jest ogólnopolska „Karta Dużej Rodziny”, wydawana indywidualnie każdej zgłoszonej we wniosku osobie, spełniającej warunki do jej otrzymania. Karta jest wydawana bezpłatnie w miejscu wskazanym przez Prezydenta Miasta. W Chorzowie upoważnienie do realizowania zadania otrzymał Ośrodek Pomocy Społecznej. Wnioski można pobierać i składać w :

 • Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Racławickj 19 (pok. Nr 215)

Druki wniosków są dostępne również w wersji elektronicznej na stronach:

· Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – www.rodzina.gov.pl

· BIP Ośrodka Pomocy Społecznej – www.bip.chorzow.eu

 

Wnioski będą przyjmowane przez wyznaczonych do ich weryfikacji pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.

Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów.

Do wniosku należy dołączyć:

 • w przypadku rodzica- kserokopie dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie co najmniej trojga dzieci w pieczy zastępczej oraz, że ma na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.
 • w przypadku małżonka rodzica –kserokopie dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz kserokopie aktu małżeństwa,
 • w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 lat – kserokopie aktualnych aktów urodzenia   lub kserokopie dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 lat - kserokopie dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz zaświadczenie lub oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce ,
 • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18r.ż.-kserokopie dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności-obowiązkowo osoby orzekane poza Chorzowem,
 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka- postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,
 • w przypadku osób chcących otrzymać powiadomienie o odbiorze Karty poprzez sms –zgoda na wykorzystanie numeru telefonu komórkowego w komunikacji dotyczącej Karty Dużej Rodziny.

W przypadku cudzoziemców, mających zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okazuje się dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kserokopie dokumentów będą potwierdzane za zgodność z oryginałami, dlatego też należy przedstawić oryginały do wglądu.

 

Karta Dużej Rodziny jest przyznawana:

1) rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony;

2) dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia – do ukończenia 18. roku życia;

3) dziecku powyżej 18. roku życia – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce;

4) dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia – na okres ważności orzeczenia;

5) dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

6) osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, na czas kontynuowania nauki szkolnej – odpowiednio do dnia 30 września następującego  po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce,
lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.

W przypadku dzieci, Karta jest ważna wraz z dokumentem potwierdzającym pobieranie nauki w szkole lub szkole wyższej.

Rodzice nie tracą uprawnień związanych z posiadaniem karty pomimo usamodzielniania się kolejnych dzieci i zmiany struktury rodziny. Ograniczenie lub odebranie praw rodzicielskich skutkuje utratą uprawnień.

W razie zgubienia, zniszczenia lub kradzieży Karty, należy złożyć wniosek o wydanie duplikatu. Duplikat karty podlega opłacie

Zmiana danych zawartych w Karcie wymagać będzie wydania nowej Karty.

 

Wydanie duplikatu podlega opłacie w wysokości 9,40 zł płatne w kasie OPS Chorzów .

Opłata za domówienie karty elektronicznej wynosi 9,21 zł płatne w kasie OPS Chorzów.

Od 1 stycznia 2018 roku można składać wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej. Na podany numer telefonu w załączniku do wniosku zostanie wysłana wiadomość SMS z jednorazowym hasłem do aplikacji mKDR, umożliwiającej korzystanie z Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej a na adres e-mail – numer Karty Dużej Rodziny oraz link do sklepu, z którego będzie można pobrać aplikację Google Play dla telefonów działających w systemie Android lub App Store dla telefonów działających w systemie IOS.

Członkowie rodzin wielodzietnych, którzy Kartę Dużej Rodziny otrzymali do 31.12.2017 r. w formie tradycyjnej, mogą BEZPŁATNIE złożyć wniosek o dodatkową formę Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej do 31.12.2019 r.

Po upływie tego czasu, jak i w przypadkach gdy od dnia 1 stycznia 2018 roku członek rodziny wielodzietnej złożył wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny tylko w jednej formie, a następnie po jej przyznaniu złożył wniosek o dodatkową formę Karty, do wniosku musi załączyć dowód wniesienia opłaty za dodatkową formę Karty w kwocie 9,21 zł.

ZASADY KORZYSTANIA

Obowiązujące uprawnienia w ramach programu dla rodzin wielodzietnych

" Chorzowska Karta Dużej Rodziny” na lokalne zniżki, ulgi, zwolnienia i preferencje będą honorowane za okazaniem  ogólnopolskiej „Kartą Dużej Rodziny” gdzie siedem pierwszych cyfr stanowi identyfikator podziału terytorialnego dla Miasta Chorzów ( 2463011)

 

Wszystkie miejsca, gdzie realizowana będzie lokalna „ Chorzowska Karta Dużej Rodziny” będą opatrzone znakiem informacyjnym: „ Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny” i podanym numerem identyfikacyjnym  Miasta Chorzowa 2463011.

 

Bezpośrednimi realizatorami programu będą między innymi: jednostki i zakłady budżetowe oraz samorządowe, jednostki kultury, edukacji, sportu, rekreacji miasta Chorzów, jak również  jednostki niepowiązane na podstawie osobnych umów i porozumień, w szczególności organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie Chorzowa.

 

Wykaz instytucji i firm oraz zniżek przez nie oferowanych dla rodziny wielodzietnej zamieszkałej w Chorzowie będzie dostępny na stronie internetowej Miasta Chorzowa .

 

ZAŁĄCZNIKI
pobierz plik:
[ znak karty dużej rodziny ]

pobierz plik:
[ Wniosek o wydanie karty dużej rodziny ]

pobierz plik:[ Oferenci ]

pobierz pliki: [partnerzy ]

pobierz plik:oświadczenie

pobierz pliki: oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej

pobierz plik: oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie

pobierz plik:
zgłoszenie przystąpienia do ChKDR

 pobierz plik: wyświetlanie karty elektronicznej

pobierz plik: oświadczenie zawarcia związku małżeńskiego

pobierz plik: objaśnienie do kart elektronicznych

Strony internetowe poświęcone wspieraniu rodzin:

Program Polityki Rodzinnej Prezydenta

http://www.prezydent.pl/dla-rodziny/program-polityki-rodzinnej-prezydent...

Rządowa strona poświęcona Karcie Dużej Rodziny

https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny

Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny

http://www.slaskiedlarodziny.pl

 

 

Akty prawne:

 

 

UCHWAŁA NR XLIV/854/14 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 24 kwietnia 2014 r.
w sprawie wprowadzenia programu dla rodzin wielodzietnych „CHORZOWSKA KARTA DUŻEJ RODZINY”

uchwala_854.pdf

UCHWAŁA NR XLVI/914/14 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/854/14 Rady Miasta Chorzów z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia programu dla rodzin wielodzietnych „CHORZOWSKA KARTA DUŻEJ RODZINY”

uchwała_914.pdf

 

Ustawa z dn. 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny  (715.1 KB)

 

Rozporządzenie MRPiPS z dnia 27 lipca 2017  (495 KB)

 

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wnio  (549.4 KB)

 


 

 

 

 osoba odpowiedzialna za treść: Skarłosz Grażyna, dnia: 2019-10-28
utworzony: 28-10-2019 / modyfikowany: 28-10-2019
wprowadził(a): Adam Furdzik
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie 2021