BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót OGŁOSZENIAPRACAAKTUALNE OFERTY

Treść strony

wersja do druku
NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO W DZIALE WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie
ogłasza nabór na stanowisko
Pracownika socjalnego
W Dziale Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej

1. Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie:
  • dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych, lub
  • studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, lub
  • do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków – pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie
 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
 • znajomość przepisów prawa oraz umiejętność ich stosowania w praktyce:
  • Ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447).

2. Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność organizacji pracy własnej;
 2. sumienność.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych poprzez poszukiwanie rodzin zastępczych, placówek.
 2. Kompletowanie dokumentów dzieci, w stosunku do których zostało wydane postanowienie sądu o umieszczeniu w instytucjonalnej pieczy zastępczej, w tym:
  • odpisu aktu urodzenia, a w przypadku sierot lub półsierot odpisu aktu zgonu zmarłego rodzica,
  • dokumentację o stanie zdrowia dziecka, w tym kartę szczepień,
  • dokumenty szkolne, w szczególności świadectwa szkolne,
  • informacje o prowadzonej pracy z rodziną dziecka i jej rezultatach.
 3. Podjęcie działań zmierzających do uregulowania sytuacji dziecka przyjętego do placówki w trybie interwencyjnym.
 4. Uczestniczenie w odbiorze dziecka ze środowiska zamieszkania i umieszczenie w instytucjonalnej lub rodzinnej pieczy zastępczej.
 5. Prowadzenie spraw związanych z życiowym usamodzielnieniem i integracją ze środowiskiem osób opuszczających: domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki wychowawczych, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobowa opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, w szczególności:
  1. sporządzanie dokumentacji niezbędnej do przyznania świadczeń wynikających z ustawy o pomocy społecznej, w tym wywiadów środowiskowych (rodzinnych),
  2. udzielanie pomocy osobom w opracowaniu wspólnie z opiekunem programu usamodzielnienia,
  3. wyznaczanie opiekuna osoby usamodzielnianej,
  4. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych (rodzinnych) na prośbę innych powiatowych centrów pomocy rodzinie (ośrodków pomocy społecznej) w sprawie przyznania pomocy dla wychowanków placówek,
  5. prowadzenie pracy socjalnej w środowisku osób usamodzielnianych w celu umożliwienia przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia,
  6. przedkładanie do zatwierdzenia indywidualnego programu usamodzielnienia oraz sporządzanie jego modyfikacji.
 6. Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem świadczeń przysługujących usamodzielnianym wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych, w szczególności:
  1. przyjmowanie wniosków od stron postępowania,
  2. udzielanie informacji dotyczących przysługujących świadczeń,
  3. przygotowanie uzasadnienia treści decyzji administracyjnej,
  4. sprawdzenie dokumentów otrzymanych od osób usamodzielnianych zamieszkujących w innych powiatach,
  5. prowadzenie pracy socjalnej w środowisku osób usamodzielnianych,
  6. przedkładanie do zatwierdzenia indywidualnego programu usamodzielnienia oraz sporządzanie jego modyfikacji.
 7. Prowadzenie spraw związanych z ustaleniem opłaty od rodziców, wychowanków umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w szczególności:
  1. ustalenie miejsca zamieszkania rodziców, opiekunów prawnych,
  2. przyjmowanie stron,
  3. sporządzanie zawiadomień o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia opłaty,
  4. sporządzanie treści decyzji administracyjnej o ustaleniu bądź zwolnieniu z opłaty, umorzeniu należności, odstąpieniu,
  5. przekazywanie do księgowości i do pracownika zajmującego się egzekucją świadczeń kopii decyzji ustalającej opłatę,
  6. sporządzanie comiesięcznych wykazów należności do zapłaty przez osoby zobowiązane.
 8. Prowadzenie spraw związanych z wytaczaniem powództwa o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych, obowiązkowo w przypadku, gdy od umieszczenia dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej upłynął rok.
 9. Udział w   posiedzeniach Zespołu do Spraw Okresowej Oceny Dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej.
 10. Sporządzanie informacji, analiz i sprawozdań dotyczących załatwianych spraw.
 11. Współpraca z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej celem realizacji powierzonych zadań.
 12. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej załatwianych spraw zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 13. Kierowanie się przy załatwianiu spraw dobrem osób korzystających z pomocy i ochroną ich dóbr osobistych oraz obiektywizmem, uprzejmością i kultura osobistą.

4. Warunki pracy:

 • Wymiar czasu pracy: pełny etat.
 • Miejsce pracy: siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie oraz teren miasta Chorzów.
 • Praca przy komputerze.
 • Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy, nie istnieją bariery utrudniające wykonywanie pracy.

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ośrodku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • życiorys – curriculum vitae,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania na stronie),
 • oświadczenie o obywatelstwie polskim (do pobrania na stronie),
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych, o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (do pobrania na stronie),
 • oświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej (do pobrania na stronie),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowy (do pobrania na stronie),
 • kserokopia dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność.

7. Termin i miejsce składania dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

 1. osobiście: w punkcie podawczym Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie,
  ul. Racławicka 19;
 2. pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie, 41-500 Chorzów,
  ul. Racławicka 19;

w terminie do dnia 10 lutego 2023 r.(decyduje data wpływu do Ośrodka), z dopiskiem: Nabór na stanowisko pracownika socjalnego.

8. Informacje dodatkowe:

 • dokumenty, które wpłyną niekompletne lub po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane;
 • informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (ops.bip.chorzow.eu) oraz na tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie;
 • dokumenty aplikacyjne osób, które nie zostały zatrudnione, będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników naboru, a następnie zostaną trwale zniszczone.

 

INFORMACJA O KOLEJNYM ETAPIE KONKURSU ZOSTANIE ZAMIESZCZONA NA STRONIE INTERNETOWEJ BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ (ops.bip.chorzow.eu)
WRAZ ZE WSKAZANIEM TERMINU ORAZ LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH.


INFORMAGA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Racławickiej 19, 41-506 Chorzów, nr tel.: 32 7716303, adres e-mail: ops@opschorzow.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@opschorzow.pl we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • przeprowadzenia rekrutacji na aplikowane przez Panią/Pana stanowisko pracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z art. 22X§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy a także w przypadku zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
  • przetwarzania danych kontaktowych do przyszłych rekrutacji na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć do przetwarzania dane osobowe innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia przetwarzania danych są przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych, umowy powierzenia przetwarzania danych.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji a w przypadku zgody na przetwarzanie danych do celów przyszłej rekrutacji przez okres trzech miesięcy a następnie niezwłocznie usunięte.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora Danych dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania oraz - z zastrzeżeniem przepisów prawa - usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych zostanie Pani/Pan powiadomiony przez pracownika merytorycznego OPS.

Administrator informuje ponadto, że przesłanie CV poza ogłoszonymi procesami rekrutacji może w niektórych przypadkach zostać potraktowane jako Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych - świadome i jednoznaczne okazanie woli w formie wyraźnego działania potwierdzającego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną może Pan/Pani wycofać w każdym momencie.osoba odpowiedzialna za treść: Krystyna Maślińska, dnia: 2023-02-01
utworzony: 23-12-2022 / modyfikowany: 01-02-2023
wprowadził(a): Adam Furdzik
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie 2023, kontakt: furdzik.a@opschorzow.pl