BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót ARCHIWUMPROGRAMY DOFINANSOWANE Z FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

Treść strony

wersja do druku
OPIEKA WYTCHNIENIOWA EDYCJA 2023

Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie zaprasza mieszkańców Chorzowa
do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023,
który finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego - Funduszu Solidarnościowego.

 

Na realizację Programu w roku 2023 Gmina Chorzów otrzymała:

 • wartość dofinansowania: 205 632 zł
 • całkowita wartość: 205 632 zł

 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Usługi opiekuńcze w ramach Programu skierowane są do mieszkańców Miasta Chorzów tj. do:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, w szacowanej liczbie 5 osób (240 godzin na cały okres realizacji Programu),
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, w szacowanej liczbie 16 osób (240 godzin na cały okres realizacji Programu).

Limit godzinowy usług opieki wytchnieniowej dotyczy również:

 • więcej niż jednego opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad jedną osobą niepełnosprawną,
 • opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę dla więcej niż 1 osoby niepełnosprawnej.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą świadczyć:

 1. osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej (wynikających z Karty zgłoszenia do Programu Opieka Wytchnieniowa – edycja 2022) lub
 2. osoby posiadające, co najmniej 6-miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym, w tym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu itp.

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt. b, powinno zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym. Przez podmiot, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobie niepełnosprawnej, należy również rozumieć osobę fizyczną, która zleciła udzielenie bezpośredniej pomocy osobie niepełnosprawnej lub opiekuna prawnego. Przez zlecenie należy rozumieć, nie tylko umowy cywilnoprawne ale również umowy o pracę.

Gmina/powiat umożliwi osobie niepełnosprawnej lub członkom rodziny/opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną samodzielny wybór:

 • osoby, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków (tj. posiada wymagane kwalifikacje lub co najmniej 6-miesięczne udokumentowane doświadczenie);
 • innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub Realizatora Programu, spełniającym kryteria dostępności, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu.

Nie jest dopuszczalnym wskazanie na opiekuna świadczącego usługę opieki wytchnieniowej:

 • członków rodziny
 • opiekunów prawnych osoby niepełnosprawnej,
 • osoby faktycznie zamieszkującej z osobą niepełnosprawną.

Na potrzeby realizacji Programu za członków rodziny uznać należy wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem Programu.

W ramach opieki wytchnieniowej opiekun wspiera uczestnika programu w szczególności w:

 • czynnościach samoobsługowych,
 • czynnościach pielęgnacyjnych,
 • w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych,
 • w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,
 • w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Usługi opieki wytchnieniowej świadczone są w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Maksymalna długość świadczenia formy nieprzerwanego pobytu dziennego wynosi 12 godzin dla jednej osoby niepełnosprawnej, z zastrzeżeniem limitów, o których mowa w §1 ust. 6. Usługi w formie pobytu dziennego mogą być świadczone w godzinach 6.00 – 22.00.

Odbiorca usługi  ani jego opiekun prawny nie ponoszą opłat za usługi opieki wytchnieniowej świadczone w ramach programu.

Osoby zakwalifikowane do Programu zostaną poinformowane telefonicznie.

Osoby spełniające kryteria udziału w Programie, a nie zakwalifikowane do programu z uwagi na wyczerpany limit miejsc zostaną wpisane na listę rezerwową.

 

Osoby zainteresowane udziałem w Programie proszone są o:

 1. Zapoznanie się z programem oraz regulaminem określającym zasady realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.
 2. Złożenie karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 wraz z wymaganymi dokumentami.
 3. Złożenie podpisanej klauzuli informacyjnej w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.
 4. Złożenie oświadczenia o sprawowaniu bezpośredniej opieki nad osobą niepełnosprawną.
 5. Złożenie oświadczenia w przypadku osób wskazujących opiekuna wytchnieniowego - dotyczy jedynie osób, które wskazują swojego opiekuna wytchnieniowego.
 6. Złożenie karty pomiaru niezależności funkcjonalnej (FIM).
 7. Dołączenie do wniosku kserokopii aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności (tj. orzeczenia o niepełnosprawności dziecka do 16 roku życia, orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub orzeczenia równoważnego).
 8. Dołączenie do wniosku dokumentów potwierdzających kwalifikacje wskazanego opiekuna wytchnieniowego lub co najmniej 6-miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym. Posiadanie doświadczenia, o którym mowa może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym. Przez podmiot, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobie niepełnosprawnej, należy również rozumieć osobę fizyczną, która zleciła udzielenie bezpośredniej pomocy osobie niepełnosprawnej lub opiekuna prawnego. Przez zlecenie należy rozumieć, nie tylko umowy cywilnoprawne ale również umowy o pracę.

O zakwalifikowaniu do Programu decyduje:

Przyznając usługi opieki wytchnieniowej bierze się pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu. Uwzględnia się również potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną, która stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.
W przypadku dużej ilości zgłoszeń do Programu decyduje kolejność zgłoszeń. Jednak dodatkowym kryterium kwalifikującym do przyznania wsparcia w postaci usług opieki wytchnieniowej będzie Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny stanowiącej załącznik nr 6 do Programu, którą wypełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka. Ocena ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakres niezbędnego wsparcia jest dokonywana na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny - Skali FIM. Jeśli wynik takiego badania wyniesie od 18 do 75 punktów (wg zmodyfikowanej punktacji), wówczas usługa opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności trafi do członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad taką osobą niepełnosprawną. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej  nie jest dokumentem obowiązkowym.

Dokumenty należy złożyć w Biurze Podawczym Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie, ul. Racławicka 19 (pokój 111) w dniach i godzinach pracy. Rekrutacja do Programu będzie miała charakter ciągły, jednak  rekrutacja właściwa uczestników do Programu rozpocznie się 11 stycznia 2023 r. i będzie trwała do 27 stycznia 2023 r. Po tym terminie osoby spełniające kryteria uczestnictwa w programie, które nie zostały przyjęte do Programu lub osoby, które złożyły karty zgłoszenia do Programu po wyżej wskazanym terminie, tworzą listę rezerwową. W przypadku zwolnienia się miejsca w Programie uczestnictwo proponowane będzie kolejnym osobom z listy rezerwowej.

 

Rozpatrywane będą tylko kompletne wnioski wraz z wymaganą dokumentacją!


Dokumenty do pobrania:

 1. Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.
 2. Regulamin określający zasady realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.
 3. Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.
 4. Klauzula informacyjna RODO w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.
 5. Oświadczenie o sprawowaniu bezpośredniej opieki nad osobą niepełnosprawną.
 6. Oświadczenie dotyczące wyboru osoby świadczącej usługę opieki wytchnieniowej.
 7. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej (FIM).
 8. Dokumenty wymagane do złożenia kompletnego wniosku w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Program „Opieka wytchnieniowa” ma charakter cykliczny.

Informacji o Programie realizowanym na obszarze Miasta Chorzów udzielają pracownicy Biura Realizacji Projektów Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie dostępni w pokoju nr 330, a także pod numerem telefonu: 32 771 63 86 w dniach i godzinach pracy Ośrodka.osoba odpowiedzialna za treść: Bulanda Halina, dnia: 2023-01-11
utworzony: 11-01-2023 / modyfikowany: 22-03-2024
wprowadził(a): Adam Furdzik
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie 2024, kontakt: furdzik.a@opschorzow.pl