BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót OGŁOSZENIAPRACAAKTUALNE OFERTY

Treść strony

wersja do druku
NABÓR NA STANOWISKO OPIEKUNA W MIESZKANIU CHRONIONYM - TRENINGOWYM

Nabór na stanowisko opiekuna w mieszkaniu chronionym – treningowym
przy ul. Teodora Kalidego 23/U1 w Chorzowie  i przy ul. Wolności 70/U4 w Chorzowie

w ramach umowy zlecenie (2 osoby)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie prowadzi nabór na stanowisko opiekuna do mieszkań chronionych o charakterze treningowym, które przeznaczone jest dla pełnoletnich osób z orzeczoną niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym lub umiarkowanym. Celem funkcjonowania mieszkania chronionego o charakterze treningowym jest przygotowanie mieszkańców do samodzielnego życia.

 

1. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Udzielanie mieszkańcom wsparcia mającego na celu naukę lub utrzymanie posiadanego poziomu sprawności w zakresie:

 • samoobsługi,
 • samodzielności życiowej,
 • rozwijania kontaktów społecznych i pełnienia ról społecznych,
 • zagospodarowania wolnego czasu, w tym z wykorzystaniem usług dostępnych w środowisku lokalnym,
 • planowanie budżetu i wydatków domowych,
 • nauka racjonalnego i oszczędnego korzystania z mediów,
 • prowadzenie zajęć kulinarnych oraz racjonalnego dokonywania zakupów i niemarnotrawienia żywności,
 • utrzymywanie więzi rodzinnych,
 • nadzór nad przestrzeganiem regulaminu mieszkania chronionego, w tym w szczególności organizacją mieszkania i sprawowanie pieczy nad właściwym jego użytkowaniem,
 • dokonywanie co najmniej raz na 6 miesiące oceny sytuacji osoby korzystającej ze wsparcia w mieszkaniu chronionym – treningowym,
 • prowadzenie działań związanych z realizacją procesu usamodzielnienia tj. m.in. trening praktycznych umiejętności życiowych, w tym trening kulinarny, trening higieny, trening ekonomiczny, trening gospodarczy i obsługi sprzętu AGD i RTV, trening umiejętności korzystania z instytucji użyteczności publicznej.

3. Przewidywany termin realizacji umowy zlecenia: od 01.03.2023 r. do 31.12.2023 r.

4. Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie zlecenia,
 • wykształcenie co najmniej średnie.

5.  Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność organizacji pracy z osobą niepełnosprawną intelektualnie;
 • samodzielność w działaniu oraz podejmowania decyzji i wykazywanie własnej inicjatywy;
 • posiadanie predyspozycji osobowościowych oraz kompetencji społecznych takich jak:
  1. empatia,
  2. obowiązkowość,
  3. cierpliwość,
  4. wrażliwość na potrzeby innych osób,
  5. kultura osobista,
  6. motywacja do pracy,
  7. komunikatywność,
  8. odporność na sytuacje stresowe.

6. Mile widziane:

 • doświadczenie w wykonywaniu zawodu np.: psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego, pielęgniarki, terapeuty środowiskowego czy zajęciowego, asystenta osoby niepełnosprawnej;
 • doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami;
 • list motywacyjny kandydata na opiekuna opisujący posiadane doświadczenie nad osobą niepełnosprawną np. cykliczna lub długotrwała opieka nad członkiem rodziny;
 • referencje.

7. Wymagane dokumenty:

 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

8. Dokumenty aplikacyjne należy składać:

 1. osobiście: w punkcie podawczym Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie, ul. Racławicka 19;
 2. pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie, 41-500 Chorzów, ul. Racławicka 19;
Zgłoszenia kandydatów będą rozpatrywane na bieżąco, aż do momentu zatrudnienia odpowiedniej osoby.

 

Za wykonanie usługi Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie miesięczne w wysokości stanowiącej iloczyn liczby przepracowanych godzin i minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. (22,80 zł).
O wynikach naboru Ośrodek Pomocy Społecznej poinformuje telefonicznie.

9. Informacji dotyczących naboru udziela:

Kierownik Alina Sychowicz tel. 32/7716319 lub Koordynator Iwona Krawczyk.

 

INFORMAGA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Racławickiej 19, 41-506 Chorzów, nr tel.: 32 7716303, adres e-mail: ops@opschorzow.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@opschorzow.pl we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • przeprowadzenia rekrutacji na aplikowane przez Panią/Pana stanowisko pracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z art. 22X§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy a także w przypadku zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
  • przetwarzania danych kontaktowych do przyszłych rekrutacji na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć do przetwarzania dane osobowe innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia przetwarzania danych są przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych, umowy powierzenia przetwarzania danych.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji a w przypadku zgody na przetwarzanie danych do celów przyszłej rekrutacji przez okres trzech miesięcy a następnie niezwłocznie usunięte.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora Danych dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania oraz - z zastrzeżeniem przepisów prawa - usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych zostanie Pani/Pan powiadomiony przez pracownika merytorycznego OPS.
Administrator informuje ponadto, że przesłanie CV poza ogłoszonymi procesami rekrutacji może w niektórych przypadkach zostać potraktowane jako Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych - świadome i jednoznaczne okazanie woli w formie wyraźnego działania potwierdzającego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną może Pan/Pani wycofać w każdym momencie.


osoba odpowiedzialna za treść: Krystyna Maślińska, dnia: 2023-01-25
utworzony: 25-01-2023 / modyfikowany: 28-07-2023
wprowadził(a): Adam Furdzik
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie 2024, kontakt: furdzik.a@opschorzow.pl