BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

start

Treść strony

wersja do druku
 

Szanowni Państwo, informujemy o zmianie adresu do korespondencji.
Korespondencję prosimy kierować na adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Racławicka 19

41-506 Chorzów


Pomoc żywnościowa

Informujemy o możliwości skorzystania z pomocy w ramach Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 Podprogram 2023. Program polega na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego – tzw. działaniach towarzyszących.

Do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia dochód nieprzekraczający 265% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej oraz przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art. 7 ustawy (tj. dla osoby samotnie gospodarującej 2056,40 zł, dla osoby w rodzinie 1 590,00 zł)

Kwalifikowanie odbiorców do udziału w Programie odbywa się poprzez wydawanie skierowań osobom uprawnionym. Aby uzyskać takie skierowanie należy zgłosić się do pracownika socjalnego, właściwego wg miejsca zamieszkania.

Pomoc żywnościowa ramach Podprogramu 2023 będzie udzielana odbiorcom w planowanym okresie : kwiecień 2024 – listopad 2024.

Bezpośredni link do strony internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dedykowanej dla Programu:

https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027 lub https://www.fepz.gov.pl


Jednorazowe Świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy

Osoby uprawnione do otrzymania:

 1. Obywatel Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa w okresie od dnia 24 lutego 2022 roku.
 2. Obywatel Ukrainy posiadający Kartę Polaka, który wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Małżonek obywatela Ukrainy, o ile przybył on na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.
 4. Dzieci obywateli wymienionych w pkt. 1, 2 i 3.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego zawiera dane osoby składającej wniosek lub dane osoby, w imieniu której wniosek jest składany:

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • datę urodzenia,
 • obywatelstwo,
 • płeć,
 • rodzaj dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy,
 • serię i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy,
 • informację o dacie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • adres pobytu w Chorzowie
 • dane kontaktowe, w tym numer telefonu lub adres poczty elektronicznej – o ile je posiada

Należy także mieć ze sobą dokumenty:

 • dokument stanowiący podstawę przekroczenia granicy – rodzaj, seria i numer dokumentu (np. paszport)\
 • powiadomienie o nadaniu numeru PESEL

Wnioski o wypłatę świadczenia można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorzowie przy ul Racławickiej 19 od dnia 24.03.2022 w pok. 229 w godzinach:
poniedziałek: 7.30-15.30
wtorek-czwartek :7.30-14.30
piątek: 7.30-13.30

Wnioski można pobrać i wypełnić na miejscu. Obowiązuje wypełnienie w alfabecie łacińskim.

Sposób wypłaty: na polski rachunek bankowy.

Informacja w jezyku ukraińskim


Kasa

W związku z ograniczeniem pracy kasy prosimy o dokonywanie wpłat bezpośrednio na konto bankowe, lub przekazem na konto bankowe Ośrodka

 • za usługi opiekuńcze,

 • za karty parkingowe

 • odpłatność za rodziny zastępcze

na numer konta OPS Chorzów 24 1050 1243 1000 0010 0009 1643
Wszelkie odpłatności za świadczenia rodzinne, zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych itp. na numer konta OPS Chorzów 11 1050 1214 1000 0023 4768 7903

Informacja z nr konta do pobrania na stoliku informacyjnym


W celu złożenia w formie elektronicznej wniosków z:

 • Pomocy społecznej

 • Świadczeń rodzinnych

 • Funduszu alimentacyjnego

 • Karty dużej rodziny

Należy skorzystać z formularza:https://wnioski.mpips.gov.pl

Do złożenia wniosku niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego ePUAP lub podpisu kwalifikowanego.
Szczegółowe informacje na temat udzielanej Pomocy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorzowie znajdują się w zakładce ZAŁATWIANIE SPRAW/PROCEDURY I KARTY INFORMACYJNE.osoba odpowiedzialna za treść: Adam Furdzik, dnia: 2007-03-27
utworzony: 02-10-2006 / modyfikowany: 23-02-2024
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie 2024, kontakt: furdzik.a@opschorzow.pl