BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót ARCHIWUMPROGRAMY DOFINANSOWANE Z FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

Treść strony

wersja do druku
PROGRAM "ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ" - EDYCJA 2023

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie zaprasza mieszkańców Chorzowa
do udziału w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023,
który finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego - Funduszu Solidarnościowego.

 

Na realizację Programu w roku 2023 Gmina Chorzów otrzymała:

 • wartość dofinansowania: 1 941 111 zł
 • całkowita wartość: 1 941 111 zł

 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Usługi asystenckie w ramach Programu skierowane są do mieszkańców Miasta Chorzów tj. do:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub   długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji w szacowanej liczbie 13 osób (maksymalnie 360 godzin rocznie usług asystenta);
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, w szacowanej łącznej liczbie 53 osób w tym:
  • 26 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną (maksymalnie 840 godzin rocznie usług asystenta),
  • 13 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności  (maksymalnie 720 godzin rocznie usług asystenta),
  • 7 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną (maksymalnie 480 godzin rocznie usług asystenta),
  • 7 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności  (maksymalnie 360 godzin rocznie usług asystenta).

Pierwszeństwo korzystania z usług mają osoby:

 1. wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją (tj. osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami pkt. 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności, które potrzebują szerokiego zakresu usług asystenta);

Usługi asystenckie mogą świadczyć:

 1. osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
 2. osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu;
 3. wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej (za członków rodziny uznać należy wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem Programu) pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt. a i b;

W przypadku gdy usługa asystenta będzie świadczona na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z ww. wskazaniami, wymagane jest także: zaświadczenie o niekaralności; pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym; pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Odbiorca usługi ani jego opiekun prawny nie ponoszą opłat za usługi świadczone przez Asystenta w ramach programu.

Osoby zakwalifikowane do Programu zostaną poinformowane telefonicznie.

Osoby spełniające kryteria udziału w Programie, a nie zakwalifikowane do programu z uwagi na wyczerpany limit miejsc zostaną wpisane na listę rezerwową.

Osoby zainteresowane udziałem w Programie proszone są o:

 1. Zapoznanie się z programem oraz regulaminem określającym zasady realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.
 2. Złożenie „Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2023 wraz z wymaganymi dokumentami.
 3. Złożenie podpisanej klauzuli informacyjnej RODO w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2023.
 4. Złożenie oświadczenia w przypadku osób wskazujących asystenta osobistego - dotyczy jedynie osób, które wskazują swojego asystenta osobistego.
 5. Złożenie „Zakresu czynności w ramach usług asystenta do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2023.
 6. Dołączenie do wniosku kserokopii aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.
 7. Dołączenie do wniosku dokumentów potwierdzających kwalifikacje wskazanego asystenta lub co najmniej 6-miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym (przedłożenie umowy potwierdzającej w/w doświadczenie). Posiadanie doświadczenia, o którym mowa może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym. Przez podmiot, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobie niepełnosprawnej, należy również rozumieć osobę fizyczną, która zleciła udzielenie bezpośredniej pomocy osobie niepełnosprawnej lub opiekuna prawnego. Przez zlecenie należy rozumieć, nie tylko umowy cywilnoprawne ale również umowy o pracę.
 8. Złożenie formularza dla celów uzyskania informacji z Rejestru z dostępem ograniczonym – dotyczy Asystentów dzieci do 16 roku życia.
 9. Złożenie zaświadczenia o niekaralności - dotyczy Asystentów dzieci do 16 roku życia.
 10. Złożenie pisemnej akceptacji osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością - dotyczy Asystentów dzieci do 16 roku życia.

 

Dokumenty należy złożyć w Biurze Podawczym Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie, ul. Racławicka 19 (pokój 111) w dniach i godzinach pracy. Rekrutacja do Programu będzie miała charakter ciągły, jednak  rekrutacja właściwa uczestników do Programu rozpocznie się 11 stycznia 2023 r. i będzie trwała do 27 stycznia 2023 r. Po tym terminie osoby spełniające kryteria uczestnictwa w programie, które nie zostały przyjęte do Programu lub osoby, które złożyły karty zgłoszenia do Programu po wyżej wskazanym terminie, tworzą listę rezerwową. W przypadku zwolnienia się miejsca w Programie uczestnictwo proponowane będzie kolejnym osobom z listy rezerwowej.

 

Rozpatrywane będą tylko kompletne wnioski wraz z wymaganą dokumentacją!


 Dokumenty do pobrania:

 1. Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.
 2. Regulamin określający zasady realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.
 3. Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.
 4. Klauzula informacyjna RODO w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.
 5. Oświadczenie dotyczące wyboru osoby świadczącej usługę asystencji osobistej.
 6. Zakres czynności w ramach usług asystenta do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2023.
 7. Formularz dla celów uzyskania informacji z Rejestru z dostępem ograniczonym.
 8. Dokumenty wymagane do złożenia kompletnego wniosku w Programie „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023.

W wyniku realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 na obszarze Miasta Chorzów zapewnione zostaną:

 1. możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym – łącznie zaplanowano 41 760 godzin usług asystenckich;
 2. ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osób niepełnosprawnych do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
 3. przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych;
 4. zwiększenie wsparcia świadczonego przez asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE) w zakresie wsparcia niepełnosprawnych uczniów, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” ma charakter cykliczny.

Informacji o Programie realizowanym na obszarze Miasta Chorzów udzielają pracownicy Biura Realizacji Projektów Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie dostępni w pokoju nr 330, a także pod numerem telefonu: 32 771 63 86 w dniach i godzinach pracy Ośrodka.

 osoba odpowiedzialna za treść: Bulanda Halina, dnia: 2023-01-11
utworzony: 11-01-2023 / modyfikowany: 22-03-2024
wprowadził(a): Adam Furdzik
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie 2024, kontakt: furdzik.a@opschorzow.pl