BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót ARCHIWUMZAMÓWIENIA PUBLICZNEROK 2019

Treść strony

wersja do druku
KOMPLEKSOWE ZORGANIZOWANIE DZIAŁAŃ SKIEROWANYCH DO 29 RODZIN – UCZESTNIKÓW PROJEKTU „MOJE NOWE ŻYCIE, MÓJ NOWY DOM”

                               Początek formularzaOgłoszenie nr 539840-N-2019 z dnia 2019-04-19 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej: „Kompleksowe zorganizowanie działań skierowanych do 29 rodzin – uczestników projektu „Moje nowe życie, mój nowy dom” o charakterze diagnostycznym, edukacyjno-terapeutycznym i edukacyjno – społecznym”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu
„Moje nowe życie, mój nowy dom”

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej, krajowy numer identyfikacyjny 34479020000000, ul. ul. Kruszcowa  22 , 41-500  Chorzów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 7716345, e-mail szalich.a@opschorzow.pl, faks 32 2496229.
Adres strony internetowej (URL): www.ops.bip.chorzow.eu
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
www.ops.bip.chorzow.eu

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

 

 

 

OGŁOSZENIE

Kompleksowe zorganizowanie działań skierowanych do 29 rodzin – uczestników projektu „Moje nowe życie, mój nowy dom” o charakterze diagnostycznym, edukacyjno-terapeutycznym i edukacyjno – społecznym

STRONA 2

Nie
Inny sposób:
Adres:
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Kompleksowe zorganizowanie działań skierowanych do 29 rodzin – uczestników projektu „Moje nowe życie, mój nowy dom” o charakterze diagnostycznym, edukacyjno-terapeutycznym i edukacyjno – społecznym”
Numer referencyjny: 4/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowe zorganizowanie działań skierowanych do 29 rodzin – uczestników projektu „Moje nowe życie, mój nowy dom” o charakterze diagnostycznym, edukacyjno-terapeutycznym i edukacyjno – społecznym. Działania w ramach usługi skierowane będą do rodzin zamieszkałych na terenie miasta Chorzowa wobec których jak zakłada cel główny projektu istnieje konieczność zastosowania wsparcia w postaci usług społecznych, przejawiających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zagrożonych umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej oraz takie, które chcą współpracować na rzecz odzyskania opieki nad dziećmi. Realizacja działań określonych w przedmiocie zamówienia jest kluczowym elementem wsparcia w ramach projektu. Wszystkie formy wsparcia wynikają z Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej są komplementarne i wzajemnie się uzupełniają. Aby wsparcie przyniosło oczekiwane efekty zasadnym jest, aby system pracy zespołu wybranego Wykonawcy do realizacji usługi oparty był na indywidualnym podejściu, ścisłej współpracy pomiędzy specjalistami prowadzącymi poszczególne formy wsparcia polegającym na wymianie informacji, konsultowaniu indywidualnego przypadku oraz wypracowaniu wspólnego modelu pomocy dla konkretnej rodziny tzn. dostosowaniu rodzaju i ilości form oraz godzin wsparcia. Osoby realizujące zamówienie zobowiązane są również do współdziałania z Asystentami Rodzin uczestniczących w projekcie. Mając na uwadze specyfikę zamówienia tj. całokształtu realizowanych działań pod kątem celu, funkcji, efektu projektu, względów organizacyjnych, a przede wszystkim dobra rodzin uczestniczących w projekcie, zasadnym jest nie dzielenie niniejszego postępowania. 1. Zadania Wykonawcy 1.1. Praca z rodziną etap diagnostyczny 1.1.1. Zapewnienie 1 psychologa i 1 pedagoga, którzy w ramach swoich obowiązków będą zobowiązani do przeprowadzenia diagnozy zasobów i potrzeb każdej rodziny zrekrutowanej do projektu w kontekście trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych rodziny. Każda rodzina zostanie objęta 6 godzinami diagnozy. Powyższe ma na celu właściwe zdefiniowanie problemów danej rodziny i dobór adekwatnych działań wspierających, terapeutycznych i społeczno-edukacyjnych. 1.1.2. Zapewnienie odpowiednich narzędzi pracy psychologa w ilości dostosowanej do grupy docelowej tj min. a) Kwestionariusza dla rodziców b) Kwestionariusza Stosunków Między Rodzicami a Dziećmi c) Test Komunikacji Zadaniowej Rodzic-Dziecko d) Inwentarz postaw w domu e) inne jeśli w ocenie Wykonawcy są niezbędne 1.1.3. Wytworzone dokumenty podczas realizacji działań muszą być opatrzone logotypami projektu zgodnie z Zasadami promocji i oznakowania projektów. 1.2. Praca z rodziną etap edukacyjno - terapeutyczny 1.2.1 Zapewnienie min. 1 psychologa i min. 1 pedagoga do prowadzenia zajęć terapeutycznych indywidualnych i grupowych, zajęć skierowanych do rodziców i dzieci, razem oraz osobno do rodziców i dzieci. W ramach maksymalnej ilości 1160 godzin Wykonawca musi zapewnić, w proporcjach uzależnionych od merytorycznie uzasadnionych potrzeb uczestników Projektu, łącznie: a) 20 godzin terapii indywidualnej dla każdej rodziny w projekcie – łącznie 580 b) 580 godzin terapii grupowej - w ramach której Wykonawca zapewni m.in. wsparcie w zakresie terapii psychologicznej dla dzieci i rodziców dostosowanych do wcześniej zdiagnozowanych potrzeb i problemów w szczególności w obszarze uzależnienia, przemocy, agresji, zaburzeń zachowania, stanów lękowych, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci. Powyższy podział i ilość godzin są zakładane, dlatego tez Wykonawca podczas realizacji zamówienia może w uzasadnionych przypadkach, wynikających z diagnozy, zweryfikować i dostosować godziny do potrzeb danej rodziny, rodzica, dziecka. 1.2.2. Zapewnienie osoby uprawnionej do prowadzenia mediacji rodzinnej, rówieśniczej, której celem będzie skłonienie rodziców i dzieci do wzajemnych rozmów w sytuacji konfliktu uniemożliwiającego porozumiewanie się stron bez pomocy osób z zewnątrz. Metody/formy: indywidualne rozmowy ze stronami sporu, mediacje, kontrakt. Przyjęto że na każdą rodzinę (łącznie 29) przypadnie 6 godzin mediacji (3 spotkania po 2 godziny). Jednak przy założeniu że nie każda rodzina będzie wymagała tego typu wsparcia dopuszcza się dostosowanie i regulowanie ilości godzin czasu trwania spotkania do indywidualnych potrzeb i konkretnego przypadku w danej rodzinie. 1.2.3. Zapewnienie osób uprawnionych do przeprowadzenia sesji muzykoterapii i arteterapii. Wykonawca zapewni realizację po 1 edycji 15 godzinnych zajęć z każdej formy dla grup około 15 os. w zależności od zapotrzebowania i preferencji uczestników. 1.2.4. Zapewnienie narzędzi pracy, materiałów, przyborów oraz innych elementów pomocniczych niezbędnych do realizacji zadań określonych w pkt 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3. Wytworzone dokumenty podczas realizacji działań muszą być opatrzone logotypami projektu zgodnie z Zasadami promocji i oznakowania projektów 1.3. Działania o charakterze społeczno –

OGŁOSZENIE

Kompleksowe zorganizowanie działań skierowanych do 29 rodzin – uczestników projektu „Moje nowe życie, mój nowy dom” o charakterze diagnostycznym, edukacyjno-terapeutycznym i edukacyjno – społecznym

STRONA 3

 

edukacyjnym 1.3.1. Zapewnienie realizacji min. 7 warsztatowych form wsparcia dot. kompetencji społecznych liczących min. 15 godzin 1 edycja (w podziale na dwie grupy czyli 14 edycji) w oparciu o zidentyfikowane wcześniej indywidualne potrzeby i predyspozycje społeczne rodzin. Warsztaty powinny odbywać się min. 2 razy w tygodniu i powinny trwać min 3 godziny zegarowe lub 4 godziny lekcyjne w jednym dniu. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować min. a) trening kompetencji i umiejętności społecznych, b) trening kompetencji rodzicielskich, c) warsztat zarządzania budżetem domowym którego celem będzie zdobycie umiejętności rozsądnego gospodarowania budżetem domowym, zwiększenie kompetencji w zakresie planowania i kontrolowania stanu własnych finansów, d) warsztat dot. zarządzania domem w tym m.in. określenie zadań związanych np. z utrzymaniem czystości i higieny w domu, podziałem obowiązków wśród domowników itp. e) warsztat dot. metod stymulowania rozwoju dziecka - rodzice powinni nabyć wiedzę psychologiczną na temat skutecznych strategii wspierania rozwoju dzieci, z uwzględnieniem ich wieku i potrzeb, w ramach warsztatu Wykonawca zobowiązany jest zorganizować min. 3 godzinne spotkanie rodziców z lekarzem pediatrą, f) warsztat dot. aspektów prawnych związanych z pełnieniem roli rodzica. g) warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień, 1.3.2. Zapewnienie osoby uprawnionej do prowadzenia indywidualnych konsultacji prawnych głównie w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego ok.5 godz. na rodzinę - regulowane do potrzeb rodziny. 1.3.3. Zapewnienie osoby uprawnionej do prowadzenia zajęć korekcyjno-edukacyjnych dla dzieci rodziców uczestniczących w warsztatach wymienionych w pkt 1.3.1. Zajęcia powinny odbywać się w tym samym czasie kiedy będą odbywać się warsztatowe formy wsparcia tak, aby rodzice swobodnie mogli uczestniczyć w zajęciach przeznaczonych dla nich. 1.4. Dodatkowo Wykonawca zapewni 1.4.1. Zapewnienie narzędzi pracy( m.in. kwestionariuszy, ankiet, testów, dzienników zajęć, list obecności, potwierdzeń odbioru, zaświadczeń, harmonogramów poszczególnych form wsparcia i innych które w ocenie Wykonawcy są niezbędne) materiałów, przyborów oraz innych elementów pomocniczych niezbędnych do realizacji zadań określonych w pkt 1.1, 1.2, 1.3. Wytworzone dokumenty podczas realizacji działań muszą być opatrzone logotypami projektu zgodnie z Zasadami promocji i oznakowania projektów. 1.4.2. W trakcie wszystkich realizowanych działań i wydarzeń im towarzyszących Wykonawca zapewni obsługę fotograficzną. Wykonawca przekaże Zamawiającemu zdjęcia z realizacji zamówienia (min. 50 szt , maks. 100 szt.) oraz reportaż filmowy (3 - 5 minut) z zadania, zawierający wypowiedzi reporterskie uczestników projektu(w tym dzieci ok. 10). Film oraz zdjęcia będzie wykorzystywany przez Ośrodek Pomocy Społecznej do celów dokumentacyjnych projektu unijnego "Moje nowe życie, mój nowy dom”, w ramach którego jest realizowane zadanie. Wszystkie materiały lub projekty materiałów niezbędnych do realizacji usługi muszą zostać przedstawione Zamawiającemu do akceptacji. 1.4.3. Wszystkie grupowe formy wsparcia powinny zostać zaplanowane na dni robocze, co najmniej 2 razy w tygodniu w godzinach pomiędzy godz. 8.00 a godz. 18.00 i powinny trwać min 3 godziny zegarowe lub 4 godziny lekcyjne w jednym dniu i powinny być dostosowane do możliwości czasowych dzieci i rodziców. Wszystkie indywidualne formy wsparcia powinny być uzgadnianie indywidualnie z rodzinami. Przewidywana liczba osób: 29 rodzin, łącznie 68 osób. Podana liczba ma jedynie charakter orientacyjny, dlatego też Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia liczby uczestników z przyczyn niezależnych od niego. Zamawiający pomimo przyjmowania deklaracji uczestnictwa w zajęciach składanych przez uczestników projektu, nie jest w stanie przewidzieć ostatecznego skutku przedmiotu zawartej umowy tzn. dokładnej ilości uczestników. Miejsce realizacji zamówienia: jednostki OPS znajdujące się na trenie miasta Chorzów tj. 1. Centrum Aktywizacji Społecznej w Chorzowie, ul. Powstańców 70 2. Centrum Pracy Socjalnej w Chorzowie, ul. Kasprowicza 2 3. Centrum Inicjatyw Społecznych w Chorzowie ul. 3-Maja 18 2. Zamawiający zapewni 2.1. Miejsce realizacji działań. OPS w Chorzowie w swoich zasobach posiada placówki znajdujące się w różnych dzielnicach Chorzowa, tj. Centrum Aktywizacji Społecznej w Chorzowie Centrum, Centrum Pracy Społecznej w Chorzowie Starym i Centrum Inicjatyw Społecznych w Chorzowie II. Placówki wyposażone są w sale wykładowe spełniające wszelkie wymogi związane z realizacja warsztatów, treningów, terapii indywidualnych i grupowych czy szkoleń z zakresu aktywizacji społecznej, edukacyjnej, salę komputerową, pomieszczenie przystosowane dla dzieci, wyposażone w zabawki i sprzęt edukacyjny, zaplecze gastronomiczne. 2.2. Ubezpieczenie NNW uczestników projektu „Moje nowe życie, mój nowy dom” 2.3. Poczęstunek w trakcie realizowanych zajęć pod warunkiem, że czas trwania formy wsparcia w jednym dniu będzie obejmował min. 4 godziny lekcyjne lub 3 zegarowe. 2.4. Dostęp do ologowania projektowego, niezbędnego na wytworzonych dokumentach. Ologowanie pomieszczeń, w których realizowane będą poszczególne formy wsparcia 2.5. Koszty dojazdu uczestników na zajęcia tam i z powrotem III. Termin wykonania zamówienia: Obejmuje okres od dnia zawarcia umowy do 29 lutego 2020r.
II.5) Główny kod CPV: 85000000-9
Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 227998,00
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-02-29

 

 

OGŁOSZENIE

Kompleksowe zorganizowanie działań skierowanych do 29 rodzin – uczestników projektu „Moje nowe życie, mój nowy dom” o charakterze diagnostycznym, edukacyjno-terapeutycznym i edukacyjno – społecznym

STRONA 4

 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Dysponowanie odpowiednimi zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia – Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonywana metodą 0 – 1, tj. spełnia lub nie spełnia, w oparciu o dokumenty, oświadczenia i inne materiały dołączone do oferty. Wykonawcy nie spełniający powyższych warunków zostaną przez zamawiającego wykluczeni z niniejszego postępowania. Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia do realizacji zamówienia – Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże się należytym zrealizowaniem co najmniej 2 usług odpowiadających swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia z udziałem co najmniej 10 osób. Zamawiający żąda przedłożenia wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 36 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane (Załącznik nr 7 do SIWZ – Wykaz zrealizowanych usług ). Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – tj. min. 3.3.1. 1 psychologiem odpowiedzialnym za prowadzenie działań określonych w roz. II pkt 1.1. Praca z rodziną etap diagnostyczny i pkt 1.2. Praca z rodziną etap edukacyjno - terapeutyczny posiadającym doświadczenie w przedmiotowym przedsięwzięciu podczas prowadzenia co najmniej 2 działań tożsamych lub o podobnym charakterze dla nie mniej niż 10 osób. Weryfikacja: oświadczenie Wykonawcy, że osoba i podmiot, którzy będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają niezbędne kwalifikacje i kompetencje do wykonania zamówienia oraz nie figurują w powszechnym Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym; 3.3.2.1 pedagogiem odpowiedzialnym za prowadzenie działań określonych w roz. II pkt 1.1. Praca z rodziną etap diagnostyczny, pkt 1.2. Praca z rodziną etap edukacyjno – terapeutyczny posiadającym doświadczenie w przedmiotowym przedsięwzięciu podczas prowadzenia co najmniej 2 działań tożsamych lub o podobnym charakterze dla grupy liczącej co najmniej 10 osób. Weryfikacja: oświadczenie Wykonawcy, że osoba i podmiot, którzy będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają niezbędne kwalifikacje i kompetencje do wykonania zamówienia oraz nie figurują w powszechnym Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym; 3.3.3. 1 osobą uprawnioną do prowadzenia mediacji rodzinnej określonej w roz. II pkt 1.2. Praca z rodziną etap edukacyjno – terapeutyczny ppkt 1.2.2 posiadającym doświadczenie w przedmiotowym przedsięwzięciu podczas prowadzenia co najmniej 2 działań tożsamych lub o podobnym charakterze dla nie mniej niż 10 rodzin. Weryfikacja: oświadczenie Wykonawcy, że osoba i podmiot, którzy będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają niezbędne kwalifikacje i kompetencje do wykonania zamówienia oraz nie figurują w powszechnym Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym; 3.3.4.1 osoby odpowiedzialnej za prowadzenie zajęć muzykoterapii i arteterapii określonej w roz. II pkt 1.2. Praca z rodziną etap edukacyjno – terapeutyczny ppkt 1.2.3 posiadającym doświadczenie w przedmiotowym przedsięwzięciu podczas prowadzenia co najmniej 2 działań tożsamych lub o podobnym charakterze dla grupy liczącej nie mniej niż 10 osób. Weryfikacja: oświadczenie Wykonawcy, że osoba i podmiot, którzy będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają niezbędne kwalifikacje i kompetencje do wykonania zamówienia oraz nie figurują w powszechnym Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym; 3.3.5. 4 osób odpowiedzialnych za prowadzenia działań określonych w roz. II pkt 1.3. Działania o charakterze społeczno – edukacyjnym ppkt 1.3.1 posiadającym doświadczenie w przedmiotowym przedsięwzięciu podczas prowadzenia co najmniej 2 działań tożsamych lub o podobnym charakterze dla grupy liczącej nie mniej niż 10 osób. Weryfikacja: oświadczenie Wykonawcy, że osoba i podmiot, którzy będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają niezbędne kwalifikacje i kompetencje do wykonania zamówienia. 3.3.6. 1 osoby odpowiedzialnej za prowadzenie działań określonych w roz. II pkt 1.3. Działania o charakterze społeczno – edukacyjnym ppkt 1.3.2 posiadającym doświadczenie w przedmiotowym przedsięwzięciu podczas prowadzenia co najmniej 2 działań tożsamych lub o podobnym charakterze dla nie mniej niż 10 osób. Weryfikacja: oświadczenie Wykonawcy, że osoba i podmiot, którzy będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają niezbędne kwalifikacje i kompetencje do wykonania zamówienia 3.3.7. 1 osoby odpowiedzialnej za prowadzenie działań określonych w roz. II/ pkt 1.3. Działania o charakterze społeczno – edukacyjnym ppkt 1.3.3 posiadającym doświadczenie w przedmiotowym przedsięwzięciu podczas prowadzenia co najmniej 2 działań tożsamych lub o podobnym charakterze dla grupy dzieci liczącej nie mniej niż 10 osób. Weryfikacja: oświadczenie Wykonawcy, że osoba i podmiot, którzy będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają niezbędne kwalifikacje i kompetencje do wykonania zamówienia oraz nie figurują w powszechnym Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

 

 

 

OGŁOSZENIE

Kompleksowe zorganizowanie działań skierowanych do 29 rodzin – uczestników projektu „Moje nowe życie, mój nowy dom” o charakterze diagnostycznym, edukacyjno-terapeutycznym i edukacyjno – społecznym

STRONA 5

 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert- w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert- w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 3. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert- w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 4. Dokumenty potwierdzające, że wszystkie wymienione na wykazie – sporządzonym na wzorze załącznika nr 6 do SIWZ - osoby, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia posiadają niezbędne kwalifikacje zawodowe , doświadczenie i wykształcenie. Dowodami mogą być także poświadczenia lub oświadczenia Wykonawcy – jeśli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. 5. Dokumenty potwierdzające, że wymienione na wykazie – sporządzonym na wzorze załącznika nr 7 do SIWZ - usługi zostały wykonane należycie. Zamawiający wymagać będzie potwierdzenia wszystkich wymienionych na wymaganym wykazie usług poprzez dołączenie referencje bądź innych dowodów potwierdzających informacje zawarte w wykazie oraz należyte wykonanie usług. Dowodami mogą być także poświadczenia lub oświadczenia Wykonawcy – jeśli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisem art. 25 ust. 1 PZP (załącznik nr 1 do SIWZ). 2. Parafowany przez Wykonawcę projekt umowy (załącznik nr 2 do SIWZ) 3. Oświadczenie o zapoznaniu się przez Wykonawcę z warunkami zamówienia (załącznik nr 3 do SIWZ). 4. Oświadczenie o związaniu Wykonawcy ofertą (załącznik nr 4 do SIWZ). 5. Oferta Wykonawcy sporządzona wg wzoru zgodnego z załącznikiem nr 5 do SIWZ 6. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, (załącznik nr 6 do SIWZ) 7. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie (załącznik nr 7 do SIWZ) 8. Oświadczenie w sprawie Rejestru Sprawców Przestępstw Na Tle Seksualnym (załącznik nr 8 do SIWZ)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

 

 

 

OGŁOSZENIE

Kompleksowe zorganizowanie działań skierowanych do 29 rodzin – uczestników projektu „Moje nowe życie, mój nowy dom” o charakterze diagnostycznym, edukacyjno-terapeutycznym i edukacyjno – społecznym

STRONA 6

 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Doświadczenie personelu

20,00

Ilość osób wykonujących zamówienie

20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkoweOGŁOSZENIE

Kompleksowe zorganizowanie działań skierowanych do 29 rodzin – uczestników projektu „Moje nowe życie, mój nowy dom” o charakterze diagnostycznym, edukacyjno-terapeutycznym i edukacyjno – społecznym

STRONA 6

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-29, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

Zatwierdzam 

 

 

 

....................................................................................           

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie

 

 

PLIKI DO POBRANIA:

Ogłoszenie

SWIZ

 

Dół formularza

Początek formularza

Dół formularza

 

 

 

 

 osoba odpowiedzialna za treść: Artur Szalich, dnia: 2019-04-19
utworzony: 19-04-2019 / modyfikowany: 23-09-2020
wprowadził(a): ANNA WYDERKA
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie 2020