BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót ARCHIWUMZAMÓWIENIA PUBLICZNEROK 2019

Treść strony

wersja do druku
PROJEKT "MOJE NOWE ŻYCIE, MÓJ NOWY DOM" - PORADNICTWO INDYWIDUALNE DLA ASYSTENTÓW RODZINY

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa dla Asystentów Rodziny zatrudnionych w ramach projektu „Moje nowe życie, mój nowy dom”

Realizacja działań określonych w przedmiocie zamówienia jest elementem wsparcia skierowanego do Asystentów Rodziny w ramach projektu. Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Moje nowe życie, mój nowy dom” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT. W związku z powyższym, Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie zaprasza Państwa do złożenia oferty w ramach planowanego zamówienia.

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie obejmuje przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa dla Asystentów Rodziny zatrudnionych w ramach projektu „Moje nowe życie, mój nowy dom”

 

I.    Przedmiot zamówienia :

Kod CPV 85312320-8 Usługi doradztwa

Przedmiotem zamówienia jest Przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa dla Asystentów Rodziny zatrudnionych w ramach projektu „Moje nowe życie, mój nowy dom” Działania w ramach usługi skierowane będą do 3 nowozatrudnionych Asystentów Rodziny.

II. Cel zamówienia :

Celem realizacji usługi będzie doprowadzenie do poprawy jakości świadczonych przez Asystentów Rodziny usług oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego.

III. Termin realizacji usługi: od dnia podpisania umowy do 31 stycznia 2020r.

IV. Przewidywana liczba osób: 3 osoby. Przewidywana liczba godzin poradnictwa : 10 godzin zegarowych na osobę – łącznie 30 godzin zegarowych.

V. Miejsce realizacji zamówienia:

Dopuszcza się realizację poradnictwa na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie, ul. Racławicka 19

VI. Zadania Wykonawcy:

Przeprowadzenie dla 3 Asystentów Rodziny indywidualnego poradnictwa

Poradnictwo skierowane będzie do 3 Asystentów Rodziny, obejmować będzie łącznie 30 godzin zegarowych (po 10 godzin na 1 Asystenta Rodziny). Poradnictwo powinno być prowadzone w zakresie wieloaspektowego oglądu pracy służący rozwiazywaniu trudności merytorycznych i emocjonalnych związanych z wykonywaniem pracy Asystenta Rodziny. Poradnictwo ma mieć charakter wspierający, motywujący i edukacyjno- doradczy. Formy spotkań powinny być dostosowane do potrzeb indywidualnych danego Asystenta Rodziny.

VII. Warunki realizacji zamówienia

 1. Warunkiem przystąpienia do przyszłego postępowania jest posiadanie przez Wykonawcę uprawnień do wykonywania działalności i czynności objętych powyżej opisanym przedmiotem zamówienia. Spełnienie tego warunku potwierdza oświadczenie Wykonawcy – Załącznik nr 2.
 2. Poradnictwo prowadzone będzie przez osoby posiadające zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację usługi.
 3. Wykonawca usługi będzie zobowiązany do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. tekst jednolity z 2018r. poz.1000),Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  oraz powinien kierować się polityką równych szans tj. podczas realizacji szkoleń nie będzie występowała dyskryminacja ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, niepełnosprawność, religię lub światopogląd, wiek czy orientację seksualną.
 4. Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chorzowie (OPS Chorzów). Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu OPS Chorzów lub osobami wykonującymi w imieniu OPS Chorzów czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta a Oferentem, polegające w szczególności na:

a)     uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b)    posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

c)     pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d)    pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

e)     Wykonawca potwierdza brak przesłanek do wykluczenia z postępowania poprzez wypełnienie Załącznika nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.

UWAGA !

Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania wszelkich pozwoleń do realizacji tego typu usługi wynikających z przepisów prawa. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo uczestników podczas organizowanych działań.

 

 

VIII. Opis kryteriów oraz sposobu oceny ofert :

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które wpłyną w wyznaczonym terminie oraz zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z postępowania.

 

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

Cena brutto za przeprowadzenie całości zamówienia - 100% - waga punktowa 100 pkt

Sposób oceny ofert:

KRYTERIUM – CENA (C)

Największą liczbę punktów – 100 pkt otrzyma oferta z najniższą ceną.

Przyznana wartość punktowa obliczona będzie wg. wzoru:

Cmin
------------ x Wpk
Cn

gdzie:

Cmin - najniższa wśród zaproponowanych cen (brutto)

Cn - cena badanej oferty (brutto)

Wpk - waga punktowa kryterium (100 pkt)

Cenę oferty należy podać w złotych polskich, cyfrowo i słownie wraz ze wszystkimi składnikami wpływającymi na ostateczną cenę uwzględniając podatek VAT. Podana cena jest ceną ostateczną, tzn. zawierającą wszystkie dodatkowe koszty związane z realizacją usługi.

IX. Sposób przygotowania ofert :

Ofertę należy przygotować zgodnie z niniejszym zapytaniem ofertowym, złożyć w terminie w nim określonym.

Oferta powinna składać się z:

1. Załącznika nr 1 - Formularz ofertowy

2. Załącznika nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy

3. Załącznika nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

4. Załącznika nr 4 - Oświadczenie dotyczące danych osobowych (RODO)

 

X. Miejsce oraz termin składania oferty :

Formularz ofertowy wraz z wymaganymi oświadczeniami należy złożyć w wersji papierowej na wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie przy ul. Racławickiej 19 (pokój nr 302, II piętro) w terminie do dnia 18 lipca 2019r.

XI. Dodatkowe informacje.

 1. Wykonawca usługi jest zobowiązany do poddania się kontroli przez Zamawiającego lub inny uprawniony podmiot w zakresie realizacji umowy oraz udostępnienia kontrolującym wglądu do dokumentów. Wymóg ten dotyczy okresu do 31 grudnia 2024 r.
 2. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, dlatego Wykonawca zobowiązuje się do:

a)     umieszczenia przesłanej przez Zamawiającego identyfikacji m.in. na: materiałach i pomocach szkoleniowych wydanych uczestnikom szkolenia, wydawanych dyplomach, certyfikatach lub innych zaświadczeniach oraz zamieszczenia stosownego oznakowania w pomieszczeniach w których będą się odbywać zajęcia szkoleniowe zgodnie z projektem Księgi identyfikacji wizualnej znaku marki UE na lata 2014-2020 dotyczącymi oznaczania projektów współfinansowanych ze środków UE aktualnych na dzień organizacji szkolenia;

b)    informowania uczestników uslugi o współfinansowaniu szkolenia ze środków Unii Europejskiej w ramach w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

 1. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia i przechowywania do dnia 31grudnia 2024 roku dokumentacji związanej z realizacją poradnictwa np. list obecności oraz innej niezbędnej w ocenie wykonawcy dokumentacji.

Wszystkie materiały lub projekty materiałów niezbędnych do realizacji usługi muszą zostać przedstawione Zamawiającemu do akceptacji.

XII. Dane kontaktowe

 

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-14.00 pod adresem;

Ośrodek Pomocy Społecznej

Biuro Projektu – „Moje nowe życie, mój nowy dom”

ul. Racławicka 19

41-500 Chorzów, tel: 32 771 63 86

projekt2@opschorzow.pl

 

Osoby Odpowiedzialne:

- Halina Bulanda – Koordynator projektu

Bogusława Radgowska- Wawreczko – Asystent Koordynatora

Adres do korespondencji :
Ośrodek Pomocy Społecznej

w Chorzowie

ul. Racławicka 19 

41-500 Chorzów

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

                                                                                                                        …..............................

 (miejscowość, data)

 

.................................................................

             (pieczęć Wykonawcy)

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

Oferta złożona przez:

 

……….……………......................................………………...............……………………………………………………………..…

 

………………..................................................................................................................................................
(nazwa i siedziba Wykonawcy, numer telefonu i  adres e-mailowy)

 

Niniejszym oferuję wykonanie zamówienia na przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa dla Asystentów Rodziny zatrudnionych w ramach projektu „Moje nowe życie, mój nowy dom” , realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie oraz oświadczam, iż zapoznałem się z treścią opisu przedmiotu zamówienia  i proponuję cenę:

Łączna wartość zamówienia:

 

Cena netto _________________________PLN*

 

(słownie:_______________________________________________________________________)

 

 Cena brutto _________________________PLN*

 

(słownie:_______________________________________________________________________)

 

1.   Oświadczam, że podana wyżej cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, zgodnego z zapytaniem ofertowym.        

2.   Zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń do warunków       w nim zawartych. Przyjmuję warunki zapytania ofertowego, w tym kryteria oceny ofert.  Oświadczam, że dysponuje lub będę dysponował odpowiednim zapleczem i potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do rzetelnego wykonania przedmiotowego zamówienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

3.   W przypadku wybrania niniejszej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach określonych przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

4.   Oferta ważna jest przez okres 30 dni licząc od terminu składania ofert określonego w niniejszym postępowaniu. 

 

 

 

 ..………………………………………..……………………

(Pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionej/ych
do reprezentowania Wykonawcy i
składania oświadczeń woli w jego imieniu)

 

 

 

Załącznik nr 2Oświadczenie Wykonawcy

 

 

................................
(miejscowość, data)

 

 

.................................................................

             (pieczęć Wykonawcy)

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

      Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym na przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa dla Asystentów Rodziny zatrudnionych w ramach projektu „Moje nowe życie, mój nowy dom, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT.

            Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k.

 

 

 

 ..………………………………………..……………………

                                                       (Pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionej/ych
do reprezentowania Wykonawcy i
składania oświadczeń woli w jego imieniu)

 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

 

      …..............................

 (miejscowość, data)

 

 

 

.................................................................

             (pieczęć Wykonawcy)

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH

 

Składając ofertę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa dla Asystentów Rodziny zatrudnionych w ramach projektu „Moje nowe życie, mój nowy dom, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie oświadczam, że nie jesteśmy powiązani osobowo lub kapitałowo z:

 - osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego

 - osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem  i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy,

 

w szczególności poprzez:

uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

 - posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;

 - pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

 - pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, -pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku - przysposobienia, opieki lub kurateli.                    

 

   ……………………………………………………………

                                                       (Pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionej/ych 
do reprezentowania Wykonawcy i 
składania oświadczeń woli w jego imieniu)


Załącznik nr 4 – Oświadczenie dotyczące danych osobowych (RODO)

 

 


Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. Przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa dla Asystentów Rodziny zatrudnionych w ramach projektu „Moje nowe życie, mój nowy dom”.

 

 

….................................                                                                                                                                                        

  miejscowość, data

   ……………………………………………………………

                                                       (Pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionej/ych 
do reprezentowania Wykonawcy i 
składania oświadczeń woli w jego imieniu)


 

 

 

1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwane „RODO

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Zamawiający:

        Ośrodek Pomocy Społecznej

        ul. Racławicka 19

        41-500 Chorzów

        Telefon: (0-32) 77-16-301

        Faks:  (0-32) 77-16-305

        REGON:  003447902

NIP: 627-273-38-08,

 1. Inspektorem ochrony danych osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorzowie  jest Pan Jakub Żydek, e-mail: zydek.j@opschorzow.pl, tel. (32) 77-16-347 ;
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa dla Asystentów Rodziny zatrudnionych w ramach projektu „Moje nowe życie, mój nowy dom”, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1984 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; 
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
 6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 7. posiada Pani/Pan:

a)   na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

b)   na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

c)   na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 

d)   prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.


Plik do pobrania 

 

 osoba odpowiedzialna za treść: Wróblewska Anna, dnia: 2019-07-10
utworzony: 10-07-2019 / modyfikowany: 23-09-2020
wprowadził(a): ANNA WYDERKA
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie 2020