BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót ARCHIWUMZAMÓWIENIA PUBLICZNEROK 2019

Treść strony

wersja do druku
MOJE NOWE ŻYCIE, MÓJ NOWY DOM - ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Zapytanie ofertowe:

 „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby projektu „ Moje nowe życie, mój nowy dom”

W związku z realizacją projektu „Moje nowe życie, mój nowy dom” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego , w ramach Osi  priorytetowej  IX  Włączenie  społeczne, 9.2  Dostępne  i  efektywne  usługi  społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT Subregion Centralny Zamawiający, OPS w Chorzowie zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie propozycji cenowych..

 KOD CPV: 302000000-1 Urządzenia komputerowe

 I.      Szczegółowy opis przedmiotu zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu  komputerowego  na potrzeby projektu „Moje nowe życie, mój nowy dom”.

2. Parametry sprzętu komputerowego

 

Laptopy - 3 (trzy) sztuki:

 • Procesor: Intel® Core™ i3-8130U (2 rdzenie, 2,2GHz, - 3,4GHz , 4MB cache)
 • Pamięć RAM: 8GB (SO-DIMM DDR4, 2400MHz)
 • Dysk twardy: 128GB SSD (dysk ssd m2) + 1000GB (1TB) , 5400rpm, SATA3  ; dwa dyski wewnętrzne
 • Wbudowane napędy optyczne: brak
 • Typ ekranu: Matowy, LED , NanoEdge
 • Przekątna ekranu: 15,6"
 • Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 (Full HD)
 • Karta graficzna: Intel UHD Graphics 620
 • Wielkość pamięci karty graficznej: (pamięć współdzielona)
 • Dźwięk: Wbudowane głośniki stereo; Wbudowany mikrofon; karta dźwiękowa zgodna z Intel High Definition Audio
 • Kamera internetowa: 0,3 Mpix
 • Łączność:  Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2x2), Bluetooth
 • Rodzaje wejść / wyjść: USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 1 szt.; USB Typu-C - 1 szt.; HDMI - 1 szt.; Czytnik kart pamięci - 1 szt.; USB 2.0 - 2 szt.; Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.; DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.
 • Bateria: 3-komorowa, 42Wh, Li-Ion
 • Zainstalowany system operacyjny: Windows 10 Pro PL 64bit
 • Wysokość: 17,9 mm
 • Szerokość: 361 mm
 • Głębokość: 243 mm
 • Waga: 1,6 kg (z baterią)
 • Dodatkowe informacje: Wielodotykowy, intuicyjny touchpad; Szyfrowanie TPM, Czytnik linii papilarnych
 • Dołączone akcesoria: Zasilacz
 • Kolor obudowy: szary/grafitowy

Wymagania dodatkowe:

 1. Gwarancja 24 miesiące
 2. Oferowany sprzęt  powinien być fabrycznie nowy

 

 

Pakiet biurowy - 1 (jedna) sztuka:

- Microsoft Office 365 Business Premium, kod producenta: KLQ-00380, licencja roczna, kompatybilny do systemów stosowanych dotychczas w OPS w Chorzowie

 II.             Miejsce realizacji zamówienia: ul. Racławicka 19 w Chorzowie; (kod pocztowy: 41-500)

 III.           Pożądany termin realizacji planowanego zamówienia: czerwiec 2019

 

 IV.                            Warunki płatności:

Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury będzie protokół odbioru, podpisany przez merytorycznie odpowiedzialnego pracownika Zamawiającego. Faktura płatna  będzie w terminie  do 14 dni od dnia dostarczenia jej przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego.

 V.                  Warunki udziału w postępowaniu :

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z OPS w Chorzowie. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu OPS Chorzów lub osobami wykonującymi w imieniu OPS Chorzów czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta a Oferentem, polegające w szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca potwierdza brak przesłanek do wykluczenia z postępowania poprzez wypełnienie Załącznika nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.

 

 VI.                Opis kryteriów oraz sposobu oceny ofert :

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które wpłyną w wyznaczonym terminie oraz zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z postępowania.

 

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium:

-         cena brutto całości zamówienia - 100% - waga punktowa 100 pkt

 

Sposób oceny ofert:

KRYTERIUM 1 – CENA (C)

Największą liczbę punktów – 100 pkt otrzyma oferta z najniższą ceną.

Przyznana wartość punktowa obliczona będzie wg. wzoru:

Cmin
------------ x Wpk
Cn

gdzie:

Cmin - najniższa wśród zaproponowanych cen (brutto)

Cn - cena badanej oferty (brutto)

Wpk - waga punktowa kryterium (100 pkt)

 

 

 VII.                          Miejsce oraz termin składania oferty

Formularz ofertowy wraz z wymaganymi oświadczeniami należy złożyć w wersji papierowej na wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorzowie przy ul. Racławickiej 19 (pokój nr 302: „Sekretariat”; II piętro) w terminie do dnia 13 czerwca 2019r.

 VI.          Sposób przygotowania wyceny

. Ofertę należy przygotować zgodnie z niniejszym zapytaniem ofertowym, złożyć  w terminie w nim określonym. Oferta składa się z:

-        Załącznika nr 1 - Formularz ofertowy

-        Załącznika nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy

-        Załącznika nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

 

 VII.         Dane kontaktowe

 

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-14.00 pod adresem;

Ośrodek Pomocy Społecznej

Biuro Projektu – „Moje nowe życie, mój nowy dom”

ul. Racławicka 19

41-500 Chorzów, tel: 32 77-16-386

projekt2@opschorzow.pl

 

Osoby Odpowiedzialne:

- Halina Bulanda – Koordynator projektu

Adres do korespondencji :

 Ośrodek Pomocy Społecznej

w Chorzowie

ul. Racławicka 19 

41-500 Chorzów

 

Załącznik do zapytania ofertowego;

- Załącznik nr 1 – Wzór oferty       

- Załącznika nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy

- Załącznika nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 – Wzór oferty

 

Miejsce i data: ………………………………………..………………..

Imię i nazwisko/podmiot:                                                                                                     

 

 

…………………………………

 

Adres:

 

………………………………….

Ośrodek Pomocy Społecznej

Biuro Projektu –„Moje nowe życie, mój nowy dom”

ul. Racławicka 19

41-500 Chorzów

                                                                                                   

 

OFERTA

W odpowiedzi na Państwa zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia na zakup i dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby projektu „Moje nowe życie, mój nowy dom”, realizowanego przez OPS Chorzów, oświadczam, iż:

 

 

1.   Oświadczam, że podana wyżej cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, zgodnego z zapytaniem ofertowym.        

2.   Zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń do warunków w nim zawartych. Przyjmuję warunki zapytania ofertowego, w tym kryteria oceny ofert.  Oświadczam, że dysponuje lub będę dysponował osobami zdolnymi do rzetelnego wykonania przedmiotowego zamówienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

3.   W przypadku wybrania niniejszej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach określonych przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

4.   Oferta ważna jest przez okres 30 dni licząc od terminu składania ofert określonego w niniejszym postępowaniu. 

 1. Proponuję następująca cenę obejmująca całość  zamówienia:

 

Cena netto _________________________PLN*

 

(słownie:______________________________________________________________________).

 

 

Cena brutto _________________________PLN*

 

 

(słownie:_______________________________________________________________________).

 

 

      ..………………………………………..……………………

                                                                                    (Pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionej/ych                                                                                            do reprezentowania Wykonawcy i składania                                                                                              oświadczeń woli w jego imieniu)

 

 

 

 

Załącznik nr 2Oświadczenie Wykonawcy

 

 

................................                                        (miejscowość, data)

 

 

.................................................................

             (pieczęć Wykonawcy)

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

        Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby projektu „Moje nowe życie, mój nowy dom”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego , w ramach Osi  priorytetowej  IX  Włączenie  społeczne, 9.2  Dostępne  i  efektywne  usługi  społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT Subregion Centralny Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k.

 

 

 

 

      ..………………………………………..……………………

                                                                                    (Pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionej/ych                                                                                            do reprezentowania Wykonawcy i składania                                                                                              oświadczeń woli w jego imieniu)

 


Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

 

 

 

 

................................                                        (miejscowość, data)

 

 

.................................................................

             (pieczęć Wykonawcy)

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH

 

Składając ofertę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby projektu „Moje nowe życie, mój nowy dom”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego , w ramach Osi  priorytetowej  IX  Włączenie  społeczne, 9.2  Dostępne  i  efektywne  usługi  społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT Subregion Centralny realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie oświadczam, że nie jesteśmy powiązani osobowo lub kapitałowo z:

-        osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego

-        osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy,

 

w szczególności poprzez:

-        uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

-        posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;

-        pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

-        pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

                                                                                               

                                                       

 

      ..………………………………………..……………………

                                                                                    (Pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionej/ych                                                                                            do reprezentowania Wykonawcy i składania                                                                                              oświadczeń woli w jego imieniu)

 

PLIK DO POBRANIA

 

 

 

 

 

 

 osoba odpowiedzialna za treść: Artur Szalich, dnia: 2019-06-04
utworzony: 04-06-2019 / modyfikowany: 23-09-2020
wprowadził(a): ANNA WYDERKA
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie 2020