BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót ARCHIWUMZAMÓWIENIA PUBLICZNEROK 2019

Treść strony

wersja do druku
RAMIĘ W RAMIĘ - PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW ZDROWOTNYCH DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

           

ZAPYTANIE OFERTOWE

PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW ZDROWOTNYCH DLA UCZESTNIKÓW
PROJEKTU  „RAMIĘ W RAMIĘ”

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na
lata 2014–2020, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej
integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

Celem głównym projektu „RAMIĘ W RAMIĘ” jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym wykluczeniem wielokrotnym.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie obejmuje przeprowadzenie warsztatów zdrowotnych  dla
 uczestników projektu „RAMIĘ W RAMIĘ”

Cel usługi: propagowanie zdrowego stylu życia oraz wizerunku zewnętrznego uczestników projektu dla poprawy funkcjonowania społecznego oraz zawodowego

 

Kod CPV: 80570000-0 - Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

Kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

 

 1. I.                    Miejsce i termin realizacji usługi :

 - Warsztaty realizowane będą w pomieszczeniach udostępnionych przez Zamawiającego znajdujących się w:

 • Centrum Aktywizacji Społecznej, ul Powstańców 70/3 Chorzów
 • Centrum Pracy Socjalnej, ul. Kasprowicza 2 Chorzów
 • Centrum Inicjatyw Społecznych, ul. 3 Maja 18, Chorzów

- Usługa realizowana będzie od daty zawarcia umowy do dnia 31 marca 2020r. bez możliwości przedłużenia terminu

 

 1. II.                  Grupa docelowa

- Uczestnicy projektu  „RAMIĘ W RAMIĘ”

 

 1. III.                Opis przedmiotu zamówienia :
 2. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie warsztatów zdrowotnych z zakresu:

-        higieny osobistej i profilaktyki zdrowia

-        profilaktyki uzależnień.

Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych na wybrany rodzaj warsztatów będących przedmiotem niniejszego postępowania. Zamawiający dokona porównania ofert odrębnie dla każdego z rodzaju warsztatów.

 1. Warsztaty przewidziane są dla 13 grup, w tym 10 grup z zakresu higieny osobistej i profilaktyki zdrowia oraz 3 grup z zakresu profilaktyki uzależnień.
 2. Grupa będzie liczyć nie mniej niż 7, nie więcej niż 10 osób.
 3. Łączna ilość godzin zajęć grupowych to 390 godzin szkoleniowych. Godzina szkoleniowa będzie liczyć 45 min. Czas trwania warsztatu dla jednej grupy wynosi 30 godzin szkoleniowych. Zajęcia realizowane będą w dni robocze w wymiarze nie mniej niż 4 i nie więcej niż 6 godzin szkoleniowych dziennie z uwzględnieniem jednej lub dwóch przerw po 15 min (czas przerw nie jest wliczony w liczbę godzin szkoleniowych, Zamawiający zapewnia poczęstunek w trakcie przerw). Terminy realizacji warsztatów dla poszczególnych grup zostaną ustalone odrębnie po podpisaniu umowy. Zamawiający zastrzega, iż harmonogramy realizacji warsztatów mogą być modyfikowane w zależności od potrzeb.
 4. W ramach warsztatu z zakresu higieny osobistej i profilaktyki zdrowia należy uwzględnić następujące zagadnienia:

-        zasady higieny osobistej

-        wpływ higieny osobistej na zdrowie człowieka

-        zasady zdrowego stylu życia

-        zasady funkcjonowania własnego organizmu

-        higiena żywności i choroby pasożytnicze.

 1. W ramach warsztatu z zakresu profilaktyki uzależnień należy uwzględnić następujące zagadnienia:

-        pojęcie uzależniania, jak można się uzależnić

-        rozpoznawanie objawów własnego uzależnienia

-        podniesienie wiedzy na temat szkodliwości substancji psychoaktywnych

-        gdzie można uzyskać pomoc w walce z uzależnieniem

-        życie bez nałogu.

 1. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania szczegółowego programu warsztatów oraz materiałów szkoleniowych (z odpowiednio oznakowanymi logotypami dostarczonymi przez Zamawiającego). Materiały szkoleniowe zostaną wydane uczestnikom na własność.
 2. Szczegółowy program warsztatów oraz materiały szkoleniowe Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w formie elektronicznej najpóźniej na 2 dni przed rozpoczęciem warsztatu.
 3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia prowadzącego/ych, który/rzy posiada/ją wykształcenie wyższe medyczne lub związane z profilaktyką zdrowia/uzależnień oraz doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/spotkań/warsztatów zdrowotnych zgodnych z przedmiotem zamówienia.
 4. Wykonawca zobowiązany jest do:
  1. wystawienia uczestnikom zaświadczeń - świadectw potwierdzających udział w warsztatach - zgodnie z zakresem tematycznym prowadzonych zajęć. Na zaświadczeniach należy umieścić informację, iż usługa przeprowadzona była w ramach realizacji projektu „RAMIĘ W RAMIĘ” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa IX, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  2. przedstawienia Zamawiającemu po zakończeniu warsztatów pełnej dokumentacji wykonanej usługi, która obejmuje: listy obecności wraz z zakresem godzinowym (programem), kopie zaświadczeń oraz potwierdzenia otrzymania przez uczestników materiałów szkoleniowych;
  3. przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych zgodnie z ustawą  z dnia 10 maja 2018r., Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) oraz kierowania się polityką równych szans (Wykonawca zapewni, iż nie będzie występowała dyskryminacja ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, niepełnosprawność, religię lub światopogląd, wiek czy orientację seksualną);
  4. potwierdzenia w formie dokumentacji fotograficznej wszystkich działań informacyjnych  i promocyjnych związanych z projektem;
  5. udostępnienia Zamawiającemu lub innym uprawnionym podmiotom dokumentów potwierdzających realizację usługi w ramach projektu „RAMIĘ W RAMIĘ” oraz poddania się kontroli w zakresie prawidłowości realizacji projektu;
  6. zamieszczenia plakatu dostarczonego przez Zamawiającego w miejscu realizacji usługi z informacją o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX. Włączenie Społeczne, dla Działania 9.1 Aktywna integracja, dla Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

 1. IV.                Warunki udziału w postępowaniu :
  1. Dysponowanie odpowiednimi zasobami kadrowymi niezbędnymi do realizacji zamówienia.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie z pkt. III ppkt. 9.

Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez wypełnienie Załącznika nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy.

 1. Posiadanie przez Wykonawcę wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę Wykonawcy.
 2. Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z OPS w Chorzowie. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu OPS Chorzów lub osobami wykonującymi w imieniu OPS Chorzów czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta a Oferentem, polegające w szczególności na:
  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca potwierdza brak przesłanek do wykluczenia z postępowania poprzez wypełnienie Załącznika nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.

 

 1. V.                  Opis kryteriów oraz sposobu oceny ofert :

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które wpłyną w wyznaczonym terminie oraz zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z postępowania.

 

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

-         cena brutto jednostkowa  godziny szkoleniowej - 80% - waga punktowa 80 pkt

-         posiadanie certyfikatu jakości usług w zakresie szkoleń/warsztatów  - 20% - waga punktowa 20 pkt

 

Sposób oceny ofert:

KRYTERIUM 1 – CENA (C)

Największą liczbę punktów – 80 pkt otrzyma oferta z najniższą ceną.

Przyznana wartość punktowa obliczona będzie wg. wzoru:

Cmin
------------ x Wpk
Cn

gdzie:

Cmin - najniższa wśród zaproponowanych cen (brutto)

Cn - cena badanej oferty (brutto)

Wpk - waga punktowa kryterium (80 pkt)

 

Cenę oferty należy podać w złotych polskich, cyfrowo i słownie wraz ze wszystkimi składnikami wpływającymi na ostateczną cenę uwzględniając podatek VAT. Podana cena jest ceną ostateczną, tzn. zawierającą wszystkie dodatkowe koszty związane z realizacją usługi.

 

KRYTERIUM 2 – CERTYFIKAT JAKOŚCI USŁUG (CJU)

Ocena według kryterium certyfikat jakości usług będzie dokonywana metodą  „spełnia – nie spełnia”.  Wykonawca, który udokumentuje posiadanie certyfikatu jakości usług w zakresie szkoleń/warsztatów otrzyma 20 punktów.

Certyfikat musi być wystawiony dla Wykonawcy przez niezależny podmiot zajmujący się poświadczaniem zgodności działań Wykonawcy z normami jakościowymi (zapewnia wysoką jakość, dbałość o jakość, spełnia standardy, wyróżnia się na tle innych np. ISO, akredytacja, certyfikacja, itp.).

Dowodem potwierdzającym posiadanie certyfikatu jest jego kserokopia.
Kserokopię certyfikatu należy potwierdzić za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

 

Certyfikat jakości usług

Punktacja

niewykazanie żadnego certyfikatu jakości usług w zakresie szkoleń/warsztatów

0 pkt

wykazanie certyfikatu jakości usług w zakresie szkoleń/warsztatów

20 pkt

 

Wskaźnik oceny oferty = C+CJU

Ocenę oferty stanowi suma punktów przyznanych za poszczególne kryteria.

Oferta może maksymalnie uzyskać 100 pkt.

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą tę ofertę, która uzyska największą łączną ilość punktów.

 

 1. VI.                Sposób przygotowania ofert :

Ofertę należy przygotować zgodnie z niniejszym zapytaniem ofertowym, złożyć  w terminie w nim określonym. Oferta składa się z:

-        Załącznika nr 1 - Formularz ofertowy

-        Załącznika nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy

-        Załącznika nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

-        Załącznika nr 4 - Oświadczenie dotyczące certyfikatu jakości usług 

-      Załącznika nr 5 – Oświadczenie dotyczące danych osobowych (RODO)

 

 1. VII.              Miejsce oraz termin składania oferty :

Formularz ofertowy wraz z wymaganymi oświadczeniami należy złożyć w wersji papierowej na wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorzowie przy ul. Racławickiej 19 (pokój nr 326, II piętro) w terminie do dnia 27 maja 2019r.

 

 1. VIII.    Dane kontaktowe :

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kierowanie zapytań na adres e-mail: projekt@opschorzow.pl


Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

 

 

................................                                        (miejscowość, data)

 

.................................................................

             (pieczęć Wykonawcy)

 

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

Oferta złożona przez:

 

……….……………......................................………………...............……………………………………………………………..…

 

 

………………..................................................................................................................................................

(nazwa i siedziba Wykonawcy, numer telefonu i  adres e-mailowy)

 

Niniejszym oferuję wykonanie zamówienia na przeprowadzenie warsztatów zdrowotnych dla uczestników projektu „RAMIĘ W RAMIĘ”, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie oraz oświadczam, iż zapoznałem się z treścią opisu przedmiotu zamówienia i proponuję cenę dla następujących warsztatów:

 

Część 1 - Warsztaty z zakresu higieny osobistej i profilaktyki zdrowia

 

Nazwa warsztatu

Planowana liczba godzin szkoleniowych

Cena netto jednostkowa  godziny szkoleniowej

[zł]

 

VAT

[zł]

Cena brutto jednostkowa  godziny szkoleniowej

[zł]

Łączna cena brutto planowanych godzin szkoleniowych

Warsztaty z zakresu higieny osobistej              i profilaktyki zdrowia

300

 

 

 

 

 

Część 2 - Warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień

 

Nazwa warsztatu

Planowana liczba godzin szkoleniowych

Cena netto jednostkowa  godziny szkoleniowej

[zł]

 

VAT

[zł]

Cena brutto jednostkowa  godziny szkoleniowej

[zł]

Łączna cena brutto planowanych godzin szkoleniowych

Warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień

90

 

 

 

 

 

 

1.   Oświadczam, że podana wyżej cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, zgodnego z zapytaniem ofertowym.        

2.   Zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń do warunków w nim zawartych. Przyjmuję warunki zapytania ofertowego, w tym kryteria oceny ofert.  Oświadczam, że dysponuje lub będę dysponował osobami zdolnymi do rzetelnego wykonania przedmiotowego zamówienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

3.   W przypadku wybrania niniejszej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach określonych przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

4.   Oferta ważna jest przez okres 30 dni licząc od terminu składania ofert określonego w niniejszym postępowaniu. 

 

 

 

 

      ..………………………………………..……………………

                                                                                    (Pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionej/ych                                                                                            do reprezentowania Wykonawcy i składania                                                                                              oświadczeń woli w jego imieniu)

 

 

 

 


Załącznik nr 2Oświadczenie Wykonawcy

 

 

................................                                        (miejscowość, data)

 

 

.................................................................

             (pieczęć Wykonawcy)

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

        Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym na przeprowadzenie warsztatów zdrowotnych dla uczestników projektu „RAMIĘ W RAMIĘ”,  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

                Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k.

 

 

 

 

      ..………………………………………..……………………

                                                                                    (Pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionej/ych                                                                                            do reprezentowania Wykonawcy i składania                                                                                              oświadczeń woli w jego imieniu)

 


Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

 

 

 

 

................................                                        (miejscowość, data)

 

 

.................................................................

             (pieczęć Wykonawcy)

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH

 

Składając ofertę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów zdrowotnych dla uczestników projektu „RAMIĘ W RAMIĘ”, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie oświadczam, że nie jesteśmy powiązani osobowo lub kapitałowo z:

-        osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego

-        osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy,

 

w szczególności poprzez:

-        uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

-        posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;

-        pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

-        pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

                                                                                               

                                                       

 

      ..………………………………………..……………………

                                                                                    (Pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionej/ych                                                                                            do reprezentowania Wykonawcy i składania                                                                                              oświadczeń woli w jego imieniu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4 – Oświadczenie dotyczące certyfikatu jakości usług 

 

 

 

 

................................                                        (miejscowość, data)

 

 

.................................................................

             (pieczęć Wykonawcy)

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE CERTYFIKATU JAKOŚCI USŁUG 

 

                W związku z przystąpieniem do postępowania na przeprowadzenie warsztatów zdrowotnych dla uczestników projektu „RAMIĘ W RAMIĘ”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym oświadczam, że posiadam/nie posiadam* certyfikat jakości usług w zakresie szkoleń/warsztatów.

Do niniejszego oświadczenia dołączam/ nie dołączam* kserokopie posiadanego certyfikatu.

 

 

 

 

      ..………………………………………..……………………

                                                                                    (Pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionej/ych                                                                                            do reprezentowania Wykonawcy i składania                                                                                              oświadczeń woli w jego imieniu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne należy skreślić

 

 

 

Załącznik nr 5 – Oświadczenie dotyczące danych osobowych (RODO)

 

 

 

Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych       w art. 13 lub art. 14 RODO

 

 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu o zamówienie publiczne pn.

przeprowadzenie warsztatów zdrowotnych dla uczestników projektu „RAMIĘ W RAMIĘ”

 

 

 

.............................                                                                 …............................................................................................

  miejscowość, data                                                              podpis i pieczątka osób upoważnionych do składania

                                                                                                     oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

 

 

 

 

1)      rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.              w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwane „RODO”

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Zamawiający:

        Ośrodek Pomocy Społecznej

        ul. Kruszcowa 22

        41-500 Chorzów

        Telefon: (0-32) 77-16-301

        Faks:      (0-32) 77-16-305

        REGON:   003447902

NIP: 627-273-38-08,

 1. inspektorem ochrony danych osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorzowie  jest Pan Jakub Żydek, e-mail: zydek.j@opschorzow.pl, tel. (32) 77-16-320 ;
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: przeprowadzenie warsztatów zdrowotnych dla uczestników projektu „RAMIĘ W RAMIĘ”,  prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
 3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1984 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; 
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
 6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 7. posiada Pani/Pan:

−      na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−      na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

−      na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 

−      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 1. nie przysługuje Pani/Panu:

−      w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−      prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−      na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 

 

 

Plik do pobrania


osoba odpowiedzialna za treść: Artur Szalich, dnia: 2019-05-09
utworzony: 09-05-2019 / modyfikowany: 23-09-2020
wprowadził(a): ANNA WYDERKA
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie 2020