BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót ARCHIWUMZAMÓWIENIA PUBLICZNEROK 2019

Treść strony

wersja do druku
SZKOLENIE ASYSTENTÓW W RAMACH PROJEKTU "MOJE NOWE ŻYCIE, MÓJ NOWY DOM"

Ogłoszenie nr 620668-N-2019 z dnia 2019-11-08 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej: Przeprowadzenie szkoleń podnoszących kwalifikacje i kompetencje Asystentów Rodziny zatrudnionych w ramach projektu „Moje nowe życie, mój nowy dom”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu
projektu „„Moje nowe życie, mój nowy dom” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT Subregion Centralny,

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej, krajowy numer identyfikacyjny 34479020000000, ul. ul. Kruszcowa  22 , 41-500  Chorzów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 7716345, e-mail szalich.a@opschorzow.pl, faks 32 2496229.
Adres strony internetowej (URL): ops.bip.chorzow.eu/index.php
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
ops.bip.chorzow.eu/index.php

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Adres:
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie szkoleń podnoszących kwalifikacje i kompetencje Asystentów Rodziny zatrudnionych w ramach projektu „Moje nowe życie, mój nowy dom”
Numer referencyjny: 14/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń podnoszących kwalifikacje i kompetencje Asystentów Rodziny zatrudnionych w ramach projektu „Moje nowe życie, mój nowy dom”. Działania w ramach usługi skierowane będą do 3 nowo zatrudnionych Asystentów Rodziny. Celem realizacji usługi jest doprowadzenie do poprawy jakości świadczonych przez Asystentów Rodziny usług, wzmocnienie ich kompetencji i kwalifikacji. 2. Zadania Wykonawcy 2.1. Przeprowadzenie dla 1 osoby szkolenia pn. „Psychologia rozwoju dziecka”. Szkolenie powinno obejmować min. 24 godziny zegarowe. Program szkolenia powinien zawierać co najmniej wymieniony poniżej zakres tematyczny: • Zagadnienie „normy” w rozwoju dziecka – czym jest, jak ewoluuje, kto ją ustala i w jaki sposób; • Inne kategorie oprócz normy stosowane w określeniu rozwoju dziecka; • Typowe i nietypowe zachowania dziecka w poszczególnych przedziałach wiekowych; • O czym świadczą nietypowe zachowania dziecka w poszczególnych przedziałach wiekowych; • Jakie zachowania świadczą o konieczności wprowadzenia form wsparcia w rozwoju dziecka; • Kryzysy rozwojowe, ich dynamika i znaczenie; • Dobór adekwatnych form wsparcia dla dziecka i rodziny podczas kryzysów rozwojowych dziecka – praktyczne przykłady; • Zachowanie dziecka - pożądane i niepożądane : przyczyny, reakcje, wskazówki; • Diagnoza rozwoju i funkcjonowania dziecka, kiedy jest potrzebna? Rożne rodzaje diagnoz. Diagnoza najbliższej sfery rozwoju dziecka; • Systemowe spojrzenie na trudności dziecka; • Kto potrzebuje wsparcia – dziecko, rodzina czy szkoła lub przedszkole? Program szkolenia może być uzupełniony o tematykę związaną z zakresem szkolenia i poszerzony o zagadnienia, które w ocenie Wykonawcy winny być zrealizowane celem odpowiedniego przygotowania uczestników szkolenia. Wykonawca zobowiązany jest również do uzupełnienia programu szkolenia odpowiednio do identyfikowanego na rynku pracy zapotrzebowania na kwalifikacje oraz opracować go z wykorzystaniem standardów kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń zawodowych, dostępnych w bazach danych, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw pracy. Zamawiający dopuszcza możliwość niewielkiej modyfikacji w/w programu szkolenia. 2.2. Przeprowadzenie dla 2 osób szkolenia pn. „Interwencja kryzysowa”. Szkolenie powinno obejmować min. 24 godziny zegarowe. Program szkolenia powinien zawierać co najmniej wymieniony poniżej zakres tematyczny : • Pojęcie kryzysu; • Wydarzenia krytyczne i ich następstwa – reakcja w kryzysie; • Wsparcie społeczne i jego rola w sytuacjach kryzysowych, mobilizacja i deterioracja wsparcia; • Rozpoznawanie kryzysu i jego następstw, planowanie interwencji; • Model interwencji kryzysowej, pierwsza pomoc psychologiczna; • Formy interwencji w kryzysach; • Planowanie i prowadzenie interwencji w ostrym kryzysie rodzinnym m.in. zagrożenie samobójcze, zdarzenia traumatyczne, kryzys utraty. Program szkolenia może być uzupełniony o tematykę związaną z zakresem szkolenia i poszerzony o zagadnienia, które w ocenie Wykonawcy winny być zrealizowane celem odpowiedniego przygotowania uczestników szkolenia. Wykonawca zobowiązany jest również do uzupełnienia programu szkolenia odpowiednio do identyfikowanego na rynku pracy zapotrzebowania na kwalifikacje oraz opracować go z wykorzystaniem standardów kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń zawodowych, dostępnych w bazach danych, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw pracy. Zamawiający dopuszcza możliwość niewielkiej modyfikacji w/w programu szkolenia. 2.3. Przeprowadzenie szkolenia dla 3 osób z zakresu „Mediacji i negocjacji”. Szkolenie powinno obejmować min. 64 godziny zegarowe. Program szkolenia powinien zawierać co najmniej wymieniony poniżej zakres tematyczny : • Elementy i podstawy procesu negocjacji i mediacji; • Podstawy negocjacji – teoria, strategie, taktyki negocjacyjne; • Trening technik negocjacyjnych; • Teoria konfliktu. Mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywanie konfliktów; • Alternatywne metody rozwiązywania sporów w Polsce. Podstawy, specyfika i standardy prowadzenia mediacji; • Standardy i zasady prowadzenie mediacji. Rola i kompetencje mediatora; • Mediacje w sprawach rodzinnych – aspekty prawne; • Kompetencje psychologiczne mediatora – podstawy komunikacji interpersonalnej; • Emocje i stres w czasie negocjacji / mediacji; • Wizerunek i autoprezentacja negocjatora / mediatora. Program szkolenia może być uzupełniony o tematykę związaną z zakresem szkolenia i poszerzony o zagadnienia, które w ocenie Wykonawcy winny być zrealizowane celem odpowiedniego przygotowania uczestników szkolenia. Wykonawca zobowiązany jest również do uzupełnienia programu szkolenia odpowiednio do identyfikowanego na rynku pracy zapotrzebowania na kwalifikacje oraz opracować go z wykorzystaniem standardów kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń zawodowych, dostępnych w bazach danych, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw pracy. Zamawiający dopuszcza możliwość niewielkiej modyfikacji w/w programu szkolenia. 2.4. Wykonawca podczas realizacji usługi zapewni uczestnikowi: • Pomieszczenie do prowadzenia zajęć posiadające odpowiednie oświetlenie, ogrzewanie i wentylację, dostosowane do prowadzenia zajęć szkoleniowych, posiadające odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny pracy; • Materiały dydaktyczne oraz inne niezbędne narzędzia i przypory umożliwiające wykonywanie czynności określonych programem szkolenia; • Zaplecze sanitarne i higieniczne oraz środki czystości; • Ze względu na fakt, iż uczestnicy szkolenia są pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie, pracujący w systemie zadaniowym, zajęcia muszą odbywać się w takich dniach godzinach aby nie kolidowały z wypełnianiem przez nich obowiązków zawodowych. Dopuszcza się możliwość ustalania godzin indywidualnie z uczestnikiem. Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia uczestnika projektu do innej grupy szkoleniowej z zewnętrznego naboru. W takim przypadku Zamawiający zastrzega, że łączna ilość w grupie nie może przekroczyć 15 osób. • Harmonogram szkolenia powinien zawierać rozbicie na poszczególne dni, godziny i bloki tematyczne. • Zajęcia będą prowadzone przez wykładowców posiadających zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację szkolenia. • Wykonawca usługi jest zobowiązany do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1781). Oraz powinien kierować się polityką równych szans tj. podczas realizacji szkoleń nie będzie występowała dyskryminacja ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, niepełnosprawność, religie lub światopogląd, wiek czy orientację seksualną. 3. Dodatkowe informacje. 3.1. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia nadzoru wewnętrznego, służącego podnoszeniu jakości realizowanego szkolenia. 3.2. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji odbioru wydanych uczestnikowi szkolenia materiałów dydaktycznych i pomocy naukowych oraz zaświadczeń/certyfikatów, potwierdzających ukończenie szkolenia. 3.3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji fotograficznej w trakcie realizacji szkoleń w postaci min. 5 zdjęć (na jedno szkolenie), w formacie JPG i przesyłanie ich na wskazany przez Zamawiającego adres mailowy. 3.4. Wykonawca usługi jest zobowiązany do poddania się kontroli przez Zamawiającego lub inny uprawniony podmiot, w zakresie realizacji umowy oraz udostępnienie kontrolującym wglądu do dokumentów. Wymóg ten dotyczy okresu do 31 grudnia 2024 roku. 3.5. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, dlatego Wykonawca zobowiązuje się do: • Umieszczenia przesłanej przez zamawiającego identyfikacji, m.in. na : materiałach szkoleniowych, wydanych uczestnikom szkolenia, wydawanych dyplomach, certyfikatach lub innych zaświadczeniach oraz zamieszczenia stosownego oznakowania w pomieszczeniach, w których będą się odbywały zajęcia szkoleniowe., zgodnie z projektem Księgi identyfikacji wizualnej znaku marki UE na lata 2014-2020, dotyczącymi oznaczania projektów współfinansowanych ze środków UE, aktualnych na dzień organizacji szkolenia. • Informowania uczestników kursu o współfinansowaniu szkolenia ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. 3.6. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia i przechowywania do dnia 31 grudnia 2024 roku, dokumentacji związanej z realizacją szkolenia: • Programu nauczania zgodnego z wymogami; • Listy obecności, zawierające podpisy uczestników, wymiar godzin i tematy zajęć; • Protokół przebiegu egzaminu, jeżeli zostanie przeprowadzony; • rejestr wydanych dokumentów, potwierdzających ukończenie szkolenia oraz rejestr wydanych materiałów szkoleniowych; • dokumentacji fotograficznej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przeprowadzenie szkoleń podnoszących kwalifikacje i kompetencje Asystentów Rodziny zatrudnionych w ramach projektu „Moje nowe życie, mój nowy dom.” UWAGA ! Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania wszelkich pozwoleń do realizacji tego typu usługi wynikających z przepisów prawa. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo uczestników podczas organizowanych działań.
II.5) Główny kod CPV: 85000000-9
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

80000000-4

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-01-31
II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: W niniejszym postępowaniu oferty mogą zgłaszać Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych powyżej opisanym przedmiotem zamówienia. Dokumenty potwierdzające spełnienie powyższego warunku to: - dokument potwierdzający wpis, na dzień złożenia oferty, do Rejestru Instytucji szkoleniowych prowadzonego przez właściwy Wojewódzki Urząd Pracy.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia (wg wzoru załącznika nr 1 do SIWZ).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia (wg wzoru załącznika nr 1 do SIWZ).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert-w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert-w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę 3. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert- w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisem art. 25 ust. 1 PZP (załącznik nr 1 do SIWZ). 2. Parafowany przez Wykonawcę projekt umowy (załącznik nr 2 do SIWZ) 3. Oświadczenie o zapoznaniu się przez Wykonawcę z warunkami zamówienia (załącznik nr 3 do SIWZ) 4. Oświadczenie o związaniu Wykonawcy ofertą (załącznik nr 4 do SIWZ). 5. Oferta Wykonawcy sporządzona wg wzoru zgodnego z załącznikiem nr 5 do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Miejsce realizacji

40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień niniejszej umowie w formie pisemnej wprowadzonych aneksem takich jak: zmiana osób funkcyjnych z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy; zmiana adresu siedziby jednej ze Stron – z przyczyn zewnętrznych; zmiana terminu realizacji zamówienia – na podstawie obiektywnych przesłanek zaakceptowanych przez Zamawiającego; zmiana lub wycofanie Podwykonawcy – w uzasadnionych przypadkach, za pisemną zgodą Zamawiającego; zmiana miejsca odbycia zajęć z przyczyn obiektywnych zaakceptowanych przez Zamawiającego; wprowadzenie informacji dodatkowych związanych z nowymi wytycznymi w realizacji Projektu; zmiana osób – kadry zapewnionej przez Wykonawcę na osoby o doświadczeniu nie mniejszym niż określone w ofercie; w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia o kwotę różnicy w kwocie podatku VAT – wartość wynagrodzenia netto nie podlega zmianie, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 2. Przewidziane w ust. 1 niniejszego paragrafu okoliczności, powodujące zmianę do umowy, stanowią jedynie uprawnienie Zamawiającego nie zaś jego obowiązek. 3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-18, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

 

 

………………………………………………………………

Zatwierdzam – Dyrektor OPS w Chorzowie


 


pobierz plik: [ 620668-N-2019 ]

pobierz plik: [ 620668-N-2019 - SIWZ ]osoba odpowiedzialna za treść: Szalich Artur, dnia: 2019-11-08
utworzony: 08-11-2019 / modyfikowany: 23-09-2020
wprowadził(a): Adam Furdzik
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie 2020