BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót ARCHIWUMZAMÓWIENIA PUBLICZNEROK 2019

Treść strony

wersja do druku
PROJEKT „MOJE NOWE ŻYCIE, MÓJ NOWY DOM” – USŁUGA CATERINGOWA: NOWE ZAPYTANIE

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE

w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO, zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – 

Prawo zamówień publicznych.

 

Postanowienia ogólne:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie w ramach projektu „Moje nowe życie, mój nowy dom” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego , w ramach Osi  priorytetowej  IX  Włączenie  społeczne, 9.2  Dostępne  i  efektywne  usługi  społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT Subregion Centralny,  planuje zakup usługi cateringowej.

W  związku  z  faktem,  iż  Zamawiający planuje przeznaczyć na realizację wyżej wymienionej usługi kwotę  poniżej  wyrażonej  w  złotych  równowartości kwot 30 000 euro  (zamówienie podlega  wyłączeniu z  art. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych) koniecznym jest przeprowadzenie  postępowania  ofertowego, zgodnego z zasadą konkurencyjności.  Z  uwagi  na  powyższe  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w Chorzowie zwraca się z uprzejmą  prośbą o  przedstawienie  propozycji  cen  na  przedmiot  niniejszego zapytania.

Kod CPV : 15000000-8 Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

 

 1. Miejsce i terminy realizacji usługi
  1. Termin:  od dnia zawarcia umowy do 29 lutego 2020r.
  2. Miejsce: Chorzów, ul. Powstańców 70/3

Uwaga : powyższa lokalizacja może ulec zmianie w sytuacjach niezależnych od 
               Zamawiającego.

 1. Opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem zapytania jest świadczenie usługi cateringowej  dla uczestników projektu „Moje nowe życie, mój nowy dom” podczas warsztatów/zajęć edukacyjnych/terapeutycznych w okresie od dnia zawarcia umowy do 29 lutego 2020 roku. Ilość zamawianych kanapek szacuje się łącznie na ok.  1.830  bułek i tyle samo „suszu konferencyjnego” w całym okresie realizacji zawartej umowy tj. od dnia podpisania umowy do 29 lutego 2020r.

W cenie proszę ująć koszt pojemników jednorazowych, kubków do napoi zimnych i ciepłych, talerzyków, łyżeczek oraz innych naczyń niezbędnych do obsługi zamówienia. W cenie należy również ująć koszt dowozu zamówionych zestawów do miejsca wskazanego przez Zamawiającego oraz koszt innych nie wymienionych, a niezbędnych w ocenie Zamawiającego do realizacji zamówienia składowych ceny.

W ramach usługi Wykonawca zobowiązany będzie do:

 1. Dostawy przygotowanych ok. 1.830  kanapek - Bułki ( 100g) posmarowanej  masłem(15g) okładanej wędlinami, pieczenią wieprzową, pasztetem, kiełbasą,  szynką, serem, pastą np.: rybną  lub jajkiem na twardo z dodatkiem warzyw (pomidor, ogórek, sałata,  itp.)  - łączna waga obłożonej kanapki powinna wynosić min. 170g 
 2. Dostawy ok. 1.830   zestawów suszu konferencyjnego m.in

-   kawa mielona i rozpuszczalna ,

-   herbata czarna i owocowa,

-   mleko do kawy,

-   świeża cytryna do herbaty (całe plasterki),

-   cukier w saszetkach (min.5 g) – bez ograniczeń na uczestnika,

-  woda mineralna niegazowana i gazowana do wyboru w butelkach do 0,5 l (500 ml/os.),   
    min. 500 mg/l składników mineralnych,

- soki owocowe w kartonikach100%, bez dodatku cukru: pomarańczowy, jabłkowy i  
 grejpfrutowy 
(łącznie     500 ml/os.),

-  drobne słodkie lub słone przekąski typu ciasteczka kruche lub paluszki min. 3 rodzaje 
   (łącznie min. 100 g/os.),
w okresie jesienno-zimowym zamiennie z sokami owocowymi kompozycje świeżych  
   owoców 
podanych w całości lub krojonych min. 3 rodzaje np. winogrona, mandarynki, truskawki, melony, jabłka, banany, ananasy, z uwzględnieniem oferty sezonowej (łącznie min. 100 g/os.).

 1. Jednorazowego przygotowania i dostawy we wskazanym przez Zamawiającego terminie prowiantu na całodniową wycieczkę do Legendii dla ok.68 uczestników projektu „Moje nowe życie, mój nowy dom” (podana liczba uczestników jest orientacyjna, ponieważ Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć ile uczestników ostatecznie zadeklaruje swój udział w wycieczce, dlatego też liczba osób może się zmniejszyć lub zwiększyć  )

Suchy prowiant powinien zawierać min.:

- bułka jasna (pszenna/pszenno-żytnia) min. 65 g - bez polepszaczy, spulchniaczy, barwników i sztucznych konserwantów - z min. 5 składnikami każda, składniki powinny zakrywać całą powierzchnię kanapki (bułki), każdy składnik o wadze min. 8 g: masło 82%, sałata, ser żółty (pełnotłusty wyprodukowany z mleka o zawartości tłuszczu 45% - królewski, edamski, gouda), pomidor świeży, ogórek zielony/konserwowy, jajo kurze (gotowane na twardo), rzodkiewka świeża, szczypiorek) x 2 sztuki na osobę
woda mineralna niegazowana butelka - 500ml

- sok 100% owocowy butelka (jabłko, pomarańcz, wieloowocowy) bez dodatku cukru – 300ml
- sok 100% owocowy kartonik + słomka (jabłko, pomarańcz, wieloowocowy)  bez dodatku cukru x 2 na osobę - 200ml
- mus owocowy 100% (np. jabłko, banan, wieloowocowy) x 2/osobę – min. 100 g
- owoc świeży - jabłko x 2/osobę 
- owoc świeży - banan x 2/osobę 
batonik - mleczna kanapka (biszkopt z mlecznym nadzieniem) – 28g

- batonik śniadaniowy/zbożowy z ziarnami, owocami - min 25g
- chrupki kukurydziane (pałki - te co dzieci jedzą) – min 60g
- rogal z nadzieniem (na słodko) czekolada, dżem - typu borsetto, 7days – 60g
- muffinka czekoladowa – 70g

W cenie zestawu należy ująć koszt torby papierowej(dla każdego uczestnika osobno) ,     w której zapakowany będzie prowiant.

 1. Warunki i informacje
  1. zestawy kanapkowe dostarczane będą na wezwanie Zamawiającego w godzinach 8.00 – 20.00 w dni robocze, w  wyjątkowych sytuacjach w soboty w godzinach 8.00 do 13.00. Jeśli liczba warsztatów zaplanowanych na dany tydzień będzie mniejsza, wtedy liczba dostaw ulegnie proporcjonalnemu pomniejszeniu. Złożenie zamówienia odbywać się będzie w formie pisemnego zamówienia złożonego z minimum dwudniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu: projekt2@opschorzow.pl. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia zamówienia telefonicznie. W takim przypadku Wykonawca otrzyma oryginał zamówienia przy dostawie zamówionych zestawów kanapkowych Zamawiającemu.
  2. zestawy kanapkowe będą dostarczane w odpowiednim opakowaniu/ pojemniku  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  3.  wykonawca będzie przygotowywał zestawy kanapkowe zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006r. Nr 171 poz. 1225), łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.
  4. bezwzględnie należy przestrzegać norm na składniki pokarmowe i produkty spożywcze określone przez Instytut Żywienia i Żywności.
  5. wykonawca będzie przygotowywał i dostarczał posiłki zachowując wymogi sanitarno - epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz weźmie odpowiedzialność za ich przestrzeganie.
  6. wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia jednorazowych pojemników na zestawy kanapkowe,  kubków na napoje zimne i ciepłe, talerzyków, łyżeczek oraz innych naczyń niezbędnych do obsługi zamówienia
  7. Prognozowana ilość zestawów kanapkowych określonych powyżej ma jedynie charakter orientacyjny dlatego też Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia zamówienia z zakresu powyższego zapytania ofertowego z przyczyn niezależnych od niego. Powyższe stanowi podstawę do szacowania wartości zamówienia, a w kolejnym etapie  porównania ofert, dokonania ich oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty. W żadnym przypadku nie stanowi to ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu usługi cateringowej  w podanej ilości, a Wykonawcy z którym zostanie zawarta umowa w wyniku ogłoszonego postępowania po dokonaniu szacowania wartości zamówienia nie będzie przysługiwało roszczenie w sytuacji zakupu mniejszej ilości zestawów kanapkowych przez Zamawiającego niż prognozowane.
  8. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo dostępu do wszystkich atestów na surowce, urządzenia, sprzęt, naczynia, opakowania transportowe wykorzystywane w procesie przygotowania i transportu posiłków oraz wyrywkowej kontroli gramatury potraw.
  9. Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę cateringową z najwyższą starannością właściwą dla tego rodzaju prowadzonej działalności 1. III.         Warunki udziału w postępowaniu:
  1. 1.     Oferent zobowiązany jest do zrealizowania zamówienia w cenie zgodnej ze złożonym Formularzem Oferty stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania. Do Oferty należy załączyć kosztorys szczegółowy, obejmujący wszystkie składowe ceny.
  2. Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z OPS Chorzów. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu OPS Chorzów lub osobami wykonującymi w imieniu OPS Chorzów czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta a Oferentem, polegające w szczególności na:

a)     uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b)    posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

c)     pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d)    pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. (Załącznik

Wykonawca załącza do oferty oświadczenie Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, według wzoru Załącznika nr 2

 

 1. Zamawiający określa  wymagania związane z realizacją planowanego zamówienia stosownie do art. 29 ust. 4 ustawy, dotyczące „aspektów społecznych” tj. Wykonawca przyjmując do realizacji zamówienie musi zatrudnić w  pełnym wymiarze czasu pracy przy wykonywaniu zamówienia, co najmniej 1 osobę niepełnosprawną (definicja – osoba niepełnosprawna – co oznacza osoby spełniające przesłanki statusu niepełnosprawności określonej ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1172).

Zatrudnienie przy realizacji zamówienia powinno trwać w okresie wykonywania przedmiotu zamówienia, w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę niepełnosprawną lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby niepełnosprawnej.

Zamawiający będzie mieć  prawo w każdym okresie realizacji zamówienia zwrócić się do Wykonawcy o przedstawienie dokumentacji zatrudnienia osób niepełnosprawnych, natomiast Wykonawca ma obowiązek przedstawić ją niezwłocznie zamawiającemu.

W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia wymaganej przez Zamawiającego liczby osób niepełnosprawnych, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej Zamawiającemu, w wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto umowy za każdą niezatrudnioną osobę niepełnosprawną poniżej liczby wymaganej przez Zamawiającego.

Wykonawca załącza do oferty Oświadczenie o spełnieniu w/w wymogu na wzorze załącznika nr 3

 

 

 1. III.           Miejsce oraz termin składania oferty

Ofertę  w formie pisemnej wraz z załącznikami należy złożyć w Sekretariacie OPS w Chorzowie przy ul. Racławickiej 19  (pokój nr 302, II piętro) w terminie do dnia 5 sierpnia  2019 roku.

 

 1. IV.           Sposób przygotowania oferty

Załącznik nr 1 - Formularz oferty wraz z kosztorysem szczegółowym

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku  powiązań kapitałowych lub osobowych 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu wymogu aspektów społecznych

Ofertę należy przygotować zgodnie z wzorem załącznika nr 1 do niniejszego zapytania wraz z załącznikami i złożyć  w terminie określonym w treści zapytania.

 

 1. V.            Opis kryteriów oraz sposobu oceny ofert :

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które wpłyną w wyznaczonym terminie oraz zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z postępowania.

 

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium:

-         cena brutto całości zamówienia - 100% - waga punktowa 100 pkt

 

Sposób oceny ofert:

KRYTERIUM 1 – CENA (C)

Największą liczbę punktów – 100 pkt otrzyma oferta z najniższą ceną.

Przyznana wartość punktowa obliczona będzie wg. wzoru:

Cmin
------------ x Wpk
Cn

gdzie:

Cmin - najniższa wśród zaproponowanych cen (brutto)

Cn - cena badanej oferty (brutto)

Wpk - waga punktowa kryterium (100 pkt)

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. VI.           Dane kontaktowe

 

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-14.00 pod adresem;

Ośrodek Pomocy Społecznej

Biuro Projektu – „Moje nowe życie, mój nowy dom”

ul. Racławicka 19

41-500 Chorzów, tel: 32 77 16 386

projekt2@opschorzow.pl

 

Osoby Odpowiedzialne:

- Halina Bulanda – Koordynator projektu

Adres do korespondencji :

 Ośrodek Pomocy Społecznej

w Chorzowie

ul. Racławicka 19 

41-500 Chorzów

 Załączniki do zapytania;

- Załącznik nr 1 – Wzór oferty

- Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku  powiązań kapitałowych lub osobowych 

- Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu wymogu aspektów społecznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 – Wzór oferty

 

 

Miejsce i data: ………………………………………..………………..

Imię i nazwisko/podmiot:                                                                                                      

 

 

…………………………………

 

Adres:

 

………………………………….

Ośrodek Pomocy Społecznej

Biuro Projektu –„Moje nowe życie, mój nowy dom”

ul. Racławicka 19

41-500 Chorzów

                                                                     e-mail: projekt2@opschorzow.pl

 

OFERTA

W odpowiedzi na Państwa rozeznanie rynku w celu oszacowania wartości zamówienia na świadczenie usługi cateringowej dla uczestników projektu „Moje nowe życie, mój nowy dom”, realizowanego przez OPS Chorzów, oświadczam, iż:

 1. Zapoznałem się z treścią  Zapytania ofertowego.
 2. Łączna wartość zamówienia za planowaną usługę cateringową wynosi:

 

 

 

a)     ____________________PLN

 

 

Słownie: _____________________________________________________________).netto.

 

 

b)    ____________________PLN

 

 

Słownie: _____________________________________________________________).brutto.

 

 1. 3.         Do oferty załączam kosztorys szczegółowy, obejmujący wszystkie składniki ceny.

 

 

 

………..…………………………………………..………………………………… 
(Pieczęć i podpis osób/osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

 

 

 

................................

(miejscowość, data)

 

.................................................................

             (pieczęć Wykonawcy)

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH

 

Składając ofertę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowej dla uczestników projektu „Moje nowe życie, mój nowy dom”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego , w ramach Osi  priorytetowej  IX  Włączenie  społeczne, 9.2  Dostępne  i  efektywne  usługi  społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT Subregion Centralny realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej  w Chorzowie oświadczam, że nie jesteśmy powiązani osobowo lub kapitałowo z:

-         osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego

-         osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy,

 

w szczególności poprzez:

-         uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

-         posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;

-         pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

-         pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub   w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

                                                                                               

                                                       

 

      ………………………………………….......................

(Pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

 

Imię i nazwisko/podmiot:

 

 

………………………………………

 

   Adres:

 

   ……………………………………..

 

 

 

 

 

Dotyczy: usługa cateringowa w ramach projektu „Moje nowe życie, mój nowy dom” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego , w ramach Osi  priorytetowej  IX  Włączenie  społeczne, 9.2  Dostępne  i  efektywne  usługi  społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT Subregion Centralny,  

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA ASPEKTÓW SPOŁECZNYCH

 

 

Ja niżej podpisany(a) Wykonawca…………………………………………………………………………………………..( nazwa Wykonawcy)

 

Oświadczam, że:

 

Przy realizacji zamówienia będą stosowane aspekty społeczne, tzn. przy jego realizacji będą zatrudnione osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( t. j. Dz.U. z 2019 roku, poz. 1172);

Oświadczam, iż osoba/osoby pozostanie/ą w zatrudnieniu (dyspozycji Wykonawcy) w terminienie krótszym niż okres realizacji zamówienia.

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………..

(Pieczęć i podpis osób/osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)


 

Załączniki

pobierz plik: [ Zapytanie ofertowe ]

pobierz plik: [ Klauzula RODO ]osoba odpowiedzialna za treść: Szalich Artur, dnia: 2019-07-26
utworzony: 26-07-2019 / modyfikowany: 23-09-2020
wprowadził(a): Adam Furdzik
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie 2020